Yıl 2019, Cilt 21 , Sayı 3, Sayfalar 148 - 164 2019-12-30

Türkiye’deki Öğrencilerin Matematik Dersine Yönelik Tutumları ile Matematik Başarıları Arasındaki İlişki: Bir Meta-Analiz Çalışması
The Relationship Between Mathematics Achievements and Attitudes Towards Mathematics Course in Turkey: A Meta-Analysis Study

Berna CANTÜRK GÜNHAN [1] , Faden Topuz [2] , Duygu Bedir [3]


Bu araştırmada, matematik dersine yönelik tutumu ile matematik başarısı arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmalarının sonuçlarının meta-analiz yöntemi ile sentezlenerek yeni araştırmalar için daha kapsamlı sonuç ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Araştırmada Türkiye’de yapılmış matematik dersine yönelik tutum ile matematik başarısı arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmalar “YÖK Ulusal Tez Merkezi”, “Ulakbim” ve “Google Scholar” veri tabanlarında taranmıştır. 2003-2017 yılları arasında yayımlanmış 19 araştırma meta-analize dahil edilerek toplam 7682 kişilik örneklem grubundan elde edilen veriler sentezlenmiştir. Analiz sonucunda matematik dersine yönelik tutumu ile matematik başarısı arasında rassal etkiler modeline göre bulunan etki büyüklüğünün (r=.327) pozitif yönde ve orta düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmada, öğrenim kademesi ile yayım türüne göre karşılaştırmalı etki büyüklükleri de hesaplanmıştır. Öğrenim kademesi için yapılan moderatör analizleri sonucunda, ortaokul (r=.345) ve lise (r=.419) kademesinde yapılan araştırmalarda matematik başarısı ve tutumu arasındaki ilişkinin pozitif yönde, orta düzeyde ve anlamlı olduğu, üniversite (r=-.028) kademesindeki ilişkinin ise negatif yönde, zayıf düzeyde ve anlamlı olduğu bulunmuştur. Yayım türüne göre ise anlamlı bir farklılaşma bulunmamıştır.

In this study, it is aimed to present a more comprehensive result for new researches by synthesizing the results of the research which examines the relationship between the attitude towards mathematics and mathematics achievement. The YÖK National Thesis Center, Ulakbim and Google Scholar databases were searched to find relevant research. In this direction it has been published between the years 2003-2017 and a  total of 7682 sample group data were synthesized by including 19 research that examined the relationship between students' attitudes towards mathematics and mathematics achievement in Turkey. As a result of the meta-analysis, it was concluded that the effect size (r = .327) was found to be positive and medium level according to the random effects model between the attitude towards mathematics and mathematics achievement. Comparative effect sizes were calculated according to education level and type of publication. As a result of the moderator analysis conducted for the education level, it was found that the relationship between mathematics achievement and attitude in secondary school (r = .345) and high school (r = .419) level was positive, moderately and significantly, university (r = -. 028). The relationship was found to be negative and weak. There was no significant difference according to the type of publication.

