Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Youth’s View on Gender Based Glass Ceiling & Glass Cliff Phenomenon

Yıl 2021, Cilt 8, Sayı 2, 134 - 155, 23.09.2021
https://doi.org/10.48064/equinox.937836

Öz

Kaynakça

 • Acar, P. (2015). “Gender differences in promotions to top level management positions: An examination of glass cliff in the IT sector”. Procedia - Social and Behavioral Sciences , 223 – 230 .
 • Anafarta, N., Sarvan, F., & Yapıcı, N. (2008). "Konaklama işletmelerinde kadın yöneticilerin cam tavan algısı: Antalya ilinde bir araştırma". Akdeniz İİBF Dergisi, 111-137.
 • Arıkan, S. (2003). "Kadın yöneticilerin liderlik davranışları ve bankacılık sektöründe bir uygulama". Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(1), 1-20.
 • Aşık, N. A. (2014). "Konaklama işletmelerinde cam tavan sendromu kavramsal bir değerlendirme". Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, 3(9), 84-103.
 • Bingöl, D., Aydoğan, E., Şenel, G., & Erden, P. (2011). "Cam tavan sendromu ve kadınların hiyerarşik yükselmelerindeki engeller: T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar bakanlığı Ankara merkez teşkilat örneği". İşletme Fakültesi Dergisi, 12 (1), 115-132.
 • Çaha, H., Çaha, Ö. & Yılmaz, E. S. A. (2016). Türkiye'de Cam Tavan Sendromu: Hizmet Sektöründe Kadın. KADEM-Kadın ve Demokrasi Derneği. İstanbul: Piya Matbaa.
 • Dimovski, V., Skerlavaj, M., & Man, M. M. (2010). "Comparative analysis of mid-level women managers' perception of the existence of glass ceiling in Singaporean and Malaysian organizations". International Business & Economics Research Journal, 9(8), 61-78.
 • Eagly, A. H., & Carli, L. L. (2007). Through the labyrinth: The truth about how women become leaders. Boston: Harvard Business School Press.
 • Er, O., & Adıgüzel, O. (2015). "Cam tavan gölgesindeki kraliçe arılar: Kadınların kariyer ilerlemelerinde karşılaştıkları engeller ve etkili liderlik". Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 163-175.
 • Erdirençelebi, M., & Karakuş, G. (2018). "Kadın çalışanların cam tavan sendromu algılarının iş tatminleri ve örgütsel bağlılıkları üzerindeki etkisini ölçmeye yönelik bir araştırma". İşletme Araştırmaları Dergisi, 10(3), 95-119.
 • Haslam, S. A., & Ryan, M. K. (2008). "The road tothe glass cliff: Differences in the perceived suitability of men and women for leadership positions in succeeding and failing organizations". The Leadership Quarterly, 19, 530–546.
 • Hoşgör, H., Hoşgör, D. G., & Memiş, K. (2016). "Sosyo-Demografik özellikler ile cam tavan sendromu arasındaki ilişki ve farklılıkların incelenmesi: Sağlık çalışanları örneği". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(35), 345-362.
 • İnandı, Y., Özkan, S., Peker, S., & Atik, Ü. (2009). "Kadın öğretmenlerin kariyer geliştirme engelleri". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 77-96.
 • İpçioğlu, İ., Eğilmez, Ö., & Şen, H. (2018). "Cam tavan sendromu: İnsan kaynakları yöneticileri bağlamında bir araştırma". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(25), 686-709.
 • Karaca, A. (2007). Kadın yöneticilerde kariyer engelleri: cam tavan sendromu üzerinde uygulamalı bir araştırma. (Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Konya). http://acikerisim.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/9843 adresinden edinilmiştir.
 • Karcıoğlu, F., & Leblebici, Y. (2014). "Kadın yöneticilerde kariyer engelleri: Cam tavan sendromu üzerine bir uygulama". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 28(4), 1-20.
