Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

The Investigation of MONE Pre-school Science Activities According to the Scientific Processing Skills

Yıl 2019, Cilt 21, Sayı 2, 158 - 177, 30.08.2019
https://doi.org/10.17556/erziefd.458548

Öz

This study was aimed to determine the extent to which the scientific process skills were included in the pre-school education activity book of the Ministry of National Education. In the study; science activities in the pre-school education activity book implemented in pilot provinces were examined individually by content analysis method in terms of scientific process skills and it was determined which scientific process skills were based on the activities. The semi-structured interview form was prepared by the researchers in order to determine the opinions of the pre-school teachers about the activities in the pilot pre-school education activity book and it was applied to pre-school teachers working in independent kindergartens in Erzincan province center. This research was carried out in the survey model by taking the opinion of 51 preschool teachers working in independent kindergarten in Erzincan province center in 2017-2018 school years. The data were collected by content analysis form and semi-structured interview form. The data obtained were subjected to statistical analysis in the SPSS program and frequency and percentage values ​​were calculated for each question.

Kaynakça

 • Aktamış H., &Ergin Ö. (2007). Bilimsel süreç becerileri ile bilimsel yaratıcılık arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33; 11-23.
 • Aral, N., Kandır, A., &Yaşar, M. C. (2002). Okulöncesi eğitim ve okulöncesi eğitim programı. Ya-pa yayıncılık, 184 s., İstanbul.
 • Arnas A. Y. (2007). Okul öncesi dönemde fen eğitimi. Kök yayıncılık, 146, Ankara.
 • Armga, C., Dillon, S., Jamsek, M., Jolley, P. D., Morgan, E. L., &Peyton, D. (2002). Tips for helping children do science. Texas Child Care, 26(3); 2-7.
 • Aslan, O., Şenel Zor, T., &Tamkavas Cicim E. (2015). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Fen Eğitimine Yönelik Görüşlerinin ve Hizmetiçi Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(40), 519-530.
 • Ayvacı, H. Ş. (2010). Okul öncesi dönem çocuklarının bilimsel süreç becerilerini kullanma yeterliliklerini geliştirmeye yönelik pilot bir çalışma. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 4(2); 4-24.
 • Ayvacı, H. Ş., Devecioğlu, Y., &Yiğit, N. (2002). Okul öncesi öğretmenlerinin fen ve doğa etkinliklerindeki yeterliliklerinin belirlenmesi. 14.05.2005 tarihinde adresinden http://www.fedu.metu.edu.tr/ufbmek5/b_kitabi/pdf/ogretmenyetistirme/bildiri/t277d.pdf. alınmıştır.
 • Brenneman, K. (2009). Preschoolers as scientific explorers. Young Children, 94(3); 14-24.
 • Büyüktaşkapu, S., Çeliköz, N., &Akman, B. (2012). Yapılandırmacı bilim eğitimi programının 6 yaş çocuklarının bilimsel süreç becerilerine etkisi. Eğitim ve Bilim, 37(165); 275-292.
 • Carin, A. A., &Bass, J. E. (2001). Teaching science as inquiry. New Jersey: Prentice Hall, Inc.
 • Charlesworth, R., &Lind, K. K. (2003). Math and science for young children(4th ed.). USA: Delmar.
 • Çamlıbel Çakmak, Ö.(2012) okul öncesi öğretmen adaylarının fen öğretime yönelik tutumları ile bazı fen kavramlarını anlama düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9(3), 40-51.
 • Çepni, S., Ayvacı, H. Ş., &Bacanak, A. (2004). Fen eğitimine yeni bir bakış: Fen-teknoloji-toplum. Trabzon: Top-Kar matbaacılık.
 • Davies, D. & Howe, A. (2003). Teaching science and design and technology in the early years. London: David Fulton Publishers.
 • Dönmez Usta, N. (2016). Okul öncesi eğitimi için öğretim teknikleri ve materyal geliştirme, E. Ültay, N.Ültay (Ed), Öğretim materyalinin seçimi, hazırlanması ve tasarımı, 1. Baskı içinde (61-80), Ankara: Pegem Akademi.
 • Dönmez Usta, N., &Ültay, N.(2017). Okul öncesi öğretmenlerinin fen ve doğa etkinliklerini uygulamadaki yeterliliklerinin belirlenmesi. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 4(9), 19-30.
 • Drons, C., &Given, H. (2005). An exploration of how water moves. 20.09.2005 tarihinde www.tufts.edu/as/wright_center/lessons/pdf/docs/general_sci.html adresinden alınmıştır.
 • Eggers, T. (2005). Hands-on science for young children. 13.08. 2005 tarihinde http://www.earlychildhood.com adresinden alınmıştır.
