PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Öğretmen Adaylarının Sosyal Sermaye Düzeylerinin Karşılaştırmalı İncelenmesi (Erciyes Üniversitesi Örneği)

Yıl 2011, Cilt 1, Sayı 31, 125 - 147, 01.12.2011

Öz

Öğretmen adaylarının sosyal sermaye düzeylerinin lisans programı, sınıf ve cinsiyet değişkenlerine göre incelendiği bu araştırmada betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Verilerin analizinde t-testi ve F testi tekniklerinden faydalanılmıştır. Araştırmada öğretmen adaylarının Eğitim Fakültesindeki zorlanma ve desteklenme algılarının onların sosyal sermayelerini etkileyen unsurlar olduğu ileri sürülmüştür. Öğretmen adaylarının zorlanma algıları yeni kavram ve terimlerin hatırlanması ve yorumlanmasına dayanan yapısal alan ve bilgiyi uygulama ya da analiz etme gibi daha karmaşık süreçleri gerektiren işlevsel alandan oluşmaktadır. Destek alanı ise öğretmen adaylarının öğretim üyeleriyle ilişkileri, öğrencilerle ilişkileri ve Fakülteden edindikleri olumlu etkiye yönelik düşünceleridir. Araştırmada öğretmen adaylarının zorlanma algılarının onları işbirliği ve dayanışmaya teşvik ederek; öğretim üyeleriyle ilişkiler, öğrencilerle ilişkiler ve Fakültenin olumlu etkisinden sağlanan destek algısının da onların güven temeline dayalı ilişkiler kurarak sosyal sermaye birikimi sağladığı hipotezi doğrulanmıştır. Belirlenen diğer değişkenler açısından öğretmen adaylarının sosyal sermaye düzeyleri arasında ortaya çıkan anlamlı farklılıklara yönelik önerilerde bulunulmuştur

COMPARATIVE ANALYSIS OF SOCIAL CAPITAL LEVEL OF TEACHER CANDIDATES (Erciyes University Sample)

Yıl 2011, Cilt 1, Sayı 31, 125 - 147, 01.12.2011

Öz

This study attempts to examine the social capital levels of teacher candidates in terms of such variables as school program, department and gender. Descriptive method was used in the study. F Test and t-test were employed to analyze the data. It was hypothesized in the study that teacher candidates’ perception of difficulty and support in the Faculty of Education has impact on their social capital levels. Their perception of difficulty includes the structural domain which is based on the remembrance and the interpretation of new concepts and terms and the functional domain which requires more complicated processes as the analysis or application of information. On the other hand, support domain is about the thoughts of teacher candidates relating to their relationship with professors and the other students and to the positive effect they get from the Faculty. The findings have indicated that perception of difficulty invokes cooperation between the teacher candidates; also perception of support obtained from the relationship between students and professors and from the positive effect of the Faculty of Education provides social capital cumulation by making the teacher candidates participate in trust-based relationships. Suggestions are also available in the study for other variables causing meaningful differences between the social capital levels of teacher candidates.

Ayrıntılar

Diğer ID JA78GH24KJ
Bölüm Makaleler / Articles
Yazarlar

Emre TOPRAK Bu kişi benim
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ


Hasan BOZGEYİKLİ Bu kişi benim
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2011
Başvuru Tarihi 1 Aralık 2011
Kabul Tarihi 12 Eylül 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011, Cilt 1, Sayı 31

Kaynak Göster

APA Toprak, E. & Bozgeyikli, H. (2011). Öğretmen Adaylarının Sosyal Sermaye Düzeylerinin Karşılaştırmalı İncelenmesi (Erciyes Üniversitesi Örneği) . Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 1 (31) , 125-147 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/erusosbilder/issue/23765/253321

ERCİYES AKADEMİ | 2021 | sbedergi@erciyes.edu.tr Bu eser Creative Commons Atıf-Gayri Ticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.