Yıl 2021, Cilt 8 , Sayı 1, Sayfalar 64 - 76 2021-03-21

Women and Economic Development in Turkey: An Empirical Analysis
Women and Economic Development in Turkey: An Empirical Analysis

Fatma BUDUN [1]


After the industrial revolution, the role of women in the economy has increased all over the world. .The phenomenon of globalization has further increased the role of women in the economy.  Turkey is no exception to this development. Especially in the last two decades, the labour force participation rate of women in Turkey shows a significant increase. The education level and rate of women has increased in the same way.  This study examines the role of women on the economic growth of Turkey and covers the years 1991-2018. In this period, the relationships between women's labour force participation rates and economic growth in Turkey were examined empirically using VAR and Granger Causality methods. The findings show a positive relationship was observed between female labour force participation and economic growth.

After the industrial revolution, the role of women in the economy has increased all over the world. .The phenomenon of globalization has further increased the role of women in the economy.  Turkey is no exception to this development. Especially in the last two decades, the labour force participation rate of women in Turkey shows a significant increase. The education level and rate of women has increased in the same way.  This study examines the role of women on economic growth of Turkey and covers the years 1991-2018. In this period, the relationships between women's labour force participation rates and economic growth in Turkey were examined empirically using VAR and Granger Causality methods. The findings show a positive relationship was observed between female labour force participation and economic growth.

 • Aslantepe, G., (2015), “Kadın İstihdamının Artırılması ve ILO Sözleşmeleri” , Geçmişten Günümüze Türkiye’de Kadın Emeği, Edit. Makal, A., Toksöz, G., İmge Kitapevi, Ankara.
 • Bozkaya, G. (2013). Kadınların İşgücüne Katılımını Belirleyen Faktörler: Türkiye Üzerine Bir Analiz, Kilis Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(5), 69-89.
 • Dücan, E., Polat, M. A. (2017). Kadın İstihdamının Ekonomik Büyümeye Etkisi: OECD Ülkeleri İçin Panel Veri Analizi, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 26(1), 155-170.
 • Güneş, C. (2019). İşgücüne Katılım Kararı: Nitel Bağımlı Değişkenli Panel Veri Modelleri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 14(2), 315-330.
 • Günsoy, G., Özsoy, C. (2012). Türkiye’de Kadın İşgücü, Eğitim ve Büyüme İlişkisinin VAR Analizi, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 49(568), 23-40.
 • Karlılar, S., Kıral, G. (2019). Kadın İşgücüne Katılımı ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Ülke Grupları İçin Panel Veri Analizi, Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 54(2), 935-948
 • Kasa, H., Alptekin, V. (2015). Türkiye’de Kadın İşgücünün Büyümeye Etkisi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 18(1), 1-24.
 • Keskin, H. İ., Aksoy, E. (2019). OECD ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Gelir Artışı ve İşgücüne Katılım Arasındaki İlişki: Panel Eşbütünleşme Analizi, Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 54(1), 1-20.
 • Kılıç, D., Öztürk, S. (2014). Türkiye’de Kadınların İşgücüne Katılımı Önündeki Engeller ve Çözüm Yolları: Bir Ampirik Uygulama, Amme İdaresi Dergisi, 47(1), 107-130.
 • Kutlar, A., Erdem, E., Aydın, F. F. (2012). Kadınların İşgücüne Katılma İle Doğurganlık, Boşanma ve Ücret Haddi Arasındaki İlişki: Türkiye Üzerine Bir Araştırma, Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 7(1), 149-168.
 • Makal, A. (2015), “Türkiye’de kadın emeğinin Tarihsel Kökenleri 1920-1960”, Geçmişten Günümüze Türkiye’de Kadın Emeği, edit. Makal, A., Toksöz, G., İmge Kitapevi, Ankara.
 • Özer, M., Biçerli, K. (2003-2004). Türkiye’de Kadın İşgücünün Panel Veri Analizi, Sosyal Bilimler Dergisi, 55-86 http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423869751.pdf.
 • Özsoy, C. E., Adaçay, F. R., Günsoy, B., Tosunoğlu, B. T., Aktaş, M. T., (2017), İktisadi Kalkınma, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 1. Basım EDT. Günsoy, B., Özsoy, C. E.
 • Sevüktekin, M., Çınar, M. (2017). Ekonometrik Zaman Serileri Analizi Eviews Uygulamalı, Dora Yayıncılık, (5.Basım), Bursa.
 • Tunç, M. (2018). Kalkınmada Kadın Ayrımcılığı ve Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin Rolü: Ülkelerarası Farklı Gelir Gruplarına Göre Yatay Kesit Analiz, Sosyoekonomi, 26(38), 221-251.
 • Tutar, F., Yetişen, H. (2009). Türkiye’de Kadının Ekonomik Kalkınmadaki Rolü, Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2(2), 116-131.
 • Türlüoğlu, E. (2018). Kadın İstihdam ve Büyüme İlişkisi: VAR Modeli Analizi, Avrupa Sosyal ve Ekonomi Araştırma Dergisi, 5(9), 59-68.
 • https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20191129-1?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2F Erişim Tarihi: 01.12.2019.
 • https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/womenmen/bloc-2d.html?lang=en Erişim Tarihi: 01.12.2019.
Birincil Dil en
Konular İktisat
Bölüm Research Article
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1019-7738
Yazar: Fatma BUDUN (Sorumlu Yazar)
Kurum: ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 21 Mart 2021

APA Budun, F . (2021). Women and Economic Development in Turkey: An Empirical Analysis . Equinox Journal of Economics Business and Political Studies , 8 (1) , 64-76 . DOI: 10.48064/equinox.699770