 • Faulkner-Schneider, L. A. (2005). Child care teachers' attitudes, beliefs, and knowledge regarding science and the impact on early childhood learning opportunities. Unpublished Doctoral Thesis, University of Oklahoma, Norman, Oklahoma.
 • Gallenstein, N. (2005). Engaging young children in science and mathematics. Journal of Elementary Science Education, 17(2); 27-41.
 • Garbett, D. (2003). Science education in early childhood teacher education: putting forward a case to enhance student teachers’confidence and competence. Research in Science Education, 3; 467-481.
 • Güler, D., Bıkmaz, H. (2002). Ana sınıflarında fen etkinliklerinin gerçekleştirilmesine ilişkin öğretmen görüşleri. Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları, 1(2); 249-267.
 • Gürdal, A., Çağlar, A., Şahin, A. Okçun, F., &Macaroğlu, E. (1993). Okul öncesi dönemle ilgili fen faaliyetlerine örnekler. 9. Ya-Pa Okul Öncesi Eğit. ve Yaygınlaştırma Semineri, Ankara: Ya-pa yayınları.
 • Harlen, W. (1999). Purposes and procedures for assessing science process skills. Assesment in Education:Principles, Policy and Practice, 6(1); 129-145.
 • Kallery, M. & Psillos, D.(2001). Pre-school teachers’ content knowledge in science: their understanding of elementary science concepts and of issues raised by children’s questions. International Journal of Early Years Education. 9(3), 165-179.
 • Kazeni, M. M. M. (2005). Development and validation of a test integrated science process skills for the further education and training learners. Unpublished Master Thesis. University of Pretoria South Africa, South Africa.
 • Kefi, S. (2005). Okul öncesi kurumlarda fen etkinlikleri. Çoluk Çocuk Dergisi, 47; 24-27.
 • Kefi, S., &Uslu, M. (2015). The effects of supportive scientific activities education program on pre-school teachers’ usagelevels of basic scientific proces sskills, Middle-East Journal of Scientific Research, 23 (11), 2619-2626.
 • Koray, Ö., Bahadır, H., &Geçkin, F. (2006). Bilimsel süreç becerilerinin 9. sınıf kimya ders kitabı ve kimya müfredatında temsil edilme durumları. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (4), 147–156.
 • Kuru, N., &Akman, B. (2017). Okul öncesi dönem çocuklarının bilimsel süreç becerilerinin öğretmen ve çocuk değişkenleri açısından incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 42(190).
 • Lind, K. K. (2000). Exploring science in early childhood education. USA: Delmar Publisher.
 • Morrison, K. (2012). Integrate science and arts process skills in the early childhood curriculum. Dimensions of Early Childhood, 40(1); 31-39.
 • Saçkes, M. (2014). How often do early childhood teachers teach science concepts?. Determinants of the frequency of science teaching in kindergarten. European Early Childhood Education Research Journal, 22(2), 169-184.
 • Saçkes, M., Akman, B., &Trundle, C. K. (2012). A science methods course for early childhood teachers: a model for undergraduate pre-service teacher education. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 6(2),1-26.
 • Soydan, S. (2017) Bilimsel Süreç Becerileri. B. Akman, G. Uyanık Balat, &T. Güler Yıldız(Ed) Okul öncesi dönemde fen eğitimi içinde (51-98). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Şimşek, N., &Çınar, Y. (2007). Fen ve teknoloji laboratuarı ve uygulamaları. Ankara: Nobel yayın dağıtım.
 • Tsung-Hui, T. 2001. Teacher –child verbal interactions in preschool science teaching 18.10.2005 tarihinde http://www.lib.umi adresinden alınmıştır.
 • Unal, M., & Saglam, M. (2018). Examination of the effect of the GEMS program on problem solving and science process skills of 6 years old children. European Journal of Educational Research, 7(3), 567-581. doi: 10.12973/eu-jer.7.3.567.
 • Ünal, M. (2014) Deneylerin Anasınıfına devam eden altı yaş çocuklarının problem çözme becerilerine etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ünal, M. &Akman, B. (2006). Okul öncesi öğretmenlerinin fen eğitimine karşı gösterdikleri tutumlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 251-257.
 • Ünal, M., &Aral, N. (2014). An investigation on the effects of experiment based education program on six years olds' problem solving skills. Education and Science, 39(176), 279-291. doi: 10.15390/EB.2014.3592.
 • Yıldız Feyzioğlu, E. &Tatar, N. (2012). Fen ve teknoloji ders kitaplarındaki etkinliklerin bilimsel süreç becerilerine ve yapısal özelliklerine göre incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 37(164).

