About

Derginin Amacı: Derginin ana amacı Fen Bilimleri terimleri üzerine yazılan makalelerin yayınlanmasıdır. Bunun yanısıra Sosyal ve Sağlık Bilimlerinde doğrudan terim üzerine yazılan makalelerin yayınlanması da amaçlanmıştır. Böylece terim bilgisine çeşitli açılardan katkı sağlamak ve böylece Fen Bilimlerinde üretilen bilgilerin topluma yayılımını sağlamayı hedeflemektedir.

Derginin Dili ve Alfabesi: Derginin dili Türkçe, olup Latin alfabesi kullanılmaktadır. Bununla birlikte, yabancı dildeki makaleler Türkçeleriyle birlikte sunulmaktadır. Makalenin içeriğine göre; Arap, Kiril, Uygur vb. alfabelerin kullanıldığı Türkçe metinler üzerine yapılan çalışmalarda söz konusu terimlerde bu alfabe yazımları da kullanılmalıdır.

Derginin Niteliği: Hakemli dergidir. Dergi Bilimlerarasıdır.

Derginin Yayınlanma Dönemleri: Dergi yılda iki defa (altı ayda bir olmak üzere Mart ve Eylül'de) yayınlanacaktır.

 

Derginin Kapsamı: Dergi Fen Bilimleri'nin tümünü kapsadığı gibi terimle ilgili olmak koşuluyla diğer bilim alanlarındaki (Sosyal ve Sağlık) çalışmalara da yer vermektedir.

Fen Bilimleri'yle ilgili terimler üzerine her türlü yayın dergide yayınlanacaktır. Bununla birlikte, terimin kişi ve toplumlara olan etkileri, algılanışları ve etkileşimlerini konu alan, ya da genel bakış açılarını içeren diğer alanların çalışmalarına da yer verelecektir. Bu kapsamda psikloloji, sosyoloji, siyaset ve ekonomi bilimleri mensuplarının yazdığı makaleler de derginin kapsamındadır (bakınız, Örnek makaleler). Örneğin lise öğrencilerinin terim kullanım becerilerinin tespiti isimli bir çalışma dergimizde yer alabilecektir. Mevcut terimlerin (yazılı veya sözlü kaynaklardan) toplanması, değerlendirilmesi, eleştirilmesi veya yeni terimlerin önerilmesi, dile girmesi olası terimlerin açıklanması vb. konular temel olup, bunların geçmiş dönem kullanımları, bölge ve yöre kullanımları gibi terimlerle ilgili tüm konular derginin konusudur (bakınız, Örnek makaleler). Ayrıca Fen Bilimleri'nin terimlerini konu alan Türkbilim; Türk Halk Bilimi, Türk Dünyası Edebiyatları, Türk Dili ve Lehçeleri, Türk Tarihi, Türk Sanatı, Dil, Eczacı, Coğrafyacı, Toplumbilim ve Ruh bilimcilerin makalelerine de yer verilecektir.


 

Örnek Yayınlar

 

 

Aktay, G., 2010: Türk Dil Kurumu İlaç ve Eczacılık Terimleri Sözlüğü. Türk Dili, sf: 129 -138.

 

Akar, A., 2006: €œRenge Bağlı Yer Adlandırmalarında Muğla Örneği€, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 20:51-63.

 

Aydın, M., 2008: Ordu ve yöresi ağızlarında armut adları. Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 3/3 Spring page: 129-138.

 

Başkan, Ö.,1974:  €œTerimlerde Özleşme Sorunu€, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı: Belleten, Ankara: TDK Yay

 

Bayraktar, N., 2004: €œKara ve Siyah Renk Adlarının Türkçedeki Kavram ve Anlam Boyutu Üzerine€, Tömer Dil Dergisi, 126: 56-77.

 

Bozkaplan, Ş. A., 2007: Kutadgu Bilig'deki Hayvan Adları Üzerine bir İnceleme. Turkish Studies, Volume 2/4, s. 1110-1119.

 

Cumakunova, G., 2009: Kırgız ve Türkmen Türkçelerinde atcılık terminolojisi. Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, sf: 40 - 55.

 

Çıkmaz, S., Mesut, R., 2008: Anatomi Terimlerine Önerilmiş Türkçe Karşılıklardaki Yabancı Kökenli Terimlerin Analizi İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 15 (3) 175-179.

 

Çiçek, A., 2009: Türkçe terim kavramı üzerine bir inceleme. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt-Sayı: 11-1, sayfa:53 -64.

 

Dilaçar, A., 1957: €œTerim Nedir?€ Türk Dili, C IV, Ankara.

