Yıl 2021, Cilt 20 , Sayı 78, Sayfalar 1096 - 1116 2021-04-01

PERSONAL DEVELOPMENT LITERATURE IN TURKEY: A META-THEMATIC ANALYSIS
TÜRKİYE’DE KİŞİSEL GELİŞİM YAZINI: META-TEMATİK BİR ANALİZ

Emet GÜREL [1] , Selma Didem ÖZŞENLER [2]


This study focuses on personal development literature in Turkey and aims to analyze academic articles on personal development using a meta-thematic method. Personal development means to take one’s potential to the next level. Personal development has become an important concept and practice in the recent years and has comprehensive, multi-dimensional, and interdisciplinary characteristics. Such a study carried out in Turkey, is considered to be important in terms of creating a profile regarding the scientific characteristics of the personal development phenomenon and its appearance within Turkey. This study was carried out using national databases and indices. The study sample was composed of databases such as Google Scholar, Dergipark, Asos Index, Sobiad and the Ulakbim Index. The academic articles obtained from these databases used for this qualitative study were analyzed with the meta-analytic method. The study results were discussed according to certain themes and estimations regarding the personal development literature in Turkey and all details were included in the results section of this study. The study was completed with a general discussion of the results and recommendations for future studies. 

Kişisel gelişim yazınına odaklanan bu çalışma, Türkiye’de yayımlanmış kişisel gelişim konulu akademik makaleleri meta-tematik açıdan analiz etmeyi amaçlamaktadır. Kişisel gelişim, en yalın ifadeyle kişinin sahip olduğu potansiyeli daha ileriye taşımasıdır. Son dönemlerin önemli kavram ve uygulamalarından biri olan kişisel gelişim; kapsamlı, çok boyutlu ve disiplinlerarası bir niteliğe sahiptir. Türkiye’de kişisel gelişim yazınını konu eden böylesi bir çalışmanın, kişisel gelişim olgusunun bilimsel niteliğine ve kişisel gelişimin Türkiye’deki görünümüne ilişkin bir profil oluşturma açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Çalışma, ulusal veri tabanları ve dizinler üzerinden gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda Google Akademik, Dergipark, Asos Index ve Sobiad gibi veri tabanları ile Ulakbim dizini araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Nitel desende oluşturulan çalışma kapsamında söz konusu veri tabanlarından elde edilen akademik makaleler meta-tematik analiz yöntemi ile incelenmiştir. Araştırma bulguları, belirli temalar uyarınca yorumlanmış ve bulgulara ilişkin detaylar, çalışmanın sonuç kısmına yansıtılarak Türkiye’de kişisel gelişim yazınına ilişkin çıkarımlar yapılmıştır. Çalışma, bulguların genel yorumu ve ileriki çalışmalar için öneriler ile sonlanmaktadır.
 • Akarsu, B. (1975). “Kişisel”. Felsefe Terimleri Sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Aksoy, A. B., Güngör, A. B. ve Kaytez, N. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Mutluluk ve Alçakgönüllülük Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi,. Kastamonu Eğitim Dergisi. 25 (3), 1119-1132.
 • Arlı, E. (2013). Barınma Yerinin Üniversite Öğrencilerinin Kişisel ve Sosyal Gelişim ve Akademik Başarı Üzerindeki Etkilerinin Odak Grup Görüşmesi ile İncelenmesi, Yükseköğretim ve Bilim Dergisi. 3 (2): 173-178.
 • Asos Index (2020). “Kişisel Gelişim”. https://asosindex.com.tr Erişim Tarihi: 24.04.2020.
 • Atıcı, M., Sanberk, İ. ve Ortakale, Y. (2011). Mesleki ve Kişisel Gelişim Açısından PDR 3. Sınıf Öğrencilerinin Grup Rehberliği Etkinliklerine İlişkin Görüşlerin İncelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 20 (3): 459-477.
 • Bacanlı, H. (2000). Gelişim ve Öğrenme. 3. Baskı. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Balaban, Ö. ve Çakmak, D. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Kişisel Eğitimlerine Yönelik Algılarının İncelenmesi, Sakarya İktisat Dergisi. 5 (1): 1-17.
