Yazım Kuralları

Makalelerin Değerlendirilmesi

Dergiye gönderilen makaleler için yayın kararı, hakem değerlendirme süreci sonucunda verilir. Öncelikle editör tarafından dergiye uygun bulunan makaleler için hakem değerlendirme sürecine geçilir. Bu kapsamda, editör alanında uzman iki veya üç akademisyeni hakem olarak makalenizi değerlendirmek üzere seçecektir. Ancak, makalenin kabul veya reddine ilişkin nihai karardan editör sorumludur. Makale, kabul edildikten sonra mümkün olan en kısa sürede çevrimiçi (online) olarak dergide yayımlanır. Yayımlanan makalelerin bilimsel ve yasal sorumluluğu yazar(lar)a aittir.

Dergiye gönderilen makalelerin daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olması veya aynı anda başka bir yerde değerlendirme aşamasında olmaması gerekmektedir. Tez, poster sunumu veya bildiri özeti şeklindeki çalışmalar ancak tam metin olarak daha önce başka bir yerde yayımlanmamış ise değerlendirmeye alınır. Ancak bu durum yazar(lar) tarafından dipnot olarak başlık sayfasında belirtilmelidir.


Telif Hakkı

Makalenin dergide yayımlanmak üzere kabul edildiği yazar(lar)a e-mail ile bildirilecektir. Yazar(lar)a telif hakkı ödenmemektedir.


Yeni Gönderimler

Dergiye gönderimler tamamen çevrimiçi (online) olarak gerçekleşir. Dosyalarınızın oluşturulması ve yüklenmesi aşamalarında adım adım yönlendirilirsiniz. Başvuru makaleniz Word “doc, docx” formatında olmalıdır.


Yazıların Hazırlanması

Dergi makaleler için net bir biçimlendirmeye sahip olmamakla birlikte makaleler giriş, yöntem, bulgular, tartışma ve sonuçlar gibi ana bölümleri içermelidir. Kısaltmalar metinde, tablolarda, resim ve şekillerde ilk geçtiği yerde belirtilmelidir. Makalenin sonunda kaynaklardan önce makalenin hazırlanmasına katkıda bulunan kişi ya da kurumlara "Teşekkür" yazılabilir.

Makaleler 11 punto “Times New Roman” yazı karakteriyle, 1,5 satır aralıklı, iki yana yaslı olarak hizalanmış ve kenarlardan 2.5 cm boşluk bırakacak şekilde hazırlanmalıdır. Sayfa numaraları her sayfanın sağ alt köşesine yerleştirilmelidir. Paragraf başlarında girinti yapılmalıdır. Paragraflardan önce ve sonra boşluk bırakılmamalıdır.

Makalede ana başlıklar ve alt başlıklar kalın ve sola yaslı (girintisiz) olarak 1., 1.1., 1.1.1., 1.1.2., 1.1.2.1. gibi ondalıklı şekilde numaralandırılmalıdır. Başlıklara ait yazıların boyutu ana başlıklar ve alt başlıklar için 11 punto olmalıdır. Ana başlıkların bütün harfleri büyük yazılmalı (1. GİRİŞ, 2. YÖNTEM, 3. BULGULAR, 4. TARTIŞMA, 5. SONUÇLAR... gibi), alt başlıkların ise sadece baş harfleri büyük yazılmalıdır (2.2. Veri Toplama Araçları....gibi). Başlıklar en çok 4 düzeye kadar bölümlendirilmelidir. Başlıklardan önce bir satır boşluk bırakılmalı, başlık sonrasında ise boşluk bırakılmamalıdır.

Tablo ve şekiller sırasıyla numaralandırılmalı (Tablo 1, Tablo 2, Şekil 1 gibi) ve metin içerisinde bulunması gereken yerde olmalıdır. Tablonun ismi tablonun üstünde; şekil ismi ise şeklin altında yer almalıdır. Tablo ya da şeklin başlığının ilk harfleri büyük, sola dayalı ve 11 punto olmalıdır. Tablo veya şekle ilişkin kaynakça var ise tablo ya da şeklin altına ve 9 punto yazılmalıdır. Tablo ve şekiller başlıklarıyla beraber pencereye otomatik sığdırılarak yerleştirilmelidir. Tablo ve şekiller ile metin arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır. Tablo ve şekil içindeki metin 11 punto olmalıdır.

