Yıl 2019, Cilt 18 , Sayı 71, Sayfalar 1195 - 1214 2019-07-15

‘HAYATIN BAŞLANGICI VE EVRİM’ ÜNİTESİNİN ORTAÖĞRETİM BİYOLOJİ PROGRAMINDAN ÇIKARILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ: Odak Grup Görüşmesi

Arzu ÖNEL [1] , Arzu DERYA DAŞCI [2]


‘Hayatın Başlangıcı ve Evrim’ ünitesinin 2018 ortaöğretim biyoloji programından çıkarılması hususunda öğretmen görüşlerinin incelenmesi amacıyla bu çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışma odak grup görüşmesi şeklinde yürütülmüş ve katılımcı biyoloji öğretmenlerine 5 ana soru yöneltilerek veriler toplanmıştır. Elde edilen veriler nitel araştırma yöntemlerinde yer alan betimsel analiz tekniği ile çözümlenmiştir. Çalışmanın veri seti araştırmacılar tarafından önce ayrı ayrı analize tabi tutulmuş ardından ortaya çıkan temalar ve kategoriler karşılıklı olarak açıklanarak veri analizine son hali verilmiştir. Katılımcı biyoloji öğretmenleri konuyu öğretmen, öğrenci ve toplumsal açıdan değerlendirmiş, konunun programlardaki yeri ve programdan çıkarılma nedenleri hakkında görüşler bildirmiştir. Görüşmeden elde edilen bulgular arasında neden-sonuç ilişkisi kurularak yorumlanmış ve katılımcı biyoloji öğretmenlerinin görüşlerinden doğrudan alıntılar yapılmıştır. 

Evrim Teorisi, Ortaöğretim Biyoloji Programı, Odak Grup, Nitel Analiz
 • Bozcuk, A.N. (3-4 Mayıs, 2007). Neden bilim? Neden evrim?. Biyoloji Eğitiminde Evrim Sempozyumu. Malatya: İnönü Üniversitesi. https://docplayer.biz.tr/3126774-Biyoloji-egitiminde-evrim-sempozyumu-sonuc-bildirgesi.html
 • Bozcuk, A.N., Özmen, M. ve Çıplak, B. (2007). Biyoloji Eğitiminde Evrim Sempozyumu Sonuç Bildirgesi. Malatya. https://docplayer.biz.tr/3126774-Biyoloji-egitiminde-evrim-sempozyumu-sonuc-bildirgesi.html
 • Büyüköztürk,Ş. Kılıç-Çakmak,E., Akgün, Ö. E., Karadeniz,Ş. ve Demirel, F. (2017). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Cornwall, A., & Jewkes, R. (1995). What is participatory research? Social Science and Medicine, 14, 1667–1676. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/02779536950012 7S
 • Çetin, Y. ve Başbay, M. (2015). Öğretmen ve Öğrenci Gözüyle On İkinci Sınıf Biyoloji Dersi Öğretim Programı. PAU Egit Fak Derg, 38, 115-130. http://acikerisim.pau.edu.tr/xmlui/handle/11499/795
 • Çıplak, B. (3-4 Mayıs, 2007). Fen Bilimci Gözüyle Teori ve Evrim: Bir Bilimsel Teorinin Alternatifi Ancak Başka Bir Bilimsel Teoridir!. Biyoloji Eğitiminde Evrim Sempozyumu. Malatya: İnönü Üniversitesi. https://docplayer.biz.tr/3126774-Biyoloji-egitiminde-evrim-sempozyumu-sonuc-bildirgesi.html
 • Darwin, C. 1859. The Origin of Species. Çevirisi/Ünalan, Ö. (Çeviren) 1980. Türlerin Kökeni. Onur Yayınları, Ankara.
