Yıl 2019, Cilt 18 , Sayı 70, Sayfalar 838 - 851 2019-04-01

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ORGAN VE DOKU BAĞIŞI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

THE OPINIONS OF UNIVERSITY STUDENTS ABOUT ORGAN AND TISSUE DONATION

Menekşe KILIÇARSLAN [1] , Hüseyin ERİŞ [2]


Organ transferi son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla gelişen yeni bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsan sağlığıyla doğrudan ilgili olduğu için ayrı bir öneme sahiptir ve toplumun her kesimini ilgilendirmektedir. Araştırmanın amacı organ nakli organizasyonuyla ilgili üniversite de öğrenim gören öğrencilerin görüşlerinin incelenmesidir. Araştırma 01.03.2018-30.06.2018 tarihleri arasında İstanbul Aydın üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören 294 öğrenci ile yapılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun organ transferini desteklediklerini ve kendilerinin de aynı anda birçok organlarını bağışlamayı düşündüklerini ifade etmişlerdir.  Öğrenciler Devlet tarafından yapılacak yasal düzenlemelerin organ transferi konusunda insanların görüşlerini etkileyeceğini ve dönor sayısını arttıracağını düşünmektedirler. 

: Organ Bağışı, Dönor, okuryazarlık
  • 1. Kümbetoğlu, F. Belkıs. "Enformelleşme Süreçlerinde Genç Göçmen Kadınlar Ve Dayanışma Ağları." Folklor/Edebiyat 11.41 (2005): 5-25.2. Aslan, Ferhat. "Halk Bilimsel Bir Terim Olarak" Efsane" Üzerine Bazı Dikkatler." Journal Of International Social Research 5.23 (2012).3. Türk Dil Kurumu, (2016). Teknoloji. Erişim Tarihi, 30.06, 2016.4. Süren, Ö. K. (2007). Organ Ve Doku Naklinin Yasal Ve Etik Açıdan İncelenmesi. Tbb Dergisi, 73, 175-195.5. Dönmezer, Sulhi: (2001), Kişilere Ve Mala Karşı Cürümler, 16. Bası, İstanbul, Beta6. Güler, Mustafa, Et Al. "Pulmoner Hipertansiyona Yol Açan Anormal Yerleşimli Perikardial Kist." Türk Toraks Dergisi 7.3 (2006): 209-11.7. Aydın, Ö., Polat, A., Düşmez, D., & Eğilmez, R. (2000). Mersin İlinde Kanser Sıklığı Ve Dağılımı Üzerine Bir Çalışma. Turk Patoloji Derg, 16, 48-50.8. Bozok, S., & Dündar, C. (2001). Yaveri Atatürk'ü Anlatıyor. Doğan Kitapçılık.9. Kara, S., Salman, Z., & Öngel, K. (2012). Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Personelinin Organ Bağışına Bakışı. Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi, 11(1), 33-40.10. Özdağ, Nurten. "Organ Nakli Ve Bağışına Toplumun Bakışı." Cü Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 5.2 (2001): 46-55.11. Güngör, K., Tüter, G., & Bal, B. (1999). Eğitim Düzeyi İle Ağız Sağlığı Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 16(1), 21-25.12. Özdağ, Muzaffer, “Medeniyetler Çatışması Üzerine”, Rusya Özel, Avrasya Dosyası, C.1, Ankara, 1994.13. Bal, A., Özsoy, M., Celep, B., Özkeçeci̇, T., Okur, N., & Gönül, Y. (2014). Warfarin Overdozuna Bağlı İntramural İntestinal Hematom Olgusu. Bozok Tıp Dergisi, 4(1), 62-65.14. Https://Organ.Saglik.Gov.Tr/Web/Default.Aspx, Erişim Tarihi: 30.06.2018.15. Süren, Ö. K. (2007). Organ Ve Doku Naklinin Yasal Ve Etik Açıdan İncelenmesi. Tbb Dergisi, 73, 175-195.16. Aydın, Ö., Et Al. "Mersin İlinde Kanser Sıklığı Ve Dağılımı Üzerine Bir Çalışma." Turk Patoloji Derg 16 (2000): 48-50.17. Kıraklı, Cenk, Et Al. "Yoğun Bakımda Beyin Ölümü Kesin Tanı Süresinin Kısalmasının Organ Bağışı Oranlarına Etkisi." Yoğun Bakım Dergisi 1.1 (2011): 8-11.18. Öztürkler, Cemal, Hukuk Uygulamasında Tıbbi Sorumluluk, Teşhis, Tedavi Ve Tıbbi Müdahaleden Doğan Tazminat Davaları, Ankara 2003, S.19519. Dönmezer, Sulhi, “Organ Nakli”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C.Xlı, S.1-2, İstanbul 1975, 373-380.20. Özdağ, Nurten, “Organ Nakli Ve Bağışına Toplumun Bakışı”, Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, S:5(2), Yıl:2005, Sivas 2001,46-55.21. Schreiber, Hans-Ludwig, “Hayvandan İnsana Organ, Doku Ve Hücre Naklinin Hukuksal Düzenleme Çerçevesi”, Mustafa R. Erdem (Çev.), Tıp Ve Ceza Hukuku, Kayıhan İçel (Ed.), Ankara 2004, 101-12622. Organ Ve Doku Alınması, Saklanması Ve Nakli Hakkında Kanun, Http://Www.Hukuki.Net/Kanun/2238.15.Frameset.Asp 23. Organ Ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği, İstanbul Tabip Odası Resmi İnternet Sitesi, Http://Www.