MEB Okul Öncesi Fen Etkinliklerinin Bilimsel Süreç Becerileri Açısından İncelenmesi

Yıl 2019, Cilt 21, Sayı 2, 158 - 177, 30.08.2019
https://doi.org/10.17556/erziefd.458548

Öz

Bu çalışma, bilimsel süreç becerilerinin pilot illerde uygulanan MEB okul öncesi eğitim etkinlik kitabında ne kadar yer aldığını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Bilimsel süreç becerileri, pilot illerde uygulanan MEB okul öncesi eğitim etkinlik kitabı fen etkinlikleri içerik analizi ile incelenmiş sonuçlar ortaya konulmuştur. Okul öncesi öğretmenlerin pilot illerde uygulanan MEB okul öncesi eğitim etkinlik kitabında yer alan etkinlikler hakkındaki görüşlerini belirlemek amacıyla yapılandırılmış görüşme formu araştırmacılar tarafından hazırlanmış ve Erzincan İli merkez ilçede bağımsız anaokullarında görev yapan okul öncesi öğretmenlerine uygulanmıştır. Bu araştırma, tarama modelinde olup 2017-2018 öğretim yılında Erzincan il merkezinde bağımsız anaokulunda görev yapan 51 okul öncesi öğretmenin görüşü alınarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veriler, yapılandırılmış görüşme yoluyla toplanmıştır. Elde edilen verileri SPSS programında istatistik analizine tabi tutulmuş ve her bir soru için frekans ve yüzde değerleri hesaplanmıştır.

