Yıl 2020, Cilt 19 , Sayı 74, Sayfalar 777 - 796 2020-03-23

KODLAMA VE ARDUINO EĞİTİMLERİ İLE İLGİLİ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ

Emine AKKAŞ BAYSAL [1] , Gürbüz OCAK [2] , İjlal OCAK [3]


Teknoloji, sağlık, hizmet gibi pek çok alanda sıkça duyulan 21. Yüzyıl becerilerinin, eğitime yansıması da son yıllarda karşımıza Stem, kodlama, arduino gibi çeşitli kavramlarla birlikte çıkmakta ve eğitim öğretim sürecinin çağa uyumu açısından son derece önem arz etmektedir. Bu çalışmada Afyonkarahisar Fatih Anadolu Lisesinde Erasmus+ K229 projesi kapsamında gerçekleştirilen kodlama ve ardunio eğitimleri alan öğrencilerin, bu eğitimler sonrasında kazandıkları becerilerden hareketle, kodlama, ardunio ve STEM hakkındaki görüşlerini ortaya çıkarmak amaçlanmaktadır. Araştırma nitel bir çalışma olarak planlanıp yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubu, seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinden amaçlı örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2018-2019 yıllarında Afyonkarahisar Fatih Anadolu Lisesinde öğrenimlerine devam eden 9, 10, 11 ve 12. sınıftan toplam 16 öğrenci oluşturmaktadır (n=16). Araştırma verileri, araştırmacılar tarafından hazırlanan “Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formları” ile toplanmıştır. Veri toplama işlemine başlamadan önce araştırmaya katılacak olan katılımcılar belirlenmiştir. Belirlenen saat ve yerde yapılan görüşmeler yazılı olarak kaydedilmiştir. Veriler nitel veri toplama araçları vasıtasıyla toplandığından veri toplama aracına uygun olarak nitel veri analiz yöntemleri ile analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular, alınan bu eğitimler sayesinde öğrencilerin probleme dayalı öğrenme ve akran destekli öğrenme becerilerinin olumlu yönde geliştiğini göstermektedir. Öğrenciler bu kodları kullanarak karşılaştıkları bir problem durumuna çözüm üretebilecek robotlar geliştirmekte ve dolayısıyla problemi çözme sürecine girmektedirler. Öğrenciler bu eğitimler esnasında çalıştıkları projeler üzerinde yaratıcı düşünme becerileri ile farklı bakış açıları geliştirerek problemlerin çözümüne katkı sağlamaktadırlar.

