Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

A COMPARATIVE ANALYSIS OF MIDDLE SCHOOL FOLK CULTURE CURRICULUMS DEVELOPED IN TURKEY

Yıl 2022, Cilt: 21 Sayı: 81, 61 - 75, 14.01.2022
https://doi.org/10.17755/esosder.972351

Öz

Araştırmada 2006, 2007, 2008 ve 2018 Ortaokul Seçmeli Halk Kültürü Dersi Öğretim Programlarının karşılaştırmalı olarak analizinin yapılması amaçlanmıştır. Bunun için araştırmada betimsel model benimsenmiş ve doküman inceleme tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın veri kaynaklarını, 2006-2007-2008 ve 2018 yıllarında MEB TTK tarafından yayımlanan Ortaokul Seçmeli Halk Kültürü Dersi Öğretim Programları oluşturmuştur. Veri toplama araçları olarak, Karşılaştırmalı Doküman ve Öğretim Programları Analiz Formları kullanılmıştır. Veriler betimsel yoldan analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, 2006-2007 ve 2008 öğretim programlarında yer alan komisyon listesi, etkinlik örnekleri, halk biliminin tanımı, amacı ve Halk Kültürü dersinin açıklaması gibi bölümlerin, 2018 öğretim programında yer almadığı belirlenmiştir. Ayrıca 2018 öğretim programında becerilere yer verilmediği, bunun yerine yetkinliklerin çekirdek beceriler olarak yer aldığı saptanmıştır. Bunlara ek olarak öğretim programlarında birbirinden farklı değerlere yer verildiği; öğrenme alanları ve kazanımlarda ise büyük ölçüde benzerlikler olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Eğitim durumları boyutu incelendiğinde, 2006-2007 ve 2008 öğretim programlarında her bir kazanım ile ilgili etkinlik ve günlük ders planı örneklerine ayrıntılı bir şekilde yer verilmesine rağmen; 2018 öğretim programında herhangi bir etkinlik örneğine yer verilmediği belirlenmiştir. Değerlendirme boyutunda ise 2006-2007 ve 2008 öğretim programlarında ölçme araçları ayrıntılı bir şekilde açıklanıp, bunlarla ilgili kazanım bağlantılı örneklere yer verilirken, 2018 öğretim programında ölçme-değerlendirme yöntem ve araçlarına yer verilmediği saptanmıştır.

Kaynakça

 • Bilgin, N. (2014). Sosyal bilimlerde içerik analizi teknikler ve örnek çalışmalar. Ankara: Siyasal Kitapevi.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2015). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem.
 • Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2017). Qualitative inquiry and research design. USA: Sage.
 • Çavdarcı, M. (2002). Türkiye'de sosyal değerlerin aşınması ve kültür sömürgeciliği (Unpublished master'y thesis). Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • Çobanoğlu, Ö. (2020). Halkbilimi kuramları ve araştırma yöntemleri tarihine giriş. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Demirel, Ö. (2015). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Pegem Yayınları.

A COMPARATIVE ANALYSIS OF MIDDLE SCHOOL FOLK CULTURE CURRICULUMS DEVELOPED IN TURKEY

Yıl 2022, Cilt: 21 Sayı: 81, 61 - 75, 14.01.2022
https://doi.org/10.17755/esosder.972351

Öz

This research aimed to make a comparative analysis of 2006, 2007, 2008, and 2018 Middle School Elective Folk Culture Course Curriculum. For this, descriptive model was adopted in the research and document analysis technique was used. The data source of the study was the Middle School Elective Folk Culture Course Curriculums published by the Ministry of National Education Board of Education in 2006-2007-2008 and 2018. In the data collection process two forms were used; Comparative Document, and Curriculum Analysis Forms. The data were analyzed descriptively. According to the analysis results, it was determined that the sections such as the commission list, activity examples, the definition and purpose of folklore and the description of the Folk Culture course in the 2006-2007 and 2008 curricula were not included in the 2018 curriculum. When the structural features of the curriculum were examined, it was determined that the 2018 curriculum did not include skills, but instead included competencies as core skills. In addition, different values are included in the curriculum; it has been concluded that there are substantial similarities in learning areas and acquisitions. When examining the dimension of teaching-learning process, although the 2006-2007 and 2008 curricula include detailed examples of activities and daily lesson plans related to each acquisition it was determined that there was no sample activity in the 2018 curriculum. In the evaluation dimension, while the measurement tools are explained in detail in 2006-2007 and 2008 curricula and examples related to their outcomes are included, it has been determined that measurement-evaluation methods and tools are not included in the 2018 curriculum.

Kaynakça

 • Bilgin, N. (2014). Sosyal bilimlerde içerik analizi teknikler ve örnek çalışmalar. Ankara: Siyasal Kitapevi.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2015). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem.
 • Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2017). Qualitative inquiry and research design. USA: Sage.
 • Çavdarcı, M. (2002). Türkiye'de sosyal değerlerin aşınması ve kültür sömürgeciliği (Unpublished master'y thesis). Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • Çobanoğlu, Ö. (2020). Halkbilimi kuramları ve araştırma yöntemleri tarihine giriş. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Demirel, Ö. (2015). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Pegem Yayınları.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Eğitim Üzerine Çalışmalar
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Sezgin ELBAY
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)
0000-0002-0601-8063
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 14 Ocak 2022
Yayımlanma Tarihi 14 Ocak 2022
Gönderilme Tarihi 16 Temmuz 2021
Kabul Tarihi 24 Ağustos 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 21 Sayı: 81

Kaynak Göster

APA Elbay, S. (2022). A COMPARATIVE ANALYSIS OF MIDDLE SCHOOL FOLK CULTURE CURRICULUMS DEVELOPED IN TURKEY . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 21 (81) , 61-75 . DOI: 10.17755/esosder.972351

                                                                                                                                                                          21765      

                                                   Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences),  Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

                                              ESBD Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences), Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmiştir. Marka No:2011 119849.