Kaynakça

 • Aktamış H., &Ergin Ö. (2007). Bilimsel süreç becerileri ile bilimsel yaratıcılık arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33; 11-23.
 • Aral, N., Kandır, A., &Yaşar, M. C. (2002). Okulöncesi eğitim ve okulöncesi eğitim programı. Ya-pa yayıncılık, 184 s., İstanbul.
 • Arnas A. Y. (2007). Okul öncesi dönemde fen eğitimi. Kök yayıncılık, 146, Ankara.
 • Armga, C., Dillon, S., Jamsek, M., Jolley, P. D., Morgan, E. L., &Peyton, D. (2002). Tips for helping children do science. Texas Child Care, 26(3); 2-7.
 • Aslan, O., Şenel Zor, T., &Tamkavas Cicim E. (2015). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Fen Eğitimine Yönelik Görüşlerinin ve Hizmetiçi Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(40), 519-530.
 • Ayvacı, H. Ş. (2010). Okul öncesi dönem çocuklarının bilimsel süreç becerilerini kullanma yeterliliklerini geliştirmeye yönelik pilot bir çalışma. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 4(2); 4-24.
 • Ayvacı, H. Ş., Devecioğlu, Y., &Yiğit, N. (2002). Okul öncesi öğretmenlerinin fen ve doğa etkinliklerindeki yeterliliklerinin belirlenmesi. 14.05.2005 tarihinde adresinden http://www.fedu.metu.edu.tr/ufbmek5/b_kitabi/pdf/ogretmenyetistirme/bildiri/t277d.pdf. alınmıştır.
 • Brenneman, K. (2009). Preschoolers as scientific explorers. Young Children, 94(3); 14-24.
 • Büyüktaşkapu, S., Çeliköz, N., &Akman, B. (2012). Yapılandırmacı bilim eğitimi programının 6 yaş çocuklarının bilimsel süreç becerilerine etkisi. Eğitim ve Bilim, 37(165); 275-292.
 • Carin, A. A., &Bass, J. E. (2001). Teaching science as inquiry. New Jersey: Prentice Hall, Inc.
 • Charlesworth, R., &Lind, K. K. (2003). Math and science for young children(4th ed.). USA: Delmar.
 • Çamlıbel Çakmak, Ö.(2012) okul öncesi öğretmen adaylarının fen öğretime yönelik tutumları ile bazı fen kavramlarını anlama düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9(3), 40-51.
 • Çepni, S., Ayvacı, H. Ş., &Bacanak, A. (2004). Fen eğitimine yeni bir bakış: Fen-teknoloji-toplum. Trabzon: Top-Kar matbaacılık.
 • Davies, D. & Howe, A. (2003). Teaching science and design and technology in the early years. London: David Fulton Publishers.
 • Dönmez Usta, N. (2016). Okul öncesi eğitimi için öğretim teknikleri ve materyal geliştirme, E. Ültay, N.Ültay (Ed), Öğretim materyalinin seçimi, hazırlanması ve tasarımı, 1. Baskı içinde (61-80), Ankara: Pegem Akademi.
 • Dönmez Usta, N., &Ültay, N.(2017). Okul öncesi öğretmenlerinin fen ve doğa etkinliklerini uygulamadaki yeterliliklerinin belirlenmesi. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 4(9), 19-30.
 • Drons, C., &Given, H. (2005). An exploration of how water moves. 20.09.2005 tarihinde www.tufts.edu/as/wright_center/lessons/pdf/docs/general_sci.html adresinden alınmıştır.
 • Eggers, T. (2005). Hands-on science for young children. 13.08. 2005 tarihinde http://www.earlychildhood.com adresinden alınmıştır.
 • Faulkner-Schneider, L. A. (2005). Child care teachers' attitudes, beliefs, and knowledge regarding science and the impact on early childhood learning opportunities. Unpublished Doctoral Thesis, University of Oklahoma, Norman, Oklahoma.
 • Gallenstein, N. (2005). Engaging young children in science and mathematics. Journal of Elementary Science Education, 17(2); 27-41.
 • Garbett, D. (2003). Science education in early childhood teacher education: putting forward a case to enhance student teachers’confidence and competence. Research in Science Education, 3; 467-481.
 • Güler, D., Bıkmaz, H. (2002). Ana sınıflarında fen etkinliklerinin gerçekleştirilmesine ilişkin öğretmen görüşleri. Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları, 1(2); 249-267.
 • Gürdal, A., Çağlar, A., Şahin, A. Okçun, F., &Macaroğlu, E. (1993). Okul öncesi dönemle ilgili fen faaliyetlerine örnekler. 9. Ya-Pa Okul Öncesi Eğit. ve Yaygınlaştırma Semineri, Ankara: Ya-pa yayınları.
 • Harlen, W. (1999). Purposes and procedures for assessing science process skills. Assesment in Education:Principles, Policy and Practice, 6(1); 129-145.