 • Kolade, O. J., & Kehinde, O. (2013). "Glass ceiling and women career advancement: Evidence from Nigerian construction industry". Iranian Journal of Management Studies, 6(1), 77-97.
 • Küçük, O., Küçük, N., Dilek, S.& Hacısalihoğlu, G. H. (2018, Mart). Kadınların Kariyer Yönetiminde Hassas Taban Teorisi: Bir Araştırma. International Conference on Contemporary Women's Studies, İstanbul Üniversitesi, s. 75.
 • Küçük, O., Küçük, N., Dilek, S.&Yeşilyurt, E. (2019, Nisan). Kadın Kariyerinde Yeni bir Teori: Hassas Taban Teorisi. Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Kayseri, ss. 695-702.
 • Levitin, T., Quinn, R. P., & Staines, G. L. (1971). "Sex discrimination against the american working woman". American Behavioral Scientiest, 237-254.
 • Lockwood, N. R. (2004). The glass ceiling: Domestic and international perspectives. Alexandria, VA: Society for Human Resource Management.
 • Macarie, F., & Moldovan, O. (2012). "The ignored resource: Gender discrimination in the labor force". Managerial Challenges of the Contemporary, 4-12.
 • Owen, C. L., & Todor, W. D. (1993). "Attitudes toward women as managers: Still the same". Business Horizons, 36(2), 12-17. Öğüt, A. (2006). "Türkiye’de kadın girişimciliğin ve yöneticiliğin önündeki güçlükler: Cam tavan sendromu". Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 1(1), 56-78.
 • Örücü, E., Kılıç, R., Kılıç, T. (2007). "Cam tavan sendromu ve kadinlarin üst düzey yönetici pozisyonuna yükselmelerindeki engeller: Balikesir ili örneği". Yönetim ve Ekonomi, 14 (2), 117-135.
 • Özçelik, M. K. (2017). "Çalışma hayatından kadının yeri ve kariyer gelişimi engelleri". Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 49-70.
 • Powell, G. N., & Butterfield, D. A. (2003). "Gender, gender identity and aspirations to top management". Women in Management Review, 18(1/2), 88-96.
 • Ragins, B. R., Townsend, B., & Mattis, M. (1998). "Gender Gap in the Executive Suite: CEOs and Female Executives Report on Breaking the Glass Ceiling". The Academy of Management Executive, 12(1), 28-42.
 • Rajan, T. V. (2002). "The queen bee syndrome". The Scientist. Retrieved from https://www.the-scientist.com/opinion-old/the-queen-bee-syndrome-52816
 • Ryan, M. K., Haslam, S. A., Morgenroth, T., Rink, F., Stoker, J., & Peters, K. (2016). "Getting on top of the glass cliff: Reviewing a decade of evidence, explanations, and impact". The Leadership Quarterly, 27, 446-455.
 • Smith, A. E., & Monaghan, K. R. (2013). "Some ceilings have more cracks: representative bureaucracy in federal regulatory agencies". The American Review of Public Administration, 43(1), 50-71.
 • Tahtalıoğlu, H. (2016). "Türkiye'de yükseköğretim kurumlarında cam tavan sendromunun kadınlar üzerindeki etkileri". Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9 (2), 89-105.
 • Terborg, J. R., & Ilgen, D. R. (1975). "A theoretical approach to sex discrimination in traditionally masculine occupations". Organizational Behavior and Human Performance, 13, 352-376.
 • Wirth, L. (2001). Breaking through the glass ceiling: Women in management. Genova: International Labor Office. World Bank Group (2018). Women, business and the law. World Bank: Washington, D.C.
 • Yıldız, S., Alhas, F., Sakal, Ö., & Yıldız, H. (2016). "Cam uçurum: Kadın yöneticiler cam tavanı ne zaman aşar?" Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 71(4), 1119-1146.
 • www.biruni.tuik.gov.tr, Erişim Tarihi: 05.03.2019
 • www.dpb.gov.tr, Erişim Tarihi: 05.03.2019
 • https://www.catalyst.org/research/women-in-sp-500-companies/, Erişim Tarihi: 13.07.2020

