Cilt: 33 - Sayı: 1, 15.06.2022

Yıl: 2022

Araştırma Makaleleri

Olgu Sunumları

Derleme

Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Veteri­ner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nün editorial değerlendirme sonrasında,  en az çift kör hakem tarafından değerlendirilen, bilimsel makalelerin yayınlandığı ulusal ve hakemli akademik bir dergidir


Dergimizde veteriner hekimlik alanında yapılan, başka bir yerde yayınlanmamış olan orijinal araştırmalar, olgu sunumları, kısa bildiriler, güncel ve davetli derlemeler ve editöre mektup türünde yazılar yayınlanır. Veteriner bilimleri konusunda yayın yapan dergilerden farklı kapsamı ile bilim insanlarına ve sahada çalışan veteriner hekimlere yaygın etkili çalışmaların ulaştırılmasını amaçlar. 

Öncelikli olarak bakteriyoloji, parazitoloji, viroloji, halk sağlığı, epidemiyoloji, aşı üretimi, yaban hayatı, laboratuvar kalite yönetim sistemleri ve bunlara bağlı diğer tüm

veteriner bilim alanlarını ve hayvan türlerini kapsamaktadır.

1. Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanacak metinler 12 pt, Times New Roman yazı karakterinde, iki yana yaslanmış düz metin olarak, tüm kenarlarda 25 mm boşluk bırakılarak ve tek aralıklı sayfa düzeninde A4 (210 × 297 mm) boyutunda yazılmalıdır. Yazıların tamamı, şekil ve tablolar dahil olmak üzere orijinal bilimsel araştırmalarda 16, derlemelerde 10, olgu sunumlarında ve kısa bildirilerde 6 ve editöre mektuplarda 4 sayfayı kaynaklar hariç geçmemesi istenir. Derlemeyi hazırlayan yazarın/ların, konu ile ilgili ulusal ya da uluslararası düzeyde en az beş tane orijinal yayın ve araştır­ma yapmış olması koşulu aranır. Gönderilen tüm yazılar *.tiff biçimindeki şekillerin ve tabloların tamamı DergiPark üzerinden gönderilmelidir.  Yer aldığı dizinler ve güncel durumu buradan kontrol edilebilir. 

Başvuru sırasında sunulacak dosyalar:

a. Başlık sayfası:

3. Yazı tipi (orijinal araştırma, güncel/davetli derleme, olgu sunumu, kısa bildiriler, editöre mektup) belirtilir. 

4. Konuyu özetleyen kısa başlık yazılır. On kelimeyi geçmemesi önerilir.

5. Tüm yazarların adlarının ilk harfleri ve soyadlarının tümü büyük olacak şekilde yazıldıktan sonra üst simge ile numaralandırılarak çalıştıkları kurum ve adres bilgileri verilmelidir. Adreslerde şehir ve ülke adları belirtilmelidir. Tüm yazarlar için ORCID numarası verilmesi zorunludur . ORCID numaraları harflerle belirtilerek adreslerden sonra yazılır.

6. Sorumlu yazar “*” ile belirtilerek açık adres satırlarından sonra açık adres, telefon, e-posta bilgilerine yer verilmelidir. Kurum bilgileri birden başlayarak numaralandırılıp, adres, şehir, ülke bilgisi yazar isimleri altına eklenmelidir. Bu sayfada “sorumlu yazar” belirtilmeli isim, açık adres, telefon ve e-posta bilgileri eklenmelidir. Örnek olarak;


Farelerde papilla filiformislerin ışık ve taramalı elektron mikroskobik yapısı 

Burhan Toprak1,a,*

1.Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Genetik Laboratuvarı, 06020, Ankara, Türkiye

a. ORCID: 0000-0003-1082-4559

*burhan.toprak@tarimorman.gov.tr, Ahmet Şefik Kolaylı Cad. No: 23-1 06200, Keçiören-Ankara Tel: +903123254826

Deney hayvanları kullanımı etik kurulu ve diğer etik kurul kararları ve izinler: İlgili kararlara ilişkin bilgiler (Alındığı kuruluş, tarih ve sayı) bu başlık altında verilmelidir. Yoksa olmadığı belirtilmelidir.

