Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI YÖNELİMLERİ VE E-ÖĞRENMEYE YÖNELİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ

Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 19, 62 - 73, 14.06.2021

Öz

Bu çalışmanın amacı, eğitim fakültesi öğrencilerinin başarı yönelimleri ve e-öğrenmeye yönelik tutumları arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. Araştırma ilişkisel tarama yöntemine göre yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu, bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesi öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak e-öğrenmeye yönelik tutum ölçeği ve 2x2 başarı yönelimleri ölçeği (revize formu) kullanılmıştır. Öğrencilerin e-öğrenmeye yönelik tutumlarını incelemek amacıyla betimsel istatistikler kullanılmıştır. Ölçeklerden elde edilen görüşlerin değerlendirilmesinde bağımsız gruplar t testinden yararlanılmıştır. Ayrıca ölçek alt boyutları arasındaki ilişkiyi belirlemek için korelasyon analizi yapılmıştır. Öğrencilerin teknoloji kullanma eğilimleri ile performans yaklaşma ve performans kaçınma hedef yönelimleri arasında pozitif, memnuniyet alt boyutu ile performans kaçınma hedef yönelimi arasında pozitif anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Öğrencilerin başarı yönelimleri ile e-öğrenmeye yönelik tutumları arasındaki ilişkilerin çok düşük düzeyde olduğu görülmüştür. Bu bağlamda çalışmanın farklı örneklemlerde tekrarlanması önerilmektedir. Konuya ilişkin, e-öğrenmeye yönelik tutumun değişimini ve öğrenci başarısını ortaya koyan deneysel ve nitel çalışmalar yapılabilir.

