Yıl 2019, Cilt 18 , Sayı 72, Sayfalar 1926 - 1941 2019-10-15

İLKOKUL İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN İLKOKUL İNGİLİZCE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI UYGULAMALARINA İLİŞKİN YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

INVESTIGATION OF ENGLISH TEACHERS' PERCEPTIONS OF COMPETENCE ON PRIMARY SCHOOL ENGLISH CURRICULUM APPLICATIONS

Sedef SÜER [1] , Mehmet DEMİRKOL [2] , Behçet ORAL [3]


Bu araştırma ile ilkokul İngilizce öğretmenlerinin İngilizce dersi öğretim programını uygulamaya ilişkin yeterlik algılarını incelemek amaçlanmıştır. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, 2014-2015 eğitim öğretim yılında Diyarbakır ilinde bulunan ilkokullarda görev yapmakta olan 259 İngilizce öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırma verileri, araştırmacılar tarafından geliştirilen “İlkokul İngilizce Dersi Öğretim Programını Uygulamaya Yönelik Yeterlik Algı Ölçeği” aracılığıyla toplanmış olup elde edilen veriler SPSS paket programı ile analiz edilmiştir. Analizler neticesinde elde edilen bulgulara göre ilkokullarda İngilizce derslerini yürüten öğretmenlerin program yeterlik algılarının kıdem, İngilizce ders saatlerini yeterli bulma, çocuklara yönelik dil öğretimi konusunda seminer almış olma ve öğrencilerin yaşı değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar olduğu saptanmıştır.

İngilizce öğretim programı, İngilizce öğretmeni, program uygulaması
 • Akyüz, Y. (2013). Türk Eğitim Tarihi (25. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Alkan, M. F. & Arslan, M. (2014). İkinci sınıf İngilizce öğretim programının değerlendirilmesi. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 4 (7), 87-99.
 • Anılan, H., Kılıç, Z., & Demir, Z. M. (2015). Kırsal alanda öğretmen olmak: Sınıf öğretmenlerinin bakış açısı. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 11, 249-172.
 • Aybek, B. (2015). İlkokul ikinci sınıf İngilizce dersinin İngilizce öğretmenlerinin görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi. Turkish Studies, 10(15), 67-84.
 • Ayvaz Y.(1995). Ana bileşenler analizi ve bir uygulama denemesi (Doktora Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Bayyurt, Y. (2013). Foreign language learning for young learners in 4+4+4 education system.1st Hacettepe University Foreign Language Education Workshop, 11/2012, Ankara.
 • Brown, D. (1994). Principles of Language Learning and Teaching (Third edition). Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall.
 • Brown, H. D. (2001). Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language Pedagogy. NewYork: Longman.
 • Büyükduman, F.İ. (2005). İlköğretim okulları İngilizce öğretmenlerinin birinci kademe ingilizce öğretim programına ilişkin görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 28, 55-64.
 • Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı. (17.Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Cameron, L. (2003). Challenges for ELT from the expansion in teaching children. English Language Teaching Journal. 57(2), 105-112.
 • Ekuş, B. & Babayiğit, Ö. (2013). İlkokul 2. sınıftan itibaren yabancı dil eğitimi verilmesine ilişkin sınıf ve İngilizce öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesi. Researcher: Social Science Studies, 1, 40-49.
 • Er, K.O. (2006) Evaluation of English curricula in 4th and 5th grade primary schools. Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences. 39(2), 1-25. http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/151/1086.pdf. adresinden 17 Nisan 2014 tarihinde indirilmiştir.
 • Gökçe, B.(1992). Toplum Bilimlerde Araştırma (2.Baskı).Ankara: Savaş Yayınları.
 • Günbayı, İ., & Taşdöğen, B. (2012). İlköğretim okullarında çalışan öğretmenlerin hizmet içi eğitim programları üzerine görüşleri: bir durum çalışması. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 1(3), 87-117.
 • Gürsoy, E., Korkmaz, Ş.Ç. & Damar, E.A. (2013). Foreign language teaching within 4+4+4 education system in Turkey: Language Teachers’ Voices. Eurasian Journal of Educational Research. 53/A, 59-74.
 • Güvendir, E. (2017). Göreve yeni başlayan İngilizce öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlar. Dumlupinar University Journal of Social Science/Dumlupinar Üniversitesi Soysyal Bilimler Dergisi, (51, Ocak) 74-94.
 • Halliwel, S. (1993). Teaching English in the Primary Classroom. London: Longman.
 • Haznedar, B. & Uysal, H. H. (2010). Handbook for the Teaching Foreign Languages to Young Learners in Primary Schools. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Huitt, W.& Hummel, J. (2003). Piaget's Theory of Cognitive Development. Educational Psychology Interactive. 3(2), 2-24.
 • İslamoğlu, A. H. ,Alnıaçık, Ü. (2013).Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Beta Basım Yayın Dağıtım. İstanbul.
 • Kalaycı, Ş. (2010). Faktör Analizi. Ş. Kalaycı (Ed.), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, (ss. 321-331), Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Karakaya, İ. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. A. Tanrıöğen (Ed.), Bilimsel Araştırma Yöntemleri, (ss. 55-84), Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Karayel, G. (2014). Ortaöğretim öğretmenlerinin örgütsel atalet düzeyleri (Bayrampaşa İlçesi Örneği).(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Okan Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü. İstanbul.
 • Kırkgöz, Y. (2008). A case study of teachers’ implementation of curriculum innovation in English language teaching in Turkish primary education. Teaching and Teacher Education. 24, 1859-1875.
 • Kırkgöz, Y. (2010). Teaching English at primary education: from policy planning to practice. Handbook for the Teaching Foreign Languages to Young Learners in Primary Schools. (Editors: Haznedar, B. & Uysal, H.H.) Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Kumaş, V. & Deniz, L.(2010).Öğretmenlerin iş doyumu düzeylerinin incelenmesi. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 32, 123-139
 • Küçüktepe, C., Eminoğlu-Küçüktepe, S. & Baykın, Y. (2014). İkinci sınıf İngilizce dersi ve programına ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi,11(22), 55-78.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2006). Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Ankara
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2017). Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Ankara
 • Oral, B. & Süer, S. (2017). Program değerlendirmede kullanılan araştırma yöntemleri ve veri toplama araçları. Eğitimde Program Geliştirme ve Değerlendirme. (Editörler: Oral. B & Yazar, T). Ankara: Pegem Akademi.
 • Öztürk, M. (2015). Köy ve kasabalarda görev yapan öğretmenlerin mesleğin ilk yılında yaşadıkları güçlükler. Elementary Education Online, 1 5(2), 378- 390.Scott, A.W. & Ytreberg, L. H. (1990). Teaching english to children. New York: Longman Inc.
 • Seçkin, H. (2011). İlköğretim 4. sınıf ingilizce dersi öğretim programına ilişkin öğretmen görüşleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. 8(2), 550-578.
 • Süer, S. (2014). İlkokul 2. sınıf İngilizce dersi öğretim programının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi (Diyarbakır ili örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Dicle Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Diyarbakır.
 • Taylor, B. P. (1974). Toward a theory of language acquisition. Language Learning. 24 (1), 23-35.
 • Toker Gökçe, A. (2013). Sınıf öğretmenlerinin adaylık döneminde yaşadıkları mesleki sorunlar. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 137-156.URL-1: https://www.nasilolunur.com/ingilizce-ogretmeni-nasil-olunur-2017/.(04.04.2019)
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Yayınlanma Tarihi Güz
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1833-9286
Yazar: Sedef SÜER (Sorumlu Yazar)
Kurum: Dicle Üniversitesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-1973-0364
Yazar: Mehmet DEMİRKOL
Kurum: Dicle Üniversitesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-6885-1683
Yazar: Behçet ORAL
Kurum: Dicle Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 24 Haziran 2019
Kabul Tarihi : 28 Eylül 2019
Yayımlanma Tarihi : 15 Ekim 2019

