Yıl 2019, Cilt 18 , Sayı 71, Sayfalar 1025 - 1039 2019-07-15

İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI YAZMA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA İLİŞKİN OKUTMAN GÖRÜŞLERİ

OPINIONS OF INSTRUCTORS ON ENGLISH PREPARATION WRITING CLASS CURRICULUM

Burcu KARAFİL [1] , Aytunga OĞUZ [2]


Bu çalışmanın amacı Yalova Üniversitesi Yabancı diller Yüksekokulu’nda yürütülen A1 seviyesi İngilizce yazma dersi öğretim programının okutman görüşleri doğrultusunda incelenmesi ve ihtiyaçların belirlenmesidir. Araştırmada nitel araştırma yöntemi içerisinde yer alan durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Yalova Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda görev yapan ve A1 seviyesi yazma dersini yürütmüş olan 7 İngilizce Okutmanı oluşturmaktadır. Çalışma 2017-2018 eğitim- öğretim yılı güz döneminde yürütülmüştür. Araştırma anket tekniği ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak okutmanlara yönelik hazırlanan bir soru formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Bulgulara göre, okutmanlar derse ayrılan sürenin yeterli olduğu, kullanılan materyallerin program açısından uygun olduğu ve programın yazma becerisi açısından değerlendirildiğinde oldukça etkin olduğu görüşündedirler. Programın öğrencilerin yazma becerisini geliştirdiğini ve belirli strateji ve teknikleri öğrendiklerini belirtmişlerdir. Buna karşılık okutmanlar programın bazı öğrenciler için zor olduğunu, öğrencileri ezberciliğe yönelttiğini ve yaratıcılıklarını geliştiremediği ifade etmişlerdir. Programın hedeflerinin net olarak ifade edilmediği, yazma becerisi ile birlikte dilbilgisi ve kelime bilgisinin de programda yoğun bir şekilde yer aldığı, programda yer alan konuların öğrencilerin ilgisini yeteri kadar çekmediği, kullanılan materyallerde eksikliklerin olduğu ve daha fazla etkinliğe gerek duyulduğu vurgulanmıştır. 

