Yıl 2020, Cilt 19 , Sayı 73, Sayfalar 436 - 449 2020-01-26

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN HEALTH EMPLOYEES' ORGANIZATIONAL CLIMATE PERCEPTIONS AND ORGANIZATIONAL TRUST: CASE OF ARTVIN PROVINCE
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL İKLİM ALGILARI VE ÖRGÜTSEL GÜVEN DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: ARTVİN İLİ ÖRNEĞİ

Mustafa FİLİZ [1] , Sait BARDAKÇI [2]


Abstract: The aim of the study is to examine the relationship between organizational climate perceptions and organizational trust levels of health employees. The data collection tool of the study was applied face to face to 191 health employees who participated in the study voluntarily and the data of the study were obtained. According to the skewness and kurtosis coefficients, the data were normally distributed and parametric statistical methods were preferred in the analysis of the data. The effect of organizational climate perceptions on organizational trust levels of health employees was investigated by multivariate regression analysis. According to the findings, differences in the organizational climate perceptions of health employees were determined according to gender and education level variables. In the organizational trust levels of the employees, no significant difference was found according to any variable. As a result of multiple regression analysis, it was determined that the organizational climate level perceived by the health employees did not have a significant effect on the organizational trust level.

Çalışmanın amacı sağlık çalışanlarının örgütsel iklim algıları ile örgütsel güven düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Çalışmanın veri toplama aracı araştırmaya gönüllü olarak katılan 191 sağlık çalışanına yüz yüze uygulanmış ve araştırmanın verileri elde edilmiştir. Çarpıklık ve basıklık katsayıları dikkate alınarak verilerin normal dağıldıkları belirlenmiş ve verilerin analizinde parametrik istatistiksel yöntemler tercih edilmiştir. Buna göre, iki grup ortalamasının karşılaştırılmasında bağımsız gruplar t testi, üç veya daha fazla sayıda grup ortalamasının karşılaştırılmasında ise tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Varyans analizi sonucunda gruplar arası farklılığın tespiti için Tukey çoklu karşılaştırma testi kullanılmıştır. Sağlık çalışanlarının örgütsel iklim algılarının örgütsel güven düzeylerini etkileyip etkilemediği de çok değişkenli regresyon analizi yapılarak incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre, sağlık çalışanlarının örgütsel iklim algılarının alt boyutlarında cinsiyet ve eğitim düzeyi değişkenlerine göre farklılıklar tespit edilmiştir. Çoklu regresyon analizi sonucunda ise sağlık çalışanlarının algıladıkları örgütsel iklim düzeyi alt boyutlarının örgütsel güven alt boyutları üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmadığı belirlenmiştir. 
 • Altun, G. (2010). Özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin örgütsel güven düzeyleri ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Baş, G. ve Şentürk, C. (2011). İlköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel adalet, örgütsel vatandaşlık ve örgütsel güven algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 17(1),29-62.
 • Bayram, L. (2005). Yönetimde yeni bir paradigma: örgütsel bağlılık. Sayıştay Dergisi, 59,125-39.
 • Büte, M. (2011). Etik iklim, örgütsel güven ve bireysel performans arasındaki ilişki. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 25 (1), 171- 192.
 • Cherrington, D. J. (1994). Organisational behavior, the management ındividual and organisational performance. Boston: Allyn and Bacon Inc.
 • Çetinel, E. (2008). Örgütsel güven ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişki üzerine bir örnek olay (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Dönertaş, F. C. (2008). Etik iklimin kuruma güven üzerindeki etkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Durukan, S., Akyürek, Ç. ve Coşkun, E. (2010). Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi’nde çalışan hemşirelerin örgütsel güven, güçlendirme ve bağlılık düzeylerinin belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(3), 411-434.
 • Erdem, F. (2003). Örgütsel yaşamda güven sosyal bilimlerde güven. Ankara: Vadi Yayınları.
 • Ertekin, Y. (1981), Örgüt iklimi. Ankara: TODAİ Yayınları.
 • Gün, İ. ve Söyük, S. (2017). Sağlık kuruluşlarında örgüt iklimi ve örgütsel güven arasındaki ilişki. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2017(1), 40-48.
 • Gürkan, G. Ç. (2006). Örgütsel bağlılık: Örgütsel iklimin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi ve Trakya Üniversitesi’nde örgüt iklimi ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin araştırılması (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.
 • Halis, M., Gökgöz, G. S. ve Yaşar, Ö. (2007). Örgütsel güvenin belirleyici faktörleri ve bankacılık sektöründe bir uygulama. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17,187-205.
 • Halpin, A. W. (1966). Theory and research in administration. NY: Macmillan.
 • Halpin, A. W. ve Croft, D. B. (l963). The Organisational Climate of Schools. Midwest Administration Center, Chicaco.
 • Hoy, J. K. ve Tarter, C. J. (1997). The road to open and healthy schools: The handbook for change. CA: Corwin Press.
 • Hoy, W. K., Tarter, C. J. ve Bliss, J. R. (1990). Organization Climate, School Health And Effectiveness: A Comparative Analysis. Educational Administration Quarterly, 26(3),260-279.
 • İslamoğlu, G., Birsel, M. ve Börü, D. (2007). Kurum içinde güven: yöneticiye, iş arkadaşlarına ve kuruma yönelik güven ölçümü. 1.Basım, İstanbul: İnkılap Kitabevi.
 • İşcan, Ö. M. ve Sayın. U. (2010). Örgütsel adalet, iş tatmini ve örgütsel güven arasındaki ilişki.Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 24(4), 195.
 • Karcıoğlu, F. (2001). Örgüt kültürü ve örgüt iklimi ilişkisi. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,15(1-2), 265-283.
 • Korkmaz, M. (2011). İlköğretim okullarında örgütsel iklim ve örgüt sağlığının örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 17(1), 117-139.
 • Mishra, J. ve Morrissey, M. A. (1990). Trust in employee/employer relationships: a survey of west michigan managers. Public Personnel Management, 19, 443-463.
 • Mok, E. ve Au-Yeung, B. (2002). Relationship between organizational climate and empowerment of nurses in Hong Kong. Journal of Nursing Management, 10, 129-37.
 • Okur, M. (2016). Örgütsel sessizlik ve örgütsel güven arasındaki ilişkinin incelenmesi: Tekstil sektöründe bir araştırma (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Omarov, A. (2009). Örgütsel güven ve iş doyumu: Özel bir sektörde uygulama (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Owens, R. G. (1970). Organizational behavior in school. New York: Prentice-Hall International Inc.
 • Özdamar, K. (1999). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi 1. Eskişehir: Kaan Kitabevi.
 • Pope, S. ve Stremmel, A. J. (1992). Organization climate and lob satisfaction among child care teachers. Child and Youth Care Forum, 21(1), 39-52.
 • Seppanen, R., Blomqvist, K. ve Sundqvist, S. (2007). Measuring ınterorganizational trust-a critical review of the empirical research in 1990–2003. Industrial Marketing Management, 36, 249 – 265.
 • Silver, P.F. (1983). Educational administration: Theoretical perspective on practice and research. New York: Harper Row Publ isher Inc..
 • Taş, Ö. (2012). Örgütsel bağlılık, örgütsel güven ve iş doyumu arasındaki ilişki: Özel bir hastane örneği (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Taşkın, F. ve Dilek, R. (2010). Örgütsel güven ve örgütsel bağlılık üzerine bir alan araştırması. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(1), 37-45.
 • Ülker, G.(2008). Çalışanların Örgütsel Adalet Algılamalarının Yönetici ve Örgüte Duyulan Güven Üzerindeki Etkisi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(16), 188-208.
 • Waters, L. K., Roach, D. ve Batlis N. (1974). Organizational climate dimensions and job-related attitudes. Personnel Psychology, 27, 465-476.
 • Williams, L. L. (2005). Impact of nurses job satisfaction on organizational trust. Health Care Management Review, 30(3), 203- 211.
 • Yücel, Z. P. (2006). Örgütsel güven ve iş tatmini ilişkisi ve bir araştırma (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Birincil Dil tr
Konular Davranış Bilimleri
Yayımlanma Tarihi KIŞ
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7445-5361
Yazar: Mustafa FİLİZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU, TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ, TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PR.
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3720-5029
Yazar: Sait BARDAKÇI
Kurum: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ, SAYISAL YÖNTEMLER ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 5 Temmuz 2019
Kabul Tarihi : 24 Ekim 2019
Yayımlanma Tarihi : 26 Ocak 2020

