Yazım Kuralları

YAYIN İLKELERİ

 • ETÜSBED’e gönderilen yazılar, daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş, akademik stan­dartlara uygun ve orijinal olmalıdır. Yayımlanmak üzere gönderilen yazı daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş bir bildiri ise bu durum, makalede belirtilmeli ve dergi editörlüğü haberdar edilmelidir. Ayrıca dergide derleme, çeviri ve kitap tanıtımlarına da yer verilebilir.

 • Derginin dili Türkçedir. İngilizce ve Almanca kaleme alınmış çalışmalar da yayımlanabilir.

 • Dergi, Bahar ve Güz (Nisan ve Ekim) döneminde olmak üzere yılda iki kez yayımlanır. Ge­rekli hallerde Yayın Kurulu’nun kararıyla Özel Sayı olarak da yayınlanabilir. Bir yazarın bir sayıda birden fazla yazısı yayımlanamaz.

 • Dergiye gönderilen yazılar, önce dergi yayın ilkelerine uygunluk açısından, konu, sunuş tarzı ve teknik bakımdan Yayın Kurulu’nca incelenir. Yayımlanmaya uygun bulunanlar, bilimsel açıdan incelenmeleri için alanında eser ve çalışmalarıyla kabul görmüş iki hakeme gönderilir. Hakem raporlarından birinin olumlu diğerinin olumsuz olması hâlinde ise yazı, üçüncü bir hakeme daha gönderilir. Hakem raporlarının olumlu olması hâlinde yayımlanır. Hakemler raporlarında bazı hususların düzeltilmesini istemişlerse düzeltmelerin yapılması için makaleler yazara geri gönderilir. Hakemlere yazar adı, yazarlara hakem adı açıklanmaz ve hakem raporları 5 yıl süreyle saklanır.

 • Dergiye gönderilen tüm makaleler, hakem süreci bitiminde  tarafından kontrol edilmekte çalışmada intihal olup olmadığı ve alıntıların ilmî usullere uygun yapılıp yapılmadığı belirlenmektedir. İntihal oranın  %30’ün (alıntılar dahil/kaynakça hariç) üzerinde  olması halinde makale süreçten çıkarılır. Bunun dışında dergide yayımlanmış herhangi bir makalede etik ihlal yapıldığı kanıtları ile tespit edilir veya bildirilirse söz konusu makale yayımlanmış bile olsa dergiden çıkarılır.

 • Yazıların bilim ve dil sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir. Yazılarda ifade edilen görüş ve düşünceler yazarlarını bağlar, dergimizin ve kurumumuzun görüşlerini yansıtmaz.  Yazarların Türk Dil Kurumu’nun imlâ kılavuzuna uyulması tavsiye edilir. Fakat yine de yazılardaki imlâdan yazarlar sorumludur.

 • Makalelerde ulusal ve uluslararası geçerli olan araştırma ve yayın etiğine uyulmalıdır.

 • Sisteme yüklenen makalelerin alttaki yazım ve referans kurallarına uygun olmaması halinde editör, yayım kurulunun onayına sunmadan makaleyi reddecektir.

 • Makale sistemine yüklenen belgede kesinlikle yazar ismine/isimlerine, yazarları tanıtacak bilgilere yer verilmemelidir.  

YAZIM KURALLARI

 • Makale Metni: Yazılar 10.000 kelimeyi geçmemeli, MS Word dosyası olarak hazırlanmalı, bazı çalışma alanlarının özel durumları dışında yazı tipi olarak mutlaka Book Antiqua fontu kullanılmalıdır. Makalede kullanılan özel bir font varsa mutlaka makale ile birlikte gönderilmelidir. Makale, Giriş bölümü ile başlamalı, bu bölüm yazının hipotezi, kapsamı ve amacı üzerinde durulmalı; ara ve alt başlıklarla desteklenebilecek Gelişme bölümü veri, gözlem, görüş, yorum ve tartışmalarla desteklenmeli; Sonuç bölümünde ise çalışmada varılan sonuçlar, önerilerle desteklenerek açıklanmalıdır. Zorunlu hâller dışında makalelerin yazımında mutlaka Türk Dil Kurumu’nun güncel Yazım Kılavuzu esas alınmalıdır.

