Yıl 2019, Cilt 18 , Sayı 71, Sayfalar 1397 - 1408 2019-07-15

INVESTIGATING THE RELATIONSHIP-AMONG TEACHERS’ SOCIAL MEDIA ADDICTION AND SELF-EFFICACY AND MOTIVATION
ÖĞRETMENLERİN SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI, ÖĞRETMENLİK ÖZ-YETERLİLİKLERİ VE MOTİVASYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Bülent DÖŞ [1] , Cuma ÖZŞAHİN [2]


Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin sosyal medya bağımlılıkları, motivasyon ve öz-yeterlikleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışma 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında Adıyaman ili Besni ilçe merkezinde resmi eğitim kurumlarında görev yapmakta olan 289 öğretmenle gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde t-Test, ANOVA, Pearson  Korelasyonu testleri kullanıldı. Araştırma sonucunda; i) öğretmenlerin sosyal medya bağımlığı ile öz-yeterlik puanları arasında negatif ve düşük düzeyde, ii) sosyal medya bağımlılığı ile motivasyon puanları arasında yine negatif ve düşük düzeyde ve iii) öz-yeterlik puanları ile motivasyon puanları arasında pozitif ve orta düzeyde ilişki olduğu tespit edilmiştir. 
Sosyal Medya Bağımlılığı, Öğretmen, Motivasyon, Öz yeterlik
 • Alemdağ, C., Öncü, E., ve Yılmaz, A. K. (2014). Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Akademik Motivasyon ve Akademik ÖzYeterlikleri. Spor Bilimleri Dergisi, 25(1), 23–35.
 • Atkinson, E. S. (2000). An Investigation into the Relationship Between Teacher Motivation and Pupil Motivation. Educational Psychology, 20(1), 45–57. https://doi.org/10.1080/014434100110371
 • Balcı, Ş., ve Gölcü, A. (2013). Facebook Addiction among University Students in Turkey: “Selcuk University Example.” Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 34, 34, 255–278.
 • Bandura, A. (1997). Self-Efficacy: The exercise of control. New York: Freeman.
 • Brophy, J. (1998). Motivating Students to Learn. USA: McGraw- Hill Companies.
 • Büyüköztürk, Ş. (2018). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Pegem A Yayıncılık Ankara, 001-214.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Erkan Akgün, Ö., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: PEGEMA
 • Chowdhury, M., ve M. Shahabuddin, A. (2007). Self-Efficacy, Motivation and Their Relationship to Academic Performance of Bangladesh College Students. College Quarterly, 10.
 • Çam, E., ve İşbulan, O. (2012). A new addiction for teacher candidates: Social networks. Turkish Online Journal of Educational Technology, 11.
 • DeCarlo, L. T. (1997). On the Meaning and Use of Kurtosis. Psychological Methods, 2(3), 292–307. https://doi.org/10.1037/1082-989X.2.3.292
 • Echeburúa E, de C. P. (2010). Addiction to new technologies and to online social networking in young people: A new challenge. Adicciones, 22(9).
 • Ertürk, R. (2014). Öğretmenlerin iş motivasyonları ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki: Bolu ili örneği. Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Fraenkel, J., ve Wallen, N. (2008). How to design and evaluate research in education. Boston: McGraw-Hill. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
 • Günay, M. (2017). Sağlıkla ilgili fakültelerde eğitim görenlerin sosyal medya bağımlılık düzeyi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Gürültü, E. (2016). Lise öğrencilerinin sosyal medya bağımlılıkları ve akademik erteleme davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Hopkins, K. D., ve Weeks, D. L. (1990). Tests for Normality and Measures of Skewness and Kurtosis: Their Place in Research Reporting. Educational and Psychological Measurement, 50(4), 717–729. https://doi.org/10.1177/0013164490504001
 • Kandell, J. J. (1998). Internet Addiction on Campus: The Vulnerability of College Students. CyberPsychology ve Behavior, 1(1), 11–17. https://doi.org/10.1089/cpb.1998.1.11
 • Kavrayici, C. (2016). Öğretmen Adaylarının Öz- Yeterlik Algıları Preservıce Teachers’ Sense Of Self Effıcacy.Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,8 (23).http://dx.doi.org/10.14520/adyusbd.70805
 • Kocabaş, İ., ve Karaköse, T. (2005). Okul müdürlerinin tutum ve davranışlarının öğretmenlerin motivasyonuna etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(1), 79–93.
 • Kuss, D. J., ve Griffiths, M. D. (2011). Online Social Networking and Addiction—A Review of the Psychological Literature. International Journal of Environmental Research and Public Health, 8(9), 3528–3552. https://doi.org/10.3390/ijerph8093528
 • Kuss, D. J., ve Griffiths, M. D. (2017). Social networking sites and addiction: Ten lessons learned. International Journal of Environmental Research and Public Health, 14(3). https://doi.org/10.3390/ijerph14030311
 • O’Leary, A. (1992). Self-efficacy and health: Behavioral and stress-physiological mediation. Cognitive Therapy and Research, 16(2), 229–245.
 • Pajares, F. (1996). Self-Efficacy beliefs in academic settings. Review of Educational Research, 66(4), 543–578.
 • Polat, S. (2010). Okul öncesi yöneticilerinin kullandıkları yönetsel güç kaynaklarına ilişkin öğretmen algıları ile öğretmen motivasyonu arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul
 • Ryan, R. M., ve Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. The American Psychologist, 55(1), 68–78.
 • Seferoğlu, S. S., ve Yıldız, H. (2013). Dijital çağın çocukları: İlköğretim Öğrencilerinin Facebook Kullanımları ve İnternet Bağımlılıkları Üzerine Bir Araştırma. İletişim ve Diplomasi, 2, 31–48.
 • Sledgianowski, D., ve Kulviwat, S. (2009). Using social network sites: The effects of playfulness, critical mass and trust in a hedonic context. Journal of Computer Information Systems, 49(4), 74–83.
 • Şahin, A. (2004). Yönetim kuramları ve motivasyon ilişkisi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(11), 523–547.
 • Thoonen, E. E. J., Sleegers, P. J. C., Oort, F. J., Peetsma, T. T. D., ve Geijsel, F. P. (2011). How to Improve Teaching Practices: The Role of Teacher Motivation, Organizational Factors, and Leadership Practices. Educational Administration Quarterly, 47(3), 496–536. https://doi.org/10.1177/0013161X11400185
 • Tressel, T. (2014). Using Social Media to Increase Teachers’ Self-efficacy and Outcome Expectations in Incorporating Technology into Classrooms. Unpublished MA Thesis, McGill University Department of Educational and Counselling Psychology.
 • Tschannen-Moran, M., Hoy, A. W., ve Hoy, W. K. (1998). Teacher Efficacy: Its Meaning and Measure. Review of Educational Research, 68(2), 202–248. https://doi.org/10.3102/00346543068002202
 • Tutgun-Ünal, A. (2015). Sosyal medya bağımlılığı: Üniversite öğrencileri üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • TUİK. (2018). Türkiye İstatistik Kurumu Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması. Retrieved September 7, 2018, from http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?alt_id=1028
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Yayınlanma Tarihi Yaz
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-8000-9595
Yazar: Bülent DÖŞ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-8000-9595
Yazar: Cuma ÖZŞAHİN

