Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

KAREKÖKLÜ İFADELER KONUSUNUN ÖĞRETİMİNDE KAVRAM HARİTASI KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA VE MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMUNA ETKİSİ

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 12, 217 - 230, 17.11.2017

Öz

Bu araştırma; ortaokul 8. Sınıf matematik dersinde Kareköklü İfadeler konusunun öğretiminde kavram haritası destekli eğitiminin geleneksel öğretim yöntemine kıyasla öğrenci başarısına ve matematiğe yönelik tutumlarına etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın örneklemini 26’sı kontrol, 27’si deney grubunda olmak üzere toplam 53 öğrenci oluşturmaktadır. Ön-test son-test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılan bu çalışmada elde edilen veriler SPSS istatistik paket programında ilişkili t-testi ve ilişkisiz t-testi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda; “Kareköklü İfadeler” konusunu kavram haritası destekli öğretimle işlemenin, öğrencilerin akademik başarısını ve matematiğe yönelik tutumlarını arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Alyeşil, D. (2005). Kavram Haritaları Destekli ve Problem Çözme Merkezli Geometri Öğretimi 7.Sınıf Öğrencilerinin Geometri Düşünme Düzeyleri Üzerindeki Rolü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Matematik Anabilim Dalı, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı. İzmir.
 • Ausubel, D.P. (1968). Educational Psychology: A Cognitive View. New York, Holt, Rinehart and Winston.
 • Baki, A., (2006). Kuramdan Uygulamaya Matematik Eğitimi(3.Baskı). Trabzon: Derya Kitabevi.
 • Baykul, Y. (2005). İlköğretimde Matematik Öğretimi (1-5. Sınıflar) (8. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Bolte, L. A. (1999). Using concept maps and interpretive essays for assessment in mathematics. School Science & Mathematics, 99(1), 19-30.
 • Brinkmann, A. (2003). Graphical Knowledge Display-Mind Mapping and Concept Mapping as Efficient Tools in Mathematic Education. Mathematics Education Review,16, April, 2003.
 • Büyüköztürk, Ş. (2013). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı (18. baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Burak, B.S. (2010). İlköğretim 6. Sınıf Matematik Dersi Geometri Öğrenme Alanında Kavram Haritası Kullanmanın Öğrencilerin Başarıları ve Bilgilerin Kalıcılığı Üzerine Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bilim Dalı. Ankara.
 • Demirel, M. (1997). Grafiksel Gösterimlerin Öğrenme Düzeyine Etkisi. Eğitim ve Bilim. Cilt-21, Sayı: 104, 91-99. Erdoğan, A. (2007). Kavram Haritalarının Calculus Öğretiminde Kullanılması. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Anabilim Dalı. Konya.
 • Gülten, D. Ç., Derelioğlu, Y. (2006). Öğretmen Adaylarının Matematik Öğrenmeyi Öğretmeye İlişkin Tutumlarını İncelemeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Eğitim Araştırmaları Dergisi, Sayı:24, 103-111.
 • Karasar, N.(2006). Bilimsel Araştırma Yöntemi; Kavramlar, İlkeler, Teknikler (16.Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Metin, Mustafa.(2014). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Novak, J. and Gowin, D.B. (1984). Learning How to Learn. Cambridge University Press.
 • Oğraş, A., ve Bozkurt, A. (2011). Kavram Haritası Ve Vee Diyagramı Kullanımının İlköğretim 7. Sınıf Matematik Eğitiminde Öğrenci Başarısına Etkisi. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, 3, 1-13.
 • Özdemir, A. (2009). İlköğretim 6. Sınıf Matematik Dersi “Kesirler” Konusunun Öğretiminde Kavram Haritası Kullanımının Öğrenci Başarısına Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bilim Dalı. Ankara.
 • Özdemir, F. (2015). Ortaokul 8. Sınıf “Kareköklü İfadeler” Konusunun Öğretiminde Kavram Haritası Kullanımının Öğrencinin Akademik Başarısına ve Tutumuna Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bilim Dalı. Elazığ.
 • Özkök, E. (2010). Gagne’nin Öğretim Modeliyle Hazırlanan Öğretim Yazılımının İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersi Kareköklü İfadeler Konusundaki Akademik Başarısı ve Öğrenci Tutumlarına Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalı, Matematik Öğretmenliği Bilim Dalı. Ankara.
 • Polat, B. (2011). Vee Diyagramı, Tanılayıcı Dallanmış Ağaç ve Kavram Haritalarının Matematik Dersine Yönelik Tutum İle Başarıya Etkileri ve Bu Araçlara Yönelik Öğretmen Görüşleri. Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.
 • Roth, M. (1994). Student Views of Collaborative Concept Mapping An Emencipatory Research Project. Science Education. I (78), 1 – 34.
 • Turanlı, N., Keçeli, V. ve Türker, N.K. (2007). Ortaöğretim İkinci Sınıf Öğrencilerinin Karmaşık Sayılara Yönelik Tutumları İle Karmaşık Sayılar Konusundaki Kavram Yanılgıları Ve Ortak Hataları. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. Cilt: 9,Sayı: 2, 135–149.
 • Üzel, D. (2003). Kavram Haritası ve Vee Diyagramı Kullanımının İlköğretim 7.Sınıf Matematik Öğretiminde Öğrenci Başarısına Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi Anabilim Dalı. Balıkesir.
 • Willerman, M., and MacHarg, R. A. (1991). The concept map as an advance organizer. Journal of Research in Science Teaching. 28(8), 705-711.