Bibtex @araştırma makalesi { esosder587613, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2020}, volume = {19}, pages = {436 - 449}, doi = {10.17755/esosder.587613}, title = {SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL İKLİM ALGILARI VE ÖRGÜTSEL GÜVEN DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: ARTVİN İLİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {FİLİZ, Mustafa and BARDAKÇI, Sait} }
APA FİLİZ, M , BARDAKÇI, S . (2020). SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL İKLİM ALGILARI VE ÖRGÜTSEL GÜVEN DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: ARTVİN İLİ ÖRNEĞİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 19 (73) , 436-449 . DOI: 10.17755/esosder.587613
MLA FİLİZ, M , BARDAKÇI, S . "SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL İKLİM ALGILARI VE ÖRGÜTSEL GÜVEN DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: ARTVİN İLİ ÖRNEĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 436-449 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/50289/587613>
Chicago FİLİZ, M , BARDAKÇI, S . "SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL İKLİM ALGILARI VE ÖRGÜTSEL GÜVEN DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: ARTVİN İLİ ÖRNEĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 436-449
RIS TY - JOUR T1 - SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL İKLİM ALGILARI VE ÖRGÜTSEL GÜVEN DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: ARTVİN İLİ ÖRNEĞİ AU - Mustafa FİLİZ , Sait BARDAKÇI Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17755/esosder.587613 DO - 10.17755/esosder.587613 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 436 EP - 449 VL - 19 IS - 73 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.587613 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.587613 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL İKLİM ALGILARI VE ÖRGÜTSEL GÜVEN DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: ARTVİN İLİ ÖRNEĞİ %A Mustafa FİLİZ , Sait BARDAKÇI %T SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL İKLİM ALGILARI VE ÖRGÜTSEL GÜVEN DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: ARTVİN İLİ ÖRNEĞİ %D 2020 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 19 %N 73 %R doi: 10.17755/esosder.587613 %U 10.17755/esosder.587613
ISNAD FİLİZ, Mustafa , BARDAKÇI, Sait . "SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL İKLİM ALGILARI VE ÖRGÜTSEL GÜVEN DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: ARTVİN İLİ ÖRNEĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 / 73 (Ocak 2020): 436-449 . https://doi.org/10.17755/esosder.587613
AMA FİLİZ M , BARDAKÇI S . SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL İKLİM ALGILARI VE ÖRGÜTSEL GÜVEN DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: ARTVİN İLİ ÖRNEĞİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 19(73): 436-449.
Vancouver FİLİZ M , BARDAKÇI S . SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL İKLİM ALGILARI VE ÖRGÜTSEL GÜVEN DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: ARTVİN İLİ ÖRNEĞİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 19(73): 449-436.