Yıl 2020, Cilt , Sayı 18, Sayfalar 76 - 80 2020-04-15

The Effect of Innovatıon on Work Performance
İnovasyonun Çalışma Performansı Üzerine Etkisi

Hüseyin ERİŞ [1] , Feray KABALCİOGLU BUCAK [2]


The issue of performance in nurses is one of the topics examined in the health sector. In recent years, as in all sectors, the issue of innovation in the health sector has been examined and a relationship between innovation and performance has been tried to be determined. The aim of this study is to determine whether nurses' innovative approaches have an impact on their performance. The population of the study consists of approximately 2,150 nurses working in 3 hospitals located in the center of Şanlıurfa. The sample of the study was determined as 326 in the 0.95 confidence interval by simple random sampling. The study was conducted between 07.06.2019 and 22.09.2019 and 414 nurses completed the survey. According to the findings, the reliability of the employee performance was found to be 843 and the reliability of the innovation scale was 887. The correlation coefficients between the innovation and performance scales used in the study were statistically significant. In addition, according to the standard regression coefficient made to determine the effect of innovation on performance, it is expected that 1 unit increase in innovation variable will cause 0.486 units increase in employee performance variable.

Hemşirelerde performans konusu sağlık sektörü içerisinde incelenen konuların başında gelmektedir. Son yıllarda tüm sektörlerde olduğu gibi sağlık sektöründe de inovasyon konusu incelenmekte ve inovasyon ile performans arasındaki ilişki tespit edilmeye çalışılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, hemşirelerin inovatif yaklaşımlarının çalışma performansları üzerine etkisinin olup olmadığını tespit etmektir. Araştırmanın evrenini Şanlıurfa ili Merkezde yer alan 3 hastanede çalışan yaklaşık 2.150 hemşire oluşturmaktadır. Basit tesadüfi örneklem yoluyla 0,95 güven aralığında araştırmanın örneklemi 326 olarak tespit edilmiştir. Araştırma 07.06.2019 – 22.09.2019 tarihleri arasında yapılmış ve araştırmaya 414 hemşire anket doldurarak katılmıştır. Elde edilen bulgulara göre çalışan performansının güvenirliliği, 843, inovasyon ölçeğinin güvenirliliği ise, 887 olarak tespit edilmiştir. Araştırmada kullanılan inovasyon ve performans ölçekleri arasındaki korelasyon katsayıları istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Ayrıca araştırmada tespit edilmeye çalışılan inovasyonun peformans üzerindeki etkisini tespit etmek amacıyla yapılan standart regresyon katsayısına göre inovasyon değişkenindeki 1 birim artışın çalışan performansı değişkeninde 0,486 birim artışa neden olması beklenmektedir.

 • Aksoy, B. (2001), “Hastanelerde Hekim Performansının Değerlendirilmesi”, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi, Ankara
 • Aktaş. H., Şimşek. Eylem., (2014) Örgütsel Sessizlik İle Algılanan Bireysel Performans, Örgüt Kültürü Ve Demografik Değişkenler Arasındaki Etkileşim, Akdeni z İ.İ.B.F. Dergisi (28) 2014, 24 - 52
 • Ateş, H., Kırılmaz, H. ve Aydın, S. (2007), “Sağlık Sektöründe Performans Yönetimi Türkiye Örneği”, (1. Basım), Asil Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Ayşegül Sarıoğlu (2014) “Bireysel Yenilikçilik Ölçeğinin Hemşirelikte Geçerlik Ve Güvenirliği” Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi
 • Başoğlu. M., Edeer. E.D. (2017) X ve Y Kuşağındaki Hemşirelerin ve Hemşirelik Öğrencilerinin Bireysel Yenilikçilik Farkındalıklarının Karşılaştırılması, Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, GÜSBD 2017; 6(4): 77-84
 • Clement O-Brien K, Polit FD, Fitzpatrick JJ. (2011) Innovativeness of nurse leaders. Journal of Nursing Management, 19:431-438
 • Çankaya. M., (2017) Hastane Çalışanlarının Performansa Dayalı Ek Ödeme Sistemine İlişkin Görüşleri Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’nde Bir Araştırma, Sağlık Akademisyenleri Dergisi, Cilt 4. Sayı 4. DOI: 10.5455/sad.13-1505661548
 • Delucia PR, Ott TE, (2009) Palmieri PA. Performance in nursing. Rev Hum Fact Ergono 5(1):1–40
 • Dil S, Uzun M, Aykanat B. Hemşirelik eğitiminde inovasyon. International Journal of Human Sciences, 2012, 9: 1217-1228.
 • Dost. A., (2016) Hemşirelik Hizmetleri Yönetiminde Performans Değerlemenin Önemi, ÇKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 7, Sayı:2, 228-238
 • Hee. O. C., Kamaludin. H. H., Ping. L. L., (2016) Motivation and Job Performance among Nurses in the Health Tourism Hospital in Malaysia, International Review of Management and Marketing, 6-4, 668-672
 • Herdman, AE. Yazıcı, KÖ. Hemşirelik ve yenilikçilik. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi. 2009; 6:2-4
 • http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&view=bts&kategori1=veritbn&kelim esec=170144 16.12.2019
 • https://www.nursingworld.org/globalassets/ana/innovations-roadmap-english.pdf 16.12.2019
 • International Council of Nurses. Delivering quality, serving communities: nurses leading care innovations. http://www.icn.ch/publications/2009. 29 Nisan 2013
 • Kanter RM. (2006) Innovation the classic traps. Harvard Business Review,11:1-13
 • Kartal. H., Kantek. F., (2018) Hemşirelikte İnovasyon Örnekleri, Sağlık ve Hemşirelik Yönetim Dergisi, Sayı 1, Cilt 5
 • Kemer. A. S., Altuntaş. S., (2017) Bireysel Yenilikçilik Ölçeği’nin Hemşireliğe Uyarlanması: Türkçe Geçerlik - Güvenirlik Çalışması, Hemşirelikte Eğitim Ve Araştırma Dergisi 14 (1): 52-61, doi:10.5222/HEAD.2017.052
 • Merih. Y. D., Alioğulları. A., Kocabey. M.Y., Gülşen. Ç., Sezer. A. (2019) Hemşirelikte İnovasyon Kültürü Oluşturma; Bir Başarı Öyküsü, ZEYNEP KAMİL TIP BÜLTENİ;2019;50(3):175-181
 • OECD (2015) Thr Innovation Imperative: Contrubiting to productivity, Growth and Well-Being https://read.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/the-innovation-imperative_9789264239814-en#page1 16.12.2019
 • Özbey. H., Başdaş. Ö., (2018) Hemşirelikte İnovasyon Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi Cilt 5 Sayı 1 (2018)
 • Öztürk. S. A. (2011) Hizmet Pazarlaması, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa
 • Şengün. H., (2016) Sağlık Hizmetleri Sunumunda İnovasyon, Med Bull Haseki 2016;54:194-8, DOI: 10.4274/haseki.3057
 • Uzkurt C. Pazarlamada Değer Yaratma Aracı Olarak Yenilik Yönetimi ve Yenilikçi Örgüt Kültürü, İstanbul, Beta Yayınları, 2008: 17-20
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1685-9819
Yazar: Hüseyin ERİŞ (Sorumlu Yazar)
Kurum: Harran Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-2453-8310
Yazar: Feray KABALCİOGLU BUCAK
Kurum: HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Nisan 2020

APA Eri̇ş, H , Kabalci̇oglu Bucak, F . (2020). İnovasyonun Çalışma Performansı Üzerine Etkisi . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (18) , 76-80 . DOI: 10.31590/ejosat.662069