 • Bayram, A. ve Yılmaz, E., Z. (2019). Seyahat Acenteleri Çalışanlarında Duygusal Zekânın Kişisel Gelişim İnisiyatifi Alma Becerisine Etkisinde Psikolojik Şiddetin Aracı Rolü, Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi. 11 (21): 511-528.
 • Batdı, V. (2017). Smart Board and Academic Achievement in Terms of Process of Integrating Technology into Instruction: A study on the McA. Croatian Journal of Education. Vol: 19 (3): 763-801.
 • Batdı, V. (2019). Meta-Tematik Analiz. (Edit.) Batdı, V. Meta-Tematik Analiz Örnek Uygulamalar. İstanbul: Anı Yayıncılık.
 • Çakır, O. ve Can, B. (2018). Turizm Lisans Öğrencilerinin Sektörde Çalışma Niyetlerinin Öğrencilerin Akademik, Profesyonel ve Kişisel Gelişim Düzeylerinde Yarattiği Farkliliklar Üzerine Bir Araştırma. GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism, Recreation and Sports Sciences. 1 (1): 22-33.
 • Çayır, N. Akkocaoğlu ve Gökbulut, Ö. Ö. (2015). Yaratıcı Drama Yöntemi ile Öğretmen Yeterliklerinden Kişisel Gelişim Üzerine Nitel Bir Çalışma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 11 (2): 252-270.
 • Çoruk, A. (2012). Öğretmen Adaylarının Kişisel Gelişime Yönelik Algıları ve Kişisel Gelişim Çabaları. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2: 233-245.
 • Day, C. (1994). Düşünce ve Hareketi Birleştirmek: Öğretmenler için Kişisel Gelişim Planlaması. (Çev.) Bakioğlu, A., Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. (6), 69-82.
 • Debognies, P., Schaillee, H., Haudenhuyse, R. ve Theeboom, M. (2019). Personal Development of Disadvantaged Youth through Communitysports: A Theory-Driven Analysis of Relational Strategies. Sport in Society. 22 (6): 897-918.
 • Demir, B., Atalay, A. ve Öztürk, M. (2018). Muhasebe ve Denetim Bölümü Öğrencilerinin Sosyal Medya ve Kişisel Gelişim ile İlgili Görüşleri: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Örneği. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 3 (2): 326-335.
 • Dergipark (2020). “Kişisel Gelişim”. https://dergipark.org.tr Erişim Tarihi: 24.04.2020
 • Dinçer, Ö. (2008). Örgüt Geliştirme-Teori, Uygulama ve Teknikleri. 2. Baskı. İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Edmunds, R. ve Richardson, J. T. (2009). Conceptions of Learning, Approaches to Studying and Personal Development in UK Higher Education. British Journal of Educational Psychology. Vol: 79: 295-309.
 • Ganghua, C., Jigang, B. ve Songshan (Sam) H., (2014). Developing a Scale to Measure Backpackers’ Personal Development. Journal of Travel Research. Vol. 53 (4): 522–536.
 • Genç, M. ve Fidan, Y. (2019). Öğrencilerin Kişisel Gelişim Yönelimlerinin Kariyer Uyum Yeteneklerine Etkisi: Üniversite Öğrencileri Örneği. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 35: 151-178.
 • Gümüş, V., Y. (2017). Self-Help Literature in Turkey from the Perpective of Translation Studies. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Cilt: 10. Sayı: 2: 93-116.
 • Gürel, E., (2018 a). Kişisel Gelişim Ders Notları. İzmir: Ege Üniversitesi.
 • Gürel, E., (2018 b). Türkçede Bulunan Değişim İle İlgili Atasözleri ve Deyimler: Bir İçerik Analizi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 11 (57): 601-615.
 • Gürel, E., (2020). Kişisel Değişim Ve Gelişim Ders Notları. İzmir: Ege Üniversitesi.
 • Google Scholar (2020). “Kişisel Gelişim”. https://scholar.google.com Erişim Tarihi: 24.04.2020.
 • Greenaway, R. (1998). In Search of Respectable Adventure. Horizons. 14: 24–26.