Tablo ve Şekil Başlığı Örneği;

Tablo 1. Limanlarda Performans Ölçümüne Yönelik Yazın Taraması

Şekil 1. Çalışmanın Kavramsal Modeli


Özet ve Anahtar Kelimeler

Makaleler Türkçe ve İngilizce özet içermelidir. Özet metni 150-200 kelime arasında olmalıdır. Makale Türkçe ise makalenin en sonunda 750-1000 kelime arası geniş İngilizce özet (Extended Abstract)  yer almalıdır. Geniş İngilizce özet içinde, araştırmanın yöntemi, amaç, bulgular, sonuçlar ve tartışmaya ilişkin bilgiler yer almalıdır. Özet kelimesinin baş harfi büyük harfle yazılmalı (Özet), yazı boyutu 9 punto olmalıdır. Özet metni genel olarak çalışmanın amacını, yöntemini, bulgularını ve sonuçlarını içermelidir. Özette kısaltma kullanılmamalıdır. Dizinleme için en az üç, en çok beş anahtar kelime verilmelidir. Anahtar kelimeler özel isimler dışında küçük harfle yazılmalıdır. Anahtar kelimeler arasında noktalı virgül kullanılmadır. Tablo ve kaynakçalar APA 6 stilinde yazılmalıdır.


Başlık Sayfası

Makalenin kısa ve açıklayıcı başlığını (Türkçe ve İngilizce), yazarların adlarını, akademik unvanlarını, çalıştıkları kurum(ları), yazışmaların yapılacağı yazarın adını, açık adresini, telefon ve faks numaralarını ve e-mail adresini içermelidir. Yazar(lar)ın bir açık araştırmacı ve katılımcı kimliği (ORCID) edinmesi ve belirtmesi önerilmektedir (http://orcid.org). İsim ve kurum kimliği ile ilgili bilgiler başlık sayfası dışında hiçbir sayfada belirtilmemelidir. Türkçe ve İngilizce başlığın tamamı büyük harf, yazı boyutu 12 punto, yazı tipi stili koyu ve ortalanmış olarak yazılmalıdır. Yazar(lar)ın adı ve soyadı yalnızca ilk harfler büyük, sola hizalanmış olarak 11 punto yazılmalıdır. Yazar(lar)ın unvan ve iletişim bilgileri dipnot olarak verilmelidir.


Vurgu

Metin içinde kalın/koyu biçimli yazılmış kelime kullanılmaz. Eğer vurgu yapılmak isteniyorsa; italik ve 9 punto olarak yazılmalıdır.


Dipnotlar

Dipnotlar sadece açıklamalar için kullanılmalı ve sayfanın altında numaralandırılarak verilmelidir. Dipnot eklemek gerektiğinde rakam kullanılmalıdır.


Madde Sıralamaları

Metin içerisindeki sıralamalarda, 1, 2, 3 gibi rakamlar yerine • şeklinde madde işaretleri tercih edilmelidir.


Ekler

Anket formu, veri, istatistiki analiz vb. makaleyi destekleyici dokümanlar ekler bölümünde verilebilir. Birden fazla ek doküman sunulması gerektiğinde her bir ek için ayrı bir sıra numarası verilmelidir. Ekler kaynakçadan sonra farklı sayfalarda sunulmalıdır.


Doğrudan Alıntılar

Doğrudan alıntılar "......" tırnak işareti içerisinde 9 punto ile yazılmalıdır.


Metin İçinde Atıflar

Yazar(lar) metin içinde yapacakları atıflar için American Psychological Association Publication Manual (6th ed.) tarafından yayımlanan kılavuzda yer alan kurallara uymalıdır. Beş yazara kadar olan kaynaklarda bütün yazarların soyadları ilk atıfta verilmelidir. Üç ila beş yazarlı kaynaklarda, metindeki ilk göndermede bütün yazarların soyadları verilirken, varsa aynı kaynağın ikinci ve sonraki atıflarında sadece ilk yazarın soyadı yazılıp sonda “vd.” ifadesi ile birlikte sunulmalıdır. Altı ve daha fazla sayıda yazarlı kaynaklara yapılan göndermelerde ise ilk atıf dâhil sadece ilk yazarın soyadı yazılıp sonda “vd.” ifadesi ile birlikte verilir.