 • Kallery, M. & Psillos, D.(2001). Pre-school teachers’ content knowledge in science: their understanding of elementary science concepts and of issues raised by children’s questions. International Journal of Early Years Education. 9(3), 165-179.
 • Kazeni, M. M. M. (2005). Development and validation of a test integrated science process skills for the further education and training learners. Unpublished Master Thesis. University of Pretoria South Africa, South Africa.
 • Kefi, S. (2005). Okul öncesi kurumlarda fen etkinlikleri. Çoluk Çocuk Dergisi, 47; 24-27.
 • Kefi, S., &Uslu, M. (2015). The effects of supportive scientific activities education program on pre-school teachers’ usagelevels of basic scientific proces sskills, Middle-East Journal of Scientific Research, 23 (11), 2619-2626.
 • Koray, Ö., Bahadır, H., &Geçkin, F. (2006). Bilimsel süreç becerilerinin 9. sınıf kimya ders kitabı ve kimya müfredatında temsil edilme durumları. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (4), 147–156.
 • Kuru, N., &Akman, B. (2017). Okul öncesi dönem çocuklarının bilimsel süreç becerilerinin öğretmen ve çocuk değişkenleri açısından incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 42(190).
 • Lind, K. K. (2000). Exploring science in early childhood education. USA: Delmar Publisher.
 • Morrison, K. (2012). Integrate science and arts process skills in the early childhood curriculum. Dimensions of Early Childhood, 40(1); 31-39.
 • Saçkes, M. (2014). How often do early childhood teachers teach science concepts?. Determinants of the frequency of science teaching in kindergarten. European Early Childhood Education Research Journal, 22(2), 169-184.
 • Saçkes, M., Akman, B., &Trundle, C. K. (2012). A science methods course for early childhood teachers: a model for undergraduate pre-service teacher education. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 6(2),1-26.
 • Soydan, S. (2017) Bilimsel Süreç Becerileri. B. Akman, G. Uyanık Balat, &T. Güler Yıldız(Ed) Okul öncesi dönemde fen eğitimi içinde (51-98). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Şimşek, N., &Çınar, Y. (2007). Fen ve teknoloji laboratuarı ve uygulamaları. Ankara: Nobel yayın dağıtım.
 • Tsung-Hui, T. 2001. Teacher –child verbal interactions in preschool science teaching 18.10.2005 tarihinde http://www.lib.umi adresinden alınmıştır.
 • Unal, M., & Saglam, M. (2018). Examination of the effect of the GEMS program on problem solving and science process skills of 6 years old children. European Journal of Educational Research, 7(3), 567-581. doi: 10.12973/eu-jer.7.3.567.
 • Ünal, M. (2014) Deneylerin Anasınıfına devam eden altı yaş çocuklarının problem çözme becerilerine etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ünal, M. &Akman, B. (2006). Okul öncesi öğretmenlerinin fen eğitimine karşı gösterdikleri tutumlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 251-257.
 • Ünal, M., &Aral, N. (2014). An investigation on the effects of experiment based education program on six years olds' problem solving skills. Education and Science, 39(176), 279-291. doi: 10.15390/EB.2014.3592.
 • Yıldız Feyzioğlu, E. &Tatar, N. (2012). Fen ve teknoloji ders kitaplarındaki etkinliklerin bilimsel süreç becerilerine ve yapısal özelliklerine göre incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 37(164).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Duygu BİNGÖL Bu kişi benim
0000-0003-3307-3292
Türkiye


Merve ÜNAL (Sorumlu Yazar)
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0001-9101-0666

Yayımlanma Tarihi 30 Ağustos 2019
Kabul Tarihi 3 Temmuz 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 21, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Bingöl, D. & Ünal, M. (2019). MEB Okul Öncesi Fen Etkinliklerinin Bilimsel Süreç Becerileri Açısından İncelenmesi . Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 21 (2) , 158-177 . DOI: 10.17556/erziefd.458548