Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

An Innovative Tehnique in Teaching and Learning English for Turkey: Boray Technique (BT)

Yıl 2017, Cilt 3, Sayı 3, 13 - 29, 30.12.2017

Öz

Communication networks which are stemmed from the needs of a globalized world made communicating in English a necessity.  English lesson, since English is widely used by the masses in the globalized world, has become a must in education starting from the beginning of the primary school up to the end of university.  After the foundation of the republic in Turkey, various approaches and programs have been put in place in teaching English. However, although it is one of the crucial part of curriculum,  student levels of using English have never met the expectations. Students especially fall short of speaking at the very end of university after receiving English lessons starting from the kindergarten and primary school.  Boray Technique (BT)) has been developed authentically to meet this unique demand.  It aims to assist  Turkish students in learning English by focusing on speaking. It is first of its kind in the sense that no other method enables the students to overcome speaking and let them gain confidence starting right from the first lesson. The students take it like breakthrough. It has such a positive effect on their self-confidence in no time because it directly tackles the problems unique to Turkish students. The aim of this study is to present what Boray technique is.  The importance of the study is related to that a new technique is shared in teaching English area. Boray technique, which is explained in this article, is designed to solve the special problem which is stated as  “I can understand but I can not understand in English.” İn Turkey. The research done about Boray technique in last five years is focused on both dimensions of learning, cognitive and affective domains.

