Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

TIP EĞİTİMCİLERİNİN TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ

Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 83, 1017 - 1032, 01.07.2022
https://doi.org/10.17755/esosder.1064036

Öz

Bu çalışmanın amacı tıp eğitimcilerinin teknolojik pedagojik alan bilgisi düzeylerini bazı değişkenlere göre incelemektir. Araştırmada nicel araştırma yöntemi benimsenmiştir ve tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma grubunu, Orta Anadolu’da yer alan bir üniversiteye bağlı Tıp Fakültesi’nde görev yapan 116 tıp eğitimcisi (öğretim üyeleri) oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından derlenen 42 madde ve 6 boyuttan oluşan "Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Ölçeği" ile yine araştırmacı tarafından hazırlanan ve beş sorudan oluşan "Demografik Bilgiler Anketi" kullanılmıştır. Teknolojik pedagojik alan bilgisi ölçeğinde yer alan boyutlar; teknolojik bilgi (7 madde), içerik bilgisi (6 madde), pedagojik bilgi (9 madde), pedagojik içerik bilgisi (10 madde), teknolojik pedagojik bilgi (6 madde) ve teknolojik içerik bilgisidir (4 madde). Verilerin analizinde t test ve ANOVA kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre tıp eğitimcilerinin teknolojik pedagojik alan bilgisi toplam puanları yalnızca bölüm değişkenine göre farklılaşmaktadır. Alt boyutlar açısından ise teknolojik bilgi boyutu cinsiyete göre; teknolojik bilgi ve teknolojik pedagojik bilgi boyutları bölüme göre; içerik bilgisi boyutu unvana göre ve içerik bilgisi ile pedagojik içerik bilgisi boyutları yaşa göre farklılaşmaktadır.