Youth’s View on Gender Based Glass Ceiling & Glass Cliff Phenomenon

Yıl 2021, Cilt 8, Sayı 2, 134 - 155, 23.09.2021
https://doi.org/10.48064/equinox.937836

Öz

Gender perception, which is effective in social life, is also exists in working life. Glass ceiling syndrome and glass cliff phenomenon in working life are the result of gender-based roles in society. In this study, it was aimed to determine whether gender perception has a role on university students’ view toward working life and whether this perception differs to gender. The data was collected from the students studying of a university. T-Test was applied to determine the effect of the participants’ gender on their thoughts on glass ceiling barriers. Chi-Square analysis was performed in order to determine the effect of the relationship between the glass cliff phenomenon and gender. According to the T-Test results, the averages of male and female participants in terms of multiple roles, women’s personal preferences and perceptions, professional distinction and stereotype dimensions were significantly different. In general, there was no glass cliff phenomenon on students' perspectives. However, there was a significant relationship between gender and responses to the glass cliff phenomenon. This study is important in terms of gaining information about how gender injustice in society affects the views of university students who will have an effect in the future business life and how their gender plays a role in these views.

Kaynakça

 • Acar, P. (2015). “Gender differences in promotions to top level management positions: An examination of glass cliff in the IT sector”. Procedia - Social and Behavioral Sciences , 223 – 230 .
 • Anafarta, N., Sarvan, F., & Yapıcı, N. (2008). "Konaklama işletmelerinde kadın yöneticilerin cam tavan algısı: Antalya ilinde bir araştırma". Akdeniz İİBF Dergisi, 111-137.
 • Arıkan, S. (2003). "Kadın yöneticilerin liderlik davranışları ve bankacılık sektöründe bir uygulama". Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(1), 1-20.
 • Aşık, N. A. (2014). "Konaklama işletmelerinde cam tavan sendromu kavramsal bir değerlendirme". Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, 3(9), 84-103.
 • Bingöl, D., Aydoğan, E., Şenel, G., & Erden, P. (2011). "Cam tavan sendromu ve kadınların hiyerarşik yükselmelerindeki engeller: T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar bakanlığı Ankara merkez teşkilat örneği". İşletme Fakültesi Dergisi, 12 (1), 115-132.
 • Çaha, H., Çaha, Ö. & Yılmaz, E. S. A. (2016). Türkiye'de Cam Tavan Sendromu: Hizmet Sektöründe Kadın. KADEM-Kadın ve Demokrasi Derneği. İstanbul: Piya Matbaa.
 • Dimovski, V., Skerlavaj, M., & Man, M. M. (2010). "Comparative analysis of mid-level women managers' perception of the existence of glass ceiling in Singaporean and Malaysian organizations". International Business & Economics Research Journal, 9(8), 61-78.
 • Eagly, A. H., & Carli, L. L. (2007). Through the labyrinth: The truth about how women become leaders. Boston: Harvard Business School Press.
 • Er, O., & Adıgüzel, O. (2015). "Cam tavan gölgesindeki kraliçe arılar: Kadınların kariyer ilerlemelerinde karşılaştıkları engeller ve etkili liderlik". Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 163-175.
 • Erdirençelebi, M., & Karakuş, G. (2018). "Kadın çalışanların cam tavan sendromu algılarının iş tatminleri ve örgütsel bağlılıkları üzerindeki etkisini ölçmeye yönelik bir araştırma". İşletme Araştırmaları Dergisi, 10(3), 95-119.
 • Haslam, S. A., & Ryan, M. K. (2008). "The road tothe glass cliff: Differences in the perceived suitability of men and women for leadership positions in succeeding and failing organizations". The Leadership Quarterly, 19, 530–546.
 • Hoşgör, H., Hoşgör, D. G., & Memiş, K. (2016). "Sosyo-Demografik özellikler ile cam tavan sendromu arasındaki ilişki ve farklılıkların incelenmesi: Sağlık çalışanları örneği". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(35), 345-362.
 • İnandı, Y., Özkan, S., Peker, S., & Atik, Ü. (2009). "Kadın öğretmenlerin kariyer geliştirme engelleri". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 77-96.
 • İpçioğlu, İ., Eğilmez, Ö., & Şen, H. (2018). "Cam tavan sendromu: İnsan kaynakları yöneticileri bağlamında bir araştırma". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(25), 686-709.
 • Karaca, A. (2007). Kadın yöneticilerde kariyer engelleri: cam tavan sendromu üzerinde uygulamalı bir araştırma. (Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Konya). http://acikerisim.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/9843 adresinden edinilmiştir.
