Yıl 2018, Cilt 3 , Sayı 7, Sayfalar 197 - 224 2018-12-31

OTANTİK LİDERLİK DAVRANIŞININ DUYGUSAL EMEK VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ İLE İLİŞKİSİ: ENERJİ SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ
THE RELATIONSHIP OF AUTHENTIC LEADERSHIP BEHAVIOR WITH REGARD TO EMOTION AND INTENTION TO QUIT THE JOB: CASE OF THE ENERGY SECTOR

Erdoğan KAYGIN [1] , Ali GÜLLÜCE [2] , Yunus ZENGİN [3] , Deniz BAĞCIOĞLU [4]


Küresel düzlemde yaşanan rekabet yeni yönetim anlayışlarını gerekli kılmıştır. Bununla beraber işletme çalışanlarının, müşterileri memnun etmek ve işletmeden bir daha mal ve hizmet talep etmelerini sağlamak için duygusal olarak emek vermeleri önemlidir. Aynı şekilde çalışanların işlerini özümsemeleri ve işten ayrılma gibi bir niyetlerinin olmaması da rekabet avantajı sağlamak ve başarılı olmak için göz önünde tutulması gereken konular arasındadır. Bu önemlerinden hareketle bahsi geçen üç konu araştırma konusu olarak belirlenmiş ve aralarında nasıl bir ilişki olacağı sorunsalına cevap aranmıştır. Araştırma, Kars ilinde faaliyette bulunan bir enerji şirketine bağlı çağrı hizmetlerindeki çalışanlarda yapılmıştır. Araştırma sonucunda ortaya çıkan bulgularda beklendiği gibi otantik liderlik ile duygusal emek arasında istatistiksel açıdan pozitif yönlü anlamlı bir ilişki belirlenmiştir.  Buna karşılık otantik liderlik anlayışı ile işten ayrılma niyeti arasında negatif yönlü bir ilişki bulunmuştur.

The global competition has made new management insights necessary. Besides, it is important that the employees of the enterprise work emotionally to satisfy the customers and to ensure that they demand the goods and services from the business. Likewise, the fact that employees' acceptance of their work and intention to quit are among the issues to be taken into account to ensure a competitive advantage and to be successful. These three subjects have been determined as the subject of research and the question of how a relationship between them will be answered. The research was conducted in employees of call services affiliated to an energy company operating in Kars. To the expected results, statistically significant and pozitive relationship was found between authentic leadership and emotional labor. On the other hand, a negative relationship was found between authentic leadership and intention to quit.

