Yıl 2021, Cilt 20 , Sayı 78, Sayfalar 1008 - 1025 2021-04-01

ANALYSIS OF 5TH GRADE MIDDLE SCHOOL STUDENTS’ READING ANXIETY IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES
ORTAOKUL BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA KAYGILARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Eyüp İZCİ [1] , Emine KAYA [2]


This study aims to investigate 5th grade middle school students’ reading anxiety by taking different variables into consideration. Correlational survey model which is one of the models of quantitative research method is used for the research. The sample of the research consists of 623 5th graders studying at 17 different schools located in urban and suburban districts of Adıyaman. In order to evaluate students’ reading anxieties, “Reading Anxiety Scale” developed by Çeliktürk and Yamaç (2015) is used. For analyzing the data, SPSS software is used. As the results of the analyses, it is found that students who start the school very early at the age of 60-65 months have higher level of anxiety compared to the students who start the school at the age of 66-71 months or more. When the anxiety level is analyzed according to gender variable, it is seen that males have higher anxiety level than females. As for the locations of the schools, it is found that students who live villages have higher anxiety level compared to students who live in towns and city center. Another result shows that students whose parents are well educated have less anxiety level. As for the influence of pre-school, it is found that students who attended to pre-school have less anxiety level than the students who did not. Suggestions are given by commenting on these results. 

Bu araştırma ortaokul beşinci sınıf öğrencilerinin okuma kaygılarının farklı değişkenler açısından incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma tarama modellerinden ilişkisel tarama deseniyle yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini Adıyaman il merkezi, ilçeleri ve köylerinde 17 farklı okulda öğrenim gören 623 beşinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Öğrencilerin okuma kaygılarını ölçmek amacıyla Çeliktürk ve Yamaç (2015) tarafından geliştirilen “Okuma Kaygısı Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizi için SPSS paket programı kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda ilkokula erken yaşta 60-65 aylık başlayan çocukların kaygı düzeylerinin 66-71 ay ve 72 ay ve üzeri yaşlarda ilkokula başlayan öğrencilerden yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Cinsiyet değişkeni açısından kaygı düzeyleri incelendiğinde; erkeklerin kaygı düzeyinin kızlardan daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Okulun bulunduğu yerleşim birimi açısından kaygı puanları incelendiğinde köyde yaşayan öğrencilerin kaygı düzeylerinin diğer iki gruptan yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Anne ve babanın eğitim seviyesi yükseldikçe çocuklarda kaygı düzeyinin düştüğü görülmüştür. Ayrıca okul öncesi eğitim alan öğrencilerin kaygı düzeylerinin almayanlara göre daha düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bulgulardan hareketle sonuçlara ve önerilere yer verilmiştir.
  • Altunkaya, H. (2017). “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Dinleme Ve Okuma Kaygıları”.Education Sciences, 12 (2), 107-121.
  • Arslan, A. (2017). “Ortaokul Öğrencilerinin Okuma Kaygıları Ve Akademik Özyeterlik İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi”. Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4 (3), 30-44.
  • Blaır, L. (2008). Huzur (Uyku Bozukluğu ,Olumsuz Düşünce, Kaygı Ve Stresle Baş Etme Yolları). (Çev. Ceren Aral). Ankara: Akılçelen Kitaplar.
  • Burkovik, Y. (2013). Sosyal Fobi. İstanbul: Timaş Yayınları.
  • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6975-0454
Yazar: Eyüp İZCİ (Sorumlu Yazar)
Kurum: İnönü üniversitesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-7876-8608
Yazar: Emine KAYA
Kurum: INONU UNIVERSITY, INSTITUTE OF EDUCATIONAL SCIENCES
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 30 Kasım 2020
Kabul Tarihi : 22 Aralık 2020
Yayımlanma Tarihi : 1 Nisan 2021

APA İzci, E , Kaya, E . (2021). ORTAOKUL BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA KAYGILARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 20 (78) , 1008-1025 . DOI: 10.17755/esosder.833862