Yabancı dil, yazma becerisi, ihtiyaç analizi
 • Ahmed, R. Z., & Bidin, S. J. B. (2016). The Effect of Task Based Language Teaching on Writing Skills of EFL Learners in Malaysia. Open Journal of Modern Linguistics, 6(03), 207.
 • Ahmed, A. H. (2010). Students’ problems with cohesion and coherence in EFL essay writing in Egypt: Different perspectives. Literacy Information and Computer Education Journal (LICEJ), 1(4), 211-221.
 • Akay, C. & Yanpar Yelken, T. (2008). İngilizce Dersinde Okuma - Yazma Becerilerinin Kazanılmasında Oluşturmacılık Temelli Sosyal Etkileşim Modelinin Etkisi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(2), 189-202.
 • Aktaş, T. & İşigüzel, B. (2014). Yabancı Dil Öğretmenlerinin Erken Yaşta Yabancı Dil Öğretimine İlişkin Öz Yeterlik Algı Düzeylerinin Değerlendirilmesi. International Journal of Languages’ Education and Teaching, 3, 17-24.
 • Aragón Jiménez, C. E., Mira, B., Cecilia, D., & Rodríguez, G. S. (2013). An analysis of the writing skill difficulties of the English Composition I students at the Foreign Language Department of the University of El Salvador (Doctoral dissertation, Universidad de El Salvador).
 • Anyadubalu, C. (2010). Self-efficacy, Anxiety, and Performance in the English Language Among Middle-school Students in English Language Program in Satri Si Suriyothai, Bangkok. International Journal of Social Science, 5(3), 193-198.
 • Bacha, N. N. (2002). Developing Learners' Academic Writing Skills in Higher Education: A Study for Educational Reform. Language and Education, 16(3), 161-177.
 • Batur, Z., Erkek, G., Kaplan, K., & Ercan, E. (2017). Türkçe Eğitimi ve Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğretiminde Dört Temel Dil Becerisinin Edinimine İlişkin Öğretmen Görüşleri. Avrasya Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, 1(1), 42-75.
 • Büyükduman, F. (2006). İngilizce öğretmen adaylarının İngilizce ve öğretmenlik becerilerine ilişkin öz-yeterlik inançları arasındaki ilişki. (Yayımlanmış doktora tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Carroll, R. T. (1990). Student Success Guide-Writing Skills. http://skepdic.com/refuge/writingskills.pdf. Erişim tarihi: 16.03.2018.
 • Cole, J., & Feng, J. (2015). Effective Strategies for Improving Writing Skills of Elementary English Language Learners. Online Submission.
 • Ceyhan, N. G. (2014). Süreç-Odaklı Yazma Yaklaşımının Yazma Dersindeki Yeri ve Etkisi. Dil Dergisi, 163, 46-63.
 • Çakır, İ. (2010). Yazma Becerisinin Kazanılması Yabancı Dil Öğretiminde Neden Zordur?. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 28(1), 165-176.
 • Defazio, J., Jones, J., Tennant, F., & Hook, S. A. (2012). Academic literacy: The Importance and Impact of Writing Across the Curriculum–a case study. Journal of the Scholarship of Teaching and Learning, 10(2), 34-47.
 • Ellis, R. (2003). Task-based language learning and teaching. Oxford: Oxford University Press.
 • Fallahi, C. R. (2012). Improving the writing skills of college students. writing: A mosaic of new perspectives, New York: Psychology Press.
 • Graham, S., & Perin, D. (2007). Writing next-effective strategies to improve writing of adolescents in middle and high schools. New York: Carnegie Corporation of New York.
 • Genç, B. (2007). Oluşturmacı Yaklaşıma Dayalı Yabancı Dil Öğretim Sınıflarında Yazma Becerisi Etkinliklerinin Öğrenci Başarısına Etkisi. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. 2, 1-11
 • Genç, B. (2014). Yabacı Dil Öğretiminde Yazma Becerisi Nasıl Geliştirilir?. Dil Dergisi, 163, 36-45.
 • Gonye, J., Mareva, R., Dudu, W. T., & Sib, J. (2012). Academic Writing Challenges at Universities in Zimbabwe: A Case Study of Great Zimbabwe University. International Journal of English and Literature, 3(3), 71-83.
 • Günday, R. (2012). Yabancı Dil Öğretiminde Yazma Becerisini Geliştirme Stratejileri. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 25.
 • Hirano, J. (2010). The importance of learning and teaching communicative writing: To end the primacy battle between writing and speaking. http://www.tku.ac.jp/kiyou/contents/hans/129/hirano.pdf. Erişim tarihi: 24.05.2018.
 • Huy, N. T. (2015). Problems Affecting Learning Writing Skill of Grade 11 at Thong Linh High School. Asian Journal of Educational Research, 3(2), 53-69.
 • İnal, S. (2006). İngilize Yazılı Anlatım Dersinin Sorunları Üzerine Bir İnceleme. Journal of Language and Linguistic Studies, 2(2), 180-203.
 • Kellogg, R. T., & Raulerson, B. A. (2007). Improving the Writing Skills of College Students. Psychonomic Bulletin & Review, 14(2), 237-242.
 • Kucer, S. M. (2005). Dimensions of literacy- A conceptual for teaching reading and writing in school settings (Second Edition), Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
 • Mehrabi, N. (2014). The Effect of Second Language Writing Ability on First Language Writing Ability. Theory and Practice in Language Studies, 4(8), 1686.
 • Myles, J. (2002). Second Language Writing and Research: The Writing Process and Error Analysis in Student Texts. Tesl-Ej, 6(2), 1-20.
 • Moeller, A. K., & Catalano, T. (2015). Foreign Language Teaching and Learning. Faculty Publications: Department of Teaching, Learning and Teacher Education, 196, 327-332.
 • Mohammad, T., & Hazarika, Z. (2016). Difficulties of Learning EFL in KSA: Writing skills in context. International Journal of English Linguistics, 6(3), 105.
 • Nyasimi, N. A. B. (2015). Challenges students face in learning Essay Writing Skills in English Language in Secondary Schools in Manga District, Nyamira County, Kenya (Doctoral dissertation, Kenyatta University).
 • Oruç, N., & Yavuz, B. (2013). Yabancı Dil Öğretiminde Ders Kitabı Seçimi. Journal of International Social Research, 6(27), 398-406.
 • Pozzi, D. C. (2004). Forms and Functions in Language: Morphology, Syntax. Houston, TX: College of Education, University of Houston.
 • Puteh, S. N., Rahamat, R., & Karim, A. A. (2010). Writing in the Second Language: Support and Help Needed by the Low Achievers. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 7, 580-587.
 • Radić-Bojanić, B. B., & Topalov, J. P. (2016). Textbooks in the EFL Classroom: Defining, Assessing and Analyzing. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini, 46(3), 137-153.
 • Tok, H. & Arıbaş, S. (2008). Avrupa Birliğine Uyum sürecinde Yabancı Dil Öğretimi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,9(15), 205–227
 • Yıldırım A., & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Yayınlanma Tarihi Yaz
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7297-7871
Yazar: Burcu KARAFİL (Sorumlu Yazar)
Kurum: YALOVA ÜNİVERSİTESİ, YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-1815-6866
Yazar: Aytunga OĞUZ
Kurum: DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ

Tarihler

Başvuru Tarihi : 31 Mayıs 2018
Kabul Tarihi : 26 Mart 2019
Yayımlanma Tarihi : 15 Temmuz 2019

Bibtex @araştırma makalesi { esosder429071, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2019}, volume = {18}, pages = {1025 - 1039}, doi = {10.17755/esosder.429071}, title = {İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI YAZMA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA İLİŞKİN OKUTMAN GÖRÜŞLERİ}, key = {cite}, author = {Karafi̇l, Burcu and Oğuz, Aytunga} }
APA Karafi̇l, B , Oğuz, A . (2019). İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI YAZMA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA İLİŞKİN OKUTMAN GÖRÜŞLERİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 18 (71) , 1025-1039 . DOI: 10.17755/esosder.429071
MLA Karafi̇l, B , Oğuz, A . "İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI YAZMA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA İLİŞKİN OKUTMAN GÖRÜŞLERİ" . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019 ): 1025-1039 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/46916/429071>
Chicago Karafi̇l, B , Oğuz, A . "İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI YAZMA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA İLİŞKİN OKUTMAN GÖRÜŞLERİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019 ): 1025-1039
RIS TY - JOUR T1 - İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI YAZMA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA İLİŞKİN OKUTMAN GÖRÜŞLERİ AU - Burcu Karafi̇l , Aytunga Oğuz Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17755/esosder.429071 DO - 10.17755/esosder.429071 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1025 EP - 1039 VL - 18 IS - 71 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.429071 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.429071 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI YAZMA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA İLİŞKİN OKUTMAN GÖRÜŞLERİ %A Burcu Karafi̇l , Aytunga Oğuz %T İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI YAZMA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA İLİŞKİN OKUTMAN GÖRÜŞLERİ %D 2019 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 18 %N 71 %R doi: 10.17755/esosder.429071 %U 10.17755/esosder.429071
ISNAD Karafi̇l, Burcu , Oğuz, Aytunga . "İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI YAZMA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA İLİŞKİN OKUTMAN GÖRÜŞLERİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 / 71 (Temmuz 2019): 1025-1039 . https://doi.org/10.17755/esosder.429071
AMA Karafi̇l B , Oğuz A . İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI YAZMA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA İLİŞKİN OKUTMAN GÖRÜŞLERİ. esosder. 2019; 18(71): 1025-1039.
Vancouver Karafi̇l B , Oğuz A . İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI YAZMA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA İLİŞKİN OKUTMAN GÖRÜŞLERİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 18(71): 1025-1039.