: kodlama, stem, arduino, öğrenci görüşleri
 • Akbaba, C. (2017). Okullarda maker ve steam eğitim hareketlerinin incelenmesi. (Yüksek Lisans Projesi). Trakya Üniversitesi, Edirne.
 • Akpınar E., Aktamış H., & Ergin, Ö. (2005). Fen bilgisi dersinde eğitim teknolojilerinin kullanılmasına ilişkin öğrenci görüşleri. The Turkish Online Journal of Education (TOJET), 4(1), 93-100.
 • Arslan, K. (2017). Arduino eğitim için doğru bir araç mı?. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, 23-35.
 • Athanasiou, L., Topali, P., & Mikropoulos, T. A. (2016). The use of robotics in ıntroductory programming for elementary students. In International Conference EduRobotics 2016 (183-192). Springer, Cham.
 • Coravu, L., Marian, M., & Ganea, E. (2015). Scratch and recreational coding for kids. RoEduNet International ConferenceNetworking in Education and Research (RoEduNet NER).
 • Creswell, J. W. (2003). Research design: qualitative, quantitative and mixed methods approaches (2nd ed.). London: Sage Publications Ltd.
 • Çiftci, S., Çengel, M., & Paf, M. (2018). Bilişim öğretmeni adaylarının programlama ilişkin öz-yeterliklerinin yordayıcısı olarak bilişimsel düşünme ve problem çözmeye ilişkin yansıtıcı düşünme becerileri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 321-334.
 • Davey, L. (2009). The application of case study evaluations. Elementary Education Online, 8(2), 1-3.
 • Göksoy, S., & Yılmaz, İ. (2018) Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri Ve Öğrencilerinin Robotik Ve Kodlama Dersine İlişkin Görüşleri. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(1), 178-196.
 • Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1982). Establishing dependability and confirmability in naturalistic inquiry through an Audit. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, New York, NY.
 • Holloway, I., & Wheeler, S. (1996). Qualitative research for nurses. Blackwell, London.
 • Karamustafaoğlu, O., Çakır, R., & Topuz, F. (2012). Fen öğretiminde öğretmenlerin derslerinde materyal ve teknoloji kullanımına yönelik tutumlarının incelenmesi. N. H. Polat (Ed.), X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (609-610) içinde. Niğde: PEGEM Akademi.
 • Kartal, G., & Güven, D. (2006). Okulöncesi eğitimde bilgisayarın yeri ve rolü. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 23, 20-34.
 • Kasalak, İ. (2017). Robotik kodlama etkinliklerinin ortaokul öğrencilerinin kodlamaya ilişkin özyeterlik algılarına etkisi ve etkinliklere ilişkin öğrenci yaşantıları (Master's thesis, Eğitim Bilimleri Enstitüsü).
 • Kılınç, A., Koç Şenol, A., Eraslan, M., & Büyük, U. (2013). Robotik destekli fen öğretimi: Bilsem örneği. International Symposium on Changes and New Trends in Education, November 22-24, Konya, Turkey.
 • Kobsiripat, W. (2015). Effects of the media to promote the scratch programming capabilities creativity of elementary school students. Procedia-Social and Behavioral Sciences,174, 227-232.
 • Krefting, L. (1991). Rigor in qualitative research: the assessment of trustworthiness. American Journal of Occupational Therapy ,45, 214-222.
 • Mays, N., & Pope, C. (2000). Qualitative research in health care: assessing quality in qualitative research. British Medical Journal, 320, 50–52.
 • Miglino, O., Lund, H. H., & Cardaci, M. (1999). Robotics as an educational tool. Journal of Interactive Learning Research, 10(1), 25-47.
 • Monroy-Hernández, A., & Resnick, M. (2008). Empowering kids to create and share programmable media. Interactions,15(2), 50-53.
 • NRC-National Research Council. (2004). Inquiry and the national Science education standards: a guide for teaching and learning. Washington, DC: National Academy Press.
 • Patton, Q. M. (1987). How to use qualitative methods in evaluation . London: Sage Pub.
 • Patton, M. Q., & Cochran, M. (2012). A guide to using qualitative research methodology. Medecins Sans Frontiers.
 • Özer Şanal, S., & Erdem, M. (2017). Kodlama ve robotik çalışmalarını problem çözme süreçlerine etkisi: sesli düşünme protokol analizi. 11th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 24-26 Mayıs 2017.https://www.researchgate.net/publication/318528634_Kodlama_ve_Robotik_Calismalarini_Problem_Cozme_Sureclerine_Etkisi_Sesli_Dusunme_Protokol_Analizi_The_Effect_of_Coding_and_Robotics_Studies_on_Problem_Solving_Processes_A_think-aloud_Protocol_Analysis adresinden erişilmiştir.
 • Özmen, H. (2004). Fen öğretiminde öğrenme teorileri ve teknoloji destekli yapılandırmacı (constructivist) öğrenme. The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET), 3(1), 1303-6521.
 • Resnick, M., & Silverman, B. (2005). Some reflections on designing construction kits for kids. Interaction Design and Children, 117-122.
 • Rizvi, M., Humphries, T., Major, D., Jones, M., & Lauzun, H. (2011). A CS0 course using Scratch. Journal of Computing Sciences in Colleges, 26(3), 19-27.
 • Sayın, Z., & Seferoğlu, S. S. (2016). Yeni bir 21. yüzyıl becerisi olarak kodlama eğitimi ve kodlamanın eğitim politikalarına etkisi. Aydın: XVIII. Akademik Bilişim Konferansı.
 • Shin, S., Park, P., & Bae, Y. (2013). The effects of an information-technology gifted program on friendship using scratch programming language and clutter. International Journal of Computer and Communication Engineering, 2(3), 246-249.
 • Taşkoyan, N. S. (2008). Fen ve teknoloji öğretiminde sorgulayıcı öğrenme stratejilerinin öğrencilerin sorgulayıcı öğrenme becerileri, akademik başarıları ve tutumları üzerindeki etkisi (Yüksek Lisans Tezi).
 • Taylor, M., Harlow, A., & Forret, M. (2010). Using a computer programming environment and an interactive whiteboard to investigate some mathematical thinking. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 8, 561-570.
 • Yıldırım, B. & Türk, C. (2018). Sınıf Öğretmeni Adaylarının STEM Eğitimine Yönelik Görüşleri: Uygulamalı Bir Çalışma. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 195-213.
 • Yıldırım, B., & Altun, Y. (2015). STEM eğitim ve mühendislik uygulamalarının fen bilgisi laboratuar dersindeki etkilerinin incelenmesi. El-Cezeri Journal of Science and Engineering, 2(2), 28-40.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Yayımlanma Tarihi BAHAR
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5711-0847
Yazar: Emine AKKAŞ BAYSAL (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8568-0364
Yazar: Gürbüz OCAK
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-6976-5747
Yazar: İjlal OCAK
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 27 Eylül 2019
Kabul Tarihi : 23 Şubat 2020
Yayımlanma Tarihi : 23 Mart 2020