 • Aslan, Z., & Etyemez, S. (2015). "İşgörenlerin Tükenmişlik Düzeylerinin İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisi: Hatay’daki Otel İşletmelerinde Bir Araştırma", Journal of Business ResearchTurk, 7(3).
 • Basım, H. N., & M. Begenirbaş (2012), “Çalışma Yaşamında Duygusal Emek: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması”, Yönetim ve Ekonomi, Cilt: 19, Sayı: 1, 77-90.Güler, M., & Boz, D. (2016). Otantik Liderliğin Topluluk Hissi Üzerine Etkisi. Dumlupinar University Journal of Social Science/Dumlupinar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi.
 • Gül, H., Oktay, E., Gökçe, H., (2008). İş Tatmini, Stres, Örgütsel Bağlılık, İşten Ayrılma Niyeti Ve Performans Arasındaki İlişkiler: Sağlık Sektöründe Bir Uygulama, Akademik Bakış, Sayı:15.
 • Güzel Ö., & Gök, G.A., & İşler D.B., (2013). Duygusal Emek Ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi: Turist Rehberleri Üzerinde Bir Araştırma, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi 10 (3), 107-123.
 • Işkın Y., & Kaygın E. (2016). Otantik Liderlik Anlayışının Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Yabancılaşmayla İlişkisi: Mobilya Sektöründe Bir Araştırma, Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 7(14).
 • İnal F. (2016). İş-Aile çatışmasının örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisi: Nevşehir Örneği, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi.
 • Karaca M., & Biçkes M.D., & Çakı C., & Karaduman G., (2017). Medya Yöneticilerinin İş Tatmin Düzeylerinin İşten Ayrılma Niyetleri Üzerindeki Etkisi: Malatya Örneği, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 5 (2).
 • Keser, S., & Kocabaş, İ. (2014). İlköğretim okulu yöneticilerinin otantik liderlik ve psikolojik sermaye özelliklerinin karşılaştırılması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 1(1), 1-22.
 • Korkmaz H., & Sünnetçioğlu S, & Koyuncu M. (2015). Duygusal Emek Davranışlarının Tükenmişlik Ve İşten Ayrılma Niyeti İle İlişkisi: Yiyecek İçecek Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(12), 14-33.
 • Naktiyok, A., & Ağırman, Ü.H. (2016). İş Odaklı Duygusal Emek Ve Duygusal Tükenme Arasındaki İlişkide Çalışan Odaklı Duygusal Emek ve Mesleki Bağlılığın Aracı Etkisi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 30(4), 789-809.
 • Savaş, A.C. (2012.) İlköğretim Okul Müdürlerinin Duygusal Zekâ ve Duygusal Emek Yeterliklerinin Öğretmenlerin İş Doyumuna Etkisi, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gaziantep.
 • Taşlıyan M., & Hırtlak B., (2016). Otantik Liderlik, Psikolojik Sermaye, İşten Ayrılma Niyeti Ve Çalışan Performansı Arasındaki İlişki: Hemşireler Üzerinde Bir Araştırma, Akademik Bakış Dergisi, 56.
 • Oral L., & Köse S.,(2011), Hekimlerin Duygusal Emek Kullanımı İle İş Doyumu Ve Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 16(2), 463-492.
 • Özdamar, K. (2002). Paket Programlar İle İstatistiksel Veri Analizi 1, Eskişehir: Kaan Kitabevi.
 • Örücü, E., & Özafşarlıoğlu S. (2013). Örgütsel Adaletin Çalışanların İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Güney Afrika Cumhuriyetinde Bir Uygulama, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10 (23).
 • Yürür, Y. & Ünlü, A . (2011). Duygusal Emek, Duygusal Tükenme ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi. ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources, 13 (2), 0-8. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/isguc/issue/25477/268723
 • Turhan, M. (2007). Genel ve Mesleki Lise Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışlarının Okullardaki Sosyal Adalet Üzerindeki Etkisi (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.
 • Ünnü, N. (2009). Politik Pazarlamada Pazar 454 Oya Korkmaz Yönlülük ve Otantik Liderliğin Önemi, Ege Akademik Bakış, 9(4),1243-1273.
 • Korkmaz O. (2017). Otantik Liderlik Ve Örgütsel Güven, International Journal of Social Science, 58, 437-454
 • Aslan, Z., & Arı, G. S. (2018). Kişilik Ve Duygusal Emek Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma: Banka Çalışanları Örneği. Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute/Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 30, 157-171
 • Oral, L., & Köse S. (2011). Hekimlerin Duygusal Emek Kullanımı İle İş Doyumu ve Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkiler Üzerinde Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(2), 463-492
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Erdoğan KAYGIN

Orcid: 0000-0002-9583-5523
Yazar: Ali GÜLLÜCE (Sorumlu Yazar)
Kurum: Atatürk Üniversitesi
Ülke: Turkey


Yazar: Yunus ZENGİN

Yazar: Deniz BAĞCIOĞLU

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2018

APA Kaygın, E , Güllüce, A , Zengi̇n, Y , Bağcıoğlu, D . (2018). OTANTİK LİDERLİK DAVRANIŞININ DUYGUSAL EMEK VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ İLE İLİŞKİSİ: ENERJİ SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ . Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7. Sayısı , 197-224 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/etusbed/issue/42175/474761