Tarihler

Başvuru Tarihi : 29 Ocak 2019
Kabul Tarihi : 2 Nisan 2019
Yayımlanma Tarihi : 15 Temmuz 2019

Bibtex @araştırma makalesi { esosder519230, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2019}, volume = {18}, pages = {1397 - 1408}, doi = {10.17755/esosder.519230}, title = {ÖĞRETMENLERİN SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI, ÖĞRETMENLİK ÖZ-YETERLİLİKLERİ VE MOTİVASYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Döş, Bülent and Özşahi̇n, Cuma} }
APA Döş, B , Özşahi̇n, C . (2019). ÖĞRETMENLERİN SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI, ÖĞRETMENLİK ÖZ-YETERLİLİKLERİ VE MOTİVASYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 18 (71) , 1397-1408 . DOI: 10.17755/esosder.519230
MLA Döş, B , Özşahi̇n, C . "ÖĞRETMENLERİN SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI, ÖĞRETMENLİK ÖZ-YETERLİLİKLERİ VE MOTİVASYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ" . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019 ): 1397-1408 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/46916/519230>
Chicago Döş, B , Özşahi̇n, C . "ÖĞRETMENLERİN SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI, ÖĞRETMENLİK ÖZ-YETERLİLİKLERİ VE MOTİVASYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019 ): 1397-1408
RIS TY - JOUR T1 - ÖĞRETMENLERİN SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI, ÖĞRETMENLİK ÖZ-YETERLİLİKLERİ VE MOTİVASYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ AU - Bülent Döş , Cuma Özşahi̇n Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17755/esosder.519230 DO - 10.17755/esosder.519230 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1397 EP - 1408 VL - 18 IS - 71 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.519230 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.519230 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi ÖĞRETMENLERİN SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI, ÖĞRETMENLİK ÖZ-YETERLİLİKLERİ VE MOTİVASYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ %A Bülent Döş , Cuma Özşahi̇n %T ÖĞRETMENLERİN SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI, ÖĞRETMENLİK ÖZ-YETERLİLİKLERİ VE MOTİVASYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ %D 2019 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 18 %N 71 %R doi: 10.17755/esosder.519230 %U 10.17755/esosder.519230
ISNAD Döş, Bülent , Özşahi̇n, Cuma . "ÖĞRETMENLERİN SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI, ÖĞRETMENLİK ÖZ-YETERLİLİKLERİ VE MOTİVASYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 / 71 (Temmuz 2019): 1397-1408 . https://doi.org/10.17755/esosder.519230
AMA Döş B , Özşahi̇n C . ÖĞRETMENLERİN SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI, ÖĞRETMENLİK ÖZ-YETERLİLİKLERİ VE MOTİVASYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. esosder. 2019; 18(71): 1397-1408.
Vancouver Döş B , Özşahi̇n C . ÖĞRETMENLERİN SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI, ÖĞRETMENLİK ÖZ-YETERLİLİKLERİ VE MOTİVASYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 18(71): 1397-1408.