Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

OKUL-AİLE İLETİŞİMİNİN BAŞARIYA, ÖZ YETERLİLİĞE, MOTİVASYONA VE TUTUMA KATKISI

Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 1, 25 - 41, 30.06.2021

Öz

Bu çalışmanın amacı yatılı bölge ortaokulu öğrenci ve öğretmenlerinin okul-aile iletişiminin öğrencilerin fen alanındaki başarı, motivasyon, tutum ve özgüvenine katkısı hakkındaki bakış açılarını incelemektir. