Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Teachers’ Views on the Use of New Generation Questions in the Educational Process

Yıl 2023, Cilt: 4 Sayı: 3, 201 - 217, 31.12.2023

Öz

Since 2018, the new examination system (LGS) has been implemented in Türkiye’s transition to high schools. This system includes skill-based or new generation questions, similar to PISA and TIMSS. Considering the role of teachers as implementers and followers of education policy, curriculum, and examination system, it is important to consult their opinions and evaluations of these changes. This study aims to examine the opinions of secondary school mathematics teachers on the inclusion of new generation questions in the education process. The study used the case study method, with a sample group of 127 mathematics teachers from 33 different provinces of Türkiye in the 2022-2023 academic year, chosen using the convenient sampling method. The researchers collected data using semi-structured interviews and questionnaires, with descriptive and content analysis used in data analysis. The findings indicated that most teachers had a positive opinion about the use of new generation questions in in-class activities. However, the findings highlighted concerns over using these questions in written exams or in-class activity scoring, with suggestions that such questions should be included as distinctive questions for various reasons.

Kaynakça

 • Almaz, K. (2013, 24-25 Haziran). Matematik uygulamaları dersi ve ders içeriğinin öğrenci seviyelerine uygunluğu. Kesintili On İki Yıllık Zorunlu Eğitim Modelinde Seçmeli Dersler Sempozyumu, Van, Türkiye.
 • Baltacı, A. (2019). Nitel araştırma süreci: nitel bir araştırma nasıl yapılır? Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 368-388. https://doi.org/10.31592/aeusbed.598299
 • Bektaş, M., & Kudubeş, A. A. (2014). Bir ölçme ve değerlendirme aracı olarak: yazılı sınavlar. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 7(4), 330-336.
 • Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö. E., Demirel, F., Karadeniz, Ş., & Çakmak, E. K. (2015). Bilimsel araştırma yöntemleri (34. Baskı). Pegem Akademi.
 • Dönmez, S. M. K., & Dede, Y. (2020). Ortaöğretime geçiş sınavları matematik sorularının matematiksel yeterlikler açısından incelenmesi. Başkent University Journal of Education, 7(2), 363-374. https://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/327
 • Duran, B., & Bahadır, E. (2022). Matematik eğitiminde beceri temelli sorulara ilişkin araştırmaların tematik analizi ve matematik eğitimine yansımaları. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, (13), 538-550. https://doi.org/10.21733/ibad.1189720
 • Dursun, İ., Tümer Kabadayı, E., & Yürüyen, H. (2021). Bilimsel araştırmalarda internet temelli anketlerin kullanımı: akademisyenlerin görüş, tercih ve kaygıları. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23(1), 1-23. https://doi.org/10.17494/ogusbd.962271
 • Erden, B. (2020). Türkçe, matematik ve fen bilimleri dersi beceri temelli sorularına ilişkin öğretmen görüşleri. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(2), 270-292.
 • Ekinci, O., & Bal, A. P. (2018). 2018 Yılı liseye geçiş sınavı (lgs) matematik sorularının öğrenme alanları ve yenilenmiş bloom taksonomisi bağlamında değerlendirilmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(3), 9-18. https://doi.org/10.18506/anemon.462717
 • Gökçek, T., & Davey, L. (2009). Durum çalışması değerlendirmelerinin uygulaması. İlköğretim Çevrimiçi, 8(2), 1-3.
