Yıl 2019, Cilt 15 , Sayı 3, Sayfalar 253 - 266 2019-09-29

Rekabete Dayalı Eğitim Anlayışı Bağlamında Bilgi Yarışmalarına Bakış
A View of Knowledge Competitions in the Context of a Competitive Approach to Education

Burcu ÖKMEN [1] , Şeyma ŞAHİN [2] , Zeynep BOYACI [3] , Abdurrahman KILIÇ [4]


Bu çalışmanın amacı, rekabete dayalı eğitim anlayışı bağlamında yapılan bir bilgi yarışmasının öğrenciler üzerine etkilerini ortaya koymaktır. Betimsel tarama yöntemi kullanılan bu araştırmada nitel araştırma desenlerinden bütüncül tek durum çalışması deseni benimsenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 eğitim öğretim yılında Düzce ilinde yer alan bir ortaokulun 5-A ve 5-B sınıflarında eğitim gören 44 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak gözlem ve doküman incelemesi kullanılmıştır. Araştırmada incelenen dokümanlar, bilgi yarışması öncesinde ve sonrasında öğrencilerin bu uygulama hakkındaki duygu ve düşüncelerini belirttikleri metinlerdir. Verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonunda; yarışma öncesi öğrencilerin büyük bir kısmının yarışma yapılacağı için kendilerini heyecanlı/mutlu hissettikleri ve yarışma yapılacağından memnun oldukları görülmüştür. Ayrıca yarışma öncesinde öğrencilerin bir kısmının yapılacak olan yarışmanın öğrenmelerine katkı sağlayacağını düşündükleri görülmektedir. Bununla birlikte öğrencilerin bir kısmının yarışmaya katılamamaktan dolayı üzüntü yaşadıkları, bazı öğrencilerin de streslendiği, tedirgin olduğu ve korktuğu belirlenmiştir. Yarışma öncesinde öğrencilerin çok büyük bir kısmının “öğrenme” olgusu yerine “kazanmak” ve “rekabet” olgularına odaklandıkları görülmüştür. Yarışma öncesinde yarışma hakkında genel olarak olumlu görüşlere sahip olan öğrencilerin çok büyük bir kısmının yarışma sonrasında olumsuz yönde fikir değiştirdikleri, yarışmayı kaybeden öğrencilerin bir kısmında da hırs/intikam duygularının oluştuğu belirlenmiştir. Yarışma sonrasında hem yarışmayı kaybeden öğrencilerin hem de yarışmayı kazanan öğrencilerin üzüldükleri görülmüştür. Araştırma sonuçlarına göre rekabetin, kazanan ve kaybedenin olmadığı, herkesin kazandığı ve öğrendiği eğlenceli eğitim ortamlarının düzenlenmesi önerilmiştir.

The aim of this study is to reveal the effects on students of a knowledge competition as a part of competitive education approach.  A case study using qualitative research methods was adopted. The working group of this study consisted of a total of 44 students, 15 male and 29 female, having education in the 5th grades of a secondary school. Observation and documents were used as a method of data collection. The documents investigated in this study were the letters written by the students to indicate their feelings before and after the knowledge competition. A descriptive analysis method was used while analysing the data. As a result of this study it emerged that at the beginning of the competition, most of the students stated that they felt excited and happy to compete and they were happy that the competition was done. It was also seen that at the beginning of the competition, a great number of students were focused on "winning" and "competition" instead of "learning”. After the competition, it was seen that most of the students who had generally positive opinions about the competition before the competition changed their opinions negatively and some of the students had feelings like ambition and revenge because of losing the competition. According to the results of the research, some suggestions were developed.