İstabip.Org.Tr/Yasa/Doku.Html24. İran’da Böbrek Nakli Bekleyen Kalmadı”, Sabah Gazetesi İnternet Sitesi, 25.7.2006, Http://Arsiv.Sabah.Com.Tr/2018/06/25/Gny/Sag101-25. Shimazono. Y. (2007) , The State Of The İnternational Organ Trade: A Provisional Picture Based On İntegration Of Available İnformation, Bulletin of the World Health Organization | December 2007, 85 (12), doi: 10.2471/BLT.06.03937026. Grinyo, J.M. (2013) Why Is Organ Transplantation Clinically Important?, Cold Spring Harbor Laboratory Press; doi: 10.1101/cshperspect.a014985 Cite this article as Cold Spring Harb Perspect Med 2013;327. Watson, C. J. E., Dark, J. H. (2012) Organ transplantation: historical perspective and current practice. British Journal of Anaesthesia 108 (S1): i29–i42 (2012) doi:10.1093/bja/aer38428. Yakıt E., Şen A., (2017) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Organ Bağışı Hakkındaki Görüş Ve Davranışlarının Belirlenmesi, Journal Of Socıal And Humanıtıes Scıences Research, Vol:4, Issue:4 pp.623-63029. Özer. F.G., Karamanoğlu. A.Y., Beydağ. K.D., Fidancıoğlu. H, Akıncı. E., Şanlı. İ, Tembelo. H., Bozkurt. L., Urak. S. (2008) Sağlık Yüksekokulunda Öğrenim Gören Bir Grup Öğrencinin Organ Nakli/Bağışına Yönelik Görüşleri ve Bilgi Düzeylerine Eğitimin Etkisi, TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 2008: 7 (1) 39-4630. Çetin. G., Harman. Ö., (2012) Lise Öğrencilerinin Organ Nakli Ve Organ Bağışı Konusundaki Bilgi Ve Tutumları, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2012 Cilt 1 Sayı 2 ISNN: 2146-919931. Koçak A., Aktaş E. Ö., Şenol E., Kaya A., Bilgin U. E., (2010) Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Organ Nakli Ve Bağışı Hakkındaki Bilgi Düzeyi, Ege Tıp Dergisi / Ege Journal of Medicine 49 (3) : 153-160, 201032. Durur F. & Akbulut Y. (2017), Türkiye’de Organ Nakline Yönelik Politikaların Değerlendirilmesi, BMIJ, (2017), 5 (3): 570 - 585 doi: http://dx.doi.org/10.15295/bmij.v5i3.15033. Kavurmacı M., Karabulut N., Koç A., (2014) Üniversite Öğrencilerinin Organ Bağışı Hakkındaki Bilgi ve Görüşleri, Hemşirelikte Eğitim Ve Araştırma Dergisi 2014;11 (2): 15-2134. Kılıç. S., Koçak. N., Türker. T., Gürpınar. H., Gülerik D., (2010) Kız Üniversite Öğrencilerinin Organ Bağışı Konusundaki Tutumları Ve Bu Tutumlarına Etki Eden Faktörler, Gülhane Tıp Dergisi 2010; 52: 36-4035. Aktaş. Y.Y., Karabulut. N., (2012) Giresun Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesindeki Hemşirelik Öğrencilerinin Beyin Ölümü ve Organ Bağışına İlişkin Bilgi ve Tutumları, Fırat Tıp Dergisi 2012; 17(3): 129-13436. Özer N, Sarıtaş. S, Özlü Z.K. (2010) Hemşirelik Öğrencilerinin Organ Nakli Ve Bağışı Konusundaki Bilgi Ve Düşüncelerinin İncelenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2010; 13: 1-11.37. Baykan. Z., Naçar. M., Yamanel. R., Uzun. A.Ö., Dağlıtuncezdi. Ş., Davran. H., Murt. G. (2009) Tıp Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Organ-Doku Nakli Konusundaki Bilgi, Tutum Ve Davranışları, Ulusal Cerrahi Dergisi 2009; 25(4): 137-14138. http://www.who.int/topics/transplantation/en/ erişim tarihi: 22.07.201839. Cantwell M, Clifford C. (2000) English Nursing And Medical Students' Attitudes Towards Organ Donation. Leading Global Nursing Research, Oct;32(4):961-8. https://doi.org/10.1046/j.1365-2648.2000.t01-1-01562.x40. Essman, C., Thornton. J., (2006) Assessing Medical Student Knowledge, Attitudes, and Behaviors Regarding Organ Donation, Transplantation Proceedings Volume 38, Issue 9, November 2006, Pages 2745-2750, https://doi.org/10.1016/j.transproceed.2006.08.12741. Chen JX, Zhang TM, Lim FL, (2006) Current Knowledge And Attitudes About Organ Donation And Transplantation Among Chinese University Students. Transplantation Proceedings 2006; 38:2761-2765.42.Oratk M.(2017) ‘’Organ Naklinin Yönetim ve Organizasyon Açısından Değerlendirilmesi’’ yüksek lisans tezi .
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Yayınlanma Tarihi Bahar
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-0580-8645
Yazar: Menekşe KILIÇARSLAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-1685-9819
Yazar: Hüseyin ERİŞ
Kurum: HARRAN ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Tarihler