Kaynakça

 • Abbasi Kasani, H., & Shams, G. R. (2018). A research synthesis of critical success factors of e-learning: A model development. Technology of Education Journal (TEJ), 13(1), 25-39.
 • Abbasi, S., Ayoob, T., Malik, A., & Memon, S. I. (2020). Perceptions of students regarding E-learning during Covid-19 at a private medical college. Pakistan Journal of Medical Sciences, 36(COVID19-S4),S57.
 • Adewole-Odeshi, E. (2014). Attitude of students towards E-learning in South-West Nigerian universities: an application of technology acceptance model. Library Philosophy and Practice (e-journal), 1035, 1-18.
 • Adıgüzel, A., & Dolmacı, A. (2018). Öğretmen adaylarının öğrenmeye yönelik tutumlarının farklı değişkenlere göre incelenmesi. Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi, 6(2), 63-79.
 • Arslan, S., & Akın, A. (2015). 2x2 Başarı yönelimleri ölçeği (revize formu): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Sakarya University Journal of Education, 5(1), 7-15.
 • Ateş, A., & Altun, E. (2008). Bilgisayar Öğretmeni Adaylarının Uzaktan Eğitime Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty (GUJGEF), 28(3), 125-145.
 • Baran, B., Kılıc, E., Bakar, A., & Çağıltay, K. (2010). Turkish university students, technology use profile and their thoughts about distance education. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 9(1), 235-242.
 • Barış, M. F. (2015). Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Öğretime Yönelik Tutumlarının İncelenmesi: Namık Kemal Üniversitesi Örneği. Sakarya University Journal of Education, 5(2), 36-46.
 • Bertea, P. (2009). Measuring students’ attitude towards e-learning. A case study. In Conference proceedings of eLearning and Software for Education (eLSE) (No. 01, pp. 417-424). ” Carol I” National Defence University Publishing House.
 • Biçer, H., & Korucu, A. T. (2020). E-öğrenmeye yönelik tutum ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 10(1), 237-256.
 • Cidral, W. A., Oliveira, T., Di Felice, M., & Aparicio, M. (2018). E-learning success determinants: Brazilian empirical study. Computers & Education, 122, 273-290.
 • Çiftci, S., Güneş, E., & Üstündağ, M. T. (2010). Attitudes of distance education students towards web based learning–a case study. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2), 2393-2396.
 • Çoban, H., & Tezci, E. (2019). Farklı değişkenler açısından öğretmenlerin e-öğrenmeye yönelik tutumlarının incelenmesi. Iches Uluslararası İnsani Bilimler ve Eğitim Bilimleri Kongresi (8-10 Kasım/İzmir/Türkiye), 130.
 • Dikbaş, E. (2006). Öğretmen adaylarının e-öğrenmeye yönelik tutumlarının incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans tezi. İzmir, Turkey: Dokuz Eylül Univeritesi.
 • Dikbaş, E. (2006). Öğretmen adaylarının e-öğrenmeye yönelik tutumlarının incelenmesi (Doctoral dissertation, DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü).
 • Durmusa, A., & Kaya, S. (2011). Computer and instructional technologies preservice teachers’ attitudes regarding distance education. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 28, 661-666.
 • Elliot, A.J. & McGregor, H. (2001). A 2 × 2 Achievement Goal Framework. Journal of Personality and Social Psychology, 80, 501-519.
 • Eom, S. B., & Ashill, N. J. (2018). A system's view of e‐learning success model. Decision Sciences Journal of Innovative Education, 16(1), 42-76.
 • Eroğlu, M., & Özbek, R. (2018). The Investigation of the Relationship between Attitudes Towards E-Learning and Self-Directed Learning with Technology of Secondary School Students1. International Online Journal of Educational Sciences, 10(5), 297-314.
 • Gelibolu, M., Bayır, E., & Ünal, M. (2017). Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Bilgi Paylaşma Davranışı ile E-Öğrenmeye Yönelik Tutum Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Malatya, Türkiye, 24 - 26 Mayıs, cilt.1, ss.488-492
 • Govindasamy, T. (2001). Successful implementation of e-learning: Pedagogical considerations. The internet and higher education, 4(3-4), 287-299.
 • Gökdaş, İ. & Kayri, M. (2005). E-öğrenme ve Türkiye açısından sorunlar, çözüm önerileri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 1-20.
 • Gülbahar, Y. (2017). E-öğrenme (3. Baskı) Ankara: Pegem Akademi.
 • Haznedar, Ö., & Baran, B. (2012). Eğitim fakültesi öğrencileri için e-öğrenmeye yönelik genel bir tutum ölçeği geliştirme çalışması. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 2(2), 42-59.
 • Horton, W. (2000). Designing Web-based Training. New York: John Wiley and Sons.
 • Huang, J. J., Yang, S. J., Chiang, P. Y., & Tzeng, L. S. (2012). Building an e-portfolio learning model: Goal orientation and metacognitive strategies. Knowledge Management & E-Learning: An International Journal, 4(1), 16-36.
 • Işik, A. H., Karakis, R., & Güler, G. (2010). Postgraduate students’ attitudes towards distance learning (The case study of Gazi University). Procedia-Social and Behavioral Sciences, 9, 218-222.
 • Kar, D., Saha, B., & Mondal, B. C. (2014). Attitude of university students towards e-learning in west Bengal. American Journal of Educational Research, 2(8), 669-673.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Korucu, A. T., & Ertekin, H. (2020). Kpss Kursunda Eğitim Gören Aday Öğretmenlerin E-Öğrenmeye Yönelik Tutumları. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 100-113.
 • Lemyre, P., Roberts, G. C., & Ommundsen, Y. (2002). Achievement goal orientations, perceived ability and sports personship in youth soccer. Journal of Applied Sport Psychology, 14, 120–136.
 • Liaw, S. S., Huang, H. M., & Chen, G. D. (2007). Surveying instructor and learner attitudes toward e-learning. Computers ve Education, 49, 1066–1080.
 • Mehra, V., & Omidian, F. (2011). Examining students’ attitudes towards e-learning: A case from India. Malaysian Journal of Educational Technology, 11(2), 13-18.
 • Mishra, S., & Panda, S. (2007). Development and factor analysis of an instrument to measure faculty attitude towards e-learning. Asian Journal of Distance Education, 5(1), 27-33.
 • Öktem, T. (2020). Investigation of physical education and sports students’ attitudes towards e-learning. Journal of Education and Learning, 9(4), 49-54.
 • Özcan, S., Gökçearslan, Ş., Solmaz, E., Seferoğlu, S., Kukul, V., & Karademir, T. (2018). Öğretmen adaylarının e-öğrenmeye yönelik tutumları ve yenilikçilik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Children and Youth Servıces Revıew, 91, 47-54.
 • Özkul, A. E. & Aydın, C. H. (2012). Öğrenci Adaylarının Açık ve Uzaktan Öğrenmeye Yönelik Görüşleri. XIV. Akademik Bilişim Konferansı, 1-3 Şubat 2012, Uşak.
 • Park, J. H., Lee, E., & Bae, S. H. (2010). Factors influencing learning achievement of nursing students in e-learning. Journal of Korean Academy of Nursing, 40(2), 182-190.
 • Pintrich, P. R., Conley, A. M. ve Kempler, T. M. (2003). Current issues in achievement goal theory and research. International Journal of Educational Research, 39, 319–337.
 • Rafiq, F., Hussain, S., & Abbas, Q. (2020). Analyzing Students’ Attitude towards E-Learning: A Case Study in Higher Education in Pakistan. Pakistan Social Sciences Review, 4(1), 367-380.
 • Sezer, B. (2016). Faculty of medicine students' attitudes towards electronic learning and their opinion for an example of distance learning application. Computers in Human Behavior, 55, 932-939.
 • Somuncuoğlu, Y. & Yıldırım, A. (1999). Relationships between achievement goal orientations and use of learning strategies. Journal of Educational Research, 92(5), 267-278.
 • Suri, G., & Sharma, S. (2013). The impact of gender on attitude towards computer technology and e-learning: An exploratory study of Punjab University, India. International Journal of Engineering Research, 2(2), 132-136.
 • Şentürk, C. (2016). Öğretmenlerin e-öğrenmeye yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Journal of International Social Research, 9(43), 1501-1512
 • Tekinarslan, E. (2008). Attitudes of Turkish distance learners toward internet based learning: An investigation depending on demographical characteristics. Turkish Online Journal of Distance Education, 9(1), 67-84.
 • Wagner, N., Hassanein, K., & Head, M. (2008). Who is responsible for e-learning success in higher education? A stakeholders' analysis. Journal of Educational Technology & Society, 11(3), 26-36.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Eğitim Bilimleri
Yazarlar

Ferdi BAHADIR> (Sorumlu Yazar)
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretim ABD
0000-0002-4777-4762
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 14 Haziran 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 19

Kaynak Göster

APA Bahadır, F. (2021). EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI YÖNELİMLERİ VE E-ÖĞRENMEYE YÖNELİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ . Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi , 10 (19) , 62-73 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejedus/issue/62791/927285