Yazım Kuralları

Yazım Kuralları
Dergimize sunulacak makalelerde dikkate alınması gereken yazım kuralları aşağıdaki gibi olup özen gösterilmesi önemle rica olunur.

I. BİÇİM


1. Bütün metinler; Calibri, 11 punto ve 1,5 satır aralığı ile yazılmalıdır.

2. Metinler genellikle 7000 kelimeyi geçmeyecek şekilde ve konu ile araştırma metodunun izin verdiği ölçüde öz olmalıdır. Giriş, metin ve sonuç dahil olmak üzere (kaynakça hariç) tüm başlıklar numaralandırılmalı ve koyu olmalıdır. Birinci derecedeki başlıkların “tümü büyük harf”, diğerlerinde “sadece ilk harf büyük” şeklinde olmalıdır.

3. Üst ve alt 3 cm, sağ ve sol 2,5 cm olmalıdır.

4. Tarafsız bir değerlendirme yapılabilmesi için yazarlar metinde veya başvuru dahilindeki deneysel test araçlarında kendilerini doğrudan veya dolaylı biçimde belli edecek şekilde davranmamalıdırlar. Tek çalışma yapanlar “biz” şeklinde vurgu yapmamalıdır.

5. Çalışmanın başlığı, yazarın adı, unvanı ve bağlı olduğu kuruluş ve e-mail adresini içeren bir kapak sayfası oluşturulmalıdır.

II. İÇERİK

Makale, Türkçe ve İngilizce başlığı taşımalıdır. Türkçe başlık ve isimler 11 punto olmalıdır.
ÖZ’den itibaren Giriş’e kadar 10 punto olmalıdır.
Türkçe makalede İngilizce başlık; İngilizce makalede Türkçe başlık 10 punto olmalıdır.
Girişten itibaren metin sonuna kadar 11 punto olmalıdır.
ÖZ/ABSTRACT (10 punto)


Ortalama 70 kelimeden oluşan, 10 satırı geçmeyen ve 10 punto ile Türkçe ve İngilizce abstract, özet (ÖZ adı ile) metin öncesinde ayrı bir sayfada yer almalıdır. Öz okuyucuyu metnin başlığı, metodu, kullanılan istatistik yöntem ve bulguları hakkında kısaca bilgilendirmelidir. Anahtar Kelimeler (Keywords) ve JEL Sınıflandırması (JEL Classification) özü takip etmelidir.

GİRİŞ (11 punto)

Çalışmanın amacı, metodolojisi ve bulguları hakkında daha fazla detay sağlayan kısım. Literatür taraması burada da olabilir.

METİN KISMI (11 punto)

Çalışma metni. Bu kısım literatür taraması da dahil olmak üzere işlenen konu hakkında öz ve yeterli bilgi vermelidir. Bu kısım konunun işlenişine göre nümerik olarak sınıflandırılabilir.

METİN İÇİNDE ATIFTA BULUNMA

Kaynakçada belirtilen çalışmalara bağlı olunmalı ve atıfta bulunulacak çalışma için “yazar tarih” sistemi kullanılmalıdır (APA). Alınan çalışmanın ilgili sayfa numaralarının belirtilmesi sağlanmalıdır.

1. Metin içinde atıflar şu şekilde yapılmalıdır: yazarın soyadı ve tarih, virgül konulmadan ve parantez içerisinde (Eren 2005), sayfa numarası varsa (Eren 2005, 145); iki yazar olursa (Johson ve Adler 2017, 50), ikiden fazla yazar varsa (Atacan ve diğerleri 2016, 224). İki çalışmadan alıntı yapılırsa (Aren 2013, 64; Black 2021, 47); aynı yazarın iki veya daha fazla çalışmasından alıntı yapılırsa (Erengül 2013, 2016).

2. Kaynakçada aynı yazarın aynı yıl içerisinde yayınlanmış birden fazla çalışması olduğu durumlarda a, b, ek olarak yılın sonuna yazılmalıdır. (Sayılgan 2002a, 37)

3. Bir yazarın adının metin içerisinde geçmesi halinde atıfta tekrar isim belirtmeye gerek yoktur. Örneğin: “Çelik (1999, 67) diyor ki...”

4. Kurumlar adına yapılan çalışmalarda imkan varsa kısaltma veya kısa başlıklar kullanılmalıdır (SPK Aylık Bülteni Ocak 2007).

5. Eğer hukuki mevzuat, yasal anlaşma veya mahkeme kararlarına atıfta bulunulacaksa hukuk çalışmaları ile ilgili atıfta bulunma kuralları kullanılmalıdır.

6. İnternet kaynakları www.borsaistanbul.com şeklinde olmalı, erişim tarihi verilmelidir.

7. Metin içinde ve kaynakça kısmında sayfa aralıkları ile tarih aralıkları tire ile değil uzun tire ile verilmelidir.

8. Metin içinde parantez işlevi amacıyla tire kullanılması durumunda em dash olarak bilinen en uzun tire hem metnin başına hem de cümle devam ediyorsa sonuna aralara boşluk bırakılmaksızın konulmalıdır. 

