Yıl 2020, Cilt 19 , Sayı 75, Sayfalar 1063 - 1074 2020-07-01

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN REFLECTIVE THINKING SKILLS TOWARDS PROBLEM SOLVING AND MATHEMATICS ACHIEVEMENTS OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZMEYE YÖNELİK YANSITICI DÜŞÜNME BECERİLERİNİN VE MATEMATİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Ayten Pınar BAL [1]


Bu araştırma, ortaokul öğrencilerinin problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerilerini belirlenmek ve cinsiyet, sınıf düzeyi ve matematik başarısı değişkenleri bağlamında incelemek amacı ile yapılmıştır. Çalışma, ilişkisel tarama ve nedensel karşılaştırma modeline göre desenlenmiştir. Araştırmanın örneklemini Adana ili merkez ilçelerine bağlı orantısız küme örnekleme yöntemine göre belirlenmiş toplam 266 ortaokul öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu ve problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme ölçeği uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda ortaokul öğrencilerinin problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünebilme konusunda olumlu görüşlere sahip oldukları ve cinsiyet ile sınıf düzeyleri değişkenleri açısından öğrencilerin birbirine yakın görüşlere sahip oldukları görülmektedir. Son olarak da matematik ders başarısı ile problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünebilme becerileri arasında anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu bağlamda ortaokul öğrencilerinin matematik başarılarını artırıcı yönde deneysel çalışmalar yapılması literatüre katkı sağlayabilir.

Matematik Başarısı, Problem Çözme, Yansıtıcı Düşünme
 • Adams, R. S., Turns, J. ve Atman, C. J. (2003). Educating effective engineering designers: The role of reflective practice. Design Studies, 24(3), 275-294.
 • Baki, A., Güç, A. F. ve Özmen, Z. M. (2012). İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerilerinin incelenmesi. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 2(3), 60-72.
 • Baş, G. (2013). İlköğretim öğrencilerinin problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerileri ile fen ve teknoloji dersi akademik başarıları arasındaki ilişkinin yapısal eşitlik modeli ile incelenmesi. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(2), 1-12.
 • Baş, G. ve Kıvılcım, Z. S. (2013). Lise öğrencilerinin problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerileri ile matematik ve geometri derslerindeki akademik başarıları arasındaki ilişki. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi,14(3), 1-17.
 • Can, S. (2015). Pre-Service science teachers' reflective thinking skills toward problem solving. Educational Research and Reviews, 10(10), 1449-1457.
 • Chapman, O. (2015). Mathematics teachers’ knowledge for teaching problem solving. LUMAT, 3(1), 19-36.
 • Cohen, L., Manion, L., & Morrison K. (2007). Research methods in education (6th Ed.). London: Rotledge Taylor Francis Group.
 • Daudelin, MW (1996). Learning from experience through reflection. Organizational Dynamics, 24(3), 36-48. http://dx.doi.org/10.1016/S0090-2616(96)90004-2
 • Demirel, M., Derman, İ. ve Karagedik, E. (2015). A study on the relationship between reflective thinking skills towards problem solving and attitudes towards mathematics. Procedia – Socialand Behavioral Sciences, 197, 2086-2096.
 • Dewey, J. (1933). How we think: A Restatement of the relation of reflective thinking to the educative process. Massachusetts:D. C. Heath Company.
 • Donaldson, S. E. (2011). Teaching through problem solving: Practices of four high school mathematics teachers. Unpublished doctoral dissertation, Athens: The University of Georgia.
 • Duban, N., Yanpar Yelken T. (2010). Öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme eğilimleri ve yansıtıcı öğretmen özellikleriyle ilgili görüşleri. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2), 343-360.
 • Epstein, A. S. (2003). How planning and reflection develop young children’s thinking skills. Young Children, 58(5), 28-36.
 • Evans, B. R. (2012). Problem solving abilities and perceptions in alternative certification mathematics teachers. JNAAC, 7(2), 34-43. Retrieved from https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1053509.pdf
 • Fraenkel, J. R., & Wallen, N. E. (2009). How to design and evaluate research in education (7th ed.). New York, NY: McGraw-Hill Higher Education.
 • Grugnetti, L., & Jaquet, F. (2005). A mathematical competition as a problem solving and a mathematical education experience. Journal of Mathematical Behavior, 24(34), 373–384.