Teşekkürler: kısmı başlık sayfasında yer almalıdır.  Daha önce kongrelerde sunulan her çeşit bildirinin, başlık sayfasında kongre adı, yer ve tarih verilerek belirtilmelidir,

Maddi destek ve çıkar ilişkisi: Makale sonunda varsa çalışmayı maddi olarak destekleyen kişi ve kuruluşlar ve varsa bu kuruluşların yazarlarla olan çıkar ilişkileri belirtilmelidir. (Olmaması durumu da “Çalışmayı maddi olarak destekleyen kişi/kuruluş yoktur ve yazarların herhangi bir çıkara dayalı ilişkisi yoktur” şeklinde yazılmalıdır.

Yazarların Katkı Oranı: Yazarların ad ve soyadlarının başharfleri ile yayına sağladıkları katkılar belirtilmelidir. 

b. Makalenin ana metini:

7. Başlık, özet ve en çok beşer adet anahtar kelime, Türkçe ve İngilizce olarak, ana metin ve kaynaklarla birlikte Başlık sayfasından ayrı bir dosya olarak sisteme yüklenmelidir.

8. Orijinal bilimsel araştırmalarda, olgu sunumlarında ve kısa bildirilerde Türkçe ve İngilizce başlık, özet ve en az beş adet anahtar sözcük, giriş, gereç ve yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç, kaynaklar sırası ile hazırlanmalıdır. Olgu sunumlarında olgu geçmişi kısmı da oluşturulabilir. 

9. Tablo ve şekiller hem ayrı olarak sisteme yüklenmeli hem de yazı içinde olması gereken yere yerleştirilmelidir.  

10. Oluşturulan bu ana metin dosyasında kesinlikle yazar adı, kurum, e-posta bilgisi vb. detaylar olmaması gerekmektedir. Tüm satırlara sürekli olarak devam eden numara verilmelidir.

11. Özet, Türkçe ve İngilizce olarak, tek paragraf halinde en fazla 200 sözcük olmalıdır.

12. Anahtar kelimeler, makale içeriğine uygun olarak seçilmeli, alfa¬betik sıraya göre yazılmalı ve beş sözcüğü geçmemelidir.

13. Giriş, konu ile ilgili özet literatür bilgisi içermeli, son paragrafında çalışmanın amacı vurgulanmalıdır.

14. Gereç ve Yöntem, ayrıntıya girmeden, anlaşılır biçimde yazılma¬lıdır. İstenilirse alt başlık kullanılabilir. Alt başlıklar kullanılabilir. (Ekstraksiyon işlemi, İstatiksel yöntem, Deney deseni vb.)

15. Bulgular, bölümünde veriler, tekrarlama yapmadan açık bir şekilde belirtilmelidir. Bulgular tablo ve şekillerle desteklenerek kısa olarak sunulmalıdır.  Tablo başlıkları tablonun üstünde, şekil ve grafik başlıkları ise şeklin altında belirtilmelidir. Tablo ve şekillerin kodlanması nümerik veya alfa nümerik sembollerle gösterilmelidir.

16. Tartışma ve Sonuç bölümünde, araştırmanın sonucunda elde edi¬len bulgular, diğer araştırıcıların bulguları ile karşılaştırılmalı ve literatüre olan katkısı belirtilmelidir.

17. Kaynaklar, kaynaklar listesi soyadına göre alfabetik ve kronolojik olarak sıralanmalıdır. Metin içerisindeki kaynak, yazar soyadı ve yayın tarihi yazılarak Toprak (2006); Toprak ve Erol (2007); Toprak ve ark. (2008); Toprak (2012, 2013) cümle sonunda ise sadece parantez içerisinde yazar soyadı ve yayın tarihi noktalama işaretinden önce yazılmalıdır (Toprak 2006; Toprak ve Toprak 2007; Toprak ve ark. 2008; Toprak 2012, 2013); Cümle sonunda birden çok kaynak belirtilecek ise kaynaklar tarih sırasına göre küçükten büyüğe doğru sıralanmalıdır. Metin içerisinde ikiden çok yazarlı kaynak kullanımlarında ilk yazarın soyadı yazılmalı diğer yazarlar ise “ve ark.” kısaltması ile belirtilmelidir. Yazılarda ve yerine & işareti kullanılmamalıdır.