 • Başlık: Yazılara önce Türkçe hemen altına da İngilizce olmak üzere iki başlık konulmalıdır. Başlıklar en fazla 12 (on iki) sözcükten oluşmalı ve tamamen BÜYÜK HARF ile yazılmalıdır. Metin içerisindeki başlıkların TAMAMI ise ilk harfi büyük olacak şekilde bold yazılmalıdır.

 • Yazar adı ve adresi: Makaleler, hakemlere doğrudan sistem üzerinden (yazarın yüklediği dosyada değişiklik yapılmadan) yönlendirilmektedir. Makale üzerinde yazar-hakem gizliliğini sağlama adına, makalenin sahibini tanımlayıcı herhangi bir bilgi olmamalıdır. Bu nedenle gerek makale içerisinde gerekse dosya adında yazar isim / isimlerine yer verilmemelidir.

 • Öz: Makalede, çalışmada bahsedilen tüm hususları en kısa ve öz şeklinde ifade eden, kesinlikle 150-180 kelimeyi geçemeyecek şekilde Türkçe ve İngilizce özet bulunmalıdır. Her iki özetin altında en fazla 4 (dört) anahtar sözcüğe ve bunların İngilizcelerine yer verilmelidir. Öz ve Abstract kısımları 9 punto ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır.

 • Makale İçi Başlıklar: Makalede, konunun işlenişine göre rakam-harf sistemi esas alınarak ana ve alt başlıklar oluşturulmalıdır.

 • Fotoğraf,  Harita ve Tablolar: Metnin içinde kullanılan fotoğraf, plan ve tabloların sayfa yapısının dışına çıkılmaması hususunda dikkat edilmelidir. Bu tür belgeler baskı tekniğine uygun çözünürlükte olmalı ve birden fazla ise numaralandırılmalıdır. Tablo, Fotoğraf ve Harita numaraları ortalı ve bold olmalıdır. (Örnek: Tablo 1: Eserdeki Vezinler)

 • Beş satırdan kısa alıntılar ya “ “ içinde ya da italik, beş satırdan uzun alıntılar satırın sağından ve solundan 1 cm içeride, 10 punto ve italik yazılmalıdır.

 •            Makalelerde sayfa düzeni şu şekilde olmalıdır:

Sayfa

Boyutu

Kenar

Boşlukları

Satır

Aralığı

Paragraf

Aralığı

Paragraf

Girinti

Satır

Aralığı

Metin

 Boyutu

Dipnot

Boyutu

A4

Üst: 5,2 cm

Alt: 4 cm

Sağ: 4 cm

Sol: 4 cm

1,15

Üst: 6 nk

Alt: 3 nk

1 cm

1,15

10,5

9

ATIF SİSTEMİ

·         Dergimizde APA Atıf Sistemi uygulanmaktadır. Bunun dışındaki hiçbir atıf sistemi kabul edilmeycektir.