Örnek:     post-podern (tire kullanımı); 

                (14–15) (uzun tire en-dash kullanımı);

                "...sonra—yazılı göstergeler, ancak görsel anlatımın somutlaştırılıp açıkça belirlenebilecek düzenli gösterge ve simgeler bütünü oluşturduktan sonra—ortaya...." (en uzun tire yani em-dash kullanımı)


METİN ALTINDA DİPNOTLAR: Dipnotlar atıf yapmak için kullanılmamalıdır. Ancak metin içerisinde kullanıldığı takdirde metnin bütünlüğünü bozacak nitelikteki bilgiler dipnot olarak kullanılmalı ve metinden daha uzun olmamalıdır. Dipnotlar metin boyunca üst simge şeklinde numaralandırılarak ilerlemelidir. Dipnot metni tek satır aralığıyla sayfa altında yer almalıdır.


III. TABLO, GRAFİK, GÖRSEL, ŞEKİLLER VB (10 punto)

1. Her tablo ve şekil vb. bir numaraya ve içeriği tam olarak belirten bir başlığa sahip olmalı ve tüm kenarlıkları çerçeve ile sabitlenmelidir.

2. Tablo adı tablonun üstünde yer almalıdır. Tablo adı ilk harfleri büyük olmak üzere koyu yazılmalıdır. Tablo numaralandırılması Tablo 1. şeklinde olmalıdır. Örnek:

Tablo 1. Teknoloji Trendleri ve Muhasebe Trendleri

3. Grafik adı grafiğin altında olmalıdır. Grafik adı ilk harfleri büyük olmak üzere koyu yazılmalıdır. Grafik numaralandırılması Grafik 1. Şeklinde olmalıdır. Örnek:

Grafik 1. Türkiye’deki İşletmelerin 2010-2018 Yılları Arası CDP’ye Katılım Düzeyi

4. Grafik, Görsel ve Şekillerde ad şeklin vb'nin altında olmalı ve Şekil 1. Şekil adı şeklinde yazılmalıdır. Şekil adı ilk harfleri büyük olmak üzere koyu yazılmalıdır. Örnek:

Şekil 1. Yer Markalaştırma Modeli

Figure 1. Summary of Student Responses to the Pre-survey

5. Tablo, şekil ve grafiklerin kaynağının olması durumunda kaynakların tablo, şekil ve grafiklerin altına 10 punto olarak yazılması gerekmektedir. Tablo, şekil vb. Yazar/ların kendi çalışması ise 'Yazara aittir' ya da 'Author's own' yazılmalıdır.

IV. SONUÇ

Çalışmanın sonuçları ve öneriler/gelecek çalışmalar hakkında bilgi vermelidir.

V. KAYNAKÇA

Kaynakçaya numara verilmemelidir.

Çalışmada sadece atıfta bulunulan çalışmaları içeren bir kaynak listesi bulunmalı ve aşağıdaki bilgileri içermelidir:

1. Kaynaklar ilk yazarın soyadı veya kurumun adına göre alfabetik biçimde sıraya konulmalıdır.

2. Yazarların tam adı yerine ismin baş harfleri kullanılmalıdır.

3. Yazarın adının hemen arkasından yayının tarihi yer almalıdır.

4. Dergi başlıkları kısaltılmış olmamalıdır.

5. Aynı yazarların aynı yıl içerisindeki çalışmaları yılın arkasından harf verilecek şekilde belirtilmelidir.

6. Kaynakçada hiçbir yerde koyu renk kullanılmamalıdır.

7. İnternet kaynakları ve her türlü kaynak ayrı gösterilmemeli ve alfabetik olarak verilmelidir.

Örnek kaynak gösterimleri:


Akdoğan N. ve Sevilengül O 2007. Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulaması, Yenilenmiş ve Genişletilmiş 12. Baskı. Gazi Kitabevi, Ankara,

Demsky J S ve Sappington D E M 1989. Hierarchical Structure and Responsibility Accounting. Journal of Accounting Research 27 (Spring), 127-135.

Sermaye Piyasası Kurumu (SPK). www.spk.gov.tr (Erişim Tarihi: 15.03.2005).

BDDK Çalışma Raporları. 2002. Türk Bankacılık Sektöründe Karlılığın Belirleyicileri No: 2002/4, Haziran.

VI. METİNLERİN TESLİMİ

Yazarlar şu kurallara dikkat etmelidir:

1. Başka bir dergi tarafından değerlendirmede olan çalışmalar gönderilmemelidir. Yazar çalışmanın başka bir yerde yayınlanmadığı veya değerlendirme altında olmadığını ve telif hakkı talep etmeyeceğini açıkça belirtmelidir. Yazar adları, çalıştığı kurum, cep telefonu ve e-posta adreslerini belirttiği ayrı bir kapak sayfası oluşturmalıdır. Çalışmanın olduğu kısımda yazar bilgileri yer almamalıdır.

2. Saha çalışması veya deneye dayalı çalışmalarda çalışmanın dayandığı araç (anket, görüşme planı vs.) yazarın kimliğini belli etmeyecek şekilde çalışmada yer almalıdır.