PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

EĞİTİM FAKÜLTELERİNDE OKUTULAN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNİN ETKİLİLİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Yıl 2015, Sayı 12, 51 - 66, 23.07.2016

Öz

Bu araştırmada eğitim fakültelerinde okutulan öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin etkililiği incelenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın evrenini Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan öğretmen adayları oluşturmaktadır. Çalışmada yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla veriler toplanarak analizler yapılmıştır. Araştırma sonuçları, eğitim fakültelerinde okutulan öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin öğretmen adaylarını genel anlamda öğretmenlik mesleğine hazırladığını göstermiştir. Bununla birlikte öğretmen adayları söz konusu derslerin birçok açıdan yeniden ele alınmasını gerektirecek tespitlerde bulunmuşlardır

Kaynakça

 • Akkuzu, N. (2012). Kimya öğretmen adaylarının mesleki yeterlilik düzeylerinin belirlenmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Akyüz, Y. (2014). Türk eğitim tarihi: M.Ö. 1000- M.S. 2014 Ankara: Pegem Akademi
 • Ayan, M. (2011). Eğitim fakültelerinin sınıf öğretmenliği programlarının öğretmenlik mesleği genel yeterliklerini kazandırma düzeyi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Baskan, G. A. (2001). Öğretmenlik mesleği ve öğretmen yetiştirmede yeniden yapılanma. İstanbul: Alfa Basım Yayım.
 • Baskan, G. A., Aydın, A., & Madden, T. (2006). Türkiye’de öğretmen yetiştirme sistemine karşılaştırmalı bir bakış. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15 (1), 35-42.
 • Büyüköztürk, Ş. Çakmak, E. Akgün, Ö. Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem A
 • Corbin, J. M., & Strauss, A. C. (2007). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. Thousand Oaks, CA: Sage Publication.
 • Dillon, J. & Maguire, M. (1998). Becoming a Teacher. Buckingham: Open University Press.
 • Duman, T. (1991). Türkiye’de ortaöğretime öğretmen yetiştirme. İstanbul, Milli Eğitim Basımevi.
 • Ekici, G. (2008). Sınıf yönetimi dersinin öğretmen adaylarının öğretmen öz-yeterlilik algı düzeyine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 98110.
 • Engin, A. O. (2012). Öğretmen yetiştirme uygulamalarının tarihsel süreç açısından kısaca değerlendirilmesi ve eğitim fakültelerimizin temel sorunları. EKEV Akademi Dergisi, 16 (52), 245-265.
 • Ergün, M. (1987). Türkiye’de öğretmen yetiştirme çalışmalarının gelişmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 10-18.
 • Kaya, Y. K. (2009). İnsan yetiştirme düzenimiz: Politika-Eğitim-Kalkınma. Ankara: Pegem A.
 • Kurt, F. (1996). Türkiye Cumhuriyeti’nde ilköğretime öğretmen yetiştirme. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Neuman, W. L. (2006). Social Research Method: Qualitative and quantitative approaches. Bacon USA: Pearson Education.
 • Nunan, D. (1999). Designing Tasks for the communicative classroom. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Oral, B. (2004). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Eurasian Journal of Educational Research. 15, 88-98.
 • Özer, B. (2012). AB ülkelerinde öğretmen yetiştirme programlarıyla Türkiye’deki öğretmen yetiştirme programının karşılaştırılması ve Türkiye için bir model önerisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay.
 • Sırkıntı, E. (1999). Öğretmen yetiştirmede öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin önemi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Taşdemir, M. (1995). İlkokul öğretmeni yetiştirme programına öğretim elemanı, öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Taşdemirci, E. (2010). Türk eğitim tarihi. Ankara: Gündüz Yayıncılık.
 • Yeşilyurt, E. (2011). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğinin genel yeterliliklerine yönelik yeterlik algıları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 9 (1), 71-100.

