Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Bilgi İşlemsel Düşünme Becerileri Odaklı Okul Sonrası Kodlama Sürecinde İlkokul Öğrencilerinin Deneyimlerinin İncelenmesi

Yıl 2019, Cilt: 4 Sayı: 2, 38 - 50, 30.09.2019

Öz

Bu çalışma 
ilkokul öğrencilerinin seviyeleri doğrultusunda kodlama odaklı öğretim
süreci geliştirilerek, bu süreçte öğrencilerin öğrenme deneyimleri
derinlemesine incelenmesi hedeflenmiştir. Bu bağlamda eğitim süreci dört hafta
kapsamında gerçekleşmiştir. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden eylem
araştırması deseni kullanılmıştır. Çalışmanın katılımcılarını 3. ve 4. sınıf
seviyesinde öğrenim görmekte olan ve okul sonrası öğretim sürecine katılım
gösteren 30 öğrenci (16 kız ve 14 erkek) oluşturmaktadır. Çalışmanın temel
amacı doğrultusunda veri toplama aracı olarak yarı-yapılandırılmış görüşmeler,
katılımcı gözlem raporları ve öğrenci grupları tarafından süreç sonunda
tasarlanan materyaller kullanılmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi
yöntemi kullanılmıştır. Bu doğrultuda verilerin kodlanması ile ortaya çıkan
kategori ve temalar üzerinden araştırmanın bulguları düzenlenmiştir. Bu
araştırma kapsamında ortaya çıkan bulgular 
katılımcıların problem çözmeye yönelik beceriler edindikleri ve süreçte
edindikleri bilgileri gerçek yaşama transfer edebilmeleri olmuştur. Çalışmanın
süreç ile ilgili bulguları ise öğrencilerin kodlama sürecini eğlenceli
bulduklarını ve motivasyonlarını arttırdığını göstermektedir.

