Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

GÜNCELLENEN MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM PROGRAMLARI ÜZERİNE EĞİTİM YÖNETİCİLERİ VE MESLEK DERSİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ

Yıl 2020, Cilt: 11 Sayı: 22, 297 - 321, 31.12.2020

Öz

GÜNCELLENEN MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM PROGRAMLARI ÜZERİNE EĞİTİM YÖNETİCİLERİ VE MESLEK DERSİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ

Mustafa Demirer
Dr.; İstanbul Bahçelievler Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü, mktdemirer@gmail.com, ORCID ID 0000-0001-8801-7007.

Selahattin Dal
Uzman; İstanbul, İbrahim Turhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü,selahattindal@gmail.com,
ORCID ID 0000-0002-9205-9258.

Bu araştırmanın amacı, mesleki ve teknik eğitim veren okullarda okutulan meslek dersi programlarının Millî Eğitim Bakanlığı tarafından dinamik bir biçimde güncellenip güncellenmediğini ve meslek dersi öğretmenlerinin uygulama becerilerinin sektör ihtiyaçlarını karşılama düzeyini ortaya koymaktır. Araştırmanın alt amacı mesleki eğitimin genel lise eğitimine göre daha cazip hale getirilmesi için atılması gereken adımları ortaya koymaktır. Araştırmanın verileri İstanbul ili Bahçelievler ilçesinde görev yapan üst düzey eğitim yöneticileri (İlçe Milli Eğitim Müdürü, Şube Müdürü), okul yöneticileri (Okul Müdürü, Müdür Yardımcısı), alan/bölüm şefleri ve meslek dersi öğretmenlerinden elde edilmiştir. Bu veriler Haziran, Temmuz 2020’de yüz yüze veya online görüşmeler şeklinde toplanmıştır. Araştırmada Millî Eğitim Bakanlığının 2023 vizyon belgesi doğrultusunda başlattığı, mesleki eğitim programı güncelleme çalışmaları incelenmiş, 2021-2022 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlayacak olan güncel meslek dersleri programlarının vizyon belgesinde ortaya konan hedeflere ulaşıp ulaşmadığı üzerinde durulmuştur. Meslek liselerinin genel liselere göre neden daha az tercih edildiği ve meslek dersi öğretmenlerinin mesleki eğitimin sorunlarına yönelik çözüm önerileri araştırmada yer almıştır. Çalışmada güncellenen ve gelecek öğretim yılında uygulanacak mesleki eğitim programlarının Milli Eğitim Bakanlığı vizyon belgesinde ortaya konan “Mesleki Eğitimde Ders Çeşitliliğini ve Haftalık Ders Yükünü Azaltmak” hedeflerinden uzak olduğu, güncellemelerle ilgili saha araştırmasının yetersiz olduğu, öğretmenlerin uygulama becerilerinin yıldan yıla gerilediği ve bu durumun sektörle işbirliği yapılarak düzenlenecek hizmet içi eğitimler yoluyla önlenebileceği, meslek liselerinin cazip hale getirilmesi için burs, sigortanın emeklilikten sayılması ve yapılacak işbirlikleri ile meslek lisesi mezunlarına istihdam alanları oluşturulması ve vasıfsız kişilerden daha yüksek maaş almalarının sağlanması gerektiği gibi sonuçlara ulaşılmıştır. Bu kapsamda meslek liselerine öğrenci seçimi, program güncellemeleri, öğretmen eğitimleri ve modüllerin yazılmasıyla ilgili önerilerde bulunulmuştur.