 

Doğan, Ş., 2009: 15. Yüzyıla ait bir tıp terimleri sözlüğü: terceme-i Akrabâdîn'in Istılah Lügati. Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4/4 Summer, pp: 250 - 316.

 

Erdemir, H. P., 2010: Eski Türklerde su ve su ulaşımı. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 6/2 Spring 2011, p. 819-836.

 

Erdoğan, K., 1993: Paleontolojik sınıflandırma ve adlandırma terimleri. Jeoloji Mühendisliği s, 43,121-124.

 

Erkuş, A., 2010: Psikometrik terimlerin türkçe karşılıklarının anlamları ile yapılan işlemlerin uyuşmazlığı. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, Kış 2010, 1(2), 72-77.

 

Erkuş, A. (2000). Bazı psikometrik terimlerin Türkçe karşılıklarında yaşanan sorunlar. Türk Psikoloji Yazıları, 3(6), 31-40.

 

Gümüşatam, G., 2010: Eski anadolu Türkçesinde eczacılık terimleri ve bu terimlerin tıp, botanik, zooloji, madencilik, kimya terimleriyle ilişkileri. Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 5/2 Spring, pp: 1033 - 1087.

 

Kara, M., 2006: İnternet Türkçesinin Çığlığı: "Türkçe Dili (!) ve Diğerleri". Akademik Araştırmalar Dergisi, Sayı 30, sf: 157 - 170.

 

Koç, E., 2009: Türkiye'de felsefe dilinin gelişimi ve çeviri faaliyetlerine genel bir bakış. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Aralık 2009, Sayı:20, ss.103-120.

 

Küçük, S., 2010: Tarihî Türk lehçelerinde renk adlandırmaları. Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 5/1 Winter pp: 556 - 577.

 

Memmedova, N., 2009: Akraba olmayan dillerin birbirine etkisi ve bu etkileşimin sonuçları. Millî Folklor, 2009, yıl 21, sayı 83, sayfa: 121 - 127.

 

Mengi, M., 2007: Metin incelemesi aşamaları, terimleri ve bunlardan biri: metin tahlili. Turkish Studies / Türkoloji Araştırmaları Volume 2/3, sf: 407 - 417.

 

Önler, Z., 1990, €œ14 ve 15. yüzyıl anadolu Türkçesi botanik terimleri€, Journal of Turkish Studies, Volume 14, (Fahir İz Armağanı), Harvard, s.357-392.

 

Özgür, C., 2009: Kıpçak sahasına ait sözlük ve kaynaklarda at ve atçılıkla ilgili terminoloji. Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4/4 Summer pp: 891 - 905.

 

Öztopçu, K., 2004: Memluk Kıpçakçasıyla Yazılmış Kaynaklardaki Okçuluk Terimleri. Türklük Bilgisi Araştırmaları Dergisi, Vol.28/1, s.257-274.

 

Pelikoğlu, M.C., : Türk müziğinde terminoloji sorunu: geleneksel Türk halk müziği ve geleneksel Türk sanat müziğine yansımaları. Sanat Dergisi, sf: 81 - 90.

 

Pilav, S., 2008: Terim sorunu ve eğitim öğretimde terimlerin yeri ve önemi. Mart 2008 Cilt:16 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 267-276

 

Potapov, L., 1972: Altay halklarında şaman tefine verilen adların semantiği. (çeviren: Muvaffak Duranlı) Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi / Journal of Turkish World Studies, Cilt: V, Sayı 1, Sayfa: 147-152, İZMİR 2005.

 

Sağlam, M. Y., 2007: Türkçe'deki terim sorunsalı. Türkbilig, 14: 168-176.

 

Sevinç, H. F., Karacagil, M., 2009: Tıp Dili ve Türkçe üzerine öğrenci görüşleri. Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 2009;31(3):250-255

 

Sinor, D., 2006: Altay dillerindeki "kuzey" kavramı için kullanılan terimler üzerine düşünceler. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi / Journal ofTurkish World Studies, VI, Sayı 2, Sayfa: 531-535.

 

Solak, Ö., Karadal, H., Yıldız, L., 2005: Türkçede Astronomik İsimler Üzerine Bir Araştırma. Journal of İstanbul Kültür University, 3: 25 - 30.

 

Subaşıoğlu, F., 1994: Kütüphanecilik terminolojisi üzerine birkaç söz. Düşünceler, Nisan Haziran 1994, Sayı 15-16, sf: 1-4.

 

Şahin, İ., Organ Adları Temelinde Kırgızistan Yer Adlarında Ölü Deyim Aktarmaları ve

 

Bunların Yer Adlarında Kullanılışları. Bilig, Bahar, Sayı 53: 199-218.

