Düzeltme
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ STEM EĞİTİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞ VE TUTUMLARI

Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 21, 237 - 256, 30.04.2022

Öz

Elektronik Eğitim Bilimleri Dergimizin 2021 yılında yayımlanan 10. Cilt 20. sayısındaki BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ STEM EĞİTİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞ VE TUTUMLARI başlıklı makaledeki Hayati ÇAVUŞ Özge ÖZGÜNER Çetin GÜLER şeklindeki hatalı yayınlanan yazar sıralaması  1. Özge ÖZGÜNER  2. Çetin GÜLER ve 3. Hayati ÇAVUŞ şeklinde düzeltilmiştir. İlgili hata için özür dileriz. 

Kaynakça

 • Akarsu, M., Akçay, N. O., & Elmas, R. (2020). STEM eğitimi yaklaşımının özellikleri ve değerlendirilmesi. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 37, 155-175.
 • Akgün, K., & Türel, Y. K. (2021). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Stem Yaklaşımına Yönelik Farkındalıklarının Belirlenmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 11(1), 116-128.
 • Akgündüz, D. (2018). STEM Eğitiminin Kuramsal Çerçevesi ve Tarihsel Gelişimi, Okul Öncesinden Üniversiteye Kuram ve Uygulamada STEM Eğitimi, 19-49. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Akgündüz, D. & Akpınar, B. C. (2018). Okul Öncesi Eğitiminde STEM Uygulamaları, Akgündüz, D. içinde Okul Öncesinden Üniversiteye Kuram ve Uygulamada STEM Eğitimi, 135-167. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Alimisis, D. (2012). Robotics in Education & education in robotics: Shifting focus from technology to pedagogy. Paper presented at the Robotics in Education.
 • Aslan, F. & Bektaş, O. (2019). Fen bilgisi öğretmen adaylarının STEM uygulamaları hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi. Maarif Mektepleri Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(2), 17-50. https://doi.org/10.46762/mamulebd.646318
 • Aydın, G., Saka, M., & Guzey, S. (2017). 4-8. sınıf öğrencilerinin fen, teknoloji, mühendislik, matematik (STEM= FeTeMM) tutumlarının incelenmesi. Mersin University Journal of the Faculty of Education, 13(2), 787-802. https://doi.org/10.17860/mersinefd.290319
 • Balcı, A. (2010). Sosyal bilimlerde araştırma yöntem, teknik ve ilkeler. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Boyraz, L., Bilican, K. (2020). Sınıf Öğretmenlerinin FeTeMM ile İlgili Kavramsal ve Pedagojik Bilgilerinin İncelenmesi. Başkent University Journal of Education, 7(1), 146- 157. http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/263.
 • Cameron, R. G. (2005). Mindstorms robolab: Developing science concepts during a problem based learning club(Unpublished master's thesis). Canada: The University of Toronto.
 • Creswell, J. W. & Plano Clark, V. L. (2015). Karma yöntem araştırmaları tasarımı ve yürütülmesi (Y. Dede ve S. B. Demir, Çev.). Ankara: Anı.
 • Çorlu, M. S. (2014). FeTeMM eğitimi makale çağrı mektubu. Turkish Journal of Education, 3(1), 4-10. https://doi.org/10.19128/turje.181071
 • Demircioğlu, H., Demircioğlu, G. & Ayas, A. (2004). Kavram yanılgılarının çalışma yapraklarıyla giderilmesine yönelik bir çalışma. Milli Eğitim Dergisi, 163, 121-131. https://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/163/demircioglu.htm
 • Foss, A., Wilcoxen, C. ve Rasmus, J. (2019). The academic and behavioral implications of robotics in the classroom: An elementary case study. Technology & Innovation, 20(3), 321-332. doi: 10.21300/20.3.2019.321.
 • Güleryüz, H. (2020). 3D Yazıcı ve Robotik Kodlama Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının 21. Yüzyıl Öğrenen Becerileri, STEM Farkındalık ve STEM Öğretmen Öz Yeterliğine Etkisi. Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Hangün, M. E. (2019). Robot programlama eğitiminin öğrencilerin matematik başarısına, matematik kaygısına, programlama özyeterliğine ve STEM tutumuna etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Karakaya, F., & Avgın, S. S. (2016). Effect of demographic features to middle school students’ attitude towards FeTeMM (STEM). International Journal of Human Sciences, 13(3), 4188-4198. https://www.j- humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/view/4104
 • Khanlari, A (2014), Teachers’ Perceptıons Of Usıng Robotıcs In Prımary/Elementary Schools In Newfoundland And Labrador. Unpublished Doctoral Dissertation, Memorial University.
 • Leech, N. L. & Onwuegbuzie, A. J. (2009). "A typology of mixed methods research designs". Qual Quant. 43: 265–275. https://doi.org/10.1007/s11135-007-9105-3
 • Metin, M., (2014). Kuramdan uygulamaya eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Özçakır Sümen, Ö., & Çalışıcı, H. (2019). STEM proje tabanlı öğrenme ortamında sınıf öğretmeni adaylarının geliştirdikleri matematik projelerinin incelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(1), 238- 252. DOI: https://doi.org/10.7822/omuefd.521012
 • Roberts, A. (2012). A justification for STEM education. Technology and engineering teacher, https://www.iteea.org/File.aspx?id=86478&v=5409fe8e
 • Siew, N. M., Amir, N., & Chong, C. L. (2015). The perceptions of pre-service and in- service teachers regarding a project-based STEM approach to teaching science. Springer Plus, 4(8), 1-20. https://springerplus.springeropen.com/articles/10.1186/2193- 1801-4-8
 • Şenol, A. K. & Büyük, U. (2013). Robotik destekli fen ve teknoloji laboratuvar uygulamaları: Robolab. Turkish Studies, 10(3), 213-236.
 • Şimşek, K. (2019). Fen bilimleri dersi madde ve ısı ünitesinde robotik kodlama uygulamalarının 6. sınıf öğrencilerinin akademik başarı ve bilimsel süreç becerileri üzerine etkisinin incelenmesi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Tanrıöğen, A., (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Timur, B., ve Belek, F. (2020). FeTeMM etkinliklerinin öğretmen adaylarının öz-yeterlik inançlarına ve fetemm eğitimi yönelimlerine etkisinin incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,50, 315-332. Doi: 10.9779/pauefd.465824
 • Uluyol, Ç. & Eryılmaz, S. (2015). 21. Yüzyıl becerileri ışığında FATİH projesi değerlendirmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(2).
 • Yalçın, N. & Akbulut, E. (2021). STEM Eğitimi ve STEM Perspektifinde Robotik Kodlama Eğitimlerinin İncelenmesi: Kızılcahamam Kodluyor Örneği. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 25 (2) , 469-490
 • Yıldırım, B., & Selvi, M. (2015). Adaption of Stem Attitude Scale to Turkish. Electronic Turkish Studies, 10(3). 1117-1130. Doi:10.7827/TurkishStudies.7974

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Eğitim Bilimleri
Yazarlar

Özge ÖZGÜNER Bu kişi benim
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4162-9038
Türkiye


Çetin GÜLER
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6118-9693
Türkiye


Hayati ÇAVUŞ Bu kişi benim
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5602-5221
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 21

Kaynak Göster

APA Özgüner, Ö. , Güler, Ç. & Çavuş, H. (2022). BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ STEM EĞİTİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞ VE TUTUMLARI . Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi , 11 (21) , 237-256 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejedus/issue/69761/1109889