PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

İSTEĞE BAĞLI OLARAK İLKOKULA KAYDEDİLEN ÖĞRENCİLERİN BİTİŞİK EĞİK YAZI ÇALIŞMALARINDA KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLER

Yıl 2015, Sayı 12, 101 - 122, 23.07.2016

Öz

Araştırmanın amacı; ilkokul birinci sınıfa isteğe bağlı kaydedilen öğrencilerin bitişik eğik yazı çalışmalarında karşılaştıkları problemlerin sınıf öğretmenlerince belirlenmesidir. Araştırma, birinci sınıf öğretmenlerinin ilkokula isteğe bağlı kaydedilen öğrencilerin bitişik eğik yazma becerisini öğrenirken karşılaştıkları problemlere ilişkin görüşlerini ortaya koyan nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeline uygun olarak yürütülmüştür. Veri toplamak aracı olarak Şahin’in (2012) Bitişik Eğik Yazı Öğretiminde Karşılaşılan Problemler adlı çalışmasında kullandığı “Bitişik Eğik Yazı Öğretiminde Karşılaşılan Problemler Anketi” araştırmacılarca geliştirilerek kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan veri toplama aracı, ölçüt örnekleme yöntemiyle seçilen birinci sınıf öğretmenlerine uygulanmıştır. Bu kapsamda sınıfında isteğe bağlı olarak ilkokula kaydedilen öğrencilerin bulunduğu 129 sınıf öğretmeni araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Veriler bilgisayar ortamına aktarılarak SPSS paket programıyla yüzde (%) ve frekans (f) değerleri hesaplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; isteğe bağlı olarak ilkokula kaydedilen öğrencilerin bitişik el yazısı öğrenirken karşılaştıkları problemler incelendiğinde öğretmenler; öğrencilerin hazırlık, harf, kelime ve cümle yazımı ve genel görünüş aşamasında kısmen problem yaşadıklarını, uygulama zamanı aşamasında ise zorlandıklarını, bu zorlanmanın erkek öğrencilerde daha fazla gözlemlendiğini ifade etmişlerdir. Öğretmenlerin görüşlerine göre, ilkokula öğrencilerin en fazla hata yaptıkları küçük harfler “f, b, k, s” harfleri, büyük harfler ise “H, D, S, K” harfleri olarak belirlenmiştir. Öğretmenlerin görüşlerine göre, bu öğrencilerin yazmada zorlandıkları küçük harfler “s, f, r, k” olarak gözlemlenirken, büyük harfler ise “D, H, G, S” olarak tespit edilmiştir. Öğretmenlerin görüşlerine göre, yazımında en çok karşılaştırılan harfler olarak “b–d”, “r–n”, “m-n” ve “u-v” harfleri olduğu görülmüştür. Araştırma sonuçlarına göre araştırmacı ve uygulayıcılara öneriler sunulmuştur