Kaynakça

 • Acat, B. (2009). Öğrenci Merkezli Yabancı Dil Eğitimi. Eğitime Bakış, 14, 15-19
 • Arslan, M., & Senemoğlu, N. (1998). Altı çizili materyalle çalışma ve tam öğrenme yönteminin öğrenme düzeyine, hatırlamaya ve akademik benlik kavramına etkisi. Eğitim ve Bilim, 22(108).
 • Bekleyen, N. (2015). Dil Öğretiminin Tarihsel Gelişimi. Dil Öğretimi. Ankara. Pegem Akademi.
 • Cameron,L.,(2001). Teaching Languages to Young Learners. Cambridge, England,Cambridge University Press.
 • Çelebi, M.D.(2006). Türkiye’de Anadil Eğitimi ve Yabancı Dil Öğretimi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 21, (2), 285-307.
 • Çelik, N. G., & Şengül, S. (2005). Tam öğrenme yönteminin ilköğretim 6. sınıf matematik öğrencilerinin akademik başarıları ile kalıcılık düzeylerine etkisi. Uludağ Eğitim Fakültesi Dergisi, XVIII, 1, 107-122.
 • Demirel, Ö.(2013). ELT Methodology. Ankara, Pegem Akademi.
 • Demirel, Ö.(2016). Yabancı Dil Öğretimi. Ankara, Pegem Akademi.
 • Demiryürek, M.(2013). Türkiye’de Yabancı Dil Olarak Fransızca Öğretiminin Tarihi Gelişimi Üzerine Bir Değerlendirme (1891-1928). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 28(1), 130-140 EPI (English Proficiency Index). (2015) (http://www.ef.com.tr/epi/regions/europe/turkey/.
 • Gardner, R.C. (2001). Integrative motivation: Past, present and future. Web üzerinden görüntülenme tarihi ve URL adresi, 01.11.2016, http://publish.uwo.ca/~gardner/docs/GardnerPublicLecture1.pdf
 • Gündoğdu, A. (2009). Pergelin Sabit Ayağını Buraya, Kendi Özümüze Kilitleyerek. Eğitime Bakış, 14, 1-2
 • Hanbay, O. (2013). Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi. Ankara.Anı Yayıncılık.
 • Haznedar, B. (2004). Türkiye’de Yabancı Dil Eğitimi: İlköğretim Yabancı Dil Programı. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi. 21 (2) 15-29.
 • Haznedar, B. (2010). Türkiye’de Yabancı Dil Eğitimi: Reformlar, Yönelimler ve Öğretmenlerimiz. International Conference on New Trends in Education and Their Implications 11-13 November, 2010 Antalya-Türkiye
 • Işık, A.(2008). Yabancı Dil Eğitimimizdeki Yanlışlar Nereden Kaynaklanıyor? Journal of Language and Linguistic Studies Vol.4, No.2.
 • Işık, A.(2009).Yabancı Dil Nasıl Öğrenilmez?-Nasıl Öğrenilir? Ankara.Elma Yayınları.
 • Jacobs, G.M. & Farrell, T.S.C. (2003). Understanding and Implementing the CLT (Communicative Language Teaching) Paradigm. RELC Journal. 34 (1). 5-30.
 • Karabıyık, B., Alcı, B., Toprak, F., Arıcı, H.E. (2012). İlköğretim 4. Sınıf Öğrencilerinin İngilizce Dersine Karşı Tutumları ve Kaygı Düzeyleri ile İngilizce Dersi Başarısı Arasındaki İlişki. IV. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi. 183-190
 • Kazu, I. Y., Kazu, H., & Ozdemir, O. (2005). The effects of mastery learning model on the success of the students who attended" usage of basic information technologies" course. Educational Technology & Society, 8(4), 233-243.
 • Kırkıç, K. A. (1994). The effects of Mastery Learning method of instruction and laboratory experiments on achievement levels and science misconception scores of secondary school Turkish students. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Kırkıç, K. A . (2017). İngilizce Öğreniminde İnovatif Bir Teknik Uygulaması: Boray Tekniği'nin Ortaokul Beşinci ve Yedinci Sınıf Öğrencilerinin İngilizce Öğrenme Düzeylerine Etkisi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2 (1), 214-239. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/bseusbed/issue/30015/305440
 • MEB (2013) . ‘2.-8. İngilizce Öğretim Programı’. http://ttkb.meb.gov.tr/program2.aspx
 • MEB (2014). Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Haftalık Ders Çizelgeleri http://ttkb.meb.gov.tr/www/haftalik-ders-cizelgeleri/kategori/7
 • Nunan, D. (2003). The Impact of English as a Global Language on Educational Policies and Practices in the Asia-Pacificc Region. TESOL Quarterly Vol. 37, No. 4, Winter 2003
 • Paker, T. (2015). “İletişimsel Dil Öğretim Yöntemi.” In N.Bekleyen (ed) Dil Öğretimi. (p.118-209) Ankara. Pegem Akademi.
 • Richards, J.C. & Rogers, T.S.(2001). Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge, England,Cambridge University Press.
 • Yıldıran, G., & Tuğal, İ. (2004). The Effects of Grouping and Mastery Learning Method of Instruction on English Achievement Levels of Lycée One Students in Kuleli Military High School. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 21(1).
 • Yıldıran, G., & Aydın, E. (2005). The Effects of Mastery Learning and Cooperative, Competitive and Individualistic Learning Environment Organizations on Achievement and Attitudes in Mathematics. Research in Mathematical Education, 9(1), 69-96.
 • Yıldıran, G. (2012). Problems Related to the Concept of Lingua Franca, The Fifth International Conference of English as a Lingua Franca. The Opening Speech of the Dean of the Faculty of Education, Boğaziçi University.

İngilizce Öğretiminde ve Öğreniminde Türkiye İçin İnovatif Bir Teknik: Boray Tekniği (BT)