18. Dergi adlarının kısaltılmasında “Periodical Title Abbreviations: By Abbreviation” son baskısı esas alınmalıdır. Kay¬naklar listesinde yazar(lar)ın aynı yıla ait birden fazla yayını varsa, yayın tarihinin yanına “a” ve “b” şeklinde ibare koyularak belirtilmelidir.

19. Kaynak yazımı ve sıralaması aşağıdaki gibi yapılmalıdır;

Süreli Yayın:

Dubey JP, Lindsay DS, Anderson ML, Davis SW, Shen SK. (1992) Induced transplacental transmission of N. caninum in cattle. J Am Vet Med Ass. 201, 709-713.

Yazarlı Kitap:

Fleiss Jl. (1981) Statistical methods for rates and proportions. Second edition. New York: John Willey and Sons, p.103.

Editörlü Kitap:

Balows A, Hausler WJ, Herramann Kl, eds. (1990) Manual of Clinical Microbiology. Fifth edition. Washington DC: IRL Press, p.37.

Editörlü Kitapta Bölüm:

Bahk J, Marth EH. (1990) Listeriosis and Listeria monocytogenes. Cliver DD. eds. Foodborne Disease. Academic press Inc, San Di¬ego. p.248-256.

Kongre Bildirileri:

Çetindağ M. (1994) Pronoprymna ventricosa, a new digenic trem¬atoda from the Alosa fallax in Turkey. Eighth International Congress of Parasitology (ICOPA VIII), October 10-14, İzmir-Turkey.

Tezler:

Aksoy E. (1997) Sığır Vebası hastalığının histolojik ve immunoperoksidaz yöntemle tanısı üzerine çalışmalar. Doktora Tezi, AÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Anonim:

Resmi kuruluşlar (Tarım ve Orman Bakanlığı, OIE, FAO vb.) internet sitesi harici kaynakların kullanımı önerilmez. Anonim. (2009) Contagious equine metritis. Erişim adresi: http:// www.cfsph.iastate.edu/Factsheets/pdf, Erişim tarihi: 17.10.2009.

Peter AT. (2009) Abortions in dairy cows. Erişim adresi: http:// www.wcds.afns.ualberta.ca.htm, Erişim tarihi: 14.11.2009.

20. Kaynakların sonuna mevcut ise doi numarası yazılmalıdır.

c. Tam makale: Başlık ve ana metin içeriğinin birleştirilmesiyle oluşturulan tam yazı *.pdf dosyası olarak sisteme yüklenmelidir. 

21. Kaynaklar alfabetik olarak sıralandıktan sonra ayrıca numaralandırmaya gerek yoktur.

22. Simgelerin kullanımına dikkat edilmelidir. Örnek olarak çarpma işareti olarak “x” yerine “×” kullanılmalıdır.

23. Latince cins ve tür isimleri italik yazı tipi ile yazılmalıdır (Monachus monachus, Anisakis sp.). Tüm ölçüler SI’e (Systeme Internationale) göre verilmelidir.

24. Deneylerde kullanılan kimyasal, kit vb. gereçlerin marka, model, üretim yeri bilgileri yer almalıdır. Örnek: Blu-T4 ETVAC aşısı (Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ankara, Türkiye).

25. Başlık sayfası, makalenin ana metni ve tam makale olmak üzere üç dosya başvuruda bulunmalıdır. 

26. Yayınlanması uygun görülen çalışmaların basılmasına ilişkin karar yazar(lar)ına bildirilir.

27. Türkçe yazılar hazırlanırken dil ve kelime bilgisi kuralları için Türk Dil Kurumu’nun hazırladığı kaynaklar esas alınmalıdır.