Kaynakça

 • Akçay, A. & Çoklar, A. N. (2016). Bilişsel becerilerin gelişimine yönelik bir öneri: Programlama eğitimi. A. İşman, H. F. Odabaşı ve B. Akkoyunlu (Eds.), Eğitim Teknolojieri Okumaları 2016 (s. 121-139). Ankara: The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET).
 • Barr, D., Harrison, J., & Conery, L. (2011). Computational thinking: A digital age skill for everyone. http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ918910.pdf, Erişim Tarihi: 10.09.2019
 • Baz, F. Ç. (2018). Çocuklar için kodlama yazılımları üzerine karşılaştırmalı bir inceleme. Current Research in Education, 4(1), 36-47.
 • Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretim Programı, 2018;
 • Çatlak , Ş., Tekdal, M., & Fatih, B. A. Z. (2015). Scratch yazılımı ile programlama öğretiminin durumu: Bir doküman inceleme çalışması. Öğretim Teknolojileri & Öğretmen Eğitimi Dergisi, 4(3), 13-25.
 • Çatlak, Ş., Tedal, M., & Baz, F. Ç. (2015). Scratch yazılımını ile programlama öğretimini durumu: Bir döküman inceleme çalışması. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 4(3), 13–25.
 • Chen, G., Shen, J., Barth-cohen, L., Jiang, S., Huang, X., & Eltoukhy, M. (2017). Assessing elementary students’ computational thinking in everyday reasoning and robotics programming. Computers & Education, 109, 162–175. http://doi.org/10.1016/j.compedu.2017.03.001
 • Cortina, T. J. (2015). Reaching a broader population of students through unplugged activities. Communications of the ACM, 58(3), 25-27. Demirer, V. & Sak, N. (2016). Programming education and new approaches around the world and in Turkey. Journal of Theory and Practice in Education, 12(3), 521-546
 • Demirer, V., & Nurcan, S. A. K. (2016). Programming education and new approaches around the world and in Turkey/Dünyada ve Türkiye'de programlama eğitimi ve yeni yaklaşımlar. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 12(3), 521-546.
 • Erümit, K. A., Karal, H., Şahin, G., Aksoy, D. A., Gencan, A. A., & Benzer, A. İ. (2018). Programlama Öğretimi için Bir Model Önerisi: Yedi Adımda Programlama. Education and Science, 1-29. DOI: 10.15390/EB.2018.7678
 • Gülbahara, Y., Kertb, S. B., & Kalelioğlu, F. (2019). Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisine Yönelik Öz Yeterlik Algısı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 10(1), 1-29.
 • International Society for Technology in Education (ISTE). (2016). Öğrenciler için ISTE Standartları (iste.org). Türkçe çeviri, Özel Amerikan Robert Lisesinin (Robert Kolej, İstanbul) katkılarıyla hazırlanmıştır.
 • Kafai, Y. B. & Burke, Q. (2013). Computer programming goes back to school. The Phi Delta Kappan, 95(1), 61-65.
 • Kafai, Y. B. & Burke, Q. (2014). Connected Code: Why Children Need to Learn Programming. The MIT Press.
 • Kalelioğlu, F. & Gülbahar, Y. (2014). The effects of teaching programming via scratch on problem solving skills.: A discussion from learners perspective. Informatics in Education, 13(1), 33-50.
 • Kalelioğlu, F., & Gülbahar, Y. (2015). Bilgi İşlemsel Düşünme Nedir ve Nasıl Öğretilir?, 3th International Instructional Technology and Teacher Education Symposium. Trabzon, Türkiye, September 9 – 11, 2015.
 • Namlı, N. A., & Şahin, M. C. (2017). Algoritma Eğitiminin Problem Çözme Becerisi Üzerine Etkisi. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(5), 135-153.
 • Oluk, A., Korkmaz, Ö., & Oluk, H. (2018). Scratch’ın 5. Sınıf Öğrencilerinin Algoritma Geliştirme ve Bilgi-İşlemsel Düşünme Becerilerine Etkisi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 9(1), 54-71.
 • Saygıner, Ş., & Tüzün, H. (2017). İlköğretim Düzeyinde Programlama Eğitimi: Yurt Dışı Ve Yurt İçi Perspektifinden Bir Bakış. Akademik Bilişim Konferansı.
 • Sayın, Z. & Seferoglu, S. (2016). Yeni Bir 21. Yüzyıl Becerisi Olarak Kodlama Eğitimi ve Kodlamanın Eğitim Politikalarına Etkisi. Akademik Bilişim 2016, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, 3-5 Şubat 2016, 1-13.
 • Sirakaya, M. (2018). Kodlama Eğitimine Yönelik Öğrenci Görüşleri. Ondokuz Mayis University Journal of Education, 37(2), 79-90
 • Uşun, S. & Çetinkaya, L. (2008). Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dersi Programının Yapılandırmacı Yaklaşıma Göre Değerlendirilmesi (Çanakkale İli Örneklemi). II. Uluslararası Bilgisayar ve Teknolojileri Sempozyumu, Pegema Yayınevi.
 • Wing, J. M. (2006). Computational thinking. Communications of the ACM, 49(3), 33-35.
Yıl 2019, Cilt: 4 Sayı: 2, 38 - 50, 30.09.2019

