Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

İLKOKULLAR İÇİN GELİŞTİRİLEN GİRİŞİMCİLİK ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖĞRENCİLERİN ÖZ-YETERLİLİK İNANÇLARINA ETKİSİ

Yıl 2021, Cilt 20, Sayı 80, 1832 - 1845, 20.09.2021
https://doi.org/10.17755/esosder.866850

Öz

Bu araştırmada ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerine yönelik tasarlanan girişimcilik öğretim programının öğrencilerin genel öz yeterlilik inançları üzerindeki etkisini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmada, yarı deneysel desenlerden ön test-son test eşleştirilmiş kontrol gruplu desen kullanılmıştır. Çalışma grubunu, 2018-2019 eğitim öğretim yılında ilkokul 4. sınıfta öğrenim gören 34 deney grubu, 33 kontrol grubu öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma sürecinde, öncelikle ihtiyaç analizi çalışmalarına dayalı olarak girişimcilik öğretim programı tasarlanmış, ardından programın pilot uygulaması ve 11 haftalık asıl uygulaması gerçekleştirilmiştir. Veriler, uygulama öncesi ve sonrasında “Çocuklar için Öz yeterlilik Ölçeği” aracılığıyla toplanmış, normallik testlerinden kolmogorov-smirnov ve sahapiro-wilk testi, hipotez testlerinden ilişkili ölçümler t-testi, ilişkisiz gruplar t-testi ve etki büyüklüğü testlerinden Cohen d testi uygulanarak analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre deney grubundaki öğrencilerin uygulama öncesi ve sonrasında öz yeterlilik ölçeğinden aldıkları toplam puanların anlamlı bir farklılık gösterdiği, kontrol grubundaki öğrencilerin ise anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir. Buna göre; girişimcilik öğretim programının ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin genel öz yeterlilik inançlarını anlamlı biçimde geliştirdiği sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Akpınar, S. (2011). Girişimciliğin Temel Kavramları. Kocaeli: Umuttepe Yayınları.
 • Basım, H. N., Korkmazyürek, H., ve Tokat, A. O. (2008). Çalışanların Öz Yeterlilik Algılamasının Yenilikçilik Ve Risk Alma Üzerine Etkisi: Kamu Sektöründe Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19, 121-130.
 • Bergman, N., Rosenblatt, Z., Erez, M. & De-Haan, U. (2011). Gender and The Effects of an Entrepreneurship Training Programme On Entrepreneurial Self-Efficacy and Entrepreneurial Knowledge Gain. International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 13(1), 38-54.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2018). Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Cansoy, R. (2018). Uluslararası Çerçevelere Göre 21. Yüzyıl Becerileri ve Eğitim Sisteminde Kazandırılması. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7(4), 3112-3134.
 • Chen, C. C., Greene, P. G. & Crick, A. (1998). Does Entrepreneurial Self-Efficacy Distinguish Entrepreneurs From Managers? Journal of Business Venturing, 13(4), 295-316.
 • Cohen, J. (1988). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences. USA: Erbaum Press.
 • Çankır, B. (2017). Öz-Yeterlilik ve Değişime Karşı Direncin Girişimcilik Eğilimi Üzerine Etkisi. Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 3(2), 115-124.
 • Çetin, B. (2007). Yeni İlköğretim Programı (2005) Uygulamalarının İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Çalışma Alışkanlıkları ile Öz-Yeterliliklerine Etkisi ve Öğrencilerin Program Hakkındaki Görüşleri. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Çetin, F. (2011). Örgüt İçi Girişimcilikte Öz Yeterlilik Algısı ve Kontrol Odağının Rolü. Business and Economics Research Journal, 2(3), 69-85.
 • Çolakoğlu, H. ve Çolakoğlu, T. (2016). Üniversitelerdeki Girişimcilik Eğitimi ile Öz Yeterlilik Algısı ve Girişimcilik Potansiyeli İlişkisi Üzerine Bir Saha Araştırması. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, 17(37), 70-84.
 • Diaz-Garcia, C., Saez-Martinez, F. & Jimenez-Moreno, J. (2015). Assessing The Impact of The “Entrepreneurs” Education Programme on Participants’ Entrepreneurial Intentions. RUSC Universitiesand Knowledge Society Journal, 12(3), 17-31.
 • Ergun Özler, N. D., Giderler, C. & Baran, H. (2017). Öz Yeterlilik Ve Kontrol Odağının Bireylerin Girişimcilik Niyeti Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 13(13), 736-747.
 • Florin, J., Karri, R. & Rossiter, N. (2007). Fostering Entrepreneurial Drive in Business Education: An Attitudinal Approach. Journal of Management Education, 31(1), 17-42.
 • Gömleksiz, M. N. ve Kan, A. Ü. (2009). Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının Eleştirel Düşünme, Yaratıcı Düşünme ve Girişimcilik Becerilerini Kazandırmadaki Etkililiğinin Belirlenmesi (Diyarbakır İli Örneği). Fırat Üniversitesi Doğu Araştırmaları Dergisi, 8(1), 39-49.
 • Güney, S. (2015). Girişimcilik: Temel Kavramlar ve Bazı Güncel Konular. Ankara: Siyasal kitabevi.
 • Hassi, A. (2016). Effectiveness of Early Entrepreneurship Education at The Primary School Level: Evidence From A Field Research in Morocco. Citizenship, Social and Economics Education, 15(2), 83-103.