 • Demirsoy, A. (3-4 Mayıs, 2007). Türkiye’nin evrimi algılaması. Biyoloji Eğitiminde Evrim Sempozyumu. Malatya: İnönü Üniversitesi. https://docplayer.biz.tr/3126774-Biyoloji-egitiminde-evrim-sempozyumu-sonuc-bildirgesi.html
 • Ergezen, S.S. (3-4 Mayıs, 2007). Biyoloji Eğitiminde “Evrim” Konusunun Öğretimi ve Lise Biyoloji Öğretmenlerinin Yeterlikleri. Biyoloji Eğitiminde Evrim Sempozyumu. Malatya: İnönü Üniversitesi. https://docplayer.biz.tr/3126774-Biyoloji-egitiminde-evrim-sempozyumu-sonuc-bildirgesi.html
 • Green J.M, Draper AK & Dowler EA (2003). Short cuts to safety: risk and ‘rules of thumb’ in accounts of food choice. Health, Risk and Society 5, 33–52. https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/1369857031000065998?needAccess=true
 • Grix, J. (2010). The Foundations Of Research. London: Palgrave Macmillan.
 • Guest, G., Namey, E., & McKenna, K. (2017). How many focus groups are enough? Building an evidence base for nonprobability sample sizes. Field methods, 29(1), 3-22. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1525822X16639015
 • Güngör, S. N., & Özkan, M. (2017). Evaluation of the concepts and subjects in biology perceived to be difficult to learn and teach by the pre-service teachers registered in the pedagogical formation program. European Journal of Educational Research, 6(4), 495-508. doi: 10.12973/eu-jer.6.4.495. http://www.eu-jer.com/evaluation-of-the-concepts-and-subjects-in-biology-perceived-to-be-difficult-to-learn-and-teach-by-the-pre-service-teachers-registered -in-the- pedagogical-formation-program
 • Güven, D., Koptekin, D., Somel, M., İrez, S., Çalışkan, Ş., Çetin, T. ve Durmuş, Ö. (2018). Evrim Öğretimi Çalıştay Raporu. Madde, Diyalektik ve Toplum Dergisi/Bilim ve Aydınlanma Akademisi. 1(1), 48-54. http://bilimveaydinlanma.org/mdt-1-1-0
 • Gwimbi. E.M. and Monk M. (2003) Study of classroom practice and classroom contexts amongst senior high school biology teachers in Harare, Zimbabwe. Science Education, 87, 207223. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/sce.10056/pdf adresinden 28.09.2018 tarihinde indirilmiştir.
 • Hayward, C., Simpson, L., & Wood, L. (2004). Still left out in the cold: Problematising participatory research and development. Sociologia Ruralis, 44, 95–108. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1467-9523.2004.00264.x
 • Kitzinger, J. (1994). The methodology of Focus Groups: The importance of interaction between research participants. Sociology of Health and Illness, 16, 103–121. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1467-9566.ep11347023
 • Knowles, M. (March 27, 2015). Focus Groups: A tool for program develeopment and evaluation. Hunger-Free Communities, Drexel University.
