Cilt: 3 Sayı: 2, 31.05.2022

Yıl: 2022

Araştırma Makaleleri

Derleme Makalesi

Eskişehir Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESTUDAM) Bilişim Dergisinin amacı, tüm dünyadaki bu alanda çalışanlara ve akademisyenlere, bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği ve bilişim teknolojileri alanlarındaki yeni konuları, akademik araştırmaları ve gelişmelerini tanıtmak, paylaşmak ve tartışmak için bir ortam sağlamaktır.


Eskişehir Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESTUDAM) Bilişim Dergisi; bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği ve bilişim teknolojileri alanlarındaki yenilik, akademik araştırmaları ve teknolojik gelişmeler hakkında bilgi aktarmayı hedefleyen uluslararası bir hakemli dergidir. ESTUDAM Bilişim Dergisi, ilgi alanlarındaki çalışmaların teorisinde ve uygulamalarındaki en son teknolojiler hakkında bilgi aktarmayı hedeflemektedir. Dergi, yılda iki kez (Ocak ve Mayıs aylarında) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından elektronik olarak yayınlanmaktadır. Makaleler çift kör hakem uygulaması ile incelenmekte; kabul edilen bildiriler açık erişim olarak (ücretsiz erişim) olarak basılmaktadır. Derginin dili, Türkçe veya İngilizcedir ve her iki dilde özet içermektedir.

Metin tek satırlı, 11 punto, altı çizilme yerine italik olarak vurgulanmış (geçerli URL adresleri ile) ve tüm şekil, resim ve tablolar sayfa içinedeki metine uygun noktalara yerleştirilmiştir. Baskı için, resimlerin kaliteli kopyalarını ek dosya olarak gönderebilirsiniz. Gönderilen dosyanın boyutu çok fazla olur ise, sistem almayabilir. Böyle durumlarda yazıyı bölüp, diğer bölümleri ek dosya olarak tek, tek gönderebilirsiniz. Dergi Hakkında kısmındaki Yazar Rehberi'nden görülebilir.

Araştırma makalelerinde deney hayvanlarının veya insan deneklerin kullanarak çalışma gönderen yazarlar, Deney Hayvanları Etik Kuruldun veya uygun Etik Kuruldan onay almalıdır. Makalenin Materyal ve Metot bölümünde, etik iznin onaylandığını ve aydınlatılmış onam alındığını kanıtlayan bir ifade bulunmalıdır (Alınan etik izin belgesinin tarih ve sayısı gibi).
Dergi Editörleri, gönderilen makalelerin derginin Amaçlarını ve Kapsamını karşılayıp karşılamadığı ve işin özgünlüğü, nicelik olarak incelemelidir. Editörler, gönderilen bir makale hakkındaki bilgileri ve ilgili yazar/yazarlar hakkında bilgileri, hakemler, olası hakemler veya diğer yayın kurulu üyeleri dışında kimseye açıklamaz. Editörler, ırk, cinsiyet, menşe ülke, etnik köken, din veya cinsel yönelim gözetmeksizin derhal makalenin değerlendirme sürecini başlatacaktır.
Hakem incelemesi derginin editör kararları almaz ivedi olarak süreci başlatmalıdır. Hakemler, makalede yer almayan ilgili yayınları ve daha önce yayınlanmış eserlerle benzerlikleri belirtmelidir. Hakemler, çıkar çatışması olan, finansal veya ortaklaşa çalıştıkları makaleleri değerlendirmemelidir. Atanan bir hakem makaleyi inceledikten sonra çalışma alanları dışında olduğunda, ilgili hakem alan editörünü bilgilendirmeli ve hakemlik görevini iade etmelidir. İncelenmek üzere alınan yazılar gizli olarak ele alınmalı ve editörlerin izni olmadan başkalarıyla paylaşmamalıdır. Hakemler inceleme raporlarını iki hafta içinde geri göndermelidir.
Makale yazarları, daha önce yayınlanmamış veya başka bir yerde yayınlanmak üzere gönderilmediğini, önceki çalışmalarından farklı olduğu ve yapılan deneysel çalışmalar ayrıntılı olarak sunmalıdır. Yayın evine makalenin telif hakkını devretmelidir. Yazarlar, verilerin alındığı yerleri ve alınış şekillerini ayrıntılı olarak vermelidirler ve finansal veya diğer çıkar çatışmaları hakkında açıklamalar yapmalıdır. Tüm mali destek kaynakları açıklanmalıdır. Önemli katkılarda bulunan herkes ortak yazar olarak dahil edilmelidir. Bir yazar yayınlanan eserde önemli bir hata bulursa, makaleyi düzeltmek veya geri çekmek için dergi editörünü bilgilendirmekle yükümlüdür.
Yayıncı, ispatlanmış bilimsel suiistimal, intihal veya hileli yayın tespit edildiği durumlarda, yayın kurulu ile işbirliği yaparak, durumu açıklığa kavuşturmak, yayını geri çekme veya söz konusu eseri geri çekmek için uygun önlemleri alacaktır.

Eskişehir Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESTUDAM) Bilişim Dergisi tarafından basıma kabul edilen tüm makaleler elektronik olarak yayınlanmaktadır ve açık erişim olarak (ücretsiz erişim) olarak basılmaktadır.

Dergimiz Index Copernicus, ASOS Indeks, Google Scholar ve ROAD indeks tarafından indekslenmektedir.