Yıl 2021, Cilt 20 , Sayı 77, Sayfalar 17 - 39 2021-01-10

İLKOKUL 1. SINIF MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

İbrahim GEZGİN [1] , Ayten Pınar BAL [2]


Bu araştırma, ilkokul birinci sınıf matematik dersi öğretim programının uygulanma sürecine ilişkin öğretmen, okul yöneticisi, veli ve öğrenci görüşlerini derinlemesine incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma, nitel araştırma desenlerinden olgu bilim desenine göre tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında, Adana ili merkez ilçelerinden maksimum çeşitlilik örneklemi ile belirlenen sınıf öğretmeni, okul yöneticisi, öğrenci velisi ve birinci sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Yarı yapılandırılmış görüşme formları aracılığı ile veriler toplanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizinden yararlanılmıştır. Araştırmanın sonucunda öğretmen, okul yöneticileri, veliler ve öğrencilerin matematik öğretim programının uygulanma sürecinde etkinliklerden, fiziki koşullardan ve araç gereçlerin yetersizliğinden dolayı zaman zaman sorun yaşadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Bu kapsamda programın etkililiğini artırmak için ders kitaplarındaki etkinliklerin tekrar gözden geçirilmesi, okullardaki fiziki ve alt yapı imkanlarının değişen ve gelişen eğitim anlayışına göre tekrar düzenlenmesi gerektiği önerilmiştir.
Matematik Öğretim Programı, Program Değerlendirme, Birinci Sınıf Matematik Dersi
 • Adams, T.L. (1998). Alternative assessment in elementary school mathematics. Childhood Education, 74 (4), 220-224.
 • Akça, B. (2014). İlkokul birinci sınıf öğretim programına yönelik öğretmen ve veli görüşlerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Al-Shanawani, H. M. (2019). Evaluation of self-learning curriculum for kindergarten using Stufflebeam’s CIPP Model. SAGE Open January-March 2019, 1–13.
 • Altun, M. (2016). İlkokullarda (1,2,3,4. sınıflarda) matematik öğretimi (20. bs.). Bursa: Aktüel Alfa Akademi Bas. Yay.
 • Aslan, M. ve Çıkar, İ. (2017). 4. sınıf matematik öğretim programının Tyler’ın hedefe dayalı program değerlendirme modeline göre değerlendirilmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi. 11(2), 172-196.
 • Atweh, B. & Goos, M. (2011). The Australian mathematics curriculum: A move forward or back to the future?.Australian Journal of Education, 55 (3), 214–228.
 • Boughey C. (2018). Using the curriculum to enhance teaching and learning. South African Journal of Science, 114(9/10), 1-3.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri (1. bs.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Christou, C., Eliophotou-Menon, M. ve Philippou, G. (2004). Teachers’ Concerns Regarding The Adaptation of a New Curriculum: An Application of CBAM. Educational Studies in Mathematics, 57(2), 157-177.
 • Clements, D. H. & Sarama, J. (2008). Experimental Evaluation of the Effects of a Research-Based Preschool Mathematics Curriculum. American Educational Research Journal, 45(2), 443–494.
 • Clements, D. H. (2002). Linking research and curriculum development. In D. English, Handbook of International Research in Mathemetics Education. pp. 599-630, London: Lawrence Erlbaum Assocıates Publisers.
 • Çetin, D. (2010). İlköğretim 1. sınıf matematik programına yönelik öğretmen görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • Demir, M., Tananis, C. A. & Başboğaoğlu, U. (2018). Comparative investigation of alternative assessment methods used in Turkey and United States elementary 4th grade mathematics curriculum. International Journal of Educational Administration and Policy Studies, 10(7), 72-82.
 • Dent, W., Mcchesney, A. (2016). The changing landscape of one primary school’s mathematics curriculum.Teachers and Curriculum, 16(2), 19-25.
 • Dietiker, L. (2015). What mathematics education can learn from art: The assumptions, values, and vision of mathematics education. Journal of Education,195(1), 1-15.
 • Dole, S., Carmichael, P., Thiele, C., Simpson, J., & O’Toole, C. (2018). Fluency with number facts – responding to the australian curriculum. In Hunter, J., Perger, P., & Darragh, L. (Eds.). Making waves, opening spaces (Proceedings of the 41st annual conference of the Mathematics Education Research Group of Australasia) pp. 266- 273. Auckland: MERGA. Mathematics.
 • Finn, J. D. & Achilles, C. M. (1999). Tennessee’s class size study: Findings, implications, misconceptions. Educational Evaluation and Policy Analysis, 21(2), 97-109.
 • Fuentes, S. Q. & Ma, J. (2018). Promoting teacher learning: a framework for evaluating the educative features of mathematics curriculum materials. J Math Teacher Educ, 21,351–385.
 • Glencross, M. J., & Oliver, J. (1994). An Analysis of Teachers’ Opinions of a Senior Primary Mathematics Syllabus. Psychological Reports, 75(3), 1347–1353.
 • Güleş Dağlar, S. ve Delil, A. (2012). Yeni ilköğretim 6. sınıf matematik programının öğrenci ve öğretmenlerce değerlendirilmesi. Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1-2), 67-93. Halat, E. (2007). Yeni ilköğretim matematik programı (1-5) ile ilgili sınıf öğretmenlerinin görüşleri. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (1), 63-88.
 • Hlebowitsh, P. S. (2005), Desinging the school curriculum. USA: Pearson Education.
 • Kalem, S. ve Fer, S. (2003). Aktif öğrenme modeliyle oluşturulan öğrenme ortamının öğrenme, öğretme ve iletişim sürecine etkisi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 3(2), 433-461.
 • Karagöz, E. (2010). İlköğretim II. kademe matematik dersi öğretim programının öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.