 • Güneş, K. & Aybek, B. (2018). Bilim sanat merkezi öğrencilerinin problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerileri ile matematik dersine yönelik tutumlarının incelenmesi. International Social Sciences Studies Journal, 4(24), 5031-5042.
 • Hong, Y. C. (2011). Exploring novice designers’ reflective thinking in solving design problems. Unpublished doctoral dissertation, Georgia University, Athens.
 • Hong, Y.C. ve Choi, I. (2011). Three dimensions of reflective thinking in solving design problems: A conceptual model. Education Technology Research and Development, 59, 687-710.
 • Hong, Y.C. ve Choi, I. (2015). Assessing reflective thinking in solving design problems: The development of a questionnaire. British Journal of Educational Technology, 46 (4), 848-863.
 • Junsay, M. L. (2015). Reflective learning and prospective teachers’ conceptual understanding, critical thinking, problem solving, and mathematical communication skills. Research in Pedagogy, 6(2), 43‐58.
 • Kaplan, A., Doruk, M. Ve Öztürk, M. (2017). Üstün yetenekli öğrencilerin problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerilerinin incelenmesi: Gümüşhane örneği. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(23), 415-435.
 • Karasar, N. (2016). Bilimsel araştırma yöntemi (31. basım). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Kızılkaya, G. ve Aşkar, P. (2009). Problem çözmeye yönelik düşünme becerisi ölçeğinin geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim, 34(154), 82-92.
 • Kitchener, K. S., King, P. M., & DeLuca, S. (2006). Do development and learning fuel one another in adulthood? Four key areas. In C. Hoare (Ed.), Handbook of adult development and learning. (pp. 73-98). New York: Oxford University Press.
 • Kramarski, B., Weiss, I., & Sharon, S. (2013). Generic versus context-specific prompts for supporting selfregulation in mathematical problem solving among students with low or high prior knowledge. Journal of Cognitive Education and Psychology, 12(2), 197-214.
 • Lee, H.J. (2005). Understanding and assessing preservice teachers’ reflective thinking. Teaching and Teacher Education, 21(6), 699-715.
 • Lester, Fr. K. Jr. (2013). Thoughts about research on mathematical problem- solving instruction. The Mathematics Enthusiast, 10(1). 245-278. Retrieved from https://scholarworks.umt.edu/tme/vol10/iss1/12
 • Mason, A., & Singh, C. (2010). Helping students learn effective problem solving strategies by reflecting with pers. American Journal of Physics, 78(7), 748-754. https://doi.org/10.1119/1.3319652.
 • Mayer, R. E., ve Wittrock, R. C. (2006). Problem solving. In P. A. Alexander & P. H. Winne (Eds.), Handbook of educational psychology (2nd ed.), (pp. 287-304). Mahwah, NJ: Erlbaum.
 • Mezirow, (1997). Transformative learning in action. New Directions for adult and continuing Education, 74, 5-12.
 • National Council of Teachers of Mathematics [NCTM] (2000). Principles and standards for school mathematics: An overview. Reston, VA: Author.
 • NG, C.S.L. ve Tan, C. (2006). Investigating Singapore pre-service teachers’ ill structured problem solving processes in an asynchronous online environment: Implications for reflective thinking. New Horizons in Education, 54, 1-15. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ847602.pdf.
 • Nickerson, R. S. (1994). The teaching of thinking and problem solving. In R. J. Stemberg (Eds.), Thinking and problem solving (pp. 409-449). San Diego, CA: Academic Press.
 • Polya, G. (1985). How to solve it: A new aspect of mathematical method (Second edition). United States of America: Princeton University Press.
 • Posamentier A. S. & Krulik S. (1998). Problem-solving strategies for efficient and elegant solutions: a research for the mathematics teacher. California: Corwin Press, Inc.
 • Pusmaz, A., ve Tavşanlı, S. (2019). Problem Çözmede Başarılı Öğrencilerin Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Becerilerinin İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 27/2), 837-852.
 • Resnick, L. B. (1987). Education and learning to think. Washington, D.C.: National Research Council.
 • Saygılı, G. ve Atahan, R. (2014). Üstün zekâlı çocukların problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerilerinin çeşitli değişkenler bakımından incelenmesi. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31, 181-192.
