Yıl 2021, Cilt 20 , Sayı 78, Sayfalar 1191 - 1203 2021-04-01

EVALUATION OF NON-ERGONOMIC WORKING ENVIRONMENT AND HIDDEN UNEMPLOYMENT RELATIONSHIP IN TERMS OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT: A RESEARCH ON BLUE-COLLAR WORKERS
ERGONOMİK OLMAYAN ÇALIŞMA ORTAMI VE GİZLİ İŞSİZLİK İLİŞKİSİNİN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ: MAVİ YAKALI ÇALIŞANLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Mehtap ARACI KAZICI [1]


The aim of this study is to reveal the relationship between the non-ergonomic work environment and the hidden unemployment behavior evaluated within the framework of human resources management. For this purpose, a research was conducted in Manisa province in August 2019 by collecting data via a questionnaire, from the defined population, 154 blue-collar hidden unemployed individuals were included in the sample, those who are not hidden unemployed, self-employed and those working in public institutions are not included in the example. 143 of the questionnaire forms were found suitable for analysis and the answers were evaluated using SPSS 16.0 Statistical Package Program.
According to the research results; 47.5% of 143 participants who are hidden unemployed cite non-ergonomic working conditions as the reason for looking for another job. The first three of these conditions, shown as the main reason, respectively; having a physical discomfort due to ergonomic problems with a rate of 76.4%, working in shifts with a rate of 55.8% and working in an extremely cold area with a rate of 35.2%. It is understood from these results that the elimination of ergonomic problems will retain employees.

Bu çalışmanın amacı, ergonomik olmayan çalışma ortamı ile insan kaynakları yönetimi çerçevesinde değerlendirilen gizli işsizlik davranışı arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bu doğrultuda, Manisa ilinde 2019 yılı Ağustos ayında anket yolu ile veri toplamak sureti ile bir araştırma yapılmış, anket sorularının hazırlanmasında çalışmanın teorik altyapısından faydalanılmıştır. Tanımlanmış anakitleden 154 mavi yakalı gizli işsiz örneğe alınmış, gizli işsiz olmayanlar, kendi işinde çalışanlar ile kamu kurumlarında çalışanlar örneğe dahil edilmemiştir. Cevaplanan anket formlarından 143’ü analize uygun bulunmuş, yanıtlar SPSS 16.0 İstatistiksel Paket Programı kullanılarak, Basit Frekans Analizi yöntemi ile ve tanımlayıcı istatistiki tablolar yardımı ile değerlendirilmiştir.
Araştırma sonuçlarına göre; gizli işsiz olan 143 katılımcının %47,5’i başka bir iş aramasına neden olarak ergonomik olmayan çalışma koşullarını göstermekte, bu koşullardan asıl neden olarak gösterilen ilk üçünü sırasıyla; %76,4 oranla ergonomik problemler nedeni ile fiziksel bir rahatsızlığa sahip olma, %55,8 oranla vardiyalı çalışma ve %35,2 oranla aşırı derecede soğuk alanda çalışma oluşturmaktadır. Bu sonuçlardan, ergonomik sorunların giderilmesinin çalışanı elde tutmaya fayda sağlayacağı anlaşılmaktadır.
  • Akgün, M. (2016). “Mavi yakalı çalışanlar İK’dan ne bekliyor?”, İK BLOG. https://www.kariyer.net/ik-blog/mavi-yakali-calisanlar-ikdan-ne-bekliyor/ (12.09.2018).
  • Aracı, M. (2016). “A Kind of Short-handedness: A Research About Hidden Unemployed Looking For a Job at Their Workplace, Their Characteristics and What They Think About Their Institutions”, Davıs, R. (ed.), Methodologıcal Approaches to Socıal Scıences, AGP A pg. 288-296.
  • Aracı, M. (2016). “Çalışan Yokluğunun Yönetimi, Nedenleri ve Yokluk Sorunlarına Çözüm Önerileri”, Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal, (S1), s.365-378. http://socialsciences.eurasianacademy.org/dergi//S1/30-Social%20Sciences.pdf (30.11.2016).
  • Çetin, M., S., Karabay, G. ve Kurumer, G. (2015). “Ofis Sandalyesi Memnuniyet Araştırması”, Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 3(3), s.269-274. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/195461 (12.09.2018).
  • Ertaş, C. ve Kızılarslan, Z. (2015). “Üretimde Ergonomi Çalışmaları ile Verimliliğin Artırılması”, Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 3(3), ÖS:Ergonomi2015, s.651-657. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/195488 (30.01.2020).
  • Kanca, C., O. (2012). “Türkiye’de İşsizlik ve İktisadi Büyüme Arasındaki Nedenselliğin Ampirik Bir Analizi”, Çanakkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:21, Sayı:2, s.1-18. https://dergipark.org.tr/tr/pub/cusosbil/issue/4390/60351 (10.01.2020).
  • Karakitapoğlu, N., A., Akyıldız, S., Çakmak, B. ve Alayunt, F., N. (2017). “İzmir İlinde Tekstil ve Hazır Giyim Sanayindeki Ergonomik Sorunlar”, Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, Özel Sayı:22, s.269-274. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/303434 (10.12.2018).
  • Tanır, F., Güzel, R., İşsever, H., Çalışkan, P., U. (2013). “Bir Otomotiv Fabrikasında Kas-İskelet Sorunları ve İstirahat Raporu Alanlara Verilen Ergonomi ve Egzersiz Eğitimi Sonuçları”, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi, Sayı:59, s:214-21. http://www.ftrdergisi.com/uploads/sayilar/197/buyuk/214-2212.pdf (12.09.2018).
  • Turhan, E., Özdemir, G. ve Özdemir, Y. (2015). “Yeşil Ergonomiye Genel Bakış”, Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 3(3), ÖS:Ergonomi2015, s.559-565. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/195507 (14.01.2020).
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9531-8035
Yazar: Mehtap ARACI KAZICI (Sorumlu Yazar)
Kurum: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ, GÜLŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 31 Ocak 2020
Kabul Tarihi : 16 Mart 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Nisan 2021

APA Aracı Kazıcı, M . (2021). ERGONOMİK OLMAYAN ÇALIŞMA ORTAMI VE GİZLİ İŞSİZLİK İLİŞKİSİNİN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ: MAVİ YAKALI ÇALIŞANLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 20 (78) , 1191-1203 . DOI: 10.17755/esosder.682907