Yıl 2020, Cilt 19 , Sayı 75, Sayfalar 1075 - 1093 2020-07-01

ANAOKULUNA DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN ÖĞRENME MERKEZLERİNDE VE EVDE OYUN KURMA DAVRANIŞLARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
COMPARATIVE ANALYSIS OF KINDERGARTEN CHILDREN'S GAME-BUILDING BEHAVIORS IN LEARNING CENTERS AND AT HOME

Yemliha COŞKUN [1] , Ahmet ÖNEM [2]


Bu çalışmanın amacı okul öncesi dönem çocuklarının, anaokullarındaki öğrenme merkezlerinde ve evde oyun kurma davranışlarını incelemektir. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı çalışmada, araştırma deseni olarak olgu bilim deseni kullanılmıştır. Çalışma grubunu, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Kahramanmaraş’ta devlet okulundaki bir anasınıfında öğrenim görmekte olan 11 çocuk ve 8 ebeveyn oluşturmaktadır. Araştırmada amaçlı örneklem türlerinden kolay ulaşılabilir örneklem türü tercih edilmiştir. Çalışmanın okul ortamındaki verileri, çocukların öğrenme merkezlerinde oyun kurma davranışlarının gözlemlenmesi yoluyla elde edilmiştir. Çocukların evde oyun kurma davranışlarına ilişkin bulgular ise ebeveynleriyle yapılan görüşmeler yoluyla elde edilmiştir. Çalışmada çocukların öğrenme merkezlerinde bireysel ve ikili grup olarak oyun oynadıkları, oyunların üç ile on dört dakika arası sürdüğü, daha çok sanat konulu ve sanat merkezli materyalleri kullandıkları, akran uyumu gösterdikleri ve birbirleriyle olumlu iletişim kurdukları görülmüştür. Evde ise top oyunu oynamanın yanı sıra dramatik oyun konulu oyun tercih ettikleri ebeveynler tarafından belirtilmiştir.
Öğrenme merkezleri, okul öncesi dönem
 • Akgün, E., & Yeşilyaprak, B. (2011). Anne çocuk oyun etkileşiminde niteliksel boyut: annelerin sözel ifadelerinin değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 11-20.
 • Aslan, Ö. M. (2013). Anaokuluna devam eden çocukların oyun davranışları ve oyunlarında ortaya çıkan zorbalık davranışlarının incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Anderson-McNamee, J. K., & Bailey, S. J. (2010). The importance of play in early childhood development. Montana State University Extention, 1-4.
 • Arslan, Ü. (2009). Okul öncesi eğitimde temel becerilerin ve sosyal davranışların kazandırılması. G. Haktanır (Ed.), Okul Öncesi Eğitime Giriş (215-240). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Aysu, B., & Aral, N. (2016). Okul öncesi öğretmenlerinin öğrenme merkezleri hakkındaki görüş ve uygulamalarının incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(5), 2561-2574.
 • Bell, L. C. (1983). Learning centers in the classroom. Middle School Journal, 14(2), 17-19.
 • Berg, L. B., & Lune, H. (2015). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (çev. H. Aydın). Konya: Eğitim Yayınevi.
 • Biber, K. (2010). Okul öncesi eğitimin, tanımı, kapsamı, önemi ve temel ilkeleri. S. Tümkaya (Ed.) ve F. Gülaçtı (Ed.), Erken Çocukluk Eğitimi, (21-70). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Çelik, M., & Kök, M. (2007). Okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim ortamı ve donanımın önemi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 158-170.
 • Davaslıgil, Ü. (1989). Yaratıcılık ve oyun. Eğitim ve Bilim Dergisi, 13(71), 24-32.
 • Demiriz, S., Ulutaş, İ., & Karadağ, A. (2011). Okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim ortamı ve donanım. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Dönmez, N. B. (1993). Çocuğun sosyal ve duygusal gelişiminde oyunun rolü. Okul Öncesi Eğitim Dergisi, 24(43), 10-11.
 • Egemen, A., Yılmaz, Ö., & Akil, İ. (2004). Oyun, oyuncak ve çocuk. ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 5(2), 39-42.
 • Erbay, F., & Durmuşoğlu Saltalı, N. (2012). Altı yaş çocuklarının günlük yaşantılarında oyunun yeri ve annelerin oyun algısı. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi,13(2), 249-264.