 • Schoenfeld, A. H. (1985). Making sense of “out loud” problem-solving protocols. The Journal of Mathematical Behavior, 4, 171-191.
 • Schoenfeld, A. H. (1985). Mathematical problem solving. London: Academic Press.
 • Schoenfeld, A. H. (1992). Learning to think mathematically: Problem solving, metacognition, and sense-making in mathematics. In D. Grouws (Eds.), Handbook for research on mathematics teaching and learning (pp. 334-370). New York: MacMillan.
 • Shermis, S. S. (1992). Critical thinking : Helping students learn reflectively. Bloomington: EDINFO Press. Retrieved from https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED341954.pdf
 • Song, H. D, Grabowski, B. L., Koszalka, T. A. & Harkness, W. L. (2006). Patterns of ınstructional-design factors prompting reflective thinking in middle school and college level problem-based learning environments. Instructional Science, 34(1), 63-87.
 • Tat, O. (2015). Ortaokul öğrencilerinin problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerilerini etkileyen faktörlerin hiyerarşik doğrusal modeller ile incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van.
 • Uygun, K., Bilgiç, C. (2018). İlköğretim öğrencilerinin problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerileri ve sosyal bilgiler dersi akademik başarıları. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırma Dergisi, 7(3), 1497-1515.
 • Van de Walle, J. A., Karp, K. S., & Bay-Williams, J. M. (2013). Elementary and Middle School Mathhematics: Teaching Developmentally.(8th ed.).Upper Saddle River, NJ: Pearson.
 • Yuen Lie Lim, L. (2011). A comparison of students' reflective thinking across different years in a problem-based learning environment. Instructional Science: An International Journal of the Learning Sciences, 39 (2), 171-188.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Yayınlanma Tarihi YAZ
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-1695-9876
Yazar: Ayten Pınar BAL (Sorumlu Yazar)
Kurum: Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 28 Ekim 2019
Kabul Tarihi : 8 Haziran 2020
Yayımlanma Tarihi : 1 Temmuz 2020

Bibtex @araştırma makalesi { esosder638880, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2020}, volume = {19}, pages = {1063 - 1074}, doi = {10.17755/esosder.638880}, title = {ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZMEYE YÖNELİK YANSITICI DÜŞÜNME BECERİLERİNİN VE MATEMATİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Bal, Ayten Pınar} }
APA Bal, A . (2020). ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZMEYE YÖNELİK YANSITICI DÜŞÜNME BECERİLERİNİN VE MATEMATİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 19 (75) , 1063-1074 . DOI: 10.17755/esosder.638880
MLA Bal, A . "ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZMEYE YÖNELİK YANSITICI DÜŞÜNME BECERİLERİNİN VE MATEMATİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ" . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 1063-1074 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/53427/638880>
Chicago Bal, A . "ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZMEYE YÖNELİK YANSITICI DÜŞÜNME BECERİLERİNİN VE MATEMATİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 1063-1074
RIS TY - JOUR T1 - ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZMEYE YÖNELİK YANSITICI DÜŞÜNME BECERİLERİNİN VE MATEMATİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ AU - Ayten Pınar Bal Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17755/esosder.638880 DO - 10.17755/esosder.638880 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1063 EP - 1074 VL - 19 IS - 75 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.638880 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.638880 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZMEYE YÖNELİK YANSITICI DÜŞÜNME BECERİLERİNİN VE MATEMATİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ %A Ayten Pınar Bal %T ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZMEYE YÖNELİK YANSITICI DÜŞÜNME BECERİLERİNİN VE MATEMATİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ %D 2020 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 19 %N 75 %R doi: 10.17755/esosder.638880 %U 10.17755/esosder.638880
ISNAD Bal, Ayten Pınar . "ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZMEYE YÖNELİK YANSITICI DÜŞÜNME BECERİLERİNİN VE MATEMATİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 / 75 (Temmuz 2020): 1063-1074 . https://doi.org/10.17755/esosder.638880
AMA Bal A . ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZMEYE YÖNELİK YANSITICI DÜŞÜNME BECERİLERİNİN VE MATEMATİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. esosder. 2020; 19(75): 1063-1074.
Vancouver Bal A . ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZMEYE YÖNELİK YANSITICI DÜŞÜNME BECERİLERİNİN VE MATEMATİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 19(75): 1063-1074.