 • Abalı Öztürk Y. ve Şahin, Ç. (2015). Matematiğe ilişkin akademik başarı özyeterlilik ve tutum arasındaki ilişkilerin belirlenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies, 31, 343-366.
 • Abramson, J. H. (1994). Making sense of data (2nd edition). New York: Oxford University Press.
 • Akay, H. ve Boz, N. (2001). Sınıf öğretmeni adaylarının matematiğe yönelik tutumları, matematiğe karşı öz-yeterlik algıları ve öğretmen öz-yeterlik inançları arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(2), 281-312.
 • Başol, G. ve Johanson, G. (2009). Effectiveness of frequent testing over achievement: a meta analysis study. International Journal of Human Sciences, 6 (2), 99-121.
 • Birgin, O. ve Demirkan, H. (2017). Yatılı bölge ortaokulu öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumlarının bazı değişkenler bakımından incelenmesi. E-uluslararası eğitim araştırmaları dergisi, 8 (2), 1-15.
 • Borenstein, M. (2009). Effect size for continuous data. In H. Cooper, L. V. Hedges & J. C. Valentine (Eds.), The handbook of research synthesis and meta-analysis (2nd ed.). New York: Russell Sage Foundation.
 • Borenstein, M., Hedges, L.V., Higgins, J.P.T. ve Rothstein H. (2013). Meta-Analize giriş.(Çev. Serkan Dinçer). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç, Çakmak E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri (20.Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Camnalbur, M., ve Erdoğan, Y. (2008). Bilgisayar destekli öğretimin etkililiği üzerine bir meta-analiz çalışması: Türkiye örneği. Kuram ve uygulamada eğitim bilimleri, 8(2), 497-505.
 • Canakay, E., U. (2006). Müzik teorisi dersine ilişkin tutum ölçeği geliştirme. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumunda sunulan bildiri. Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Denizli, Türkiye.
 • Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. Hillsdale, NJ: Lawrance Erlbaum Associates, Inc.
 • Cohen, L., Manion, L., ve Morrison, K. (2007). Experiments, quasi-experiments, single-case research and meta-analysis (Cohen, L., Manion,L., & Morrison,K. in Eds) Research methods in education (6th eds.). London: Routledge Falmer.
 • Cooper, H., Hedges, L. V., ve Valentine, J. C. (2009). The handbook of research synthesis and metaanalysis (2nd edition). New York: Russell Sage Publication.
 • Cüceloğlu, D. (2005). İnsan ve Davranışı (4.baskı). Ankara: Remzi.
 • Çalışkan, M. (2004). İlköğretim 8. sınıf düzeyindeki öğrencilerin tutum ve akademik benlik tasarımının başarıya etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Dinçer, S. (2014). Eğitim bilimlerinde uygulamalı meta-analiz. Ankara: Pegem Akademi.
 • Ekizoğlu, N., ve Tezer, M. (2007). İlköğretim öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumları ile matematik başarı puanları arasındaki ilişki. Cypriot Journal of Educational Sciences, 2(1), 43-57.
 • Hacısalihoğlu Karadeniz M., ve Kelleci, D. (2015). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin matematik dersine ilişkin tutumlarının başarıya etkisi. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 21-37.
 • Hedges, L. V., ve Olkin, I. (1985). Statistical method for meta-analysis. United Kingdom: Academic Press.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (2008). Günümüzde insan ve insanlar. İstanbul: Evrim Yayınevi.
 • Kalın, G. (2010). İlköğretim öğrencilerinin matematik tutumları, özyeterlikleri, kaygıları ve dersteki başarılarının incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi, Ankara.
 • Keşan, C., Yetişir, Ş., ve Kaya, D. (2011). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin görsel, işitsel ve kinestetik durumlarının belirlenmesi ve matematiğe yönelik tutumlarının başarıya etkisi. E-Journal of New World Sciences Academy, 6(4), 2660-2674.
 • Kılıç, A. S. (2011). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin genel başarıları, matematik başarıları, matematik dersine yönelik tutumları, güdülenmeleri ve matematik kaygıları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Kulinskaya E, Morgenthaler S, ve Staudte RG. (2008). Meta-analysis: a guide to calibrating and combining statistical evidence. John Wiley and Sons.
 • Ma, X. ve Kishor, N. (1997). Assessing the relationship between attitude toward mathematics and achievement in mathematics: A meta-analysis. Journal of Research in Mathematics Education, 28 (1), 26-47.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2017). Matematik dersi öğretim programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Miles, M. B., ve Huberman, A. M. (2002). The qualitative researcher’s companion. California: Sage Publications.