 

Teres, E., 2009: Orta Türkçede €˜zırh, kalkan' anlamı taşıyan bazı sözcükler Turkish Studies, International Periodical For the Languages, Literature, and History of Turkish or Turkic Volume 4/3 Spring pp: 2112 - 2118

 

Yalçın, N., 2010: Yabancı sözcüklerin doğal dil konuşmacılarınca algılanışının incelenmesi. Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 5/4 Fall, pp: 705 - 727.


 

Hakem değerlendirme süreci:

Yazar(lar) ilk olarak dergi sistemine üye olmalı ve dergi sisteminin yönlendirdiği doğrultuda kullanıcı arayüzünün yardımıyla makalelerini sisteme yüklemelidir. Yazar(lar)dan makale ile birlikte eserlerini değerlendirmeye uygun olduğunu düşündükleri 3 adet hakem ismini de iletişim bilgileriyle birlikte sisteme yüklemelidir. Eseriniz sisteme yüklendikten sonra en geç bir hafta içinde yazar(lar)a eserinizin değerlendirme aşamasına geçtiğine dair bir e-posta gönderilecektir. Eğer eserin açık bir şekilde Avrasya Terim Dergisi'nde yayınlanması uygun görülmediği takdirde baş editör tarafından hakem sürecine sokulmadan eser yazara geri gönderilecek ve durumdan haberdar edilecektir.

Başvurusu yapılan eser için baş editör tarafından 2 adet hakem tayin edilecektir. Tayin edilen hakemler hakemlik yapmayı kabul ettiği takdirde yayın hakemlere gönderilir. Hakemlere 4 hafta içinde yayın hakkındaki görüş ve fikirleri istenir. Ancak bir makale için tanınan toplam inceleme süresi en fazla 4 aydır. İki hakeme gönderilen metinlerden biri kabul biri ret gelirse metin üçüncü hakeme gönderilir. Yazar/lar tarafından yapılacak düzeltmelerden sonra son değerlendirme yapılır. Makale kabul edildiğin de, kabul yazısı yazar/lara gönderilir.  


Yazar(lar)a yayının kabul edildiğine dair kabul yazısı gönderilir. Ayrıca yazar(lar)dan Telif Hakları Formunun da imzalanmış olarak editöre gönderilmesi istenir. Avrasya Terim Dergisi'nde eser yayınlamak için ücret ödenmemektedir.

Telif Hakları Formu editöre ulaştıktan sonra sayfa düzeni yapılmış makalenin son hali yazarın son kez gözden geçirmesi için yazara gönderilir. Yazar son düzeltmelerini yazı renginden farklı bir renkle işaretlemesi ile editörün düzeltmeleri izlemesi mümkün olacaktır. Son düzeltmesi yapılmış yayının editörlüğe ulaşmasının akabinde yayın künyesi yazara gönderilecektir.

Derginin Yazım Kuralları:

    Eser Başvurusu; Yazar(lar) ilk olarak dergi sistemine üye olmalı ve dergi sisteminin yönlendirdiği doğrultuda kullanıcı arayüzünün yardımıyla makalelerini sisteme yüklemelidir. Eserler sisteme DOC formatında yüklenmelidir.

    Genel Kurallar;

    Başlık; En fazla 15 kelimeden oluşmalı, koyu ve büyük harflerle 12 punto ile yazılmalıdır.

    Yazar/lar Adı; Başlığın altında sağ tarafta, soy isimler büyük harfle ve italik yazılma, soy isme ilişkilendirilmiş bir rakamla (1, 2, 3, şeklinde) kullanılarak üst simge şeklinde sayfanın en altına yazar/ların ünvan, yazışma ve e-posta bilgileri verilmelidir. Ayrıca makalenin yazışmalarından sorumlu yazar, isminin üzerine bir yıldız işareti (yazışma yeri belirtmek amacıyla yazılan rakamından sonra, * işareti) konularak belirtilmelidir.

    Özet; En az 50 kelime, en fazla 250 kelime olmak üzere metnin tamamını kapsayan bir içeriği olmalı, şekil veya çizelgeye atıf yapılmamalı ve 10 punto yazılmalıdır.

    İngilizce Özet; En az 50 kelime, en fazla 250 kelime olmak üzere metnin tamamını kapsayan bir içeriği olmalı, şekil veya çizelgeye atıf yapılmamalı ve 10 punto yazılmalıdır.

    Anahtar Kelimeler; Özetlerden sonra 1 satır boşluk bırakılarak; Anahtar Kelimeler: den sonra en az 3, en çok 7 kelime; virgülle ayrılarak, sadece ilk anahtar kelimenin ilk harfi büyük harfle başlayacak diğerleri tümü küçük harflerle 10 punto yazılmalıdır.