Aşağıda bazı örnekler verilmiştir:

Yazar adı cümle sonunda kullanılarak atıf yapılacaksa parantez içinde yazarın soyadı ve yayın yılı verilerek atıf yapılmalıdır.

(Yanpar, 2001)

(Uygur & Yanpar, 2019)

(Uygur vd., 2009); (Uygur ve Yanpar, 2002)

Yazar adı cümle başında ya da ortasında kullanılarak atıf yapılacaksa parantez içinde ilgili kaynağın yayın yılı verilir.

Yanpar & Uygur (1994) tarafından yapılan araştırmaya göre………..

Yanpar vd. (2001) teknolojik pedagojik alan bilgisinin……….

Aynı yerde birden fazla kaynak gösterilmesi istendiğinde, kaynaklar parantez içinde ilk yazarlarının soyadı alfabetiğine göre dizilerek ve araları noktalı virgül ile ayrılarak belirtilir.

 (Kılıç, 2002; Yanpar, 1983)

 (Mutlu, 1999; Shafranske & Mahoney, 1998; Smith vd., 2003)

Doğrudan alıntı ifadeler kullanıldığında sayfa numarası da belirtilmelidir.

Yanpar’a (2018, s. 39) göre “……………..”

..... çocukların gelişimi başka bir alanda tartışılmıştır (Efendioğlu, 2017, ss. 34-35).

Aynı soyadlı yazarların kaynak gösterilmesi halinde kaynaklar yazarların adlarına göre alfabetik olarak dizilir ve araları noktalı virgül ile ayrılarak belirtilir.

(E. Johnson, 2001; L. Johnson, 1998)

Kurumsal kaynaklar

İç İşleri Bakanlığı (2000) nüfus sayımı ..........

..........Suriyeli öğrenci sayısı artmıştır (Milli Eğitim Bakanlığı, 2018, s. 34).

Kurumsal İç Değerlendirme Kılavuzu’nda (2017) belirtildiği gibi……….

..........(Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı [ASPB], 2012, s. 15).


Kaynakça

Kaynakça metnin sonunda yer almalı ve APA formatına uygun olarak verilmelidir. Metin içinde kullanılmayan atıf bilgileri kaynakçada yer almamalıdır ya da kaynakçada kullanılmayan atıf bilgileri metin içinde yer almamalıdır. Aynı yıl içinde yazar(lar)ın birden fazla yayını varsa kaynaklar yazılırken yayın yılı yanına 'a', 'b', 'c', vb. harfler eklenerek kaynaklar farklılaştırılabilir. DOI kullanımı önerilmektedir. Yararlanılan kaynaklar kaynakça bölümünde yazar(lar)ın soyadının ilk harfine göre alfabetik sıralanmalıdır. Kaynakça başlığı ve metninin yazı boyutu 11 punto olmalıdır. Aşağıda bazı örnekler verilmiştir:

Dergiden makale yayını gösterimi

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri, Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri, & Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Makale adı. Dergi Adı, cilt numarası(sayı numarası), sayfalar. http://doi.org/xx.xxx/yyyyy 

Yelken, T. (2009). The effects of materials development based on "creativity activities within a group" on teacher candidates' portfolios. Egitim ve Bilim-Education And Science34(153), 83-98.

Konokman, G. Y., & Yelken, T. Y. (2014). Eğitim fakültesi öğretim elemanlarının yaşam boyu öğrenme yeterliklerine ilişkin algıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi29(2), 267-282.

Berndt, T. J. (1981a). Age changes and changes over time in prosocial intentions and behavior between friends. Developmental Psychology17(2), 408-416.

Uygur, M., Yelken, T. Y., & Akay, C. (2018). Analyzing the views of pre-service teachers on the use of augmented reality applications in education. European Journal of Educational Research, 7(4), 849-860. doi: 10.12973/eu-jer.7.4.849.

Kitap gösterimi

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Kitabın adı. Baskı Yeri: Yayınevi.

Yanpar, T. (2005). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. Ankara: Anı Yayıncılık.

Derlenmiş kitap gösterimi

Editörün Soyadı, Editörün Adının Baş Harfleri. (Ed.). (Yıl). Kitabın adı. Baskı Yeri: Yayınevi.

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Kitabın adı. Editörün Adının Baş Harfleri. Editörün Soyadı (Ed.). Baskı Yeri: Yayınevi.