Kaynakça

 • Açıkgenç, A., Köse, M. R., Günel, M. ve Demirkol, B. (2011). 21. yüzyıl öğrenci profili. Ankara: EARGED. http://www.meb.gov.tr/earged/earged/21.%20yy_og_pro.pdf adresinden 13.10.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Adıgüzel, A. (2010). İlköğretim okullarında öğretim teknolojilerinin durumu ve sınıf öğretmenlerinin bu teknolojileri kullanma düzeyleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(15), 1-17.
 • Akkoyunlu, B. ve Yılmaz-Soylu, M. (2010). Öğretmenlerin sayısal yetkinlikleri üzerine bir çalışma. Türk Kütüphaneciliği, 24(4), 748-768.
 • Ataoğlu S. (2018). Tıp eğitimi ilkeleri, eğitim amaçları ve değerlendirme stratejisi Düzce Tıp Fakültesi Dergisi, 20(3), 57-58. Doi: 10.18678/dtfd.494942.
 • Başıbüyük, E. (2015). Mental representation and its philosophical background. International Journal of Social Sciences and Education Research, 1(3), 903-907.
 • Başıbüyük, B. ve Akgün, Ö. Y. (2016, Mayıs). Öğretim elemanlarının teknolojik pedagojik alan bilgisi öz-yeterlilik algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi: Erzincan örneği. 10th International Computer and Intructional Tecnologies Symposium’da sunulan bildiri, Rize.
 • Bennett, S. J., Maton, K. A., & Kervin, L. K. (2008). The digital natives debate: A critical review of the evidence. British Journal of Educational Technology, 39(5), 775-786. Doi: 10.1111/J.1467-8535.2007.00793.X
 • Bilici, S. ve Güler, Ç. (2016). Ortaöğretim öğretmenlerinin TPAB düzeylerinin öğretim teknolojilerini kullanma durumlarına göre incelenmesi. Elementary Education Online, 15(3), 898-921. Doi: 10.17051/io.2016.05210
 • Budakoğlu, İ., Çoşkun, Ö. ve Sayek, İ. (2015). Tıp eğiticisinin özellikleri. İ. Sayek (Ed.), Tıp eğiticisi el kitabı içinde (s. 261-274). Ankara: Güneş Tıp.
 • Burns, A. C., & Bush, R. F. (2015). Marketing research. (F. Demirci-Orel, Çev.) Ankara: Nobel.
 • Büyüköztürk, Ş. (2014). Deneysel desenler: Öntest-sontest, kontrol grubu, desen ve veri analizi. Ankara: Pegem.
 • Chen, R. (2010). Investigating models for preservice teachers use of technology to support student-centered learning. Computers and Education, 55(1), 32-42. Doi: 10.1016/j.compedu.2009.11.015
 • Çar, B. ve Aydos, L. (2020). Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgisi ile ilgili yeterliliklerinin incelenmesi. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 25(4), 441-454. Doi: 57046/756595
 • Denise, A., Schmidt, D. A., Baran, E., Thompson, A. D., Mishra, P., Koehler, M. J., & Shin, T. S. (2009). Technological pedagogical content knowledge (TPACK): The development and validation of an assessment instrument for preservice teachers. Journal of Research on Technology in Education, 42(2), 123–149. Doi: 10.1080/15391523.2009.10782544
 • Demir, M., Güder, O. ve Akgün, A. (2020). Investigation of the effect of gender on technological pedagogical content knowledge in the theses done in Turkey: A meta-analysis study. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 5(11), 228-264.
 • Ekici, E., Ekici, F. T. ve Kara, İ. (2012). Öğretmenlere yönelik bilişim teknolojileri öz-yeterlik algısı ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Dergisi, 31(31), 53-65.
 • Ertmer, P. A. (2005). Teacher pedagogical beliefs: The final frontier in our quest for technology integration? Educational Technology, Research and Development, 53(4), 25- 39. Doi: 10.1007/BF02504683
 • Gelen, İ. (2017). P21 program ve öğretiminde 21. yy. beceri çerçeveleri. Disiplinler Arası Eğitim Araştırmaları Derneği, 1(2), 15-29.
 • Hawkridge, D. (1983). New information technology in education. London: Croom Helm and Canberra. ISTE (International Society for Technology in Education) (2020). Standards for students. [Web-site]. https://www.iste.org/standards/for-students adresinden 14.11.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Judson, E. (2006). How teachers integrate technology and their beliefs about learning: Is there a connection? Journal of Technology and Teacher Education, 14(3), 581-597.
 • Juniu, S. (2006). Use of technology for constructivist learning in a performance assessment class. Measurement in Physıcal Educatıon and Exercıse Science, 10(1), 67–78. Doi: 10.1207/s15327841mpee1001_5
 • Karadağ, E. (2019). Turkish medical educators’ TPACK component sand characters: An analysis within the frame work of simulation-based medical education. BMC Medical Education, 19(229), 1-15. Doi: 10.1186/S12909-019-1664-1
 • Kaya, Z., Kaya, N., O. ve Emre, İ. (2013). Teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB) ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(4), 2355-2377. Doi: 10.12738/estp.2013.4.1913
 • Kılıç, A., Aydemir, S. ve Kazanç, S. (2019). Teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB) temelli harmanlanmış öğrenme ortamının fen bilimleri öğretmen adaylarının TPAB ve sınıf içi uygulama becerilerine etkisi. İlköğretim Online, 18(3), 1208-1232.
 • Koehler, M. J., & Mishra P. (2005). What happens when teachers design educational technology? The development of technological pedagogical content knowledge. Journal Educational Computing Research, 32(2), 131-152. Doi: 10.2190/0ew7-01wb-bkhl-qdyv