Kaynakça

 • Referans1 AB Komisyonu, Yüksek Performanslı Çıraklık ve İş Başında Öğrenme: Yol Gösterici 20 İlke
 • Referans2 Aytaş, S. (2014). Avrupa Birliği ve Türkiye’de Beceri Uyuşmazlığı. AB Uzmanlık Tezi. Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Ankara
 • Referans3 Akgün, M. (2019). Türkiye’de Genç İşsizlik Sorunu ve Bu Sorunun Çözümüne Yönelik İstihdam Politikaları. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi.
 • Referans3 Aydın, M., Merdan, R. ve Akyürekli, Ö. Yükseköğretimde Mesleki Eğitimin Önemi ve Bir Alan Araştırması, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21, 191-202.
 • Referans4 Berk, Ş. (2002a). Meslek Lisesi Elektrik Bölümü Mezunlarının Sanayi Gereksinimlerini Karşılama Düzeylerinin Belirlenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul
 • Referans5 Berk, Ş. (2018b). Modüler Sistemin Değerlendirilmesi. Pegem Akademi. Ankara.
 • Referans6.Büyüköztürk Ş., Kılıç Çakmak, E,. Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., Demirel, F., (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. 18.Baskı, Ankara: Pegem Akademi.
 • Referans7 : Demirer, M. (2018). AB kredi transfer sistemi bağlamında Türkiye Mesleki Eğitiminin Yeniden Yapılandırılması. Yayınlanmış doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul

Yıl 2020, Cilt: 11 Sayı: 22, 297 - 321, 31.12.2020

Öz

This study aims to reveal whether vocational curriculums studied in vocational and technical schools are updated vigorously by Ministry of National Education or not and to reveal the meeting the sector requirements level of vocational subject teachers' practice skills. The other aim of the study is to process necessary steps in order to make vocational education more attractive than general high school. Data of the study was obtained from education directors (district director of national education, departmental manager) who work in Bahçelievler, Istanbul, school directors (school manager, assistant manager), field/department heads and vocational subject teachers. Data of the study was gathered with face to face or online meetings on June and July 2020. In the study, it was examined updating studies of vocational education curriculums that Ministry of National Education began in line with 2023 vision document, it was dwelled on whether current vocational curriculums that will begin in 2021-2022 education period achieve the aim that confessed on the vision document or not. In the study, it was figured that why vocational high schools are chosen less than general high schools and vocational subject teachers' solution offers for problems of vocational education. In the result of the study, it was presented as a negative situation by vocational teachers that when vocational high school students graduate, they get to work with minimum salary like general high school graduates in business .

Kaynakça

 • Referans1 AB Komisyonu, Yüksek Performanslı Çıraklık ve İş Başında Öğrenme: Yol Gösterici 20 İlke
 • Referans2 Aytaş, S. (2014). Avrupa Birliği ve Türkiye’de Beceri Uyuşmazlığı. AB Uzmanlık Tezi. Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Ankara
 • Referans3 Akgün, M. (2019). Türkiye’de Genç İşsizlik Sorunu ve Bu Sorunun Çözümüne Yönelik İstihdam Politikaları. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi.
 • Referans3 Aydın, M., Merdan, R. ve Akyürekli, Ö. Yükseköğretimde Mesleki Eğitimin Önemi ve Bir Alan Araştırması, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21, 191-202.
 • Referans4 Berk, Ş. (2002a). Meslek Lisesi Elektrik Bölümü Mezunlarının Sanayi Gereksinimlerini Karşılama Düzeylerinin Belirlenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul
 • Referans5 Berk, Ş. (2018b). Modüler Sistemin Değerlendirilmesi. Pegem Akademi. Ankara.
 • Referans6.Büyüköztürk Ş., Kılıç Çakmak, E,. Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., Demirel, F., (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. 18.Baskı, Ankara: Pegem Akademi.
 • Referans7 : Demirer, M. (2018). AB kredi transfer sistemi bağlamında Türkiye Mesleki Eğitiminin Yeniden Yapılandırılması. Yayınlanmış doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim Üzerine Çalışmalar
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mustafa DEMİRER
İstanbul Necip Fazıl Kısakürek MTAL
Türkiye


Selahattin DAL Bu kişi benim
İstanbul İbrahim Turhan MTAL
0000-0002-9205-9258
Türkiye

Yayınlanma Tarihi 31 Aralık 2020
Gönderilme Tarihi 27 Temmuz 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 11 Sayı: 22

Kaynak Göster

APA Demirer, M. & Dal, S. (2020). GÜNCELLENEN MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM PROGRAMLARI ÜZERİNE EĞİTİM YÖNETİCİLERİ VE MESLEK DERSİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ . Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama , 11 (22) , 297-321 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/eibd/issue/57865/774376