 • Köksal, E.A. & Arslan, H.Ö. (2007). Evrim Eğitimde Örnek Öğretim Deseni [Case Study in Evolution Education]. Biyoloji Eğitiminde Evrim Sempozyumu, 165-184. İnönü Üniversitesi, Malatya, Turkey. https://docplayer.biz.tr/3126774-Biyoloji-egitiminde-evrim-sempozyumu-sonuc-bildirgesi.html
 • Marshall, M. N. (1996). Sampling for Qualitative Research. Family Practice, 13(6), 522-526. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3207270/
 • Miles, M.B., Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis: an expanded sourcebook (2nd Edition). California : SAGE Publications.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB-2013). Ortaöğretim Biyoloji Dersi Öğretim Programı. http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/20182215535566-Biyoloji%20d%C3%B6p.pdf
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB-2015). PISA 2015 Ulusal Raporu. http://pisa.meb.gov.tr/wp-content/uploads/2014/11/PISA2015_UlusalRapor.pdf
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB-2018). Ortaöğretim Biyoloji Dersi Öğretim Programı. http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/20182215535566-Biyoloji%20d%C3%B6p.pdf
 • Morgan, D. L. (1996). Focus Groups. Annual Review of Sociology, 22, 129–152. https://www.researchgate.net/profile/David_Morgan19/publication/261773532_Focus_Groups/links/0deec5314d8bd0836c000000/Focus-Groups.pdf
 • Morgan, D. L. (1997). Focus groups as qualitative research (Vol. 16): Sage. https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/focus-groups-as-qualitative-research/book6162
 • National Research Council (NRC-1996). National science education standards. Washington, DC: National Academy Press. http://www.csun.edu/science/ref/curriculum/ reforms/ nses/ nses-complete.pdf
 • National Research Council (NRC-1998). Teaching about evolution and the nature of science. Washington, DC: National Academy Press. https://www.nap.edu/read/5787/chapter/1#ii
 • Nyumba, T.O., Wilson, K., Derrick, C.J., & Mukherjee, N. (2018). The use of focus group discussion methodology: Insights from two decades of application in conservation. Methods in Ecology and Evolution, 9(1), 20-32. http://ceed.edu.au/our-publications-2/6728-the-use-of-focus-group-discussion-methodology-insights-from-two-decades-of-application-in-conservation.html
 • Önel, A. (2017). Evrime İntegratif Bakış. Konya: Eğitim Yayınevi.
 • Özmen, M. (3-4 Mayıs, 2007). Sempozyum Sunuş Konuşması. Biyoloji Eğitiminde Evrim Sempozyumu. Malatya: İnönü Üniversitesi. https://docplayer.biz.tr/3126774-Biyoloji-egitiminde-evrim-sempozyumu-sonuc-bildirgesi.html
 • Öztürkler Somel, R.N. (3-4 Mayıs, 2007). Türkiye’de Biyolojik Evrim Eğitiminin Tarihsel ve Sosyolojik Bir Değerlendirmesi. Biyoloji Eğitiminde Evrim Sempozyumu. Malatya: İnönü Üniversitesi. https://docplayer.biz.tr/3126774-Biyoloji-egitiminde-evrim-sempozyumu-sonuc-bildirgesi.html
 • Patton, M. Q. (1990). Qualitative Evaluation and Research Methods (2nd Ed.). London: Sage Publications.
 • Patton, M. Q. (2005). Qualitative Research. New York: John Wiley & Sons, Ltd
 • Peker Ünal, D. (2017). Öğretmen adaylarının mesleğe yönelik tutumlarını etkileyen örtük bir öge olarak öğretim üyesi davranışları. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 7 (3), 430-440. http://oaji.net/articles/2017/593-1527839794.pdf
 • Rabiee, F. (2004). Focus-group interview and data analysis. Proceedings of the Nutrition Society, 63(4), 655-660. https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/E5A028A3DA12A038A7D49566F73416B8/S0029665104000874a.pdf/focusgroup_interview_and_data_analysis.pdf
 • Sönmez, S. (2018). Türkiye’de ortaöğretimde biyoloji öğretiminde yapılan ders içerikleri çalışmalarının değerlendirilmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6 (69), 128-144. http://www.asosjournal.com/Makaleler/1217169867_13653%20Suzan%20S%C3%96 NMEZ. pdf
 • Sözmez, V. (1991). Eğitim Felsefesi. Adım Yayıncılık.
