Yıl 2021, Cilt 20 , Sayı 79, Sayfalar 1048 - 1059 2021-07-01

VALIDITY AND RELIABILITY STUDY OF THE STUDENT PERCEPTION SCALE ON THE TEACHING STAFF'S CLASSROOM MANAGEMENT SKILLS
ÖĞRETİM ELEMANLARININ SINIF YÖNETİM MODELLERİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ ALGISI ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Celal Teyyar UĞURLU [1] , Ebru BOZPOLAT [2] , Gonca USTA [3] , Ahmet Salih ŞİMŞEK [4]


Bu araştırmanın amacı; üniversite öğrencilerinin öğretim elemanlarının sınıf yönetimi becerilerine ilişkin algılarını ortaya koymak için geçerliği ve güvenirliği kanıtlanmış bir ölçme aracının geliştirilmesidir. Bu amaçla, aşamalı örnekleme yöntemiyle Cumhuriyet Üniversitesinde farklı fakültelerde yer alan öğrenciler tesadüfi örnekleme yönteminden yararlanılarak belirlenmiştir. Araştırma kapsamında toplam 850 öğrenciye veri toplama aracı uygulanmış, ancak toplanan ölçeklerden eksik doldurulanlar çıkarılarak 814 öğrenciye ulaşılmıştır. Ölçek geliştirme sürecinde ön uygulama için oluşturulan formla, 145 üniversite öğrencisi üzerinden elde edilen veriler analiz edilmiştir. Ön uygulama ile elde edilen verilere AFA yapılmış ve öncelikle maddelerin faktör yükleri dikkate alınmıştır. Böylece, esas uygulama 29 madde ve üç bileşenli bir yapı ile gerçekleştirilmiştir. Esas uygulamadan elde edilen verilere AFA ve DFA yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda ölçek 24 madde ve üç bileşenden oluşan bir yapı olarak son halini almıştır. Ölçek geliştirmeye ilişkin tüm bulgular birlikte değerlendirildiğinde SYBAÖ’nin öğretim elemanlarının sınıf yönetim becerilerini ölçmede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu söylenebilir.
Ölçek, Ölçek geliştirme, Sınıf yönetimi, Sınıf yönetimi becerileri, ölçek geliştirme, sınıf yönetimi
  • Akın, U. ve Koçak, R. (2007). Öğretmenlerin sınıf yönetimi becerileri ile iş doyumları arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 51, 353-370.
  • Aksu, S. ve Yıldırım, A. (2016). Classroom management through the eyes of elementary teachers in Turkey: A phenomenological study. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 16 (3), 771-797.
  • Alpar, R. (2011). Uygulamalı çok değişkenli istatistiksel yöntemler. Ankara: Detay Yayıncılık.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7933-9327
Yazar: Celal Teyyar UĞURLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: Cumhuriyet Üniversitesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-1890-8167
Yazar: Ebru BOZPOLAT
Kurum: SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-7276-9589
Yazar: Gonca USTA
Kurum: SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-9764-3285
Yazar: Ahmet Salih ŞİMŞEK
Kurum: KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Proje Numarası EĞT-032
Tarihler

Başvuru Tarihi : 2 Temmuz 2020
Kabul Tarihi : 21 Nisan 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Temmuz 2021

APA Uğurlu, C , Bozpolat, E , Usta, G , Şimşek, A . (2021). ÖĞRETİM ELEMANLARININ SINIF YÖNETİM MODELLERİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ ALGISI ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 20 (79) , 1048-1059 . DOI: 10.17755/esosder.762724