Kaynakça

 • Artut, K. (2007). Güzel Yazı Teknikleri ve Öğretimi, Ankara: Anı Yayıncılık
 • Aytaç, N., Kabaran, H., Atar, E. ve Bilgin, H. (2014). İlkokul 1. Sınıf öğrencilerinin 4+4+4 uygulaması sonucunda yaşadıkları sorunların öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi (Muğla İli örneği). Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9/2, 335-348
 • Bara, F. ve Gentaz, E. (2011). Hapistik in teaching handwriting: the role of perceptual and visuo–motor skills. Human Movement Science, 30, 745-759
 • Başaran M. ve Karatay H., (2005). Eğik el yazısı öğretimi. Milli Eğitim Dergisi, 168, 48-59
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi
 • Cerit Y., Akgün N., Yıldız, K. ve Soysal M. R. (2014). Yeni eğitim sisteminin (4+4+4) uygulanmasında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri (Bolu İl örneği). Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi Uluslararası E-Dergi, 4 (1), 59-82
 • Çelenk, S. (2002). İlkokuma–yazma öğretiminde karşılaşılan sorunlara ilişkin öğretmen görüşleri. İlköğretim E-Online Dergi, 1 (2), 40-47
 • Duran E. (2011). Bitişik eğik yazı harflerinin yazım şekillerine ilişkin öğretmen görüşleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(2), 55-69
 • Durmuşçelebi M., Bilgili A. (2014). Yeni (12 yıllık) eğitim sistemi, karşılaşılan sorunlar ve dünyadaki uygulamalardan bazılarının incelenmesi. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish, 9/2, 603-621
 • Erhardt, R. P. ve Meade, V. ( 2005 ). Improving handwriting without teaching handwriting: the consultative clinical reasoning process. Australian Occupational Theraphy Journal, 52, 199 - 210
 • Graham, S. ve Weıntraub, N. ( 1996 ). A review of handwriting research : progress and prospects from 1980 to 1994. Educational Psychology Rewiew, Vol. 8, No 1, 7-87
 • Güneş, F. (2006). Niçin bitişik eğik yazı. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, 71, 17-19.
 • Karadeniz, C. B. (2012). Öğretmenlerin 4+4+4 zorunlu eğitim sistemine ilişkin görüşleri. Eğitim Bilim Toplum Dergisi, 10, 40, 34-53
 • Karasar, N. (2012 ). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık
 • Memiş, A. D. ve Karmankaya, T. (2012). İlköğretim okulu 1.sınıf öğrencilerinin bitişik eğik el yazısı hataları ile görsel algı düzeylerinin incelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 136 - 150
 • Merter, F., Şekerci, H. ve Bozkurt, E. (2013). Aynı sınıfta öğrenim gören altmışaltı ve yetmiş iki aylık öğrencilerin yaşadığı sorunların öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. XII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi. 23-25 Mayıs 2013. Aydın.
 • MEB (2009). Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (1- 5. Sınıflar), Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi
 • MEB (2012). Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği. Resmî Gazete 27.8.2003/25212, Tebliğler Dergisi, Eylül 2003, Değişiklik Temmuz 2012
 • Pehlivan, D. (2006). Okul öncesi eğitim alan ve almayan öğrencilerin ilkokuma yazmaya geçiş sürecinin, öğretmen ve öğrenci görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi (nitel bir araştırma). Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana
 • Şahin, A. (2012). Bitişik eğik yazı öğretiminde karşılaşılan problemler. Eğitim ve Bilim Dergisi, 37 (165), 168-179
 • Tok, Ş., Tok, T. N. ve Mazı, A. (2008). İlk okuma yazma öğretiminde çözümleme ve ses temelli cümle yöntemlerinin değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 53, 123-144
 • Turan M. (2010). Birinci sınıf öğretmenlerinin ses temelli cümle yöntemi ve yazı türlerine ilişkin görüşleri. Millî Eğitim Dergisi, 187, 8-22
 • Yıldırım K. ve Ateş S. (2010). Sınıf öğretmenlerinin bitişik eğik yazı öğretim uygulamalarına ilişkin görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5, 57-71
 • Yıldırım, M. (2008). Birleştirilmiş sınıflı ilköğretim okullarında ses temelli cümle öğretimi yöntemi ile ilk okuma yazma öğretimi sırasında karşılaşılan güçlükler. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı, Adana
 • Yiğit, V. (2009). Ses temelli cümle yöntemi ile ilk okuma yazma öğretim sürecinde karşı-laşılan güçlükler ve bu güçlüklerle baş etme stratejilerinin belirlenmesi (Şırnak ili örneği). Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana

PROBLEMS ENCOUNTERED BY STUDENTS OPTIONALLY ENROLLED TO ELEMENTARY SCHOOL IN CURSIVE HANDWRITING STUDIES

Yıl 2015, Sayı 12, 101 - 122, 23.07.2016

Öz

The aim of this research is to determine the encountered problems by students optionally enrolled to elementary school in cursive handwriting studies the research is conducted according to survey model. The questionnaire named “Encountered Problems of Teaching Adjacent Italic Handwriting” and handled by Şahin (2012) is improved by researchers and used as data collection device. The improved data collection device is directed to first class teachers chosen by criteria sampling and have students who are optionally enrolled to elementary school. According to the research result; the teachers express that these students have partial problems at the tags of preparation, letter-wordsentences writing and general sight and they are forced at the stage of application time. And it’s observed that boys are forced more than girls. The majority of teachers stated that these students are so bored and were forced to write long texts at the practice time. According to the teachers, it’s determined that common mistaken letters of the students -who are registered for school arbitrarily- are “f,b,k,s” as small and “H,D,S,K” as big letters. It’s observed that these students are forced in writing the small letters “s,f,r,k” and the big letters “D,H,G,S”. And it’s indicated that “b-d”, “f-n”, “m-n” and “u-v” are the letters which are mostly confused. According to the survey results were presented by researchers recommend