 • Açıkgöz, K. (1992). İşbirlikli öğrenme kuram araştırma uygulama. Malatya: Uğurel Matbaası.
 • Açıkgöz, K. Ü. (2004). Aktif öğrenme. İzmir: Kanyılmaz Matbaası.
 • Balcı, A. (2007). Sosyal bilimlerde araştırma, yöntem, teknik ve ilkeler. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Balçıkanlı, G. S. (2017). Yarışma sporlarının ahlaksal amacı. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 8(1), 47-52.
 • Bryman, A. (1988). Quantity and quality in social research. London: Routledge.
 • Clandinin, D. J., & Connelly, F. M. (1998). Personal experience methods, in N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), Collecting and interpreting qualitative materials (pp. 150-178). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Cropper, C. (1998). Is competition an effective classroom tool for the gifted student? Gifted Child Today Magazine, 21(3), 28-31.
 • Çamlıyer, H. (1997). Çocuk hareket eğitimi ve oyun. Manisa: Can Ofset.
 • Davidson, N., Major, C. H., & Michaelsen, L. K. (2014). Small-group learning in higher education-cooperative, collaborative, problem-based, and team-based learning: An introduction by the guest editors. Journal on Excellence in College Teaching, 25(3&4), 1-6.
 • Dewey, J. (1995). Eğitimde ahlak ilkeleri (Çev. F. Oğuzkan). Ankara: Şafak Matbaacılık.
 • Dewey, J. (1998). Experience and education. New York, NY: Kappa Delta Pi.
 • Dweck, C. (2000). Self-theories: Their role in motivation, personality, and development (Essays in Social Psychology). Philadelphia: Psychology Press.
 • Ekiz, D. (2003). Eğitimde araştırma yöntem ve metodlarına giriş. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Gash, H. (2014). Constructing constructivism. Constructivist Foundations, 9(3), 302-310.
 • Gibson, F. Y., Kincade, D. H., & Frasier, P. Y. (2013). Using classroom competitions to prepare students for the competitive business world. The Journal of Effective Teaching, 13(1), 64-77.
 • Glaser, B., & Strauss, A. (1967). Discovery of grounded theory, Chicago, IL: Aldine.
 • Hung, H., Young, S., & Lin, C. (2015) No student left behind: A collaborative and competitive game-based learning environment to reduce the achievement gap of EFL students in Taiwan. Technology, Pedagogy and Education, 24(1), 35-49.
 • Hwang, G., & Chang, S. (2016). Effects of a peer competition-based mobile learning approach on students’ affective domain exhibition in social studies courses. British Journal of Educational Technology, 47(6), 1217-1231.
 • Johnson, R. T., & Johnson, D. W. (1981). Cooperation in learning: Ignored but powerful. Ljctum, 5, 11-16.
 • Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (2009). An educational psychology success story: Social interdependence theory and cooperative learning. Educational Researcher, 38(5), 365-379.
 • Krippendorff, K. (2004). Content analysis: An introduction to its methodology. (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Kohn, A. (1986). No contest: The case against competition (rev. ed.). New York: Houghton Mifflin Company.
 • Küçük, V., & Koç, H. (2004). Psiko-sosyal gelişim süreci içerisinde insan ve spor ilişkisi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10, 131-141.
 • Lam, V. L., & Seaton, J. (2016). Ingroup/outgroup attitudes and group evaluations: The role of competition in British classroom settings. Child Development Research, 1-10.
 • Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. Beverly Hills, CA: Sega.
 • Lv, Y. (2014). Cooperative learning: An effective approach to college English learning. Theory and Practice in Language Studies, 4(9), 1948-1953.
 • Merino, P. J., Molina, M. F., Organero, M. & Kloos, C. D. (2014). Motivation and emotions in competition systems for education: An empirical study. IEEE Transactions on Education, 57(3), 182-187.
 • Mussweiler, T. (2003). Comparison processes in social judgment: Mechanisms and consequences. Psychological Review, 110, 472-489.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Nelson, R., & Dawson, P. (2017). Competition, education and assessment: Connecting history with recent scholarship. Assessment & Evaluation in Higher Education, 42(2), 304-315.
 • Newman, F. (1992) Student engagement and achievement in American secondary schools. New York: Teachers College Press.
 • Özsoy, S. (2009). Türk modernleşmesi, demokrasi ve eğitim: Dewey perspektifinden bir çözümleme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9(4), 1895-1931.
 • Rhodes, M., & Brickman, D. (2011). The influence of competition on children's social categories. Journal of Cognition and Development, 12(2), 194-221.