 • Karcıoğlu, F., & Leblebici, Y. (2014). "Kadın yöneticilerde kariyer engelleri: Cam tavan sendromu üzerine bir uygulama". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 28(4), 1-20.
 • Kolade, O. J., & Kehinde, O. (2013). "Glass ceiling and women career advancement: Evidence from Nigerian construction industry". Iranian Journal of Management Studies, 6(1), 77-97.
 • Küçük, O., Küçük, N., Dilek, S.& Hacısalihoğlu, G. H. (2018, Mart). Kadınların Kariyer Yönetiminde Hassas Taban Teorisi: Bir Araştırma. International Conference on Contemporary Women's Studies, İstanbul Üniversitesi, s. 75.
 • Küçük, O., Küçük, N., Dilek, S.&Yeşilyurt, E. (2019, Nisan). Kadın Kariyerinde Yeni bir Teori: Hassas Taban Teorisi. Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Kayseri, ss. 695-702.
 • Levitin, T., Quinn, R. P., & Staines, G. L. (1971). "Sex discrimination against the american working woman". American Behavioral Scientiest, 237-254.
 • Lockwood, N. R. (2004). The glass ceiling: Domestic and international perspectives. Alexandria, VA: Society for Human Resource Management.
 • Macarie, F., & Moldovan, O. (2012). "The ignored resource: Gender discrimination in the labor force". Managerial Challenges of the Contemporary, 4-12.
 • Owen, C. L., & Todor, W. D. (1993). "Attitudes toward women as managers: Still the same". Business Horizons, 36(2), 12-17. Öğüt, A. (2006). "Türkiye’de kadın girişimciliğin ve yöneticiliğin önündeki güçlükler: Cam tavan sendromu". Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 1(1), 56-78.
 • Örücü, E., Kılıç, R., Kılıç, T. (2007). "Cam tavan sendromu ve kadinlarin üst düzey yönetici pozisyonuna yükselmelerindeki engeller: Balikesir ili örneği". Yönetim ve Ekonomi, 14 (2), 117-135.
 • Özçelik, M. K. (2017). "Çalışma hayatından kadının yeri ve kariyer gelişimi engelleri". Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 49-70.
 • Powell, G. N., & Butterfield, D. A. (2003). "Gender, gender identity and aspirations to top management". Women in Management Review, 18(1/2), 88-96.
 • Ragins, B. R., Townsend, B., & Mattis, M. (1998). "Gender Gap in the Executive Suite: CEOs and Female Executives Report on Breaking the Glass Ceiling". The Academy of Management Executive, 12(1), 28-42.
 • Rajan, T. V. (2002). "The queen bee syndrome". The Scientist. Retrieved from https://www.the-scientist.com/opinion-old/the-queen-bee-syndrome-52816
 • Ryan, M. K., Haslam, S. A., Morgenroth, T., Rink, F., Stoker, J., & Peters, K. (2016). "Getting on top of the glass cliff: Reviewing a decade of evidence, explanations, and impact". The Leadership Quarterly, 27, 446-455.
 • Smith, A. E., & Monaghan, K. R. (2013). "Some ceilings have more cracks: representative bureaucracy in federal regulatory agencies". The American Review of Public Administration, 43(1), 50-71.
 • Tahtalıoğlu, H. (2016). "Türkiye'de yükseköğretim kurumlarında cam tavan sendromunun kadınlar üzerindeki etkileri". Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9 (2), 89-105.
 • Terborg, J. R., & Ilgen, D. R. (1975). "A theoretical approach to sex discrimination in traditionally masculine occupations". Organizational Behavior and Human Performance, 13, 352-376.
 • Wirth, L. (2001). Breaking through the glass ceiling: Women in management. Genova: International Labor Office. World Bank Group (2018). Women, business and the law. World Bank: Washington, D.C.
 • Yıldız, S., Alhas, F., Sakal, Ö., & Yıldız, H. (2016). "Cam uçurum: Kadın yöneticiler cam tavanı ne zaman aşar?" Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 71(4), 1119-1146.
 • www.biruni.tuik.gov.tr, Erişim Tarihi: 05.03.2019
 • www.dpb.gov.tr, Erişim Tarihi: 05.03.2019
 • https://www.catalyst.org/research/women-in-sp-500-companies/, Erişim Tarihi: 13.07.2020

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular İşletme
Bölüm Research Article
Yazarlar

Süreyya ECE (Sorumlu Yazar)
Şırnak Üniversitesi
0000-0002-2110-8091
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 23 Eylül 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 8, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Ece, S. (2021). Youth’s View on Gender Based Glass Ceiling & Glass Cliff Phenomenon . Equinox Journal of Economics Business and Political Studies , 8 (2) , 134-155 . DOI: 10.48064/equinox.937836
17289      17290       17291      17295   17296   17292     17286      17288    17294

17362    17456    17457    22454


Equinox Journal of Economics Business and Political Studies