Son Sayı

Cilt: 11 - Sayı: 21

Yıl: 2022

Sayı Editör Kurulu

Prof. Dr. Behçet ORAL DİCLE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme
Eğitim Yönetimi
Eğitim Felsefesi, Eğitim Yönetimi
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme, Eğitim Programları ve Öğretim
Dr. Yusuf İslam BOLAT Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi 0000-0002-6120-3157
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Uygulamalı Psikoloji

Electronic Journal of Education Sciences (EJEDUS) dergisinin amacı, ulusal ve uluslararası boyutta eğitimle ilgili araştırmalara yer vererek, eğitim biliminin gelişmesine katkı sağlamaktır. Ayrıca nitelikli ve özgün çalışmalarla tüm eğitim paydaşlarına yarar sağlamayı hedefleyen EJEDUS, ülkemiz özelinde milli eğitim politikamızın gelişmesine ve ülkemiz eğitim sorunlarının çözülmesine yönelik kuramsal ve uygulamalı akademik çalışmaların yaygınlaştırılmasını hedeflemektedir.

EJEDUS eğitim bilimlerinin çeşitli alanlarında üretilen bilgilerin yanı sıra alan eğitimi ile ilgili olarak nicel, nitel, karma yöntemle gerçekleştirilmiş araştırma sonuçlarını ve özgün derleme çalışmalarını yayımlanmaktadır.
Bu bağlamda belirtilen konular derginin kapsamını oluşturan konular; beden ve spor eğitimi, biyoloji eğitimi, coğrafya eğitimi, çevre eğitimi, eğitim ve kültür, demokrasi ve insan hakları eğitimi, eğitim politikası, eğitim programları, eğitim psikolojisi, eğitim teknolojisi, eğitim yönetimi, felsefe eğitimi, fen eğitimi, fizik eğitimi, kimya eğitimi, matematik eğitimi, mesleki teknik eğitim, müzik eğitimi, okul öncesi eğitimi, öğretmen eğitimi ve yetiştirme, ölçme ve değerlendirme, özel eğitim, psikolojik danışma ve rehberlik, sağlık eğitimi, sosyal bilgiler eğitimi, sosyoloji eğitimi, tarih eğitimi, Türkçe eğitimi, uzaktan eğitim, yabancı dil eğitimi, yaşam boyu öğrenme, yetişkin eğitimi gibi konulardır.  