 • Karasar, N. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemi: kavramlar ilkeler teknikler (İkinci yazım 31. b.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Keleş, Ö. (2009). An investigation of elementary and mathematics teachers’ views about the new elementary school mathematics curriculum. Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Kelley, B., Hosp, J.L. & Howell, K.W. (2008). Curriculum-Based Evaluation and Math An Overview. Assessment for Effective Intervention, 33 (4), 250-256. Kılınç, M. B. (2018). Sınıf öğretmenlerinin birinci sınıf matematik öğretim programına ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Kocabatmaz, H. (2011). Teknoloji ve tasarım öğretim programının değerlendirilmesi. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Koedel, C., Li, D., Polikoff, M. S., Hardaway, T. & Wrabel, S. L. (2017). Mathematics Curriculum Effects on Student Achievement in California. AERA Open, 3 (1), 1-22.
 • Korkmaz, İ. (2006). Yeni ilköğretim birinci sınıf programının öğretmenler tarafından değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16, 419-431.
 • Köse, E. (2011). İlköğretim matematik programının eğitsel eleştiri modeline göre değerlendirilmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2 (2), 1-11.
 • Kutlu, Ö., Doğan, C. D. ve Karakaya, İ. (2008). Öğrenci Başarısının Belirlenmesi: Performansa ve portfolyoya dayalı durum belirleme. Ankara: Pegem Akademi.
 • Letina, A. (2015). Application of traditional and alternative assessment in science and social studies teaching. Croatian Journal of Education, 17(1), 137-152.
 • Lew H. (2019) Current Mathematics Curriculum of South Korea and Its Embodiment into Textbooks. In: Vistro-Yu C., Toh T. (Eds),School Mathematics Curricula. Mathematics Education – An Asian Perspective(pp. 127-150). Singapore, Springer.
 • Lew, H., Cho, W., Koh, Y., Koh, H.K. & Paek, J. (2012) New challenges in the 2011 revised middle school curriculum of South Korea: mathematical process and mathematical attitude. ZDM Mathematics Education, 44 (2), 109-119.
 • Ma, Y.P, Lam, C.C. & Wong, N.Y. (2006). Chinese primary school mathematics teachers working in a centralised curriculum system: a case study of two primary schools in North-East China, Compare: A Journal of Comparative and International Education, 36 (2), 197-212.
 • Madani, R.A. & Forawi, S. (2019). Teacher Perceptions of the New Mathematics and Science Curriculum: A Step Toward STEM Implementation in Saudi Arabia. Journal of Education and Learning, 8 (3), 202-233.
 • McHugh, J.M. (2011). Program evaluation of developmental math instruction at the community college level. Unpublished doctoral disertation, Gardner-Webb University.
 • Memnun, D. S. ve Akkaya, R. (2010). İlköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin matematik dersi hakkındaki düşünceleri. Kuramsal Eğitimbilim, 3 (2), 100-117.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook, (2nd ed.). Newbury Park, CA: Sage Publications.
 • NCTM. (2000). Principles and Standards for School Mathematics, Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.
 • Ocak, G. ve Tepe M. E. (2019). Evaluation of 5th grade Turkish mathematics curriculum according to students’ and teachers views. Malaysian Online Journal of Educatıonal Sciences, 7 (1), 23-34.
 • Oliva, P. F. (2005). Developing The Curriculum (6. Edition). Newyork: Pearson Education.
 • Olkun, S. ve Toluk Uçar, Z. (2006). İlköğretimde matematik öğretimine çağdaş yaklaşımlar. Ankara: Ekinoks Eğitim Danışmanlık.
 • Ornstein, A. C. & Hunkins, F. P. (2009). Curriculum: foundations, principles, and issues (5th edition). Boston: Allyn & Bacon.
 • Rençber (2008). Yeni ilköğretim programının uygulanmasında karşılaşılan sorunlara ilişkin müfettiş, yönetici ve öğretmen görüşleri (Konya ili örneği). Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Reys, R. E. , Suydam, M. N. , Linquist, M. M. ve Smith, N. L. (1998), . Helping Children Learn Mathematics, (5th Ed.), USA: Allyn and Bacon
 • Safran, M. ve Şimşek, A. (2009). Çocuklarda zaman algısının gelişimi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2 (6), 542-548.
 • Temli Durmuş, Y. (2016). Effective learning environment characteristics as a requirement of constructivist curricula: Teachers’ needs and school principals’ views. International Journal of Instruction, 9 (2),183-198.
 • Valenzuela, H. (2018). A multiple case study of college-contextualized mathematics curriculum. MathAMATYC Educator, 9(2), 49-55.
 • Van Den Heuvel-Panhuizen, M. (2003). The didactical use of models in realistic mathematics education: An example from a longitudinal trajectory on percentage. Educational Studies in Mathematics, 54, 9–35. https://doi.org/10.1023/B:EDUC.0000005212.03219.dc
 • Weber, R. P. (1989). Basic Content Analysis. London: Sage.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (Genişletilmiş 10. bs.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, Ö. ve Aslan, M. M. (2019). İlkokulların haftalık ders çizelgesinin sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre değerlendirilmesi. Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, 6 (1), 18-35.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7060-9140
Yazar: İbrahim GEZGİN
Kurum: MEB
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-1695-9876
Yazar: Ayten Pınar BAL (Sorumlu Yazar)
Kurum: Çukurova Üniversitesi
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum Çukurova Üniversitesi BAP birimi
Proje Numarası SYL-2018-10216
Tarihler