    Metin bölümleri; Özgün araştırma makaleleri "Giriş", "Yöntem" ve "Bulgular", "Tartışma" ve "Sonuçlar" bölümlerine göre yazılabileceği gibi, "Giriş", "Yöntem" ve "Bulgular ve Tartışma" ve "Sonuç"lar şeklinde yazılabilir.

    Terim önerisi, derleme, fikir bildirme ve değerlendirme, vb. makalelerde ise bölümlere ayrılmaksızın serbest bırakılmış olmakla birlikte, giriş, sorunun ortaya konulması ve çözümleri içermelidir.

    Metin; Yazılar .doc uzantılı dosyalarda yazılmalı, A4 boyutunda 1,5 satır aralıklı, 11 punto ve "Times New Roman"la yazılmalıdır. Kenarlardan 3cm boşluk verilmeli ve ilk sayfadan itibaren numaralandırılmalıdır. Makale başlıkları numaralandırma gerektiriyorsa 1., 1.1., 1.1.2. şeklinde yapılmalıdır.

    Şekil ve Çizelgeler; Şekil, çizelge ve resimler belirtilen yazı alanı içerisinde sayfa ortalanarak konmalı, her şekil, çizelge ve resime metin içinde atıf yapılmalı ve atıf yapılan paragraftan hemen sonra yerleştirilmelidir. Çizelge ve şekil içerikleri ile başlıkları 10 punto büyüklükte olmalı, başlıklar numaralandırılarak çizelgelerim üstüne; şekil ve resimlerin altına sola dayalı olarak yazılmalıdır. Metin içerisinde şekil ve çizelgelere (Şekil 1) (Çizelge 1), şeklinde atıf yapılmalıdır.

Şekil 1. Istranca meşesinde liflere paralel basınç direnci ile yoğunluk arasındaki ilişki.

Çizelge 1. Liflere paralel basınç direnci değerleri.

Şekillerin gösteriminde çözünürlük 300 dpi ve üzerinde, en düşük 18 cm genişliğinde ve özellikle şekiller EPS/PDF formatında, fotoğraf ve görüntüler JPEG/TIFF formatında olmalıdır. Bunların dışında çok tercih edilmemekle birlikte PNG, BMP ve GIF formatları da kabul edilmektedir. Çizelge ve şekiller beyaz zemin üzerine çizilmiş olmalı ve çizgi kalınlığı yaklaşık 0.5 mm olmalıdır. Şekillerde kılavuz çizgileri olmamalıdır. Görüntü ve fotoğrafların etrafındaki beyaz zemin mümkün olduğu kadar küçük tutulmalıdır. Çok karmaşık gösterimlerden ve şekillerden sakınılmalıdır.

    Kaynak Gösterimi;

Kaynakların Metin İçerisinde Gösterimi; Kaynaklar metin içerisinde parantez içerisinde yazar/ların soy ismi, yayın yılı ve yararlanılan sayfa numarası; tek kaynak için (Yılmaz, 1992:35) veya (Subar, 1993:67-73), birden fazla kaynak için tarihsel olarak sıralanmış şekilde (Tavşanoğlu, 1973:23; Özçelik, 1984:45; Heede, 1991:67), ortak yayınlar için (Taylor ve White, 1977:139) şeklinde yapılmalıdır. İkiden fazla yazarı olan kaynaklar metin içinde kısaca (Aykut ve ark., 1997:155) şeklinde verilmelidir. Aynı yazarın aynı tarihte yapılmış iki eseri olduğu takdirde bu eserler yılların sonuna a ve b harfleri konarak belirtilmelidir. Aynı yazarın bireysel ve ortak yayınları olduğunda önce bireysel yayınlar sıralanmalı, ortak yayınlar bireysel yayınlardan sonra verilmelidir. Kaynak listesinde bütün yazarlar açık olarak gösterilmelidir. Yararlanılan eserler "Kaynaklar", başlığı altında, alfabetik sıraya göre aşağıdaki şekilde verilmelidir.


Yararlanılan eserlerin "Kaynaklar" başlığı altında gösterimi;

Kitaplar;
Birkeland, P. W., 1984. Soils and Geomorphology. Oxford University Pres, New York.
Haris, C. W. and N. T. Dines, 1988. Time-saver Standarts for Landscape Architecture. McGraw-Hill, Inc., New York.

Kitapta Bölüm
Mulvaney, R.L., 1996. Nitrogen€”inorganic forms. In: Sparks, D.L. (Ed.), Methods of Soil Analysis: Part 3. Chemical methods. Soil Science Society of America, Madison, WI, pp. 1123€“1184.