 • Görgülü, N. Ö. (2019). Ortaokullarda uygulanan destekleme ve yetiştirme kurslarının matematik dersi bağlamında değerlendirilmesi (Tez No. 592934) [Yüksek lisans tezi, Akdeniz Üniversitesi-Antalya]. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi.
 • Güler, M., Arslan, Z., & Çelik, D. (2019). 2018 Liselere giriş sınavına ilişkin matematik öğretmenlerinin görüşleri. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1) , 337- 363. http://dx.doi.org/10.23891/efdyyu.2019.128
 • Kablan, Z., & Bozkuş, F. (2021). Liselere giriş sınavı matematik problemlerine ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 211-231. https://doi.org/10.17860/mersinefd.800738
 • Kaya, S., & Kablan, Z. (2018). The analysis of the studies on non-routine problems. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science ve Mathematics Education, 12(1), 25- 44. https://doi.org/10.17522/balikesirnef.437652
 • Kayhan, M. A., Cangüven, H. D., Kayhan, S., & Kayhan, F. (2022). Yeni nesil matematik sorularının ortaokul öğrencilerinin psikolojisine etkisi. İçel Dergisi, 2(2), 77-90.
 • Kılcan, T. (2021). Yeni nesil matematik sorularına ilişkin tutum ölçeği geliştirme: uygulamak ve güvenirlik çalışması. Anadolu Kültürel Araştırmalar Dergisi, 5(2), 170-180. https://doi.org/10.15659/ankad.v5i2.159
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2018). Milli Eğitim Bakanlığı ortaöğretime geçiş yönergesi. https://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_03/26191912_yonerge.pdf adresinden 4 Nisan 2023 tarihinde alındı.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2019). Beceri temelli sorular. https://odsgm.meb.gov.tr/www/5-6-ve-7-sinif-duzeylerinde-beceri-temelli-sorular-yayimlanmistir/icerik/491 adresinden 6 Mart 2023 tarihinde alındı.
 • Sanca, M., Artun, H., Bakırcı, H., & Murat, O. (2021). Ortaokul beceri temelli soruların yeniden yapılandırılmış bloom taksonomisine göre değerlendirilmesi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 219-248. https://doi.org/10.33711/yyuefd.859585
 • Şen, E., & Peker Ünal, D., (2021). Matematik dersi öğretim programının eisner eğitsel eleştiri modeline göre değerlendirilmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 605-632. https://doi.org/10.33711/yyuefd.1029100
 • Tortop, F., Cumalı, A., Çelenli, M., & Taşpınar Şener Z. (2022). LGS sınavındaki beceri temelli matematik sorularına yönelik öğretmen görüşleri. Erciyes Journal of Education, 6(2), 9-126. https://doi.org/10.32433/eje.1076448
 • Turgut, M.F. (1986). Eğitimde ölçme ve değerlendirme (9. Baskı). Pegem Akademi.
 • Türnüklü, A. (2000). Eğitimbilim araştırmalarında etkin olarak kullanılabilecek nitel bir araştırma tekniği: görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 24(24), 543-559.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H., (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (12. Baskı). Seçkin Yayınevi.
 • Yıldız, İ., & Uyanık, N., (2004). Matematik eğitiminde ölçme-değerlendirme üzerine. Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 12(1), 97-104.
 • Yılmaz, G. K., & Ergün, A., (2017). Mikro-Öğretim yöntemi matematik öğretmeni adaylarının teknoloji kullanım düzeylerini nasıl değiştirmektedir? Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(24), 573-592.
 • Yılmaz, H. (1998). Eğitimde ölçme ve değerlendirme (2. Baskı). Mikro Yayınları.
 • Yiğit, N., Deveci, İ., & Dadandı, N., (2022). Yeni nesil fen bilimleri sorularına yönelik algı ölçeğinin geliştirilmesi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(Özel Sayı), 108-130. https://doi.org/10.33711/yyuefd.1068089
 • Yin, Rk. (2003). Case study research desing and methods (5. Baskı). Sage Publications.

Eğitim-Öğretim Sürecinde Yeni Nesil Soruların Kullanımına Yönelik Öğretmen Görüşleri