Başvuru Tarihi : 1 Nisan 2020
Kabul Tarihi : 3 Kasım 2020
Yayımlanma Tarihi : 10 Ocak 2021

Bibtex @araştırma makalesi { esosder712486, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2021}, volume = {20}, pages = {17 - 39}, doi = {10.17755/esosder.712486}, title = {İLKOKUL 1. SINIF MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Gezgi̇n, İbrahim and Bal, Ayten Pınar} }
APA Gezgi̇n, İ , Bal, A . (2021). İLKOKUL 1. SINIF MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 20 (77) , 17-39 . DOI: 10.17755/esosder.712486
MLA Gezgi̇n, İ , Bal, A . "İLKOKUL 1. SINIF MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ" . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 20 (2021 ): 17-39 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/59256/712486>
Chicago Gezgi̇n, İ , Bal, A . "İLKOKUL 1. SINIF MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 20 (2021 ): 17-39
RIS TY - JOUR T1 - İLKOKUL 1. SINIF MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ AU - İbrahim Gezgi̇n , Ayten Pınar Bal Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.17755/esosder.712486 DO - 10.17755/esosder.712486 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 17 EP - 39 VL - 20 IS - 77 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.712486 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.712486 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi İLKOKUL 1. SINIF MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ %A İbrahim Gezgi̇n , Ayten Pınar Bal %T İLKOKUL 1. SINIF MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2021 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 20 %N 77 %R doi: 10.17755/esosder.712486 %U 10.17755/esosder.712486
ISNAD Gezgi̇n, İbrahim , Bal, Ayten Pınar . "İLKOKUL 1. SINIF MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 20 / 77 (Ocak 2021): 17-39 . https://doi.org/10.17755/esosder.712486
AMA Gezgi̇n İ , Bal A . İLKOKUL 1. SINIF MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ. esosder. 2021; 20(77): 17-39.
Vancouver Gezgi̇n İ , Bal A . İLKOKUL 1. SINIF MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2021; 20(77): 17-39.
IEEE İ. Gezgi̇n ve A. Bal , "İLKOKUL 1. SINIF MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, c. 20, sayı. 77, ss. 17-39, Oca. 2021, doi:10.17755/esosder.712486