 • Thomas L., MacMillan. J., McColl, E., Hale, C. & Bond, S. (1995). Comparison of focus group and individual interview methodology in examining patient satisfaction with nursing care. Social Sciences in Health, 1, 206–219.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Yayınlanma Tarihi Yaz
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4205-3939
Yazar: Arzu ÖNEL (Sorumlu Yazar)
Kurum: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3667-2020
Yazar: Arzu DERYA DAŞCI
Kurum: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 14 Aralık 2018
Kabul Tarihi : 24 Haziran 2019
Yayımlanma Tarihi : 15 Temmuz 2019

Bibtex @araştırma makalesi { esosder497232, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2019}, volume = {18}, pages = {1195 - 1214}, doi = {10.17755/esosder.497232}, title = {‘HAYATIN BAŞLANGICI VE EVRİM’ ÜNİTESİNİN ORTAÖĞRETİM BİYOLOJİ PROGRAMINDAN ÇIKARILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ: Odak Grup Görüşmesi}, key = {cite}, author = {Önel, Arzu and Derya Daşcı, Arzu} }
APA Önel, A , Derya Daşcı, A . (2019). ‘HAYATIN BAŞLANGICI VE EVRİM’ ÜNİTESİNİN ORTAÖĞRETİM BİYOLOJİ PROGRAMINDAN ÇIKARILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ: Odak Grup Görüşmesi . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 18 (71) , 1195-1214 . DOI: 10.17755/esosder.497232
MLA Önel, A , Derya Daşcı, A . "‘HAYATIN BAŞLANGICI VE EVRİM’ ÜNİTESİNİN ORTAÖĞRETİM BİYOLOJİ PROGRAMINDAN ÇIKARILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ: Odak Grup Görüşmesi" . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019 ): 1195-1214 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/46916/497232>
Chicago Önel, A , Derya Daşcı, A . "‘HAYATIN BAŞLANGICI VE EVRİM’ ÜNİTESİNİN ORTAÖĞRETİM BİYOLOJİ PROGRAMINDAN ÇIKARILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ: Odak Grup Görüşmesi". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019 ): 1195-1214
RIS TY - JOUR T1 - ‘HAYATIN BAŞLANGICI VE EVRİM’ ÜNİTESİNİN ORTAÖĞRETİM BİYOLOJİ PROGRAMINDAN ÇIKARILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ: Odak Grup Görüşmesi AU - Arzu Önel , Arzu Derya Daşcı Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17755/esosder.497232 DO - 10.17755/esosder.497232 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1195 EP - 1214 VL - 18 IS - 71 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.497232 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.497232 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi ‘HAYATIN BAŞLANGICI VE EVRİM’ ÜNİTESİNİN ORTAÖĞRETİM BİYOLOJİ PROGRAMINDAN ÇIKARILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ: Odak Grup Görüşmesi %A Arzu Önel , Arzu Derya Daşcı %T ‘HAYATIN BAŞLANGICI VE EVRİM’ ÜNİTESİNİN ORTAÖĞRETİM BİYOLOJİ PROGRAMINDAN ÇIKARILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ: Odak Grup Görüşmesi %D 2019 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 18 %N 71 %R doi: 10.17755/esosder.497232 %U 10.17755/esosder.497232
ISNAD Önel, Arzu , Derya Daşcı, Arzu . "‘HAYATIN BAŞLANGICI VE EVRİM’ ÜNİTESİNİN ORTAÖĞRETİM BİYOLOJİ PROGRAMINDAN ÇIKARILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ: Odak Grup Görüşmesi". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 / 71 (Temmuz 2019): 1195-1214 . https://doi.org/10.17755/esosder.497232
AMA Önel A , Derya Daşcı A . ‘HAYATIN BAŞLANGICI VE EVRİM’ ÜNİTESİNİN ORTAÖĞRETİM BİYOLOJİ PROGRAMINDAN ÇIKARILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ: Odak Grup Görüşmesi. esosder. 2019; 18(71): 1195-1214.
Vancouver Önel A , Derya Daşcı A . ‘HAYATIN BAŞLANGICI VE EVRİM’ ÜNİTESİNİN ORTAÖĞRETİM BİYOLOJİ PROGRAMINDAN ÇIKARILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ: Odak Grup Görüşmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 18(71): 1195-1214.