 • Koehler, M. J., & Mishra, P. (2008). Introducing TPCK. AACTE committee on innovation and technology (Ed.), In The handbook of technological pedagogical content knowledge (TPCK) for educators (p. 3-29). New York: Taylor & Francis.
 • Koehler, M. J., & Mishra, P. (2009). What is technological pedagogical content knowledge? Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9(1), 60-70.
 • Mai, M. Y., & Hamzah, M. (2016). Primary science teachers’ perceptions of technological pedagogical and content knowledge (TPACK) in Malaysia. European Journal of Social Sciences Education and Research, 3(2), 167-179.
 • Mcmillan, J. H., & Schumacher, S. (2006). Research in education: Evidence based inquiry. Boston: Brown and Company.
 • Mıdık, Ö. ve Kartal, M. (2010). Simülasyona dayalı tıp eğitimi, Marmara Medical Journal, 23(3), 389-399.
 • Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A new framework for teacher knowledge. Teachers College Record, 108(6), 1017-1054.
 • Mutlu, N. (2016, Mayıs). Tekno-pedagojik tabanlı öğretimin öğretmen adaylarının teknoloji kullanımına yönelik algısına etkisinin incelenmesi. 10th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS)’da sunulan bildiri, Rize.
 • Norton, P., & Sprague, D. (1997). Online collaborative lesson planning: An experiment in teacher education. Journal of Technology and Teacher Education, 5(23), 149-162.
 • Odabaşı O., Sayek, İ. ve Kiper, N. (2011). Türkiye’de mezuniyet öncesi tıp eğitimi-2010. Türk Pediatri Arşivi Dergisi, 46(4), 331-336. Doi: 10.4274/tpa.553
 • Öcal, E. E., Atay, E., Önsüz, M. F., Altın, F., Çokyiğit, F. K., Kılınç, S., Köse, Ö. S. ve Yiğit, F. N. (2020). Tıp fakültesi öğrencilerinin tıpta yapay zekâ ile ilgili düşünceleri, Türk Tıp Öğrencileri Araştırma Dergisi, 2(1), 9-16.
 • Önal, N. (2016). Development, validity and reliability of TPACK scale with pre-service mathematics teachers. International Online Journal of Educational Sciences, 8(2), 1-15. Doi: 10.15345/iojes.2016.02.009.
 • Özdemir, M., A. (2015). Eğitim teknolojilerinin fen ve teknoloji derslerinde kullanılması: Bir durum çalışması. Journal of Educational Science, 3(4), 137-148.
 • Prensyk, M. (2001). Digital natives, digital immigrants. https://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Sancar-Tokmak, H., Konokman-Yavuz, G. ve Yelken-Tanpar, Y. (2013). Mersin Üniversitesi okul öncesi öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB) özgüven algılarının incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 35-51.
 • Sayek, İ. (2015). Tıp eğitiminin gelişimi ve değişimi: 21. yüzyılda tıp eğitimi. İ. Sayek (Ed.), Tıp eğiticisi el kitabı içinde (s. 3-13). Ankara: Güneş Tıp.
 • Şahin, İ. (2011). Development of survey of technological pedagogical and content knowledge (TPACK). The Turkish Online Journal of Educational Technology,10(1), 97-105.
 • Şimşek, Ö. ve Yazar, T. (2018). Öğretmen adaylarının eğitiminde teknoloji entegrasyon öz-yeterliliklerinin incelenmesi: Türkiye örneği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17(66), 744-765. Doi: 10.17755/esosder.357330
 • Tuncer, M. ve Dikmen, M. (2018). Cinsiyetin tekno-pedagojik alan bilgisi üzerindeki etkisinin meta analiz yöntemiyle araştırılması. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 28(1), 85-92. Doi:10.30935/cet.641755
 • Türker, M. S. (2020). Yabancı dil olarak Türkçe öğretenlerin teknolojik pedagojik alan bilgilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Dergisi, 9(1), 271-292.
 • Türksoy, E. ve Taşlıdere, E. (2016). Aktif öğrenme teknikleri ile zenginleştirilmiş öğretim yönteminin 5. sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersi akademik başarı ve tutumları üzerine etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 17(1), 57-77. Doi: 10.4236/ce.2013.44041.
 • Usta, E. ve Korkmaz, Ö. (2010). Öğretmen adaylarının bilgisayar yeterlikleri ve teknoloji kullanımına ilişkin algıları ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 1335-1349.
 • Yakar, A. (2016). Geleceğin eğitimi üzerine program ve tasarım modeli önerileri: Yaşamsal eğitim programları ve yaşamsal öğretim tasarımları. MSKU Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 1- 15.
 • Yeh, Y., Hsu, Y., Wu, H., Hwang, F., & Lin, T. (2014). Developing and validating technological pedagogical content knowledge-practical (TPACK-Practical) through the Delphi survey technique. British Journal of Educational Technology, 45(4), 707–722. Doi: 10.1111/bjet.12078
 • Youm. J., & Corral, J. (2019). Technological pedagogical content knowledge among medical educators: What is our readiness to teach with technology? Academic Medicine. 94(11), 69-72.
 • Wartman, S. D., Combs, D. C. (2018). Medical education must move from the information age to the age of artificial intelligence. Academic Medicine, 93(8), 1107-1109. Doi: 10.1097/ACM.0000000000002044
 • White, C. (1996). Relevant social studies education: Technology and constructivism. Journal of Technology and Teacher Education, 4(1), 69-76.