EJEDUS
YAZIM KURALLARI ve DEĞERLENDİRME SÜRECi
1-Dergiye gönderilen yazılar, daha önce yayınlanmamış veya bir başka derginin yayın sürecinde olmamalıdır.
2-Yayımlanması için gönderilen çalışmaların, akademik yazım kurallarına uyularak Türkçe veya İngilizce dillerinden biri ile hazırlanmış olması gerekmektedir.
3-Yayınlanan her türlü çalışmanın yayın hakkı EJEDUS'a aittir.
4-Dergiye gönderilen çalışmaları editörler doğrudan reddedebilir. Derginin yayın ilkelerine uygun görülen aday makalelere alan editörü atanabilir ya da doğrudan hakem süreci başlatılabilir. Yayın sürecine uygun görülen aday makale, konu alanında uzman en az 2 hakeme gönderilir. Çift kör hakemlik (double blind review) uygulaması ile süreç yürütülür. Değerlendirme yapmaları için hakemlere 15 gün süre tanınır ve bu süre editör ve/veya alan editörleri tarafından uzatılabilir. Sürecin uzaması ve ihtiyaç görülmesi durumunda editör ve/veya alan editörleri yeni hakem atayabilir. Hakemlerden makalenin yayınlanması hakkında düzeltmelerle kabul edilmesine ilişkin olumlu görüş gelmesi halinde, gerekli değişiklik ve düzeltmelerin yapılması amacıyla aday makalenin yazar(lar)a gönderilmesine ve düzenlemelerin yapılmasından sonra yayınlanmasına karar verilir. Hakemlerden makalenin yayınlanmasına ilişkin bir olumlu bir olumsuz görüş gelmesi durumunda üçüncü bir hakem atanır. Üçüncü hakemin vereceği karar doğrultusunda editör ve/veya editör kurulu tarafından makale hakkında karar verilir.
5-Hakem ya da editör tarafından düzeltme istenmeyen makalelerin kontrol amacıyla da olsa yazara geri gönderilme zorunluluğu yoktur. Ancak yazarın kendisi düzeltme talebinde bulunabilir.
6-İlgili editör gerekli gördüğü yazım düzeltmelerini kendisi yapabilir.
7-Çalışmanın özünde; amaç, kapsam, yöntem, bulgular ve sonuç kısa bir şekilde yansıtılmalıdır. Türkçe ve İngilizce özet 200-250 kelime aralığında olmalıdır. Öz/Abstract kısımları Times New Roman yazı tipinde, 11 punto, 6-0 nk paragraf boşluğu ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır.
8- Metin, Times New Roman yazı tipinde, 11 punto, tek satır aralığı, 1.25 paragraf girintisi ve 6-0 nk paragraf boşluğuna göre düzenlenmelidir. Paragraf başlarında sekme (tab) tuşu, paragraf aralarında gir (enter) tuşu kullanılmamalıdır. Sözcük aralarında, noktalama işaretlerinden sonra bir harflik boşluk bırakılmalıdır.
9-Makale üst verisinde her bir yazar için unvan, kurum, e-posta adres bilgileri eksiksiz bulunmalıdır. Dergilerde makalelerin tüm yazarlarına ait iletişim bilgileri ile birlikte, uluslararası geçerliliği de bulunan “ORCID” bilgisine de yer verilmelidir. Değerlendirme sürecinin sağlıklı yürütülmesi adına metin içinde yazar bilgilerine yer verilmemelidir. Örnek makale şablonu için BURAYA TIKLAYINIZ
Orcid kodunu https://orcid.org/ bağlantı adresinden temin edebilirsiniz.
10- Etik kurul belgesi ile ilgili açıklamalar yöntem kısmında açık biçimde ifade edilmelidir. Ayrıca etik kurul izni makalenin son sayfasına (Etik kurul izni alınan kurum, belge sayı ve tarihi) eklenerek belirtilmelidir.
11-Makalelerdeki dipnotlar, APA 6 (American Psychological Association) formatında hazırlanıp metin içerisinde verilecektir. Atıf yapılan tüm referanslar için eksiksiz bibliyografik bilgiler bulunmalıdır. Atıf yapılan tüm referanslar için Latin alfabesi kullanılması önerilir (bu, yapılan atfın etki katsayısı için önemlidir).
12- Gönderilen makalelerin kaynakçası oluşturulurken alıntı yapılan çalışmanın yayımlandığı dergiye ait bilgileri eksizsiz yazılmalıdır.
13- Dergide yayınlanan makalelerde ileri sürülen görüşler yazarlarını bağlar. Yazıların bütün hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir.
14-Yayımlanan yazılara telif ücreti ödenmez.
15-Gönderilecek bilimsel çalışmaların 20 sayfayı aşmaması önerilir.
16-Makalede yer alan tablonun ismi “soldan” hizalı ve kelimelerin ilk harfleri büyük olmalıdır. Tablonun içerindeki karakterler, makalede kullanılan yazı tipi ile aynı olmalıdır.
17-Etik kurul izni gerektiren araştırmalar için (etik kurul onayı alınmış olmalı)bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.

*BU KURALLARA UYGUN OLMAYAN MAKALELER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.


ETİK İLKELER VE YAYIN POLİTİKASI


Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi (EJEDUS), başkalarına ait çalışmaları kötüye kullanma, çıkar ilişkisi gibi etik ihlaller içeren hiçbir etik dışı çalışmayı kabul etmediğini ve yasal tüm haklarının saklı olduğu beyan eder.
Aday makalelerin benzerlik oranı yazarlar tarafından dergiye yüklenmelidir. Ayrıca sorumlu yazar benzerlik oranı bildirisi dosyasını yükleyerek makalede herhangi bir intihal yapılmadığını beyan etmek zorundadır. Aday makaleler dergi sekreteryası tarafından ayrıca Ithenticate programı ile benzerlik açısından incelenmektedir. Derginin belirlediği benzerlik oranını aşan makaleler yazarlara iade edilir.
Yayınlanan makaleler için 12 ay içerisinde herhangi bir etik şikayeti durumunda editör kurulu makaleyi incelemeye almaktadır. İlgili şikayet ile ilgili belgeler editör kuruluna dergi e-mail aracılığıyla gönderilmelidir.

Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi (EJEDUS) editör kurulu, hakem ve yazar sorumlulukları ve bilimsel ilkeler başlıkları altında tek tek alıp “Dergi Editörleri Davranış İlkeleri”ni (COPE Code of Conduct for Journal Editors) ne uygun olarak yayın etiği ve kötüye kullanım bildirgesi başlığı altında aşağıda belirtmiştir.


· Editörlerin Sorumlulukları

Editör, editör kurulu, alan editörü tarafından uyulması gereken yayınlanma kararları, gizlilik, bilgilendirme ve görüş ayrılıklarına yönelik sorumluluklar aşağıda belirtilmiştir. EJEDUS’ta görev alan editör, editör kurulu, alan editörleri aşağıdaki sorumluklara uymakla mükelleftir.

Yayınlama Kararları: Editör, dergiye gönderilen makalelerin alan editörlerinin incelenmesi ve hakemlerin değerlendirmesi sonucunda yayınlanma kararının verilmesinden sorumludur. Editörler yayınların yayınlanma sürecinde aldıkları kararlarında yazarların etnik, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, dinsel inanç, mezhep, uyruk, politik görüş ya da makale önerilerini dikkate almadan değerlendirirler. Editörün kararı EJEDUS’un belirtmiş olduğu dergi amacı, kapsamı, çalışmanın özgünlüğü ve önemi, çalışmanın geçerliği ve güncelliğine yönelik uygunluğu esas almaktadır.

Gizlilik: Editör kurulu, EJEDUS’a gönderilen bilimsel çalışmaları ilgili çalışmadan sorumlu yazar, hakemler, yayın kurulu üyeleri ve yayıncı kuruluş dışındaki kişi veya kurumlarla kesinlikle paylaşamaz.

Bilgilendirme ve görüş ayrılıkları: EJEDUS’a gönderilen bilimsel çalışmanın yayınlanmamış içeriği, yazarın izni alınmadan, editör kurulu üyeleri ve ilgili çalışmanın yayımlanma sorumluluğunu üstlenen kişiler tarafından kendi araştırma amaçlarında kullanamazlar.


· Hakemlerin Sorumlulukları

Hakemler tarafından uyulması gereken süre, gizlilik, yansızlık standatları, kaynak gösterimi, bilgilendirme ve görüş ayrılıklarına yönelik sorumluluklar aşağıda belirtilmiştir. EJEDUS’un editör / editör kurulu tarafından kabul edilen makalelerin değerlendirme sürecini kabul eden hakemler aşağıdaki sorumluklara uymakla mükelleftir.

Süre: Hakemler, değerlendirilmek üzere gönderilen makale önerisini içeriği konusunda kendilerince yeterli görmedikleri ya da hakeme önerilen değerlendirme süresinde değerlendirme yapamayacaklarını düşündükleri durumlarda, editöre bildirmeli ve değerlendirme sürecinden çekilmelidir.

Gizlilik: Hakemlere gönderilen makale önerisi, gizli bir doküman olarak kabul edilmeli ve içeriği hakkında üçüncü kişilere bilgi verilmemelidir.

Yansızlık standartları: Hakemler tarafından yapılan değerlendirmeler, yansızlık standartlarına uygun yapılmalıdır. Yazarın kişiliğine yönelik eleştiri yapılması uygun değildir. Hakemler tarafından yapılan görüş ve öneriler, bilimsel ilkelere uygun temellendirmelerle desteklenmeli ve açık, anlaşılır bir şekilde ifade edilmelidir.