Bibtex @araştırma makalesi { esosder625496, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2020}, volume = {19}, pages = {777 - 796}, doi = {10.17755/esosder.625496}, title = {KODLAMA VE ARDUINO EĞİTİMLERİ İLE İLGİLİ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ}, key = {cite}, author = {AKKAŞ BAYSAL, Emine and OCAK, Gürbüz and OCAK, İjlal} }
APA AKKAŞ BAYSAL, E , OCAK, G , OCAK, İ . (2020). KODLAMA VE ARDUINO EĞİTİMLERİ İLE İLGİLİ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 19 (74) , 777-796 . DOI: 10.17755/esosder.625496
MLA AKKAŞ BAYSAL, E , OCAK, G , OCAK, İ . "KODLAMA VE ARDUINO EĞİTİMLERİ İLE İLGİLİ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 777-796 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/53245/625496>
Chicago AKKAŞ BAYSAL, E , OCAK, G , OCAK, İ . "KODLAMA VE ARDUINO EĞİTİMLERİ İLE İLGİLİ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 777-796
RIS TY - JOUR T1 - KODLAMA VE ARDUINO EĞİTİMLERİ İLE İLGİLİ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ AU - Emine AKKAŞ BAYSAL , Gürbüz OCAK , İjlal OCAK Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17755/esosder.625496 DO - 10.17755/esosder.625496 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 777 EP - 796 VL - 19 IS - 74 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.625496 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.625496 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi KODLAMA VE ARDUINO EĞİTİMLERİ İLE İLGİLİ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ %A Emine AKKAŞ BAYSAL , Gürbüz OCAK , İjlal OCAK %T KODLAMA VE ARDUINO EĞİTİMLERİ İLE İLGİLİ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ %D 2020 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 19 %N 74 %R doi: 10.17755/esosder.625496 %U 10.17755/esosder.625496
ISNAD AKKAŞ BAYSAL, Emine , OCAK, Gürbüz , OCAK, İjlal . "KODLAMA VE ARDUINO EĞİTİMLERİ İLE İLGİLİ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 / 74 (Mart 2020): 777-796 . https://doi.org/10.17755/esosder.625496
AMA AKKAŞ BAYSAL E , OCAK G , OCAK İ . KODLAMA VE ARDUINO EĞİTİMLERİ İLE İLGİLİ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 19(74): 777-796.
Vancouver AKKAŞ BAYSAL E , OCAK G , OCAK İ . KODLAMA VE ARDUINO EĞİTİMLERİ İLE İLGİLİ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 19(74): 796-777.