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 12, 217 - 230, 17.11.2017

Öz

Kaynakça

 • Alyeşil, D. (2005). Kavram Haritaları Destekli ve Problem Çözme Merkezli Geometri Öğretimi 7.Sınıf Öğrencilerinin Geometri Düşünme Düzeyleri Üzerindeki Rolü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Matematik Anabilim Dalı, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı. İzmir.
 • Ausubel, D.P. (1968). Educational Psychology: A Cognitive View. New York, Holt, Rinehart and Winston.
 • Baki, A., (2006). Kuramdan Uygulamaya Matematik Eğitimi(3.Baskı). Trabzon: Derya Kitabevi.
 • Baykul, Y. (2005). İlköğretimde Matematik Öğretimi (1-5. Sınıflar) (8. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Bolte, L. A. (1999). Using concept maps and interpretive essays for assessment in mathematics. School Science & Mathematics, 99(1), 19-30.
 • Brinkmann, A. (2003). Graphical Knowledge Display-Mind Mapping and Concept Mapping as Efficient Tools in Mathematic Education. Mathematics Education Review,16, April, 2003.
 • Büyüköztürk, Ş. (2013). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı (18. baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Burak, B.S. (2010). İlköğretim 6. Sınıf Matematik Dersi Geometri Öğrenme Alanında Kavram Haritası Kullanmanın Öğrencilerin Başarıları ve Bilgilerin Kalıcılığı Üzerine Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bilim Dalı. Ankara.
 • Demirel, M. (1997). Grafiksel Gösterimlerin Öğrenme Düzeyine Etkisi. Eğitim ve Bilim. Cilt-21, Sayı: 104, 91-99. Erdoğan, A. (2007). Kavram Haritalarının Calculus Öğretiminde Kullanılması. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Anabilim Dalı. Konya.
 • Gülten, D. Ç., Derelioğlu, Y. (2006). Öğretmen Adaylarının Matematik Öğrenmeyi Öğretmeye İlişkin Tutumlarını İncelemeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Eğitim Araştırmaları Dergisi, Sayı:24, 103-111.
 • Karasar, N.(2006). Bilimsel Araştırma Yöntemi; Kavramlar, İlkeler, Teknikler (16.Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Metin, Mustafa.(2014). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Novak, J. and Gowin, D.B. (1984). Learning How to Learn. Cambridge University Press.
 • Oğraş, A., ve Bozkurt, A. (2011). Kavram Haritası Ve Vee Diyagramı Kullanımının İlköğretim 7. Sınıf Matematik Eğitiminde Öğrenci Başarısına Etkisi. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, 3, 1-13.
 • Özdemir, A. (2009). İlköğretim 6. Sınıf Matematik Dersi “Kesirler” Konusunun Öğretiminde Kavram Haritası Kullanımının Öğrenci Başarısına Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bilim Dalı. Ankara.
 • Özdemir, F. (2015). Ortaokul 8. Sınıf “Kareköklü İfadeler” Konusunun Öğretiminde Kavram Haritası Kullanımının Öğrencinin Akademik Başarısına ve Tutumuna Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bilim Dalı. Elazığ.
 • Özkök, E. (2010). Gagne’nin Öğretim Modeliyle Hazırlanan Öğretim Yazılımının İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersi Kareköklü İfadeler Konusundaki Akademik Başarısı ve Öğrenci Tutumlarına Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalı, Matematik Öğretmenliği Bilim Dalı. Ankara.
 • Polat, B. (2011). Vee Diyagramı, Tanılayıcı Dallanmış Ağaç ve Kavram Haritalarının Matematik Dersine Yönelik Tutum İle Başarıya Etkileri ve Bu Araçlara Yönelik Öğretmen Görüşleri. Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.
 • Roth, M. (1994). Student Views of Collaborative Concept Mapping An Emencipatory Research Project. Science Education. I (78), 1 – 34.
 • Turanlı, N., Keçeli, V. ve Türker, N.K. (2007). Ortaöğretim İkinci Sınıf Öğrencilerinin Karmaşık Sayılara Yönelik Tutumları İle Karmaşık Sayılar Konusundaki Kavram Yanılgıları Ve Ortak Hataları. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. Cilt: 9,Sayı: 2, 135–149.
 • Üzel, D. (2003). Kavram Haritası ve Vee Diyagramı Kullanımının İlköğretim 7.Sınıf Matematik Öğretiminde Öğrenci Başarısına Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi Anabilim Dalı. Balıkesir.
 • Willerman, M., and MacHarg, R. A. (1991). The concept map as an advance organizer. Journal of Research in Science Teaching. 28(8), 705-711.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Eğitim Bilimleri
Yazarlar

Ferhat ÖZDEMİR
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0002-8913-531X
Türkiye


Tayfun TUTAK
FIRAT ÜNİVERSİTESİ


Mustafa AYDOĞDU
FIRAT ÜNİVERSİTESİ

Yayımlanma Tarihi 17 Kasım 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 12

Kaynak Göster

APA Özdemir, F. , Tutak, T. & Aydoğdu, M. (2017). KAREKÖKLÜ İFADELER KONUSUNUN ÖĞRETİMİNDE KAVRAM HARİTASI KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA VE MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMUNA ETKİSİ . Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi , 6 (12) , 217-230 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejedus/issue/31928/349875