 • Gürüz, D. ve Gürel, E. (2009). Yönetim ve Organizasyon-Bireyden Örgüte, Fikirden Eyleme. 2. Baskı. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Hançerlioğlu, O. (1994). “Kişisel”. Felsefe Ansiklopedisi-Kavramlar ve Akımlar. Cilt: 3. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • İbili, E. ve Uyanık, H. (2018). Öğrencilerin Yurt Memnuniyet Düzeyleri ile Kişisel Gelişim Yönelimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yükseköğretim Dergisi. 8 (3): 293–300.
 • Karaçam, Z. (2013). Sistematik Derleme Metodolojisi: Sistematik Derleme Hazırlamak İçin Bir Rehber. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokul Elektronik Dergisi. 6 (1): 26-33.
 • Kamiloğlu, F. ve Yurttaş, Ö., U. (2014). Sosyal Medyanın Bilgi Edinme ve Kişisel Gelişim Sürecine Katkısı ve Lise Öğrencileri Üzerine Bir Alan Çalışması. İleti-ş-im Dergisi. 21: 129-150.
 • Koç, M., (2013). Modern Bir İmkan Olarak ‘Din Hizmetlerinde Kişisel Gelişim’ Yaklaşımı: Diyanet İşleri Başkanlığı Personeli Üzerine Uygulamalı Bir Model Önerisi. Değerler Eğitimi Dergisi. 11 (26): 149-183.
 • Koçel, T., (2005). İşletme Yöneticiliği. 10. Baskı. İstanbul: Arıkan Basım Yayım.
 • Maslow, A., (2017). İnsan Olmanın Psikolojisi. 5. Baskı. Çeviren: Okhan Gündüz. İstanbul: Kuraldışı Yayınları.
 • Mutlu, E., (2004). “Kişinin İç İletişimi”. İletişim Sözlüğü. 4. Baskı. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Öner, M. B., (2018). Kurumların Çalışanlarına Yönelik Aldırdıkları Kişisel ve Kurumsal Gelişim Eğitimlerinin Ekonomideki Krizlerle Olan İlişkisi (250 Firma). Kesit Akademi Dergisi. 17: 247-295.
 • Özdemir, İ., (2010). Kişisel Gelişim Kitaplarının Eleştirel Bir Değerlendirmesi. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 1 (2): 63-95.
 • Paker, O., (2011). Postmodern Bilgelik: Yeni Çağ Söyleminde Kişisel Gelişim ve ‘Ruhsal Alıştırmalar’. Psikoloji Çalışmaları Dergisi. 31: 61-98.
 • Sevim, B. A., (2013). Kişisel Gelişim Kitaplarındaki Başarı İdeolojisi. Turkish Studies. 8 (3): 17-35.
 • Sobiad (2020). “Kişisel Gelişim”. https://atif.sobiad.com/ Erişim Tarihi: 24.04.2020.
 • Şahin, F., Y. ve Taşkın T. (2019). Çalışmayan Ev Kadınlarının Mutluluk ve Kişisel Gelişim Yönelimi Düzeylerinin İncelenmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi. 15: 24-36.
 • Watts, F. N., Webster, S.M., Morley, C.J. ve Cohen J. (1992). Expedition Stress And Personality Change. British Journal of Psychology. 83: 337–341.
 • Tekindal, M., (2018). Kişisel Gelişim Ölçeği-Revize Türkçe Versiyonunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 3 (3): 17-24.
 • TR Dizin (2020). “Kişisel Gelişim”. https://app.trdizin.gov.tr Erişim Tarihi: 24.04.2020.
 • Türk, M., ve Akman, A. (2018). Erasmus Değişim Programından Yararlanan Öğrencilerin Dil Yeterliliği, Kişisel Gelişim ve Kariyer Planlaması Üzerine Bir Araştırma: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Uygulama Örneği. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2 (2): 180-199.
 • Türk Dil Kurumu (2020). “Kişisel”. Büyük Türkçe Sözlük. https://sozluk.gov.tr/. Erişim Tarihi: 24.04.2020.
 • Yalçın, İ. ve Malkoç, A., (2013). Adaptation of Personal Growth Initiative Scale-II to Turkish and Investigation of Psychometric Properties. Journal of Psychiatry and Neurological Sciences. 26: 258-266.
 • Yolaç, E., (2017). Sapere Aude. İstanbul: Sola Yayınları.
 • Yolaç, E., (2020). Kendini Doğurmak. Düşünbil. https://dusunbil.com/kendini-dogurmak. 10.04.2020.
Birincil Dil tr
Konular İletişim
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5120-8042
Yazar: Emet GÜREL
Kurum: EGE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-4627-7948
Yazar: Selma Didem ÖZŞENLER (Sorumlu Yazar)
Kurum: EGE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 1 Temmuz 2020
Kabul Tarihi : 28 Şubat 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Nisan 2021

APA Gürel, E , Özşenler, S . (2021). TÜRKİYE’DE KİŞİSEL GELİŞİM YAZINI: META-TEMATİK BİR ANALİZ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 20 (78) , 1096-1116 . DOI: 10.17755/esosder.762032