Başvuru Tarihi : 10 Ekim 2018
Kabul Tarihi : 25 Şubat 2019
Yayımlanma Tarihi : 1 Nisan 2019

Bibtex @araştırma makalesi { esosder469012, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2019}, volume = {18}, pages = {838 - 851}, doi = {10.17755/esosder.469012}, title = {ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ORGAN VE DOKU BAĞIŞI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ}, key = {cite}, author = {Kılıçarslan, Menekşe and Eri̇ş, Hüseyin} }
APA Kılıçarslan, M , Eri̇ş, H . (2019). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ORGAN VE DOKU BAĞIŞI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 18 (70) , 838-851 . DOI: 10.17755/esosder.469012
MLA Kılıçarslan, M , Eri̇ş, H . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ORGAN VE DOKU BAĞIŞI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ" . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019 ): 838-851 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/43078/469012>
Chicago Kılıçarslan, M , Eri̇ş, H . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ORGAN VE DOKU BAĞIŞI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019 ): 838-851
RIS TY - JOUR T1 - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ORGAN VE DOKU BAĞIŞI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ AU - Menekşe Kılıçarslan , Hüseyin Eri̇ş Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17755/esosder.469012 DO - 10.17755/esosder.469012 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 838 EP - 851 VL - 18 IS - 70 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.469012 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.469012 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ORGAN VE DOKU BAĞIŞI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ %A Menekşe Kılıçarslan , Hüseyin Eri̇ş %T ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ORGAN VE DOKU BAĞIŞI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ %D 2019 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 18 %N 70 %R doi: 10.17755/esosder.469012 %U 10.17755/esosder.469012
ISNAD Kılıçarslan, Menekşe , Eri̇ş, Hüseyin . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ORGAN VE DOKU BAĞIŞI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 / 70 (Nisan 2019): 838-851 . https://doi.org/10.17755/esosder.469012
AMA Kılıçarslan M , Eri̇ş H . ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ORGAN VE DOKU BAĞIŞI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ. esosder. 2019; 18(70): 838-851.
Vancouver Kılıçarslan M , Eri̇ş H . ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ORGAN VE DOKU BAĞIŞI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 18(70): 838-851.
IEEE M. Kılıçarslan ve H. Eri̇ş , "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ORGAN VE DOKU BAĞIŞI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, c. 18, sayı. 70, ss. 838-851, Nis. 2019, doi:10.17755/esosder.469012