Yıl 2017, Cilt 3, Sayı 3, 13 - 29, 30.12.2017

Öz

Yirmi birinci yüzyılda küreselleşen dünyanın, zorunlu olarak gelişen iletişim ağları, İngilizce iletişim kurmayı gerekli hale getirmiştir.  Küreselleşen dünyada, İngilizcenin yaygın olarak kullanılıyor olması, ülkelerin eğitim sistemlerindeki okulların programlarında da İngilizce dersinin ilkokuldan Yükseköğrenimin sonuna kadar yer almasını gerekli kılmıştır. Ülkemizde de Cumhuriyetin kurulmasından sonra İngilizce öğretimi konusunda farklı yaklaşımlar ve programlar uygulanmaya çalışılmıştır. Ancak oldukça önem verilen bir alan olmasına rağmen ülkemizde İngilizce öğreniminde öğrencilerin İngilizceyi kullanım düzeyleri açısından istenilen hedeflere ulaşmaları mümkün olmamıştır. Anaokulundan, ilkokuldan itibaren öğrenme ve iletişim kurma bakımından uzun yıllar İngilizce öğrenimi gören öğrencilerin, bu süreç sonunda İngilizce kullanımında iletişim becerilerinde, özellikle konuşma becerisinde yeterli olmadıkları görülmektedir. BT (Boray Tekniği) öğrencilerin İngilizceyi öğrenebilmeleri için geliştirilmiş ve ülkemizde İngilizce öğrenmeye çalışanların özellikle konuşma becerilerini geliştirerek İngilizce öğrenmelerini sağlayan, ülkemize özgü ve oldukça yeni bir İngilizce öğrenme tekniğidir.  Boray Tekniği, Türkiye’de bugüne kadar, anlıyorum ancak konuşamıyorum düzeyine gelen tüm öğrencilerin konuşabilmesini sağlamayı hedeflemektedir. İngilizce öğrenmeye başlayan yedi yaşından itibaren tüm öğrencilerin İngilizce öğrenme süreçlerini, konuşma alanı da dahil olmak üzere başarılı kılacak bir araç olarak, tüm ilgililerin kullanımına sunulmuş etkin bir İngilizce öğrenme ve öğretme tekniğidir. Boray Tekniğinin nasıl bir teknik olduğunun sunulması bu çalışmanın temel amacıdır. Çalışmanın önemi, İngilizce öğretim alanına yeni bir tekniğin sunulması ile ilgilidir. Bu makalede açıklanan Boray Tekniği Türkiye’de, İngilizce öğretiminde uzun yıllardır var olan “Anlıyorum ama konuşamıyorum” problemine çözüm olmak üzere tasarlanmıştır. Boray tekniği ile ilgili çalışmalar son beş yıldır farklı düzeydeki okul ortamlarında yapılmaya devam etmektedir. Çalışmalar Boray Tekniğinin, hem bilişsel hem duygusal alanlarda İngilizce öğrencilerini nasıl etkilediği üzerinedir.