Yıl 2023, Cilt: 4 Sayı: 3, 201 - 217, 31.12.2023

Öz

Liselere geçişte 2018 yılından itibaren uygulanmakta olan yeni sınav sisteminde (LGS) PISA ve TIMSS’deki gibi beceri temelli veya yeni nesil soru gibi isimlendirmelerle tanınan sorular yer almaktadır. Eğitim öğretim süreci düşünüldüğünde, ders öğretmenleri tarafından yapılan etkinlik ve değerlendirmelerin dikkate alınmasının gerekli olduğu kanaatine varılmıştır. Çünkü eğitim politikası, öğretim programı veya sınav sistemi ne olursa olsun, tüm bunların uygulayıcısı ve sahadaki takipçisi öğretmenlerdir. Bu çalışmada özellikle ortaokul matematik öğretmenlerinin eğitim öğretim sürecinde yeni nesil sorulara yer verilmesine yönelik görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada nitel araştırma yaklaşımları içerisinde yer alan özel durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Bu araştırmanın çalışma grubunu 2022-2023 eğitim öğretim yılında, Türkiye’nin 33 farklı ilinde görev yapmakta olan 127 matematik öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışma grubu belirlenirken uygun örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme (mülakat) formu ve anket kullanılmıştır. Mülakat verilerinin analizinde betimsel ve içerik analizi bir arada kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin büyük kısmının ders içi etkinliklerde yeni nesil soruların kullanımına yönelik olumlu görüş bildirdiği görülmüştür. Buna karşın yazılı sınavlarda veya ders içi etkinlik puanlaması yapılırken yeni nesil soru kullanımına yönelik ise birçok nedenden ötürü, bu tarz soruların daha çok ayırt edici sorular şeklinde süreçte yer alması gerektiği yönünde fikirler ortaya çıkmıştır.