Dergiler;
Heede, B. H., 1991. Response of a stream in disequilibrium to timber harvest. Environmental Management. 15 (2): 251-255.
Boydak, M., A. Çalışkan and F. Bozkuş, 2002. Seed crop and its variation of Pinus nigra subsp. pallasiana in Dursunbey-Alaçam locality. Review of the Faculty of Forestry, University of Istanbul. 52 (2): 1-26.

Sempozyum, Kongre ve çalıştaylar;
Dahlgren, R. A., 1988. Effects of forest harvest on stream-water quality and nitrogen cycling in the Casper creek watershed. In: Proceedings of The Conference on Coastal Watersheds: The Casper Creek Story. May 6, Ukiah, California.
Demircan, Ö., 2004. Gelişen Bilim ve Sanat Kavramlarını Karşılamada Türkçenin Yeteneği.  Türkçe'nin Zenginleşmesi Kurultayı. Düzenleyen: Hikmet Altınkaynak, Yıldız Teknik Üniversitesi Sayı: RE.BK.2004.0716, ISBN: 975-461-274-9.

Ağlardan;
FAO. 2006. Rural radio transmissions and rural youth in Mali. http://www.fao.org/sd/dim_kn1/kn1_060202_en.htm (Ziyaret tarihi:27 /02/ 2006).

Proje;
Üsküplü, O., H.B. Giritli ve N. Kuşkonmaz  1997. Latin alfabeli Botanik kitaplarında Türkçe terim kullanma eğilimlerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi. İstanbul Üniversitesi BAP Proje Numarası: 178185, kesin rapor 167 sayfa.

Tezler;
Öztürk, C., 1997. Avrupa dillerinde tarımcılıkta kullanılan Türkçe terimler ve anlam değişimleri. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Anabilim Dalı yayınlanmamış Doktara tezi, 237 sayfa.

Sözlü kaynaklar;
Cem ERDURANLA 01.23.2011, Şişli'de yapılan sözlü görüşmede elde edilen veriler.

Avrasya Terim Dergisi Mart ve Eylül sayıları olmak üzere yılda 2 defa yayınlanacaktır.Bu dergi yayınlanma ile birlikte açık erişimi sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişim bilginin global değişimini arttırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğuracaktır.Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır ve diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmaycaktır.Telif Sözleşmesi

Aşağıdaki sözleşme Avrasya Terim Dergisi için düzenlenmiştir.

Yazar Sertifikası

Dergiye yayınlatmak üzere yayın gönderen yazarlar aşağıdaki koşulları kabul etmiş sayılır:

Yazarlar makalenin ikinci ve diğer yazarlarıyla birlikte bu sözleşmeye dâhil olmaktadır.

Söz konusu yayın başka bir dergide değerlendirme altında değildir (Özetinin veya bir kısmının bir bildiri kitapçığında basılması, aynı çalışmanın bir tez olarak basılması durumları hâriç).

Yayında elde edilen sonuçlar bütün yazarlar ve yayının yayımlandığı ve sorumluluğunda olduğu kurum tarafından onaylanmıştır.

Yukarıdaki konular dışında yazar(lar)ın aşağıdaki hakları ayrıca saklıdır:

Yazar makalenin tümünü kitaplarında ve derslerinde, sözlü sunumlarında ve konferanslarında kullanabilir.

Satış amaçlı olmayan kendi faaliyetleri için çoğaltma hakları vardır.

Bunun dışında, makalenin çoğaltılması, postalanması ve diğer yollardan dağıtılması, ancak bilim ve yayın kurulunun izni ile yapılabilir. Makalenin tümü veya bir kısmından atıf yapılarak yararlanılabilir.

Ben/Biz bu makalenin, etik kurallara uygun olduğunu ve belirtilen materyal ve yöntemler kullanıldığında herhangi bir zarara ve yaralanmaya neden olmayacağını bildiririz.

Makaleye ait tüm materyaller (kabul edilen veya reddedilen fotoğraflar, orijinal şekiller ve diğerleri), bilim ve yayın kurulunca bir yıl süreyle saklanacak ve daha sonra imha edilecektir.

Bu belge, tüm yazarlar tarafından imzalanmalıdır. Ancak yazarların farklı kuruluşlarda bulunması durumunda imzalar farklı formlarda sunulabilir. Fakat bütün imzalar, ıslak imza olmalıdır.

Son Güncelleme Zamanı: 20.03.2016 05:18:47


 

ISSN: 2147-7507

Avrasya Terim Dergisi