 • Eren, S. (2016). Erken çocukluk dönemindeki çocukların annelerinin oyun algısının incelenmesi. Yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Erşan, Ş. (2011). Okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin ilgi köşelerinde serbest oyun etkinlikleri ile ilgili görüş ve uygulamalarının incelenmesi. Doktora tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Farver, J. A. M., Kim, Y. K., & Lee, Y. (1995). Cultural differences in Korean and Anglo American preschoolers social interaction and play behaviors. Child Development, 66(4), 1088-1099.
 • Fox, J. E. (2007). Back-to-basics: Play in early childhood. Early Childhood News, 12-15.
 • Gündüz, Y. (1976). Çocuk gelişiminde oyunun yararları. Okul Öncesi Eğitimi Dergisi, 8(11), 13-17.
 • Gürpınar, H. A. (2006). Okul öncesi öğrenime devam eden çocukların tercih ettikleri ilgi köşeleri ve tercih etme nedenleri. Yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Isenberg, J. P., & Quinsberry, N. (2002). Play essential for all children. Association for Childhood Education International, 79(1), 33-39.
 • Işıkoğlu, N., & Bora İvrendi, A. (2008). Anne ve babaların oyuna katılımı. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2), 47-57.
 • Koçyiğit, S., Tuğluk, M.N., & Kök, M. (2007). Çocukların gelişim sürecinde eğitsel bir etkinlik olarak oyun. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 16, 324-342.
 • Kuru Turaşlı, N. (2009). Okul öncesi eğitimin tanımı, kapsamı ve önemi. G. Haktanır (Ed.), Okul Öncesi Eğitime Giriş (1-24). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Millî Eğitim Bakanlığı (2013). Okul öncesi eğitim programı. Ankara.
 • Millî Eğitim Bakanlığı (2014). Çocuk gelişimi ve eğitimi oyun etkinliği-1. Ankara.
 • Myers, B. K., & Maurer, K. (1987). Teaching withless talking: Learning centers in the kindergarten, Young Children, 42(5), 20-27.
 • Özdemir, S. (2013). 5-6 yaş grubu çocukların serbest zaman etkinliklerindeki oyun ve oyuncak tercihlerinin incelenmesi. Ⅵ. Sosyal bilimler eğitimi kongresinde sunulmuş bildiri, 3-5 Ekim 2013, Trabzon.
 • Öztürk, M. (1977). Çocukta oyun. Okul Öncesi Eğitimi Dergisi, 9(13), 9-10.
 • Özyürek, A., & Kılınç, N. (2015). Okul öncesi eğitim kurumlarındaki öğrenme merkezlerinin çocukların serbest oyun davranışları üzerine etkisi. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 125-138.
 • Özyürek, A., & Gürleyik, S. (2016). Anne babaların okul öncesi dönem çocukları ile etkileşimlerinde oyunun yeri. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(42), 1283-1289.
 • Poyraz, H. (2017). Okul öncesinde oyun ve oyun örnekleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Poyraz, H., & Çiftçi Dere, H. (2011). Okul öncesi eğitiminin ilke ve yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Ramazan, O., Arslan Çiftçi, H., & Tezel, M. (2018). Okul öncesi sınıflarındaki öğrenme merkezlerinin durumunun belirlenmesi ve öğretmenlerin öğrenme merkezleri hakkındaki görüşlerinin incelenmesi, Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 2(2), 213-233.
 • Sapsağlam, Ö. (2018). Okul öncesi dönem çocuklarının değişen oyun tercihleri, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 1122-1135.
 • Senemoğlu, N. (1994). Okul öncesi eğitim programı hangi yeterlikleri kazandırmalıdır. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10, 21-30.
 • Sezer, T., Yılmaz, E., & Koçyiğit, S. (2016). 5-6 yaş grubu çocukların oyun becerileri ile aile çocuk iletişimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(2), 185-204.
 • Sheridan, M., Howard, J., & Alderson, D. (2011). Play in early childhood. From Birth to SixYears. London: Routledge.
 • Smith, K. E., & Smith, M. K. (1993). Whatmakes a good learning centers?...To a child?...To a teacher?.Day Care and Early Education, 20(4), 4-7.
 • Smith, P. K., & Pellegrini, A. (2008). Learning through play. Encyclopedia on Early Childhood Development, 24(8), 1-6.