Kaynakça

 • Almaz, K. (2013, 24-25 Haziran). Matematik uygulamaları dersi ve ders içeriğinin öğrenci seviyelerine uygunluğu. Kesintili On İki Yıllık Zorunlu Eğitim Modelinde Seçmeli Dersler Sempozyumu, Van, Türkiye.
 • Baltacı, A. (2019). Nitel araştırma süreci: nitel bir araştırma nasıl yapılır? Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 368-388. https://doi.org/10.31592/aeusbed.598299
 • Bektaş, M., & Kudubeş, A. A. (2014). Bir ölçme ve değerlendirme aracı olarak: yazılı sınavlar. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 7(4), 330-336.
 • Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö. E., Demirel, F., Karadeniz, Ş., & Çakmak, E. K. (2015). Bilimsel araştırma yöntemleri (34. Baskı). Pegem Akademi.
 • Dönmez, S. M. K., & Dede, Y. (2020). Ortaöğretime geçiş sınavları matematik sorularının matematiksel yeterlikler açısından incelenmesi. Başkent University Journal of Education, 7(2), 363-374. https://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/327
 • Duran, B., & Bahadır, E. (2022). Matematik eğitiminde beceri temelli sorulara ilişkin araştırmaların tematik analizi ve matematik eğitimine yansımaları. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, (13), 538-550. https://doi.org/10.21733/ibad.1189720
 • Dursun, İ., Tümer Kabadayı, E., & Yürüyen, H. (2021). Bilimsel araştırmalarda internet temelli anketlerin kullanımı: akademisyenlerin görüş, tercih ve kaygıları. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23(1), 1-23. https://doi.org/10.17494/ogusbd.962271
 • Erden, B. (2020). Türkçe, matematik ve fen bilimleri dersi beceri temelli sorularına ilişkin öğretmen görüşleri. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(2), 270-292.
 • Ekinci, O., & Bal, A. P. (2018). 2018 Yılı liseye geçiş sınavı (lgs) matematik sorularının öğrenme alanları ve yenilenmiş bloom taksonomisi bağlamında değerlendirilmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(3), 9-18. https://doi.org/10.18506/anemon.462717
 • Gökçek, T., & Davey, L. (2009). Durum çalışması değerlendirmelerinin uygulaması. İlköğretim Çevrimiçi, 8(2), 1-3.
 • Görgülü, N. Ö. (2019). Ortaokullarda uygulanan destekleme ve yetiştirme kurslarının matematik dersi bağlamında değerlendirilmesi (Tez No. 592934) [Yüksek lisans tezi, Akdeniz Üniversitesi-Antalya]. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi.
 • Güler, M., Arslan, Z., & Çelik, D. (2019). 2018 Liselere giriş sınavına ilişkin matematik öğretmenlerinin görüşleri. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1) , 337- 363. http://dx.doi.org/10.23891/efdyyu.2019.128
 • Kablan, Z., & Bozkuş, F. (2021). Liselere giriş sınavı matematik problemlerine ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 211-231. https://doi.org/10.17860/mersinefd.800738
 • Kaya, S., & Kablan, Z. (2018). The analysis of the studies on non-routine problems. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science ve Mathematics Education, 12(1), 25- 44. https://doi.org/10.17522/balikesirnef.437652
 • Kayhan, M. A., Cangüven, H. D., Kayhan, S., & Kayhan, F. (2022). Yeni nesil matematik sorularının ortaokul öğrencilerinin psikolojisine etkisi. İçel Dergisi, 2(2), 77-90.
 • Kılcan, T. (2021). Yeni nesil matematik sorularına ilişkin tutum ölçeği geliştirme: uygulamak ve güvenirlik çalışması. Anadolu Kültürel Araştırmalar Dergisi, 5(2), 170-180. https://doi.org/10.15659/ankad.v5i2.159
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2018). Milli Eğitim Bakanlığı ortaöğretime geçiş yönergesi. https://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_03/26191912_yonerge.pdf adresinden 4 Nisan 2023 tarihinde alındı.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2019). Beceri temelli sorular. https://odsgm.meb.gov.tr/www/5-6-ve-7-sinif-duzeylerinde-beceri-temelli-sorular-yayimlanmistir/icerik/491 adresinden 6 Mart 2023 tarihinde alındı.
 • Sanca, M., Artun, H., Bakırcı, H., & Murat, O. (2021). Ortaokul beceri temelli soruların yeniden yapılandırılmış bloom taksonomisine göre değerlendirilmesi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 219-248. https://doi.org/10.33711/yyuefd.859585
 • Şen, E., & Peker Ünal, D., (2021). Matematik dersi öğretim programının eisner eğitsel eleştiri modeline göre değerlendirilmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 605-632. https://doi.org/10.33711/yyuefd.1029100
 • Tortop, F., Cumalı, A., Çelenli, M., & Taşpınar Şener Z. (2022). LGS sınavındaki beceri temelli matematik sorularına yönelik öğretmen görüşleri. Erciyes Journal of Education, 6(2), 9-126. https://doi.org/10.32433/eje.1076448
 • Turgut, M.F. (1986). Eğitimde ölçme ve değerlendirme (9. Baskı). Pegem Akademi.
 • Türnüklü, A. (2000). Eğitimbilim araştırmalarında etkin olarak kullanılabilecek nitel bir araştırma tekniği: görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 24(24), 543-559.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H., (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (12. Baskı). Seçkin Yayınevi.
 • Yıldız, İ., & Uyanık, N., (2004). Matematik eğitiminde ölçme-değerlendirme üzerine. Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 12(1), 97-104.
 • Yılmaz, G. K., & Ergün, A., (2017). Mikro-Öğretim yöntemi matematik öğretmeni adaylarının teknoloji kullanım düzeylerini nasıl değiştirmektedir? Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(24), 573-592.
 • Yılmaz, H. (1998). Eğitimde ölçme ve değerlendirme (2. Baskı). Mikro Yayınları.
 • Yiğit, N., Deveci, İ., & Dadandı, N., (2022). Yeni nesil fen bilimleri sorularına yönelik algı ölçeğinin geliştirilmesi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(Özel Sayı), 108-130. https://doi.org/10.33711/yyuefd.1068089
 • Yin, Rk. (2003). Case study research desing and methods (5. Baskı). Sage Publications.
Toplam 29 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Matematik Eğitimi
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Ebubekir Öz 0000-0002-5143-4883

Menekşe Seden Tapan Broutın 0000-0002-1860-852X

Gül Kaleli Yılmaz 0000-0002-8567-3639

Erken Görünüm Tarihi 22 Aralık 2023
Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2023
Kabul Tarihi 19 Ekim 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 4 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Öz, E., Tapan Broutın, M. S., & Kaleli Yılmaz, G. (2023). Eğitim-Öğretim Sürecinde Yeni Nesil Soruların Kullanımına Yönelik Öğretmen Görüşleri. Eurasian Journal of Teacher Education, 4(3), 201-217.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 Unported License .