INVESTIGATING TECHNOLOGICAL PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE OF MEDICAL EDUCATORS

Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 83, 1017 - 1032, 01.07.2022
https://doi.org/10.17755/esosder.1064036

Öz

The aim of this study is to investigate the technological pedagogical content knowledge levels of medical educators according to some variables. In the study, quantitative research method was adopted and survey model was used. The study group consisted of 116 medical educators (faculty members) working at the Faculty of Medicine of a university in Central Anatolia. The "Technological Pedagogical Content Knowledge Scale" consisting of 42 items and 6 dimensions compiled by the researcher and the "Demographic Information Questionnaire" consisting of five questions prepared by the researcher were used as data collection tools. Dimensions of the technological pedagogical content knowledge scale are technological knowledge (7 items), content knowledge (6 items), pedagogical knowledge (9 items), pedagogical content knowledge (10 items), technological pedagogical knowledge (6 items) and technological content knowledge (4 items). In the analysis of the data, t-test and ANOVA were used. According to the findings of the study, the technological pedagogical content knowledge total scores of medical educators differ only according to the department variable. In terms of sub-dimensions, the technological knowledge differs according to gender; technological knowledge and technological pedagogical knowledge differ according to department; the content knowledge differs according to the position; and the content knowledge and pedagogical content knowledge differ according to age.