OPINIONS OF STUDENTS REGARDING THE EFFECTIVENESS OF TEACHER PROFESSIONAL KNOWLEDGE COURSES WHICH INSTRUCTED IN THE FACULTY OF EDUCATION IN TURKEY: A QUALITATIVE RESEARCH

Yıl 2015, Sayı 12, 51 - 66, 23.07.2016

Öz

The effectiveness of the teacher professional knowledge courses which instructed in the faculty of education have been examined in this study. Study’s universe consisted of students of the faculty of education in Muş Alparslan University. Data were collected via semi-structured interview form and were analyzed. Research results show that the related courses prepares the teachers candidates for teaching profession. However, the teacher candidates identified key findings about the courses contents

Kaynakça

 • Akkuzu, N. (2012). Kimya öğretmen adaylarının mesleki yeterlilik düzeylerinin belirlenmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Akyüz, Y. (2014). Türk eğitim tarihi: M.Ö. 1000- M.S. 2014 Ankara: Pegem Akademi
 • Ayan, M. (2011). Eğitim fakültelerinin sınıf öğretmenliği programlarının öğretmenlik mesleği genel yeterliklerini kazandırma düzeyi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Baskan, G. A. (2001). Öğretmenlik mesleği ve öğretmen yetiştirmede yeniden yapılanma. İstanbul: Alfa Basım Yayım.
 • Baskan, G. A., Aydın, A., & Madden, T. (2006). Türkiye’de öğretmen yetiştirme sistemine karşılaştırmalı bir bakış. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15 (1), 35-42.
 • Büyüköztürk, Ş. Çakmak, E. Akgün, Ö. Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem A
 • Corbin, J. M., & Strauss, A. C. (2007). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. Thousand Oaks, CA: Sage Publication.
 • Dillon, J. & Maguire, M. (1998). Becoming a Teacher. Buckingham: Open University Press.
 • Duman, T. (1991). Türkiye’de ortaöğretime öğretmen yetiştirme. İstanbul, Milli Eğitim Basımevi.
 • Ekici, G. (2008). Sınıf yönetimi dersinin öğretmen adaylarının öğretmen öz-yeterlilik algı düzeyine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 98110.
 • Engin, A. O. (2012). Öğretmen yetiştirme uygulamalarının tarihsel süreç açısından kısaca değerlendirilmesi ve eğitim fakültelerimizin temel sorunları. EKEV Akademi Dergisi, 16 (52), 245-265.
 • Ergün, M. (1987). Türkiye’de öğretmen yetiştirme çalışmalarının gelişmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 10-18.
 • Kaya, Y. K. (2009). İnsan yetiştirme düzenimiz: Politika-Eğitim-Kalkınma. Ankara: Pegem A.
 • Kurt, F. (1996). Türkiye Cumhuriyeti’nde ilköğretime öğretmen yetiştirme. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Neuman, W. L. (2006). Social Research Method: Qualitative and quantitative approaches. Bacon USA: Pearson Education.
 • Nunan, D. (1999). Designing Tasks for the communicative classroom. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Oral, B. (2004). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Eurasian Journal of Educational Research. 15, 88-98.
 • Özer, B. (2012). AB ülkelerinde öğretmen yetiştirme programlarıyla Türkiye’deki öğretmen yetiştirme programının karşılaştırılması ve Türkiye için bir model önerisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay.
 • Sırkıntı, E. (1999). Öğretmen yetiştirmede öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin önemi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Taşdemir, M. (1995). İlkokul öğretmeni yetiştirme programına öğretim elemanı, öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Taşdemirci, E. (2010). Türk eğitim tarihi. Ankara: Gündüz Yayıncılık.
 • Yeşilyurt, E. (2011). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğinin genel yeterliliklerine yönelik yeterlik algıları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 9 (1), 71-100.

Ayrıntılar

Diğer ID JA56YK28EJ
Bölüm Makaleler
Yazarlar

NAZIM ÇOĞALTAY Bu kişi benim
?

Yayımlanma Tarihi 23 Temmuz 2016
Başvuru Tarihi 23 Temmuz 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt , Sayı 12

Kaynak Göster

APA Çoğaltay, N. (2016). EĞİTİM FAKÜLTELERİNDE OKUTULAN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNİN ETKİLİLİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA . Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama , (12) , 51-66 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/eibd/issue/22653/241954