Öz

Kaynakça

 • Akçay, A. & Çoklar, A. N. (2016). Bilişsel becerilerin gelişimine yönelik bir öneri: Programlama eğitimi. A. İşman, H. F. Odabaşı ve B. Akkoyunlu (Eds.), Eğitim Teknolojieri Okumaları 2016 (s. 121-139). Ankara: The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET).
 • Barr, D., Harrison, J., & Conery, L. (2011). Computational thinking: A digital age skill for everyone. http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ918910.pdf, Erişim Tarihi: 10.09.2019
 • Baz, F. Ç. (2018). Çocuklar için kodlama yazılımları üzerine karşılaştırmalı bir inceleme. Current Research in Education, 4(1), 36-47.
 • Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretim Programı, 2018;
 • Çatlak , Ş., Tekdal, M., & Fatih, B. A. Z. (2015). Scratch yazılımı ile programlama öğretiminin durumu: Bir doküman inceleme çalışması. Öğretim Teknolojileri & Öğretmen Eğitimi Dergisi, 4(3), 13-25.
 • Çatlak, Ş., Tedal, M., & Baz, F. Ç. (2015). Scratch yazılımını ile programlama öğretimini durumu: Bir döküman inceleme çalışması. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 4(3), 13–25.
 • Chen, G., Shen, J., Barth-cohen, L., Jiang, S., Huang, X., & Eltoukhy, M. (2017). Assessing elementary students’ computational thinking in everyday reasoning and robotics programming. Computers & Education, 109, 162–175. http://doi.org/10.1016/j.compedu.2017.03.001
 • Cortina, T. J. (2015). Reaching a broader population of students through unplugged activities. Communications of the ACM, 58(3), 25-27. Demirer, V. & Sak, N. (2016). Programming education and new approaches around the world and in Turkey. Journal of Theory and Practice in Education, 12(3), 521-546
 • Demirer, V., & Nurcan, S. A. K. (2016). Programming education and new approaches around the world and in Turkey/Dünyada ve Türkiye'de programlama eğitimi ve yeni yaklaşımlar. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 12(3), 521-546.
 • Erümit, K. A., Karal, H., Şahin, G., Aksoy, D. A., Gencan, A. A., & Benzer, A. İ. (2018). Programlama Öğretimi için Bir Model Önerisi: Yedi Adımda Programlama. Education and Science, 1-29. DOI: 10.15390/EB.2018.7678
 • Gülbahara, Y., Kertb, S. B., & Kalelioğlu, F. (2019). Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisine Yönelik Öz Yeterlik Algısı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 10(1), 1-29.
 • International Society for Technology in Education (ISTE). (2016). Öğrenciler için ISTE Standartları (iste.org). Türkçe çeviri, Özel Amerikan Robert Lisesinin (Robert Kolej, İstanbul) katkılarıyla hazırlanmıştır.
 • Kafai, Y. B. & Burke, Q. (2013). Computer programming goes back to school. The Phi Delta Kappan, 95(1), 61-65.
 • Kafai, Y. B. & Burke, Q. (2014). Connected Code: Why Children Need to Learn Programming. The MIT Press.
 • Kalelioğlu, F. & Gülbahar, Y. (2014). The effects of teaching programming via scratch on problem solving skills.: A discussion from learners perspective. Informatics in Education, 13(1), 33-50.
 • Kalelioğlu, F., & Gülbahar, Y. (2015). Bilgi İşlemsel Düşünme Nedir ve Nasıl Öğretilir?, 3th International Instructional Technology and Teacher Education Symposium. Trabzon, Türkiye, September 9 – 11, 2015.
 • Namlı, N. A., & Şahin, M. C. (2017). Algoritma Eğitiminin Problem Çözme Becerisi Üzerine Etkisi. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(5), 135-153.
 • Oluk, A., Korkmaz, Ö., & Oluk, H. (2018). Scratch’ın 5. Sınıf Öğrencilerinin Algoritma Geliştirme ve Bilgi-İşlemsel Düşünme Becerilerine Etkisi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 9(1), 54-71.
 • Saygıner, Ş., & Tüzün, H. (2017). İlköğretim Düzeyinde Programlama Eğitimi: Yurt Dışı Ve Yurt İçi Perspektifinden Bir Bakış. Akademik Bilişim Konferansı.
 • Sayın, Z. & Seferoglu, S. (2016). Yeni Bir 21. Yüzyıl Becerisi Olarak Kodlama Eğitimi ve Kodlamanın Eğitim Politikalarına Etkisi. Akademik Bilişim 2016, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, 3-5 Şubat 2016, 1-13.
 • Sirakaya, M. (2018). Kodlama Eğitimine Yönelik Öğrenci Görüşleri. Ondokuz Mayis University Journal of Education, 37(2), 79-90
 • Uşun, S. & Çetinkaya, L. (2008). Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dersi Programının Yapılandırmacı Yaklaşıma Göre Değerlendirilmesi (Çanakkale İli Örneklemi). II. Uluslararası Bilgisayar ve Teknolojileri Sempozyumu, Pegema Yayınevi.
 • Wing, J. M. (2006). Computational thinking. Communications of the ACM, 49(3), 33-35.
Toplam 23 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Arşiv
Yazarlar

Ahmet Oğuz Akçay 0000-0003-2109-976X

Engin Karahan 0000-0003-4530-211X

Sibel Türk

Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 4 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Akçay, A. O., Karahan, E., & Türk, S. (2019). Bilgi İşlemsel Düşünme Becerileri Odaklı Okul Sonrası Kodlama Sürecinde İlkokul Öğrencilerinin Deneyimlerinin İncelenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama Ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi, 4(2), 38-50.

ISSN: 2548-0375