 • Şahin Tezel, F. (1993). Üç altı yaş grubu çocuklarının anne babalarının çocuk oyun ve oyuncakları hakkındaki görüşlerinin incelenmesi. Yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Şahin Tezel, F. (2010). Oyun ve Drama. Ömeroğlu, E., Kandır, A., Ersoy, Ö., & Turla, A., (9-18). Okul Öncesi Eğitimde Drama Teoriden Uygulamaya. Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Tuğrul, B., Metin Aslan, Ö., Ertürk, H. G., & Özen Altınkaynak, Ş. (2014). Anaokuluna devam eden altı yaşındaki çocuklar ile okul öncesi öğretmenlerinin oyun hakkındaki görüşlerinin incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 97-116.
 • Uyanık Altun, Ö., Can Yaşar, M., Karaca, N. H., Akyol, T., Şenol, F. B., & Kaya, Ü. Ü. (2018). Çocukların öğrenme merkezlerinde oyun tercihlerinin incelenmesi. E-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(3), 30-45.
 • Vandermaas-Peeler, M. (2002). Cultural variations in parental support of children's play. Online Readings in Psychology and Culture, 6(1), 1-11.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yörükoğlu, A. (2002). Çocuk ruh sağlığı. İstanbul: Özgür Yayıncılık.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Yayınlanma Tarihi YAZ
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2231-3676
Yazar: Yemliha COŞKUN (Sorumlu Yazar)
Kurum: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-4162-5456
Yazar: Ahmet ÖNEM
Kurum: T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 8 Ocak 2020
Kabul Tarihi : 5 Mayıs 2020
Yayımlanma Tarihi : 1 Temmuz 2020

Bibtex @araştırma makalesi { esosder672061, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2020}, volume = {19}, pages = {1075 - 1093}, doi = {10.17755/esosder.672061}, title = {ANAOKULUNA DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN ÖĞRENME MERKEZLERİNDE VE EVDE OYUN KURMA DAVRANIŞLARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ}, key = {cite}, author = {Coşkun, Yemliha and Önem, Ahmet} }
APA Coşkun, Y , Önem, A . (2020). ANAOKULUNA DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN ÖĞRENME MERKEZLERİNDE VE EVDE OYUN KURMA DAVRANIŞLARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 19 (75) , 1075-1093 . DOI: 10.17755/esosder.672061
MLA Coşkun, Y , Önem, A . "ANAOKULUNA DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN ÖĞRENME MERKEZLERİNDE VE EVDE OYUN KURMA DAVRANIŞLARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ" . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 1075-1093 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/53427/672061>
Chicago Coşkun, Y , Önem, A . "ANAOKULUNA DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN ÖĞRENME MERKEZLERİNDE VE EVDE OYUN KURMA DAVRANIŞLARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 1075-1093
RIS TY - JOUR T1 - ANAOKULUNA DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN ÖĞRENME MERKEZLERİNDE VE EVDE OYUN KURMA DAVRANIŞLARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ AU - Yemliha Coşkun , Ahmet Önem Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17755/esosder.672061 DO - 10.17755/esosder.672061 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1075 EP - 1093 VL - 19 IS - 75 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.672061 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.672061 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi ANAOKULUNA DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN ÖĞRENME MERKEZLERİNDE VE EVDE OYUN KURMA DAVRANIŞLARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ %A Yemliha Coşkun , Ahmet Önem %T ANAOKULUNA DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN ÖĞRENME MERKEZLERİNDE VE EVDE OYUN KURMA DAVRANIŞLARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ %D 2020 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 19 %N 75 %R doi: 10.17755/esosder.672061 %U 10.17755/esosder.672061
ISNAD Coşkun, Yemliha , Önem, Ahmet . "ANAOKULUNA DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN ÖĞRENME MERKEZLERİNDE VE EVDE OYUN KURMA DAVRANIŞLARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 / 75 (Temmuz 2020): 1075-1093 . https://doi.org/10.17755/esosder.672061
AMA Coşkun Y , Önem A . ANAOKULUNA DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN ÖĞRENME MERKEZLERİNDE VE EVDE OYUN KURMA DAVRANIŞLARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ. esosder. 2020; 19(75): 1075-1093.
Vancouver Coşkun Y , Önem A . ANAOKULUNA DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN ÖĞRENME MERKEZLERİNDE VE EVDE OYUN KURMA DAVRANIŞLARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 19(75): 1075-1093.