Amaç ve Kapsam

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESTÜDAM) Eğitim Dergisi (E-ISSN 2548-0375), Eğitim Bilimleri ve Alan Eğitimi ile ilgili çalışmalara katkıda bulunmayı hedefleyen özgün makaleleri; hakemli ve elektronik olarak yayımlanan uluslararası bilimsel bir dergidir. Dergi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezinin yayın organıdır.

Dergimiz açık erişim politikası ile yayın yapmakta olup tüm süreçler ücretsiz olarak yürütülmektedir. 

2016 yılında yayın hayatına başlayan ESTÜDAM Eğitim Dergisi, Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak yayımlanmaktadır. Açık erişim sistemini benimseyen dergimize makale gönderimi ve hakem süreçleri elektronik ortamda yapılmaktadır. Dergi, 2018 Eylül sayısından itibaren Dergipark altyapısını kullanmaya başlamış olup önceki sayılar otomatik olarak yüklenmiştir. 

ESTÜDAM Eğitim Dergisi’nde, eğitim bilimleri ve alan eğitimi ile ilgili akademik, evrensel bilim ölçütlerine uygun kuramsal ve uygulamalı çalışmalar ile Türk Dünyası genelinde izlenen eğitim politikalarını bilimsel bir bakış açısıyla inceleyen çalışmaları yayınlayarak; bu konularda geleceğe yönelik bilimsel çözüm önerilerinin ortaya konulmasını hedeflemekteyiz. Eğitim Bilimleri ve Alan Eğitimi ile ilgili çalışmalara katkıda bulunacak araştırmacıların, çalışmalarını değerlendirilmek üzere dergimize göndermesinden mutluluk duyarız.

Makalelerin dergide yayınlanabilmesi için daha önce başka bir dergide yayınlanmamış olması/yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması ve hakemler tarafından olumlu rapor verilmesi gerekir. Yazarlar, yayınlanmak üzere kabul edilen makalelerinin yayın haklarının ESTÜDAM Eğitim Dergisi'ne devrini kabul etmiş sayılırlar.  

Makale göndermek isteyenlerin, dergi sistemine üye olmaları, daha sonra çalışmalarını Makale Takip Sistemi aracılığıyla dergiye göndermeleri gerekmektedir. Başvurunun yapılmasından, yazının yayımlanması aşamasına kadar uzanan süreçteki bütün işlemler elektronik ortamda gerçekleşir. Dergimizde hakem ve yazarların birbirini görmediği "çift taraflı kör hakemlik" sistemine göre değerlendirme süreçleri yürütülmektedir. 

ESTÜDAM Eğitim Dergisi'ne gönderilen yazılardan/yazarlardan kaynaklanması muhtemel herhangi bir yasal ve etik sorumluluk, söz konusu yazı yayınlanmış olsa bile yazar veya yazarlarına aittir.


-------------------------------------------------------------------------------------

    Eskişehir Osmangazi University Turkic World Application and Research Center (ESTÜDAM) Education Journal (E-ISSN 2548-0375); is an international scientific journal that publishes refereed and electronically. The journal is the publication  of Eskişehir Osmangazi University Turkic World Application and Research Center.

      Our journal publishes with an open access policy and all processes are carried out free of charge.

    ESTUDAM Journal of Education, which started its publication in 2016, is published as two issues a year in March and September. The article submission and referee processes of our journal, which adopts the open access system, are carried out at https://dergipark.org.tr/tr/pub/estudamegitim

    In the ESTUDAM Journal of Education of, by publishing theoretical and practical studies in accordance with academic, universal science criteria related to educational sciences and field education and with studies from the scientific point of view of the education policies followed throughout the Turkic World; we aim to put forward the suggestions for future scientific solutions on these issues. We would be pleased to have the researchers who will contribute to the studies on Educational Sciences and Field Education send their studies to our journal for evaluation.

    In order for the articles to be published in the journal, they must not have been previously published / published in another journal and should be given a positive report by the referees. Authors are deemed to have accepted the transfer of their publication rights to the ESTUDAM Journal of Education. 

    Those who want to submit a manuscript must be a member of the journal system from one of the related addresses and then send their work to the journal through the Article System. All procedures in the process from the application of the application to the publication stage of the paper take place in electronic environment. "Double-blinded peer review" in our journal where the referees and authors do not see each other.

Dergimiz eğitim bilimleri ve alan eğitimi konularında makale kabul etmekte olup başlıklar aşağıdaki gibidir:

 

Our journal accepts articles on educational sciences and field education and topics are as follows:

Beden Eğitimi

Physical Education

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Computer Education and Instructional Technology

Bilim Eğitimi

Science Education

Çevre Eğitimi

Environmental Education

Dil Eğitimi

Language Education

Din Eğitimi

Religious Education

Disiplinlerarası Eğitim

Interdisciplinary Education

Eğitim Bilimleri

Educational Sciences

Eğitim Teknolojisi

Educational Technology

Eğitim Yönetimi

Education Management

Eğitimde Etik Konular

Ethical Issues in Education

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Measurement and Evaluation in Education

E-Öğrenme

E-Learning

Fen Bilimleri Eğitimi

Science Education

Güzel Sanatlar Eğitimi

Fine Arts Education

Matematik Eğitimi

Mathematics Education

Mühendislik Eğitimi

Engineering Education

Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitimi

Music and Fine Arts Education

Okul Öncesi Eğitim

Pre-School Education

Öğretim Teknolojileri

Instructional Technologies

Öğretmen Eğitimi

Teacher Education

Özel Eğitim

Special Education

Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık

Guidance and Psychological Counseling

Sağlık ve Spor Bilimleri Eğitimi,

Health and Sports Science Education,

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Social Studies Education

STEM Eğitimi

STEM Education

Temel Eğitim

Basic Education

Tıp ve Sağlık Eğitimi

Medical and Health Education

Uzaktan Eğitim

Distance Education

Yetişkin Eğitimi

Adult Education


Yayımlanma Ayları
Mart Eylül

ISSN: 2548-0375