28. Dergiye gönderilen yazılar kabul tarihine göre yayınlanır. Dergi gerekli gördüğü durumlarda sıralamayı değiştirme hakkını saklı tutar. 

29. Yazarlara ve yasal varislerine yayınlanan yazı karşılığında hiçbir para ödenmez ve yazarlar maddi gelir içeren tüm haklarını Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi'ne devreder.  Yazarlar makalenin degimizde basılmasına ile tüm telif haklarını ve tüm makale basımı ile ilgili haklarını yasal sorumlulukları uhdelerinde kalmak üzere Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisine devretmiş sayılır. 

30. Yazıların tüm versiyonları ve yazı ile ilgili dosyalar Dergipark sistemi üstünde depolanmaktadır.

Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi araştırma ve yayın etiği standartlarına bağlıdır. Yayın ilkeleri, etik, hakemleme ve yasal sorumluluklarla ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 

Bu dergi öncelikli olarak bakteriyoloji, parazitoloji, viroloji, halk sağlığı, epidemiyoloji, aşı üretimi, yaban hayatı ile ilgili çalışmalar,  laboratuvar kalite yönetim sistemleri olmak üzere,  veteriner bilim alanlarını kapsamaktadır.
Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi araştırma ve yayın etiği standartlarına bağlıdır. İntihal tespit edilmesi kabulden sonra bile bir yazının reddedilmesine neden olabilir. Editörler, herhangi bir etik suistimal şüphesinde, ilgili uluslararası yayın ve araştırma etiği kurallarına (COPE guidelines, Cse White Paper on Publication Ethics) uygun olarak hareket eder.

Derginin İnsan Hakları ve Bilgilendirilmiş Rıza ile ilgili politikaları “Fikri mülkiyeti dürüstçe tartışın, Birden fazla rolün bilincinde olun, Bilgilendirilmiş rıza kurallarına uyun, Gizliliğe ve mahremiyete saygı gösterin, Etik kaynaklardan yararlanın” şeklinde özetlenebilir. American Psychological Association (APA) web sitesinden bu konuda daha fazla bilgi bulabilirsiniz (Smith, D. (2003). Five principles for research ethics. Monitor on psychology, 34(1), 56.). Tüm etik konularda dergi, APA Etik İlkeleri ve Davranış Kurallarını kabul eder. Dergi ayrıca Araştırma Katılımcılarının Korunması için ICMJE Tavsiyelerine atıfta bulunur. İnsan denekleri içeren tıbbi araştırmalar, Helsinki Dünya Tabipler Birliği Deklarasyonu'na göre yapılmalıdır.

Dergimizde yayınlanması için gönderilen bilimsel çalışmaların European Convention for the Protection of Vertebrate Animals used for Experimental and Other Scientific Purposes, Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar için Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapıldığını, gerekli tüm kurumsal etik ve yasal izinlerin alındığını varsayarak, bu konuda dergi yönetimi olarak sorumluluk kabul etmemektedir. Çalışmada “Hayvan” öğesi kullanılmış ise yazarlar, yazının Gereç ve Yöntem bölümünde çalışmalarında hayvan haklarını koruduklarını ve ilgili etik kuruldan onay aldıklarını belirtmek zorundadır. Dergimiz gönderilen bilimsel çalışmalarda European consensus-platform for alternatives stratejilerine uygun olarak deney hayvanlarının kullanımında 3R (Replacement, Reduction ve Refinement) kuralına uygun davranılmasını bekler ve destekler.