Kaynakça

 • Açıkgenç, A., Köse, M. R., Günel, M. ve Demirkol, B. (2011). 21. yüzyıl öğrenci profili. Ankara: EARGED. http://www.meb.gov.tr/earged/earged/21.%20yy_og_pro.pdf adresinden 13.10.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Adıgüzel, A. (2010). İlköğretim okullarında öğretim teknolojilerinin durumu ve sınıf öğretmenlerinin bu teknolojileri kullanma düzeyleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(15), 1-17.
 • Akkoyunlu, B. ve Yılmaz-Soylu, M. (2010). Öğretmenlerin sayısal yetkinlikleri üzerine bir çalışma. Türk Kütüphaneciliği, 24(4), 748-768.
 • Ataoğlu S. (2018). Tıp eğitimi ilkeleri, eğitim amaçları ve değerlendirme stratejisi Düzce Tıp Fakültesi Dergisi, 20(3), 57-58. Doi: 10.18678/dtfd.494942.
 • Başıbüyük, E. (2015). Mental representation and its philosophical background. International Journal of Social Sciences and Education Research, 1(3), 903-907.
 • Başıbüyük, B. ve Akgün, Ö. Y. (2016, Mayıs). Öğretim elemanlarının teknolojik pedagojik alan bilgisi öz-yeterlilik algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi: Erzincan örneği. 10th International Computer and Intructional Tecnologies Symposium’da sunulan bildiri, Rize.
 • Bennett, S. J., Maton, K. A., & Kervin, L. K. (2008). The digital natives debate: A critical review of the evidence. British Journal of Educational Technology, 39(5), 775-786. Doi: 10.1111/J.1467-8535.2007.00793.X
 • Bilici, S. ve Güler, Ç. (2016). Ortaöğretim öğretmenlerinin TPAB düzeylerinin öğretim teknolojilerini kullanma durumlarına göre incelenmesi. Elementary Education Online, 15(3), 898-921. Doi: 10.17051/io.2016.05210
 • Budakoğlu, İ., Çoşkun, Ö. ve Sayek, İ. (2015). Tıp eğiticisinin özellikleri. İ. Sayek (Ed.), Tıp eğiticisi el kitabı içinde (s. 261-274). Ankara: Güneş Tıp.
 • Burns, A. C., & Bush, R. F. (2015). Marketing research. (F. Demirci-Orel, Çev.) Ankara: Nobel.
 • Büyüköztürk, Ş. (2014). Deneysel desenler: Öntest-sontest, kontrol grubu, desen ve veri analizi. Ankara: Pegem.
 • Chen, R. (2010). Investigating models for preservice teachers use of technology to support student-centered learning. Computers and Education, 55(1), 32-42. Doi: 10.1016/j.compedu.2009.11.015
 • Çar, B. ve Aydos, L. (2020). Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgisi ile ilgili yeterliliklerinin incelenmesi. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 25(4), 441-454. Doi: 57046/756595
 • Denise, A., Schmidt, D. A., Baran, E., Thompson, A. D., Mishra, P., Koehler, M. J., & Shin, T. S. (2009). Technological pedagogical content knowledge (TPACK): The development and validation of an assessment instrument for preservice teachers. Journal of Research on Technology in Education, 42(2), 123–149. Doi: 10.1080/15391523.2009.10782544
 • Demir, M., Güder, O. ve Akgün, A. (2020). Investigation of the effect of gender on technological pedagogical content knowledge in the theses done in Turkey: A meta-analysis study. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 5(11), 228-264.
 • Ekici, E., Ekici, F. T. ve Kara, İ. (2012). Öğretmenlere yönelik bilişim teknolojileri öz-yeterlik algısı ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Dergisi, 31(31), 53-65.
 • Ertmer, P. A. (2005). Teacher pedagogical beliefs: The final frontier in our quest for technology integration? Educational Technology, Research and Development, 53(4), 25- 39. Doi: 10.1007/BF02504683
 • Gelen, İ. (2017). P21 program ve öğretiminde 21. yy. beceri çerçeveleri. Disiplinler Arası Eğitim Araştırmaları Derneği, 1(2), 15-29.
 • Hawkridge, D. (1983). New information technology in education. London: Croom Helm and Canberra. ISTE (International Society for Technology in Education) (2020). Standards for students. [Web-site]. https://www.iste.org/standards/for-students adresinden 14.11.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Judson, E. (2006). How teachers integrate technology and their beliefs about learning: Is there a connection? Journal of Technology and Teacher Education, 14(3), 581-597.
 • Juniu, S. (2006). Use of technology for constructivist learning in a performance assessment class. Measurement in Physıcal Educatıon and Exercıse Science, 10(1), 67–78. Doi: 10.1207/s15327841mpee1001_5
 • Karadağ, E. (2019). Turkish medical educators’ TPACK component sand characters: An analysis within the frame work of simulation-based medical education. BMC Medical Education, 19(229), 1-15. Doi: 10.1186/S12909-019-1664-1
 • Kaya, Z., Kaya, N., O. ve Emre, İ. (2013). Teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB) ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(4), 2355-2377. Doi: 10.12738/estp.2013.4.1913
 • Kılıç, A., Aydemir, S. ve Kazanç, S. (2019). Teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB) temelli harmanlanmış öğrenme ortamının fen bilimleri öğretmen adaylarının TPAB ve sınıf içi uygulama becerilerine etkisi. İlköğretim Online, 18(3), 1208-1232.
 • Koehler, M. J., & Mishra P. (2005). What happens when teachers design educational technology? The development of technological pedagogical content knowledge. Journal Educational Computing Research, 32(2), 131-152. Doi: 10.2190/0ew7-01wb-bkhl-qdyv
 • Koehler, M. J., & Mishra, P. (2008). Introducing TPCK. AACTE committee on innovation and technology (Ed.), In The handbook of technological pedagogical content knowledge (TPCK) for educators (p. 3-29). New York: Taylor & Francis.
 • Koehler, M. J., & Mishra, P. (2009). What is technological pedagogical content knowledge? Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9(1), 60-70.