Kaynakça

 • Artut, K. (2007). Güzel Yazı Teknikleri ve Öğretimi, Ankara: Anı Yayıncılık
 • Aytaç, N., Kabaran, H., Atar, E. ve Bilgin, H. (2014). İlkokul 1. Sınıf öğrencilerinin 4+4+4 uygulaması sonucunda yaşadıkları sorunların öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi (Muğla İli örneği). Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9/2, 335-348
 • Bara, F. ve Gentaz, E. (2011). Hapistik in teaching handwriting: the role of perceptual and visuo–motor skills. Human Movement Science, 30, 745-759
 • Başaran M. ve Karatay H., (2005). Eğik el yazısı öğretimi. Milli Eğitim Dergisi, 168, 48-59
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi
 • Cerit Y., Akgün N., Yıldız, K. ve Soysal M. R. (2014). Yeni eğitim sisteminin (4+4+4) uygulanmasında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri (Bolu İl örneği). Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi Uluslararası E-Dergi, 4 (1), 59-82
 • Çelenk, S. (2002). İlkokuma–yazma öğretiminde karşılaşılan sorunlara ilişkin öğretmen görüşleri. İlköğretim E-Online Dergi, 1 (2), 40-47
 • Duran E. (2011). Bitişik eğik yazı harflerinin yazım şekillerine ilişkin öğretmen görüşleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(2), 55-69
 • Durmuşçelebi M., Bilgili A. (2014). Yeni (12 yıllık) eğitim sistemi, karşılaşılan sorunlar ve dünyadaki uygulamalardan bazılarının incelenmesi. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish, 9/2, 603-621
 • Erhardt, R. P. ve Meade, V. ( 2005 ). Improving handwriting without teaching handwriting: the consultative clinical reasoning process. Australian Occupational Theraphy Journal, 52, 199 - 210
 • Graham, S. ve Weıntraub, N. ( 1996 ). A review of handwriting research : progress and prospects from 1980 to 1994. Educational Psychology Rewiew, Vol. 8, No 1, 7-87
 • Güneş, F. (2006). Niçin bitişik eğik yazı. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, 71, 17-19.
 • Karadeniz, C. B. (2012). Öğretmenlerin 4+4+4 zorunlu eğitim sistemine ilişkin görüşleri. Eğitim Bilim Toplum Dergisi, 10, 40, 34-53
 • Karasar, N. (2012 ). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık
 • Memiş, A. D. ve Karmankaya, T. (2012). İlköğretim okulu 1.sınıf öğrencilerinin bitişik eğik el yazısı hataları ile görsel algı düzeylerinin incelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 136 - 150
 • Merter, F., Şekerci, H. ve Bozkurt, E. (2013). Aynı sınıfta öğrenim gören altmışaltı ve yetmiş iki aylık öğrencilerin yaşadığı sorunların öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. XII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi. 23-25 Mayıs 2013. Aydın.
 • MEB (2009). Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (1- 5. Sınıflar), Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi
 • MEB (2012). Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği. Resmî Gazete 27.8.2003/25212, Tebliğler Dergisi, Eylül 2003, Değişiklik Temmuz 2012
 • Pehlivan, D. (2006). Okul öncesi eğitim alan ve almayan öğrencilerin ilkokuma yazmaya geçiş sürecinin, öğretmen ve öğrenci görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi (nitel bir araştırma). Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana
 • Şahin, A. (2012). Bitişik eğik yazı öğretiminde karşılaşılan problemler. Eğitim ve Bilim Dergisi, 37 (165), 168-179
 • Tok, Ş., Tok, T. N. ve Mazı, A. (2008). İlk okuma yazma öğretiminde çözümleme ve ses temelli cümle yöntemlerinin değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 53, 123-144
 • Turan M. (2010). Birinci sınıf öğretmenlerinin ses temelli cümle yöntemi ve yazı türlerine ilişkin görüşleri. Millî Eğitim Dergisi, 187, 8-22
 • Yıldırım K. ve Ateş S. (2010). Sınıf öğretmenlerinin bitişik eğik yazı öğretim uygulamalarına ilişkin görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5, 57-71
 • Yıldırım, M. (2008). Birleştirilmiş sınıflı ilköğretim okullarında ses temelli cümle öğretimi yöntemi ile ilk okuma yazma öğretimi sırasında karşılaşılan güçlükler. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı, Adana
 • Yiğit, V. (2009). Ses temelli cümle yöntemi ile ilk okuma yazma öğretim sürecinde karşı-laşılan güçlükler ve bu güçlüklerle baş etme stratejilerinin belirlenmesi (Şırnak ili örneği). Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana

Ayrıntılar

Diğer ID JA56YS39NU
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hamdi KARAKAŞ>
?
0000-0001-9209-4128


Tuncay DİLCİ Bu kişi benim
?

Yayımlanma Tarihi 23 Temmuz 2016
Başvuru Tarihi 23 Temmuz 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt , Sayı 12

Kaynak Göster

APA Karakaş, H. & Dilci, T. (2016). İSTEĞE BAĞLI OLARAK İLKOKULA KAYDEDİLEN ÖĞRENCİLERİN BİTİŞİK EĞİK YAZI ÇALIŞMALARINDA KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLER . Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama , (12) , 101-122 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/eibd/issue/22653/241948