Farklı etik kurul onayı ya da izin alması (Örneğin klinik araştırmalar etik kurul onayı gibi) değerlendirme süresince fark edilen yazıların değerlendirmesine ara verilerek gerekli izinleri alması için sorumlu yazar uyarılır, gerekli izinlerin tamamlanmasından sonra yayın sürecine devam edilir. Söz konusu onay bilgileri gereç ve yöntem kısmına eklenir.
Çalışmalarla ilgili uluslararası ve ulusal düzenlemeler çerçevesince gerekli kurum ve kuruluşlardan alınması gereken tüm izinlerin (Örneğin yaban hayatına yönelik çalışma izin belgesi gibi) alınarak çalışmaya başlanması yazarların sorumluluğundadır. Dergi bu konuda sorumlu tutulamaz.
Yazının sorumlu yazarı tarafından sistem aracılığıyla gönderilmesi ile yazının bir bölümünün veya tamamının başka bir yerde yayınlanmadığı ve aynı anda bir diğer dergide değerlendirilme sürecinde olmadığı şeklinde değerlendirilir. Tüm yazarlar yayın içeriği ve hakkında hem fikir olduklarını beyan etmiş sayılırlar. Maddi destek ve çıkar ilişkisi durumu ayrıca başvuru sırasında editöre bildirilmelidir.
Yazıların Türkçe ve İngilizce tam metinlerinin gönderilmesi ve yayına kabul edilmesi halinde tek bir yazı olarak kabul edilerek sırasıyla Türkçesi ve İngilizcesi yayınlanır.
Gönderilen yazıların basım düzeltmeleri orijinal metne göre yapıldığından, yazıların her türlü sorumluluğu (etik, bilimsel, yasal, vb.) yazarlara aittir.
Dergide yayınlanmak üzere gönderilen yazılar tüm yazarlar tarafından imzalanan “Yayın Hakkı Devri Sözleşmesi” ile dergiye gönderilir.
Etlik Veteriner Mikrobiyoloji dergisi açık erişimi desteklemektedir.
Yayınlanmak üzere kabul edilen yazıların her türlü yayın hakkı yayıncıya aittir. Ancak yazarlar "Eğitim amaçlı, kendi kişisel kullanım hakkı, Makalenin tümünü veya bir kısmını bir toplantıda veya konferansta kullanma, Makalenin tümünü veya bir kısmını bir toplantıda veya konferansta kullanma, Çalışmalarını çevrimiçi olarak kurumsal depolarda veya internet sitelerinde yayınlama, Makalelerinin görünürlüğünü arttırmak için herhangi bir sosyal medya platformu kullanma, Makalede açıklanan herhangi bir işlem veya prosedür için patent ve ticari marka haklarını saklı tutar.
Yayınlanması uygun görülen çalışmaların basılmasına ilişkin karar yazar(lar)ına bildirilir.
Türkçe yazılar hazırlanırken dil ve kelime bilgisi kuralları için Türk Dil Kurumu’nun hazırladığı kaynaklar esas alınmalıdır.
Dergiye gönderilen yazılar kabul tarihine göre yayınlanır. Dergi gerekli gördüğü durumlarda sıralamayı değiştirme hakkını saklı tutar.
Yazıların basım işleri ve yayınlanması için herhangi bir ücret talep edilmez. Yazarlara da yazılarının basılması karşılığında herhangi bir ödeme yapılmaz.
Yayınlanmayan yazılar, yazarına iade edilmez.
Gönderilen makalelere ilişkin İtirazda veya şikâyette bulunmak isteyen yazarlar, ilk olarak, sorumlu yazı işleri müdürüne bir itiraz mektubu göndermelidir. Mektupta, itiraz veya şikâyet konusu hakkında ayrıntılı bilgi verilmelidir. Böyle bir durumda, sorumlu yazı işleri müdürü konuyu en kısa sürede incelemesi için editör veya yayın kurulu üyelerinden birini görevlendirir. Gerekirse, sorunu araştırmak için arabulucu olarak harici bir uzman atanabilir. Ancak sorumlu yazı işleri müdürü, tüm temyiz ve şikâyetler için karar verme sürecindeki nihai otoritedir. Dergi, itiraz ve şikâyetlerini incelerken COPE kurallarına uyar.

Derginin tüm sayılarına ve makalelerine Milli Kütüphane ve Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Kütüphanesinden ulaşılabilir.

Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi açık erişimi destekleyen ve gönderim ve değerlendirme için ücret talep etmemektedir. Yayınlanan makaleler için de ücret vermemektedir.


15430