 • APA Atıf Sistemi’nde kaynak başvurusu paragraf içinde ilgili yerde parantez içinde yazarın soyadı, eserin baskı tarihi ve sayfa numarası şeklinde verilir: (Bilgegil, 1989: 34). Birden çok ciltli eserlerde sayfa numarasından önce Romen rakamlarıyla cilt numarası da verilir: (Pakalın, 1993: II/706). Kaynak iki yazarlı ise iki yazarın da soyadları belirtilir (Çavuşoğlu & Tanyeri, 1984: 45). Kaynak üçten fazla ve en fazla beş yazarlı ise ilk atıfta tüm yazar adları yazılır (Topaloğlu, Yavuz & Çelebi, 1998: 35), sonraki atıflarda ise ilk yazarın adı yazılır ondan sonra “ve diğerleri” anlamına gelen “vd.” kısaltması konulur: (Topaloğlu vd., 1998: 35). Eğer kaynak altı veya daha fazla yazarlı ise  sadece ilk yazarın adı kullanılır “ve diğerleri” anlamına gelen “vd.” kısaltması konulur (Harris vd., 2001: 42). Eğer metinde birden fazla kaynağa gönderme yapılmışsa bunlar aynı parantez içinde gösterilmeli ve aralarına noktalı virgül konulmalıdır (Çavuşoğlu & Tanyeri, 1984: 45; Akyüz vd., 1958: 50). Aynı yazarın birden fazla çalışmasına başvuru yapılması durumunda, eğer bu çalışmalar farklı yıllara aitse yukarıda belirtilen sistem uygulanır. Parantez içine soyadından sonra yazılan yıl farklı olduğu için hiçbir karışıklık olmayacaktır. Ancak bir yazarın aynı yıl yayımlanan birden fazla çalışması varsa, bunları ayırt etmek üzere baskı yılının sonuna a, b, c... gibi küçük harfler konulabilir: (Çelebioğlu, 1975a: 33) ve (Çelebioğlu, 1975b: 46). Eklenen bu küçük harfler sona konulacak olan Kaynaklar listesinde de gösterilmelidir.

 • Metinde paragraf içinde gösterilen başvuru kaynaklarının tümü, makalenin sonunda bibliyografya/kaynakçada verilmelidir. Yararlanıldığı hâlde metinde yer verilmeyen kaynaklar bibliyografyada gösterilmemelidir. Kaynaklar yazar soyadına göre alfabetik olarak biçimde verilmelidir.

 • Yukarıda ifade ettiğimiz tüm bilgilerin hem metin içinde hem de kaynakçada nasıl uygulanacağı aşağıda örnekleriyle gösterilmiştir.

 • Belirtilen bu kurallara uymayan makaleler, hakem sürecine geçmeden reddedilecektir.

APA ATIF SİSTEMİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ

 • Tek yazarlı Eserler
  Metin İçinde: (İnalcık, 2017: 41)
  Kaynakçada: İnalcık, H. (2017). Osmanlı imparatorluğu klasik çağ (1300-1600) (24. baskı). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

 • 2 Yazarlı Eserler
  Metin İçinde: (Tekeli & İlkin, 2009: 45)
  Kaynakçada: Tekeli, İ., & İlkin, S. (2009). Savaş sonrası ortamında 1947 Türkiye iktisadi kalkınma planı (1. baskı). İstanbul: Bilge Kültür Sanat.

 • 3 - 5 Arası Yazarlı Eserler
  Metin İçinde: İlk atıfta tüm yazar adları yazılır: (Topaloğlu, Yavuz & Çelebi, 1998: 35). Sonraki atıflarda ilk yazarın adı yazılır ve “vd.” ifadesi kullanılır: (Topaloğlu vd., 1998: 35)
  Kaynakçada: Topaloğlu, B., Yavuz, Y. Ş., & Çelebi, İ. (1998). İslam’da inanç esasları. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.

 • 6 ve Daha Çok Yazarlı Eserler
  Metin İçinde: Sadece ilk yazarın adı kullanılır ve “vd.” ifadesi kullanılır: (Harris vd., 2001: 42)
  Kaynakçada: Harris, P., Said, M., Kellner, P., Kennedy, M., Taylor, A. & Becker, Z. (2011). Cultural diplomacy in Africa. Oxford: Oxford University Press.

 • Kitap Bölümü
  Metin İçinde: (Özbudun, 2010: 25)
  Kaynakçada: Özbudun, S. (2010). Bir İktidar Dizilimi Sahnesi Olarak ‘Cumhuriyet’ Törenleri. M. K. Kaynar (Ed.), Resmi tarih tartışmaları-10: Rejim ve ritüelleri içinde (ss. 33-52). İstanbul: Özgür Üniversite.

 • Çeviri Yayınlar
  Metin İçinde: (Gellner, 1998: 34)
  Kaynakçada: Gellner, E. (1998). Milliyetçiliğe bakmak (Çev. S. Coşar, S. Özertürk & N. Soyarık). İstanbul: İletişim Yayınları.