 • Mai, M. Y., & Hamzah, M. (2016). Primary science teachers’ perceptions of technological pedagogical and content knowledge (TPACK) in Malaysia. European Journal of Social Sciences Education and Research, 3(2), 167-179.
 • Mcmillan, J. H., & Schumacher, S. (2006). Research in education: Evidence based inquiry. Boston: Brown and Company.
 • Mıdık, Ö. ve Kartal, M. (2010). Simülasyona dayalı tıp eğitimi, Marmara Medical Journal, 23(3), 389-399.
 • Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A new framework for teacher knowledge. Teachers College Record, 108(6), 1017-1054.
 • Mutlu, N. (2016, Mayıs). Tekno-pedagojik tabanlı öğretimin öğretmen adaylarının teknoloji kullanımına yönelik algısına etkisinin incelenmesi. 10th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS)’da sunulan bildiri, Rize.
 • Norton, P., & Sprague, D. (1997). Online collaborative lesson planning: An experiment in teacher education. Journal of Technology and Teacher Education, 5(23), 149-162.
 • Odabaşı O., Sayek, İ. ve Kiper, N. (2011). Türkiye’de mezuniyet öncesi tıp eğitimi-2010. Türk Pediatri Arşivi Dergisi, 46(4), 331-336. Doi: 10.4274/tpa.553
 • Öcal, E. E., Atay, E., Önsüz, M. F., Altın, F., Çokyiğit, F. K., Kılınç, S., Köse, Ö. S. ve Yiğit, F. N. (2020). Tıp fakültesi öğrencilerinin tıpta yapay zekâ ile ilgili düşünceleri, Türk Tıp Öğrencileri Araştırma Dergisi, 2(1), 9-16.
 • Önal, N. (2016). Development, validity and reliability of TPACK scale with pre-service mathematics teachers. International Online Journal of Educational Sciences, 8(2), 1-15. Doi: 10.15345/iojes.2016.02.009.
 • Özdemir, M., A. (2015). Eğitim teknolojilerinin fen ve teknoloji derslerinde kullanılması: Bir durum çalışması. Journal of Educational Science, 3(4), 137-148.
 • Prensyk, M. (2001). Digital natives, digital immigrants. https://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Sancar-Tokmak, H., Konokman-Yavuz, G. ve Yelken-Tanpar, Y. (2013). Mersin Üniversitesi okul öncesi öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB) özgüven algılarının incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 35-51.
 • Sayek, İ. (2015). Tıp eğitiminin gelişimi ve değişimi: 21. yüzyılda tıp eğitimi. İ. Sayek (Ed.), Tıp eğiticisi el kitabı içinde (s. 3-13). Ankara: Güneş Tıp.
 • Şahin, İ. (2011). Development of survey of technological pedagogical and content knowledge (TPACK). The Turkish Online Journal of Educational Technology,10(1), 97-105.
 • Şimşek, Ö. ve Yazar, T. (2018). Öğretmen adaylarının eğitiminde teknoloji entegrasyon öz-yeterliliklerinin incelenmesi: Türkiye örneği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17(66), 744-765. Doi: 10.17755/esosder.357330
 • Tuncer, M. ve Dikmen, M. (2018). Cinsiyetin tekno-pedagojik alan bilgisi üzerindeki etkisinin meta analiz yöntemiyle araştırılması. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 28(1), 85-92. Doi:10.30935/cet.641755
 • Türker, M. S. (2020). Yabancı dil olarak Türkçe öğretenlerin teknolojik pedagojik alan bilgilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Dergisi, 9(1), 271-292.
 • Türksoy, E. ve Taşlıdere, E. (2016). Aktif öğrenme teknikleri ile zenginleştirilmiş öğretim yönteminin 5. sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersi akademik başarı ve tutumları üzerine etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 17(1), 57-77. Doi: 10.4236/ce.2013.44041.
 • Usta, E. ve Korkmaz, Ö. (2010). Öğretmen adaylarının bilgisayar yeterlikleri ve teknoloji kullanımına ilişkin algıları ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 1335-1349.
 • Yakar, A. (2016). Geleceğin eğitimi üzerine program ve tasarım modeli önerileri: Yaşamsal eğitim programları ve yaşamsal öğretim tasarımları. MSKU Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 1- 15.
 • Yeh, Y., Hsu, Y., Wu, H., Hwang, F., & Lin, T. (2014). Developing and validating technological pedagogical content knowledge-practical (TPACK-Practical) through the Delphi survey technique. British Journal of Educational Technology, 45(4), 707–722. Doi: 10.1111/bjet.12078
 • Youm. J., & Corral, J. (2019). Technological pedagogical content knowledge among medical educators: What is our readiness to teach with technology? Academic Medicine. 94(11), 69-72.
 • Wartman, S. D., Combs, D. C. (2018). Medical education must move from the information age to the age of artificial intelligence. Academic Medicine, 93(8), 1107-1109. Doi: 10.1097/ACM.0000000000002044
 • White, C. (1996). Relevant social studies education: Technology and constructivism. Journal of Technology and Teacher Education, 4(1), 69-76.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Didem ARSLANTAS>
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
0000-0002-5263-3710
Türkiye


Zühal CUBUKCU> (Sorumlu Yazar)
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
0000-0002-7612-7759
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2022
Başvuru Tarihi 27 Ocak 2022
Kabul Tarihi 21 Nisan 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 83

Kaynak Göster

APA Arslantas, D. & Cubukcu, Z. (2022). TIP EĞİTİMCİLERİNİN TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 21 (83) , 1017-1032 . DOI: 10.17755/esosder.1064036

                                                                                                                                                                          21765      

                                                   Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences),  Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

                                              ESBD Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences), Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmiştir. Marka No:2011 119849.