Kaynakça

 • Acat, B. (2009). Öğrenci Merkezli Yabancı Dil Eğitimi. Eğitime Bakış, 14, 15-19
 • Arslan, M., & Senemoğlu, N. (1998). Altı çizili materyalle çalışma ve tam öğrenme yönteminin öğrenme düzeyine, hatırlamaya ve akademik benlik kavramına etkisi. Eğitim ve Bilim, 22(108).
 • Bekleyen, N. (2015). Dil Öğretiminin Tarihsel Gelişimi. Dil Öğretimi. Ankara. Pegem Akademi.
 • Cameron,L.,(2001). Teaching Languages to Young Learners. Cambridge, England,Cambridge University Press.
 • Çelebi, M.D.(2006). Türkiye’de Anadil Eğitimi ve Yabancı Dil Öğretimi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 21, (2), 285-307.
 • Çelik, N. G., & Şengül, S. (2005). Tam öğrenme yönteminin ilköğretim 6. sınıf matematik öğrencilerinin akademik başarıları ile kalıcılık düzeylerine etkisi. Uludağ Eğitim Fakültesi Dergisi, XVIII, 1, 107-122.
 • Demirel, Ö.(2013). ELT Methodology. Ankara, Pegem Akademi.
 • Demirel, Ö.(2016). Yabancı Dil Öğretimi. Ankara, Pegem Akademi.
 • Demiryürek, M.(2013). Türkiye’de Yabancı Dil Olarak Fransızca Öğretiminin Tarihi Gelişimi Üzerine Bir Değerlendirme (1891-1928). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 28(1), 130-140 EPI (English Proficiency Index). (2015) (http://www.ef.com.tr/epi/regions/europe/turkey/.
 • Gardner, R.C. (2001). Integrative motivation: Past, present and future. Web üzerinden görüntülenme tarihi ve URL adresi, 01.11.2016, http://publish.uwo.ca/~gardner/docs/GardnerPublicLecture1.pdf
 • Gündoğdu, A. (2009). Pergelin Sabit Ayağını Buraya, Kendi Özümüze Kilitleyerek. Eğitime Bakış, 14, 1-2
 • Hanbay, O. (2013). Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi. Ankara.Anı Yayıncılık.
 • Haznedar, B. (2004). Türkiye’de Yabancı Dil Eğitimi: İlköğretim Yabancı Dil Programı. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi. 21 (2) 15-29.
 • Haznedar, B. (2010). Türkiye’de Yabancı Dil Eğitimi: Reformlar, Yönelimler ve Öğretmenlerimiz. International Conference on New Trends in Education and Their Implications 11-13 November, 2010 Antalya-Türkiye
 • Işık, A.(2008). Yabancı Dil Eğitimimizdeki Yanlışlar Nereden Kaynaklanıyor? Journal of Language and Linguistic Studies Vol.4, No.2.
 • Işık, A.(2009).Yabancı Dil Nasıl Öğrenilmez?-Nasıl Öğrenilir? Ankara.Elma Yayınları.
 • Jacobs, G.M. & Farrell, T.S.C. (2003). Understanding and Implementing the CLT (Communicative Language Teaching) Paradigm. RELC Journal. 34 (1). 5-30.
 • Karabıyık, B., Alcı, B., Toprak, F., Arıcı, H.E. (2012). İlköğretim 4. Sınıf Öğrencilerinin İngilizce Dersine Karşı Tutumları ve Kaygı Düzeyleri ile İngilizce Dersi Başarısı Arasındaki İlişki. IV. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi. 183-190
 • Kazu, I. Y., Kazu, H., & Ozdemir, O. (2005). The effects of mastery learning model on the success of the students who attended" usage of basic information technologies" course. Educational Technology & Society, 8(4), 233-243.
 • Kırkıç, K. A. (1994). The effects of Mastery Learning method of instruction and laboratory experiments on achievement levels and science misconception scores of secondary school Turkish students. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Kırkıç, K. A . (2017). İngilizce Öğreniminde İnovatif Bir Teknik Uygulaması: Boray Tekniği'nin Ortaokul Beşinci ve Yedinci Sınıf Öğrencilerinin İngilizce Öğrenme Düzeylerine Etkisi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2 (1), 214-239. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/bseusbed/issue/30015/305440
 • MEB (2013) . ‘2.-8. İngilizce Öğretim Programı’. http://ttkb.meb.gov.tr/program2.aspx
 • MEB (2014). Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Haftalık Ders Çizelgeleri http://ttkb.meb.gov.tr/www/haftalik-ders-cizelgeleri/kategori/7
 • Nunan, D. (2003). The Impact of English as a Global Language on Educational Policies and Practices in the Asia-Pacificc Region. TESOL Quarterly Vol. 37, No. 4, Winter 2003
 • Paker, T. (2015). “İletişimsel Dil Öğretim Yöntemi.” In N.Bekleyen (ed) Dil Öğretimi. (p.118-209) Ankara. Pegem Akademi.
 • Richards, J.C. & Rogers, T.S.(2001). Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge, England,Cambridge University Press.
 • Yıldıran, G., & Tuğal, İ. (2004). The Effects of Grouping and Mastery Learning Method of Instruction on English Achievement Levels of Lycée One Students in Kuleli Military High School. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 21(1).
 • Yıldıran, G., & Aydın, E. (2005). The Effects of Mastery Learning and Cooperative, Competitive and Individualistic Learning Environment Organizations on Achievement and Attitudes in Mathematics. Research in Mathematical Education, 9(1), 69-96.
 • Yıldıran, G. (2012). Problems Related to the Concept of Lingua Franca, The Fifth International Conference of English as a Lingua Franca. The Opening Speech of the Dean of the Faculty of Education, Boğaziçi University.

Ayrıntılar

Bölüm Makale
Yazarlar

Kamil Arif KIRKIÇ>
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Türkiye


Taner BORAY Bu kişi benim
Ümraniye Özel Bilgiçağı Ortaokulu
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 3, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Kırkıç, K. A. & Boray, T. (2017). İngilizce Öğretiminde ve Öğreniminde Türkiye İçin İnovatif Bir Teknik: Boray Tekniği (BT) . Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi , 3 (3) , 13-29 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ekuad/issue/31101/337392