Yelken, T. (Ed.). (2015). Öğretim ilke ve yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.

Duncan, G. J., & Brooks-Gunn, J. (Eds.). (1997). Consequences of growing up poor. New York, NY: Russell Sage Foundation.

Kitap çevirisi

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Kitabın adı. (Çevirmenin Adının İlk Harfleri. Çevirmenin Soyadı, Çev.) Baskı Yeri: Yayınevi.

Creswell, W. (2017). A concise ıntroduction to mixed methods research. (Mustafa Sözbilir, Çev.). Ankara: Pegem akademi.

Kitap içinden bölüm gösterimi

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Yazının başlığı. Kitabın adı (ss. sayfa numarası aralığı). Baskı Yeri: Yayınevi.

Yelken, T (2017). Eğitimin teknolojik temelleri. Eğitim bilimine giriş (ss. 165-184). Ankara: Anı Yayıncılık.

Elektronik kaynak gösterimi

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Yazının adı. Retrieved from http://www.someaddress.com/full/url/

Petersen, J.C. (1999). Internationalizing quality assurance in higher education. USA: Council for Higher Education Accreditation. Retrieved from  http://www.chea.org/pdf/IntlQualityPetersen_June1999.pdf .

 - Konferans bildirileri

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri&Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl, Ay, Gün). Yazının adı. Yayımlanan Bildiri Kitabının Adı. Konferans Adı, Yer (sayfa numaraları). Baskı Yeri: Yayınevi.

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri &Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl, Ay, Gün). Yazının adı. Konferans Adı, Yer. doi:10.XXX/XXXXX.XX

Editörün Soyadı, Editörün Adının Baş Harfleri. (Eds.). (Yıl). Konferans Adı, Yer, Tarih. Baskı Yeri: Yayınevi.

Uygur, M., Akay, C., & Yelken, T. (2018, 13-15 Eylül). Yükseköğretim sisteminde dijital dönüşümün adımları: mobil öğrenmeye hazır mıyız? I. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu Tam Metin Bildiri Kitabı. I. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Türkiye, Mersin (s.18-25).

Balakrishnan, R. (2006, 25-26 March). Why aren't we using 3d user interfaces, and will we ever? Paper presented at the IEEE Symposium on 3D User Interfaces. doi:10.1109/VR.2006.148.

Wilkinson, R. (1999). Sociology as a marketing feast. In M. Collis, L. Munro, & S. Russell (Eds.), Sociology for the New Millennium. Papers presented at The Australian Sociological Association, held at Monash University, Melbourne, 7-10 December (pp. 281-289). Churchill, Victoria: Celts.

Gazete makalesi

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl, Ay, Gün). Yazının adı. Gazete Adı. Retrieved from http://www.someaddress.com/full/url/

Shepherd J. (2009, February 10). Fertile minds need feding. The Guardian. Retrieved from  https://www.theguardian.com/education/2009/feb/10/teaching-sats

- Basılı tez

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Tezin adı (Doktora tezi). Retrieved from Tezin Ulaşıldığı Kaynağın Adı. (Tez Erişim Numarası)

Biswas, S. (2008). A neuroprotective treatment target in Parkinson's disease. Retrieved from ProQuest Digital Dissertations. (W200008)

Basılmamış tez

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Tez adı (Yayımlanmamış doktora tezi). Kurum Adı, Yer.

Uygur, M. (2018). Yükseköğretimde kalite güvencesi bağlamında öğretme-öğrenme süreçlerinin incelenmesi ve öğretim elemanlarına yönelik bir eğitici eğitimi programı geliştirilmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Mersin Üniversitesi, Türkiye.

-Kurum

Karadeniz Teknik Üniversitesi. (2015). Kuruluşunun 60. yılında Karadeniz Teknik Üniversitesinde kurumsal üniversite-sanayi iş birliği (Yayın No. 235). Trabzon, Türkiye. Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları.

 Veri seti

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü. (2018). Göç istatistikleri [Veri Dosyası]. Retrieved from http://www.goc.gov.tr/icerik6/giris-cikis_363_378_4708_icerik


Powerpoint

Yelken, T. (2015). Bologna süreci uygulamalar [PowerPoint slaytları]. Retrieved from https://slideplayer.biz.tr/slide/3115189