 • National Research Council (NRC). (1988). Improving indicators of the quality of science and mathematics education in grades K-12. Washington, DC: The National Academies Press.
 • Özçelik, D. A. (1987). Eğitim programları ve öğretimi. Ankara: ÖSYM yayınları.
 • Peker, M., ve Mirasyedioğlu, Ş. (2003). Lise 2. sınıf öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumları ve başarıları arasındaki ilişki. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 157–166.
 • Petticrew, M., ve Roberts, H. (2006). Systematic reviews in the social sciences. MA-USA: Blackwell Publishers Ltd.
 • Reçber, Ş. (2011). An investigation of the relationship among the seventh grade students' mathematics self efficacy, mathematics anxiety, attitudes towards mathematics and mathematics achievement regarding gender and school type. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Saracoğlu, F. (2016). İlköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin matematik başarıları ve matematik dersine yönelik tutumlarının incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir.
 • Sarıer, Y. (2016) . Türkiye’de öğrencilerin akademik başarısını etkileyen faktörler: Bir meta-analiz çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Ankara.
 • Sezgin, M. (2007). Öğrencilerin matematik başarılarına etki eden faktörler. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Beykent University, İstanbul.
 • Sezgin, M. (2013). Öğrencilerin matematiğe yönelik tutumlarının akademik özyeterlik algıları ve algıladıkları öğretmen davranışları açısından incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Şentürk, B. (2010). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin genel başarıları, natematik başarıları, matematik dersine yönelik tutumları ve matematik kaygıları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon.
 • Tarım, K. (2003). Kubaşık öğrenme yönteminin matematik öğretimindeki etkinliği ve kubaşık öğrenme yöntemine ilişkin bir meta analiz çalışması. Yayımlanmamış Doktora tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Taşdemir, C. (2009). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin matematik dersine karşı tutumları: Bitlis ili örneği. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 89-96.
 • Taylor, S. E., Peplau, L. A., ve Sears, D. O. (2007). Sosyal Psikoloji. Ankara: İmge Yayınevi.
 • Tweedie, R. L., Smelser, N. J., ve Baltes, P. B. (2004). Meta-analysis: Overview International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. (pp. 9717-9724): Elsevier Science Ltd.
 • Üstün, U., ve Eryılmaz, A. (2014). Etkili araştırma sentezleri yapabilmek için bir araştırma yöntemi: Meta-analiz. Eğitim ve Bilim, 39 (174), 1-32.
 • Yavuz, H. Ç., Demirtaşlı, R. N., Yalçın, S. ve Dibek, M. İ. (2017). Türk öğrencilerin TIMSS 2007 ve 2011 matematik başarısında öğrenci ve öğretmen özelliklerinin etkileri. Eğitim ve Bilim, 42(189), 27-47.
 • Yenilmez, K., ve Özabacı, N. Ş. (2003). Yatılı öğretmen okulu öğrencilerinin matematik ile ilgili tutumları ve matematik kaygı düzeyleri arasındaki ilişki üzerine bir araştırma. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 132–146.
 • Yenilmez, K., ve Özbey, N. (2006). Özel okul ve devlet okulu öğrencilerinin matematik kaygı düzeyleri üzerine bir araştırma. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 431-448.
 • Yetim, H. (2006). İlköğretim 8.sınıf öğrencilerinin matematik ve Türkçe derslerine yönelik tutumları ile bu derslerdeki başarıları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Yetişir, Ş. (2007). 8. sınıf matematik öğretiminde öğrencilerin işitsel, görsel ve kinestetik düzeylerinin belirlenmesi ve matematik öğretimindeki önemi üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Yurtsever, A. (2018). 6. Sınıf öğrencilerinin matematiksel modelleme yeterlilikleri, matematik başarıları ve tutumları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Yücel, Z., ve Koç, M. (2011). The relationship between the prediction level of elementary school students’ math achievement by their math attitudes and gender. Elementary Education Online, 10(1), 133-143.
 • Zysberg, L. (2012). A brief history of attitudes and their measurement. In L. Zysberg (Edt.), Education in a competitive and globalizing world: Student attitudes (pp. 3-15). New York, NY, USA: Nova Science Publishers, Inc.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9585-0811
Yazar: Berna CANTÜRK GÜNHAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-9585-0811
Yazar: Faden Topuz