Kaynakların gösterimi: Hakemlere gönderilen öneri makaleleri ile ilgili daha önce yayınlanmış bilimsel araştırmalar, öneri makalesinde yer almadığı durumda hakemler tarafından ilgili çalışmaların öneri makalesinde yer alması istenebilir. Kaynaklardan alıntıların bilimsel ilke ve yazım kurallarına uygun kaynak gösterimleri hakemler tarafından incelenmeli ve hatalı durumlar belirtilmelidir. Öneri makalesini değerlendiren hakemler, daha önce yayınlanmış olan çalışmalar ile öneri makalesi arasındaki benzerlik veya orijinalliği hakkında editör, editör kurulu ya da alan editörlerini bilgilendirmelidir.

Bilgilendirme ve görüş ayrılıkları: Hakemlere değerlendirilmesi için önerilen yayınlanmamış makaleler, hakemler tarafından incelendikten sonra araştırma içeriğine özel veriler veya düşünceler kişisel fayda sağlamak için kullanılmamalıdır. Hakemlere değerlendirmek üzere gönderilen çalışmalarda geçen yazar, şirket, kurumlarla fayda veya zarar kaynaklı ilgi çatışmasını dikkate almamalıdır.

Yazarların Sorumlulukları

Yazarlar tarafından uyulması gereken raporlaştırma standartları, orijinallik, çoklu, işlevsiz veya tekrarlı çalışmalar, kaynak gösterimi, yazarlık, veri erişimi ve korunumu, yayınlanmış çalışmalarda temel hatalara yönelik sorumluluklar aşağıda belirtilmiştir. EJEDUS’un editör / editör kurulu tarafından kabul edilen makaleleri yayınlanmasını kabul eden yazarlar aşağıdaki sorumluklara uymakla mükelleftir.

Raporlaştırma standartları: Yazarlar çalışmalarının amacını, önemini vurguladıkları gibi orijinalliğini de belirtmelidir. Dergiye gönderdikleri öneri makaleler dergi raporlaştırma standartlarına uygun olmalıdır (yazım kuralları ve başvuru yönergelerine lütfen bakınız).

Orjiinallik: Yazarlar dergiye yayınlanması için önerdikleri makalelerinin tamamının orijinal olduğunu belirtmelidir.

Çoklu, işlevsiz veya tekrarlı çalışmalar: Yazarlar, EJEDUS’a gönderilen öneri makaleleri eş zamanlı olarak birden fazla dergiye yollamamalıdır. Ayrıca EJEDUS’a gönderilen makalelerin yayınlandıktan sonra başka herhangi bir dergide gelecekte yayınlanmaması gerekmektedir.

Kaynakların gösterimi: Yazarlar, makalelerinde kullandıkları verilerin kaynaklarını metin içi ve kaynakçada yazım kurallarına uygun belirtmelidir.

Yazarlık: EJEDUS'a gönderilen öneri makalelerinde yazarlığını üstlenen kişiler, makalenin dizayn, kavramsallaştırma, desen, uygulama ve ya fikirlerin yorumlama sürecinde makalenin oluşumunda önemli düzeyde katkı sunmalıdır. Yazarlar öneri makalesine katkı sunan tüm yazarların isim, iletişimine ilişkin bilgilerini doğruluğunun sorumluluğunu üstlenmiştir.

Veri Erişimi ve Korunumu: Yazarlar tarafından sunulan makalelere yönelik analiz yapılmamış verilerin gereli durumlarda editöre sunmak için korunmalı ve saklanmalıdır.

Yayınlanmış çalışmalarda temel hatalar: Yazarlar tarafından gönderdikleri makaleye yönelik bir hata ya da belirsizlik fark etme durumlarında ilgili konuyu editörlere rapor etmelidirler.
Not: Yazarlar dergimize gönderdikleri makalelerin telif haklarını ve bütün yayın haklarını dergi editör kurulu rızası olmadan geri çekemezler. Bu durum yazarların dergimizin telif haklarının transfer edilmesini kabul ettiklerini gösteren Telif hakkı devir sözleşmesi ile garanti altına alınır. Dergimizin Telif hakkı devir sözleşmesi formuna derginin Formlar ve Şablonlar sekmesinden ulaşabilirsiniz.

Makalelerin gönderim, değerlendirme ve yayınlanma sürecinin hiçbir aşamasında makale işlem ücreti talep edilmemektedir.