Bibtex @araştırma makalesi { esosder581557, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2019}, volume = {18}, pages = {1926 - 1941}, doi = {}, title = {İLKOKUL İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN İLKOKUL İNGİLİZCE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI UYGULAMALARINA İLİŞKİN YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Süer, Sedef and Demi̇rkol, Mehmet and Oral, Behçet} }
APA Süer, S , Demi̇rkol, M , Oral, B . (2019). İLKOKUL İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN İLKOKUL İNGİLİZCE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI UYGULAMALARINA İLİŞKİN YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 18 (72) , 1926-1941 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/47063/581557
MLA Süer, S , Demi̇rkol, M , Oral, B . "İLKOKUL İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN İLKOKUL İNGİLİZCE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI UYGULAMALARINA İLİŞKİN YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ" . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019 ): 1926-1941 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/47063/581557>
Chicago Süer, S , Demi̇rkol, M , Oral, B . "İLKOKUL İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN İLKOKUL İNGİLİZCE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI UYGULAMALARINA İLİŞKİN YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019 ): 1926-1941
RIS TY - JOUR T1 - İLKOKUL İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN İLKOKUL İNGİLİZCE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI UYGULAMALARINA İLİŞKİN YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ AU - Sedef Süer , Mehmet Demi̇rkol , Behçet Oral Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1926 EP - 1941 VL - 18 IS - 72 SN - 1304-0278- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi İLKOKUL İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN İLKOKUL İNGİLİZCE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI UYGULAMALARINA İLİŞKİN YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ %A Sedef Süer , Mehmet Demi̇rkol , Behçet Oral %T İLKOKUL İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN İLKOKUL İNGİLİZCE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI UYGULAMALARINA İLİŞKİN YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ %D 2019 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 18 %N 72 %R %U
ISNAD Süer, Sedef , Demi̇rkol, Mehmet , Oral, Behçet . "İLKOKUL İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN İLKOKUL İNGİLİZCE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI UYGULAMALARINA İLİŞKİN YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 / 72 (Ekim 2019): 1926-1941 .
AMA Süer S , Demi̇rkol M , Oral B . İLKOKUL İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN İLKOKUL İNGİLİZCE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI UYGULAMALARINA İLİŞKİN YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ. esosder. 2019; 18(72): 1926-1941.
Vancouver Süer S , Demi̇rkol M , Oral B . İLKOKUL İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN İLKOKUL İNGİLİZCE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI UYGULAMALARINA İLİŞKİN YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 18(72): 1926-1941.