Orcid: 0000-0002-9585-0811
Yazar: Duygu Bedir

Tarihler

Kabul Tarihi : 26 Temmuz 2019
Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { erziefd483521, journal = {Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-7758}, eissn = {2148-7510}, address = {}, publisher = {Erzincan Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {21}, pages = {148 - 164}, doi = {10.17556/erziefd.483521}, title = {Türkiye’deki Öğrencilerin Matematik Dersine Yönelik Tutumları ile Matematik Başarıları Arasındaki İlişki: Bir Meta-Analiz Çalışması}, key = {cite}, author = {Cantürk Günhan, Berna and Topuz, Faden and Bedir, Duygu} }
APA Cantürk Günhan, B , Topuz, F , Bedir, D . (2019). Türkiye’deki Öğrencilerin Matematik Dersine Yönelik Tutumları ile Matematik Başarıları Arasındaki İlişki: Bir Meta-Analiz Çalışması . Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 21 (3) , 148-164 . DOI: 10.17556/erziefd.483521
MLA Cantürk Günhan, B , Topuz, F , Bedir, D . "Türkiye’deki Öğrencilerin Matematik Dersine Yönelik Tutumları ile Matematik Başarıları Arasındaki İlişki: Bir Meta-Analiz Çalışması" . Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 (2019 ): 148-164 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/erziefd/issue/51205/483521>
Chicago Cantürk Günhan, B , Topuz, F , Bedir, D . "Türkiye’deki Öğrencilerin Matematik Dersine Yönelik Tutumları ile Matematik Başarıları Arasındaki İlişki: Bir Meta-Analiz Çalışması". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 (2019 ): 148-164
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’deki Öğrencilerin Matematik Dersine Yönelik Tutumları ile Matematik Başarıları Arasındaki İlişki: Bir Meta-Analiz Çalışması AU - Berna Cantürk Günhan , Faden Topuz , Duygu Bedir Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17556/erziefd.483521 DO - 10.17556/erziefd.483521 T2 - Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 148 EP - 164 VL - 21 IS - 3 SN - 2148-7758-2148-7510 M3 - doi: 10.17556/erziefd.483521 UR - https://doi.org/10.17556/erziefd.483521 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Türkiye’deki Öğrencilerin Matematik Dersine Yönelik Tutumları ile Matematik Başarıları Arasındaki İlişki: Bir Meta-Analiz Çalışması %A Berna Cantürk Günhan , Faden Topuz , Duygu Bedir %T Türkiye’deki Öğrencilerin Matematik Dersine Yönelik Tutumları ile Matematik Başarıları Arasındaki İlişki: Bir Meta-Analiz Çalışması %D 2019 %J Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2148-7758-2148-7510 %V 21 %N 3 %R doi: 10.17556/erziefd.483521 %U 10.17556/erziefd.483521
ISNAD Cantürk Günhan, Berna , Topuz, Faden , Bedir, Duygu . "Türkiye’deki Öğrencilerin Matematik Dersine Yönelik Tutumları ile Matematik Başarıları Arasındaki İlişki: Bir Meta-Analiz Çalışması". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 / 3 (Aralık 2020): 148-164 . https://doi.org/10.17556/erziefd.483521
AMA Cantürk Günhan B , Topuz F , Bedir D . Türkiye’deki Öğrencilerin Matematik Dersine Yönelik Tutumları ile Matematik Başarıları Arasındaki İlişki: Bir Meta-Analiz Çalışması. EUJEF. 2019; 21(3): 148-164.
Vancouver Cantürk Günhan B , Topuz F , Bedir D . Türkiye’deki Öğrencilerin Matematik Dersine Yönelik Tutumları ile Matematik Başarıları Arasındaki İlişki: Bir Meta-Analiz Çalışması. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 21(3): 148-164.