Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının Fırsat Eşitliği Açısından Yönetici, Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Yıl 2018, Cilt 3, Sayı 2, 45 - 58, 30.09.2018

Öz

Bu çalışmanın amacı dershanelerin kapatılmasının ardından açılan destekleme ve yetiştirme kurslarının işleyişini ve bu kurslarda yaşanan sorunların çözümüne yönelik yönetici, öğretmen ve öğrenci görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırma desenlerinden durum çalışması tercih edilmiştir. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen yönetici, öğretmen ve öğrencilere yönelik altı soruluk yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi teknikleri kullanılmıştır. Yönetici, öğretmen ve öğrencilerden elde edilen verilerin iki alan uzmanı tarafından kodları çıkarılmış, sonra kodlardan yola çıkarak temalar belirlenmiştir. Ardından elde edilen veriler Miles ve Huberman uyumluluk testine tabi tutulmuştur. Uyumluluk testine göre yöneticilere yönelik görüşmelere ait verilerin uyumluluğu %91, öğretmenlere yönelik görüşmelere ait verilerin uyumluluğu %88, öğrencilere yönelik görüşmelere ait verilerin uyumluluğu %90 olarak bulunmuştur. Yöneticiler ve öğretmenler, destekleme ve yetiştirme kurslarının eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik etkili bir uygulama olduğunu ifade etmişlerdir. Öğrencilerin destekleme ve yetiştirme kurslarının olmaması durumunda; maddi yetersizlikler dolayısıyla dershane, etüt veya özel ders gibi ek destek alma olanaklarından faydalanamayacaklarını ifade etmişlerdir.

Kaynakça

 • Central Advisory Council for Education (1959). Crowther Report: A report of the Central Advisory Council for Education. London: HMSO
 • Coleman, J.S. (1966). Equilty of educational opportunity Consortium For Political And Social Research, London: Cambridge University Press
 • Cohen, L., and Manion, L., (1994). Research Methods in Education, London: Routledge
 • Duru, Ü. (2007). Ankara Şehrinde Dershanelerin Dağılışı. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Gök, F. (2012). Eğitim hakkı bağlamında anadilinde eğitim. Eğitim Bilim Toplum Dergisi, 10 (37), 10-20.
 • Göksu, İ. ve Gülcü, A. (2016). Ortaokul ve liselerde uygulanan destekleme kurslarıyla ilgili öğretmen görüşleri. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 153-171.
 • Haynes, F. (2002). Eğitimde Etik, Çev.S.K.Akbaş. İstanbul: Ayrıntı Yayınları
 • Lunenburg, F. C., (2010). Total quality management applied to schools, Schooling 1(1). 1-5.
 • MEB (2016). Destekleme ve Yetiştirme Kursları e-klavuzu.
 • Miles, MB. & Huberman, AM. (1994). Qualitative data analysis. Thousand oaks, CA: Sage Publications.
 • Nartgün, Ş. S. ve Dilekçi, Ü. (2016). Eğitimi destekleme ve yetiştirme kurslarına ilişkin öğrenci ve öğretmen görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 22(4), 537-564. doi: 10.14527/kuey.2016.021
 • Öncül, R. (2000). Eğitim ve eğitim bilimleri sözlüğü. İstanbul: MEB Basımevi
 • Ören, N. A. (2014). Öğrencilerin Dersaneye Yönelik Görüşlerinin Analizi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.İstanbul Derviş Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Özdemir, S. (2013). Eğitim yönetiminde kuram ve uygulama. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Özdemir, S., Bacanlı H. ve Sözer M. (2007). Türkiye’de okul öncesi eğitim ve ilköğretim sistemi temel sorunlar ve çözüm önerileri. 26 haziran tarihinde https://www.researchgate.net/publication/274378055_TURKIYE'DE_OKUL_ONCESI_EGITIM_VE_ILKOGRETIM_SISTEMI_TEMEL_SORUNLAR_VE_COZUM_ONERILERI adresinden erişilmiştir.
 • Sallis, E. (2002). Total quality management ın education. London: Kogan Page.
 • Stemler, S. (2001). An overview of content analysis. Practical Assessment, Research & Evaluation, 7(17).
 • Strauss, A., Corbin, J. (1990). Basics of qualitative research: grounded theory procedures and techniques. New Delhi: SAGE Publications.
 • Turner, B. (2013) Eşitlik, Çev.B:S:Şener. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları
 • Uryan,, B. (2002). Toplam kalite yönetimi. Mevzuat Dergisi, 55(5).
 • Winn, R. C. & Green, R. S.,(1998). Applying total quality management to the educational process. International Journal of Engineering, 14 (1), 24-29.
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Zhang, Y. ve Espinoza, S. (1998). Relationships among computer self-efficacy, attitudes toward computers, and desirability of learning computing skills. Journal of Research on Technology in Education, 30 (4), 420-436.