 • Akademik Dergi
  Metin İçinde: (Oral, 2017: 21)
  Kaynakçada:
  Oral, Ö. (2017). Osmanlı-Venedik diplomatik ilişkileri tarihine bir katkı: 1763 tarihli Cezayir-Venedik Antlaşması. Avrasya İncelemeleri Dergisi, 2(6), 103-130.

 • Basılı Kurumsal Yayınlar
  Metin İçinde: (Devlet Planlama Teşkilatı, 2002: 35)
  Kaynakçada: Devlet Planlama Teşkilatı. (2002). Ekonomik ve Sosyal Göstergeler (2000-2005). Ankara.

 • Elektronik Dergi Makaleleri (e-Journal)
  Metin İçinde: (Shubs, 2008: 133)
  Kaynakçada: Shubs, C. H. (2008). Transference Issues Concerning Victims of Violent Crime and Other Traumatic Incidents of Adulthood. Psychoanalytic Psychology, 25(1), 122-144. Erişim Tarihi: 15 Ocak 2019, http://ovidsp.uk.ovid.com/spb/ovidweb.cgi

 • Kişi ya da Organizasyon İnternet Siteleri
  Metin İçinde: (Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, 2019)
  Kaynakçada: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası. (2019). Enflasyon Verileri: Tüketici Fiyatları. Erişim Tarihi: 12 Ocak 2020, https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler/Enflasyon+Verileri/

 • Yazarı Belli Basılı Gazete Yazısı
  Metin İçinde: (Kahraman, 2018: 4)
  Kaynakçada: Kahraman, H. B. (2018, 9 Kasım). Büyük Tıkınma ya da Edebiyatı Edebiyatımsılarla Öldürüş. Sabah Gazetesi, ss. 4.

 • Yazarı Belli Online Gazete Yazısı
  Metin İçinde: (Kahraman, 2018)
  Kaynakçada: Kahraman, H. B. (2018, 9 Kasım). Büyük Tıkınma ya da Edebiyatı Edebiyatımsılarla Öldürüş. Sabah Gazetesi. Erişim Tarihi: 29 Ocak 2020, https://www.sabah.com.tr/yazarlar/kitap/kahraman/2018/11/09/buyuk-tikinma-ya-da-edebiyati-edebiyatimsilarla-oldurus

 • Yazarı Belirsiz Basılı Gazete Yazısı/Haberi
  Metin İçinde: (Dünya Gazetesi, 2020: 7)
  Kaynakçada: Dünya Gazetesi. (2020, 29 Ocak). Honda ve Toyota, Çin'deki üretimlerini durdurdu. ss. 7)

 • Yazarı Belirsiz Online Gazete Yazısı/Haberi
  Metin İçinde: (Dünya Gazetesi, 2020)
  Kaynakçada: Dünya Gazetesi. (2020, 29 Ocak). Beyaz eşya sektörü ÖTV muafiyeti istiyor. Erişim Tarihi: 30 Ocak 2020, https://www.dunya.com/ekonomi/beyaz-esya-sektoru-otv-muafiyeti-istiyor-haberi-461445

 • Youtube
  Metin İçinde: (Harvard University, 2019)
  Kaynakçada: Harvard University. (2019, 28 Ağustos). Soft robotic gripper for jellyfish [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=guRoWTYfxMs

 • Twitter
  Metin İçinde: (T.C. İçişleri Bakanlığı, 2020)
  Kaynakçada: T.C. İçişleri Bakanlığı [@TC_icisleri]. (2020, 15 Ocak). Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün Almanya vatandaşı 3️ yabancı Terörist Savaşçı, ülkesine sınır dışı edildi. Kamuoyuna saygıyla duyurulur [Tweet]. Twitter. https://twitter.com/TC_icisleri/status/1217510258601533443

Kısaltmaların Diğer Dillerdeki Akademik Çalışmalarda Karşılıkları

Türkçe

İngilizce

Almanca

ss.

p.

S.

vd.

et al.

u.a.

Çev.

Trans.

über. v.

baskı

edition

Auflg.