 • Sarıtepeci, M., & Yıldız, H. (2014). Harmanlanmış öğrenme ortamlarının öğrencilerin derse katılım ve derse karşı motivasyonları üzerine etkisinin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 207-223.
 • Shindler, J. (2010). Transformative classroom management. San Francisco, CA: Jossey Bass.
 • Sislian, R., Gabardo, M., Macedo, S. H., & Ribeiro, G. M. (2015). Collaborative learning in the Finnish educational system: Brazilian teachers’ perspectives. International Journal on New Trends in Education and Their Implications, 6(1), 63-69.
 • Sönmez, V. (1993). Yaratıcı okul, öğretmen-öğrenci, yaratıcılık ve eğitim. Ankara: TED Yayınları.
 • Stapesl, D. A., & Koomen, W. (2005). Competition, cooperation, and the effects of others on me. Journal of Personality and Social Psychology, 88, 1029-1038.
 • Ural, A. (2004). Yarışmacı eğitim anlayışının eleştirisi. Üniversite ve Toplum, 4(1), 1-8.
 • Ural, A. (2016). Yarışmacı eğitim anlayışının etkileri üzerine bir çözümleme. Eleştirel Pedagoji, 43, 19-24.
 • Ünlü, M., & Aydıntan, S. (2011). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin matematik öğretiminde öğrenci takımları başarı bölümleri tekniği hakkındaki görüşleri. AİBÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 101-117.
 • Weiner, B. (1986). An attributional theory of motivation and emotion. New York, NY: Springer-Verlag.
 • Whittemore, I. C. (1924). The influence of competition on performance: An experimental study. Journal of Abnormal and Social Psychology, 19, 236-253.
 • Wismath, S. L., & Orr, D. (2015). Collaborative learning in problem solving: A case study in metacognitive learning. Canadian Journal for the Scholarship of Teaching and Learning, 6(3) 1-16.
 • Yin, R. K. (1984). Case study research: Design and methods. Beverly Hills, CA: Sage.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-0296-0078
Yazar: Burcu ÖKMEN (Sorumlu Yazar)
Kurum: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-1727-4772
Yazar: Şeyma ŞAHİN
Kurum: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-5278-9822
Yazar: Zeynep BOYACI
Kurum: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-2704-2951
Yazar: Abdurrahman KILIÇ
Kurum: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { eku441169, journal = {Eğitimde Kuram ve Uygulama}, issn = {}, eissn = {1304-9496}, address = {}, publisher = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {15}, pages = {253 - 266}, doi = {10.17244/eku.441169}, title = {Rekabete Dayalı Eğitim Anlayışı Bağlamında Bilgi Yarışmalarına Bakış}, key = {cite}, author = {ÖKMEN, Burcu and ŞAHİN, Şeyma and BOYACI, Zeynep and KILIÇ, Abdurrahman} }
APA ÖKMEN, B , ŞAHİN, Ş , BOYACI, Z , KILIÇ, A . (2019). Rekabete Dayalı Eğitim Anlayışı Bağlamında Bilgi Yarışmalarına Bakış. Eğitimde Kuram ve Uygulama , 15 (3) , 253-266 . DOI: 10.17244/eku.441169
MLA ÖKMEN, B , ŞAHİN, Ş , BOYACI, Z , KILIÇ, A . "Rekabete Dayalı Eğitim Anlayışı Bağlamında Bilgi Yarışmalarına Bakış". Eğitimde Kuram ve Uygulama 15 (2019 ): 253-266 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/eku/issue/44179/441169>
Chicago ÖKMEN, B , ŞAHİN, Ş , BOYACI, Z , KILIÇ, A . "Rekabete Dayalı Eğitim Anlayışı Bağlamında Bilgi Yarışmalarına Bakış". Eğitimde Kuram ve Uygulama 15 (2019 ): 253-266
RIS TY - JOUR T1 - Rekabete Dayalı Eğitim Anlayışı Bağlamında Bilgi Yarışmalarına Bakış AU - Burcu ÖKMEN , Şeyma ŞAHİN , Zeynep BOYACI , Abdurrahman KILIÇ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17244/eku.441169 DO - 10.17244/eku.441169 T2 - Eğitimde Kuram ve Uygulama JF - Journal JO - JOR SP - 253 EP - 266 VL - 15 IS - 3 SN - -1304-9496 M3 - doi: 10.17244/eku.441169 UR - https://doi.org/10.17244/eku.441169 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Eğitimde Kuram ve Uygulama Rekabete Dayalı Eğitim Anlayışı Bağlamında Bilgi Yarışmalarına Bakış %A Burcu ÖKMEN , Şeyma ŞAHİN , Zeynep BOYACI , Abdurrahman KILIÇ %T Rekabete Dayalı Eğitim Anlayışı Bağlamında Bilgi Yarışmalarına Bakış %D 2019 %J Eğitimde Kuram ve Uygulama %P -1304-9496 %V 15 %N 3 %R doi: 10.17244/eku.441169 %U 10.17244/eku.441169
ISNAD ÖKMEN, Burcu , ŞAHİN, Şeyma , BOYACI, Zeynep , KILIÇ, Abdurrahman . "Rekabete Dayalı Eğitim Anlayışı Bağlamında Bilgi Yarışmalarına Bakış". Eğitimde Kuram ve Uygulama 15 / 3 (Eylül 2019): 253-266 . https://doi.org/10.17244/eku.441169
AMA ÖKMEN B , ŞAHİN Ş , BOYACI Z , KILIÇ A . Rekabete Dayalı Eğitim Anlayışı Bağlamında Bilgi Yarışmalarına Bakış. Journal of Theory and Practice in Education. 2019; 15(3): 253-266.
Vancouver ÖKMEN B , ŞAHİN Ş , BOYACI Z , KILIÇ A . Rekabete Dayalı Eğitim Anlayışı Bağlamında Bilgi Yarışmalarına Bakış. Eğitimde Kuram ve Uygulama. 2019; 15(3): 266-253.