Yıl 2018, Cilt 3, Sayı 2, 45 - 58, 30.09.2018

Öz

Kaynakça

 • Central Advisory Council for Education (1959). Crowther Report: A report of the Central Advisory Council for Education. London: HMSO
 • Coleman, J.S. (1966). Equilty of educational opportunity Consortium For Political And Social Research, London: Cambridge University Press
 • Cohen, L., and Manion, L., (1994). Research Methods in Education, London: Routledge
 • Duru, Ü. (2007). Ankara Şehrinde Dershanelerin Dağılışı. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Gök, F. (2012). Eğitim hakkı bağlamında anadilinde eğitim. Eğitim Bilim Toplum Dergisi, 10 (37), 10-20.
 • Göksu, İ. ve Gülcü, A. (2016). Ortaokul ve liselerde uygulanan destekleme kurslarıyla ilgili öğretmen görüşleri. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 153-171.
 • Haynes, F. (2002). Eğitimde Etik, Çev.S.K.Akbaş. İstanbul: Ayrıntı Yayınları
 • Lunenburg, F. C., (2010). Total quality management applied to schools, Schooling 1(1). 1-5.
 • MEB (2016). Destekleme ve Yetiştirme Kursları e-klavuzu.
 • Miles, MB. & Huberman, AM. (1994). Qualitative data analysis. Thousand oaks, CA: Sage Publications.
 • Nartgün, Ş. S. ve Dilekçi, Ü. (2016). Eğitimi destekleme ve yetiştirme kurslarına ilişkin öğrenci ve öğretmen görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 22(4), 537-564. doi: 10.14527/kuey.2016.021
 • Öncül, R. (2000). Eğitim ve eğitim bilimleri sözlüğü. İstanbul: MEB Basımevi
 • Ören, N. A. (2014). Öğrencilerin Dersaneye Yönelik Görüşlerinin Analizi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.İstanbul Derviş Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Özdemir, S. (2013). Eğitim yönetiminde kuram ve uygulama. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Özdemir, S., Bacanlı H. ve Sözer M. (2007). Türkiye’de okul öncesi eğitim ve ilköğretim sistemi temel sorunlar ve çözüm önerileri. 26 haziran tarihinde https://www.researchgate.net/publication/274378055_TURKIYE'DE_OKUL_ONCESI_EGITIM_VE_ILKOGRETIM_SISTEMI_TEMEL_SORUNLAR_VE_COZUM_ONERILERI adresinden erişilmiştir.
 • Sallis, E. (2002). Total quality management ın education. London: Kogan Page.
 • Stemler, S. (2001). An overview of content analysis. Practical Assessment, Research & Evaluation, 7(17).
 • Strauss, A., Corbin, J. (1990). Basics of qualitative research: grounded theory procedures and techniques. New Delhi: SAGE Publications.
 • Turner, B. (2013) Eşitlik, Çev.B:S:Şener. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları
 • Uryan,, B. (2002). Toplam kalite yönetimi. Mevzuat Dergisi, 55(5).
 • Winn, R. C. & Green, R. S.,(1998). Applying total quality management to the educational process. International Journal of Engineering, 14 (1), 24-29.
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Zhang, Y. ve Espinoza, S. (1998). Relationships among computer self-efficacy, attitudes toward computers, and desirability of learning computing skills. Journal of Research on Technology in Education, 30 (4), 420-436.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Arşiv
Yazarlar

İsmail Dönmez
0000-0002-7792-0169
Türkiye


Seraceddin GÜRBÜZ
0000-0003-3017-6966


Murat TEKÇE

Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 3, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { estudamegitim481265, journal = {Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi}, issn = {2548-0375}, eissn = {2548-0375}, address = {ESOGÜ}, publisher = {Eskişehir Osmangazi Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {3}, pages = {45 - 58}, doi = {}, title = {Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının Fırsat Eşitliği Açısından Yönetici, Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Dönmez, İsmail and Gürbüz, Seraceddin and Tekçe, Murat} }
APA Dönmez, İ. , Gürbüz, S. & Tekçe, M. (2018). Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının Fırsat Eşitliği Açısından Yönetici, Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi . Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi , 3 (2) , 45-58 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/estudamegitim/issue/39867/481265
MLA Dönmez, İ. , Gürbüz, S. , Tekçe, M. "Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının Fırsat Eşitliği Açısından Yönetici, Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi" . Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi 3 (2018 ): 45-58 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/estudamegitim/issue/39867/481265>
Chicago Dönmez, İ. , Gürbüz, S. , Tekçe, M. "Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının Fırsat Eşitliği Açısından Yönetici, Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi 3 (2018 ): 45-58
RIS TY - JOUR T1 - Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının Fırsat Eşitliği Açısından Yönetici, Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi AU - İsmail Dönmez , Seraceddin Gürbüz , Murat Tekçe Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 45 EP - 58 VL - 3 IS - 2 SN - 2548-0375-2548-0375 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının Fırsat Eşitliği Açısından Yönetici, Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi %A İsmail Dönmez , Seraceddin Gürbüz , Murat Tekçe %T Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının Fırsat Eşitliği Açısından Yönetici, Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi %D 2018 %J Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi %P 2548-0375-2548-0375 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Dönmez, İsmail , Gürbüz, Seraceddin , Tekçe, Murat . "Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının Fırsat Eşitliği Açısından Yönetici, Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi 3 / 2 (Eylül 2018): 45-58 .
AMA Dönmez İ. , Gürbüz S. , Tekçe M. Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının Fırsat Eşitliği Açısından Yönetici, Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. ESTÜDAM Egitim. 2018; 3(2): 45-58.
Vancouver Dönmez İ. , Gürbüz S. , Tekçe M. Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının Fırsat Eşitliği Açısından Yönetici, Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi. 2018; 3(2): 45-58.
IEEE İ. Dönmez , S. Gürbüz ve M. Tekçe , "Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının Fırsat Eşitliği Açısından Yönetici, Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi, c. 3, sayı. 2, ss. 45-58, Eyl. 2018

ISSN: 2548-0375