 • Hiscrich, D. R. & Peters, M. P. (2002). Entrepreneurship. USA: Mc.Graw-HillIrwin.
 • Hmieleski, K. M. & Corbett, A. C. (2008). The Contrasting Interaction Effects of Improvisational Behavior with Entrepreneurial Self-Efficacy on New Venture Performance and Entrepreneur Work Satisfaction. Journal of Business Venturing, 23(4), 482-496.
 • Hocaoğlu. N. ve Akkaş Baysal, E. (2019). Nicel Araştırma Modelleri-Desenleri. İçinde; Eğitimde Eylem Araştırması ve Örnek Uygulamalar (Ed: G. Ocak) (1. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Indarti, N., Rostiani, R. & Nastiti, T. (2016). Underlying Factors of Entrepreneurial Intentions Among Asian Students. The South East Asian Journal of Management, 143-160.
 • Jahani, S., Babazadeh, M., Haghighi, S., & Cheraghian, B. (2018). The Effect of Entrepreneurship Education on Self-Efficacy Beliefs and Entrepreneurial Intention of Nurses. Journal of Clinical & Diagnostic Research, 12(6), 18-21.
 • Kerse, G., Babadağ, M., ve Kerse, Y. (2017). Girişimcilik Eğitiminin Girişimcilik Niyetine Etkisi: Girişimsel Öz-Yetkinliğin Aracı Rolü. Journal of Suleyman Demirel University Institute of Social Sciences, 29(4), 633-656.
 • Kozikoğlu İ., ve Altunova N., (2018). Öğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerilerine ilişkin öz-yeterlik algılarının yaşam boyu öğrenme eğilimlerini yordama gücü. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 8(3), 522-531.
 • Luszczynska, A., Scholz, U. & Schwarzer, R. (2005). The General Self-Efficacy Scale: Multicultural Validation Studies. The Journal of psychology, 139(5), 439-457.
 • Malebana, M. J., & Swanepoel, E. (2014). The relationship between exposure to entrepreneurship education and entrepreneurial self-effi cacy. Southern African Business Review, 18(1), 1-26.
 • Marangoz, M. (2013). Girişimcilik. İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • MEB (2018). Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı. Ankara: Devlet Kitapları Basım Evi.
 • Nowinski, W.,Haddoud, M.Y., Lancaric, D. Egerova, D. & Czegledi, C. (2017). The Impact of Entrepreneurship Education, Entrepreneurial Self efficacy and Gender on Entrepreneurial Intentions of University Students in The Visegrad Countries. Studies in Higher Education, DOI:10.1080/03075079.2017.1365359, 1-19
 • Pajares, F. (2006). Self-Efficacy During Childhood and Adolescence. In: Self-Efficacy Beliefs of Adolescents (Ed: F. Pajares and T. Urdan), Information Age Publishing, Inc.
 • Senemoğlu, N. (2009). Gelişim Öğrenme ve Öğretim: Kuramdan Uygulamaya. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Shinnar, R.S.,Hsu, D.K. & Powell, B.C. (2014). Self-efficacy, Entrepreneurial Intentions, and Gender: Assessing The Impact of Entrepreneurship Education Longitudinally. The International Journal of Management Education, 12, 561-570.
 • Soysal, A., Kıran, Ş. ve Salmi, H. (2017). Sağlık Yönetimi Bölümü Lisans Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri ve Özelliklerinin Bazi Sosyo-Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi. International Journal of Academic Value Studies, 3(14), 48-59.
 • Studdard, N. L., Dawson, M., & Jackson, N. L. (2013). Fostering entrepreneurship and building entrepreneurial self-efficacy in primary and secondary education. Creative and Knowledge Society, 3(2), 1-14.
 • Wilson, Fiona, Jill Kickul & Deborah Marlino (2007). Gender, entrepreneurial Self‐Efficacy, and entrepreneurial career intentions: Implications for entrepreneurship Education. Entrepreneurship Theory And Practice, 31(3), 387-406.
 • Zhao, H.,Hills, G.E. & Seibert, S.E. (2005). The Mediating Role of SelfEfficacy in The Development of Entrepreneurial Intentions. Journal of Applied Psychology, 90(6), 1265– 1272.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler, Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ramazan YURTSEVEN (Sorumlu Yazar)
MEB İstanbul Sultanbeyli Nene Hatun İlkokulu
0000-0001-9963-8642
Türkiye


Mustafa ERGÜN
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-9087-8540
Türkiye


Gürbüz OCAK
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0001-8568-0364
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 20 Eylül 2021
Başvuru Tarihi 23 Ocak 2021
Kabul Tarihi 4 Şubat 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 20, Sayı 80

Kaynak Göster

APA Yurtseven, R. , Ergün, M. & Ocak, G. (2021). İLKOKULLAR İÇİN GELİŞTİRİLEN GİRİŞİMCİLİK ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖĞRENCİLERİN ÖZ-YETERLİLİK İNANÇLARINA ETKİSİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 20 (80) , 1832-1845 . DOI: 10.17755/esosder.866850

                                                                                                                                                                          21765

                                                                                                 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.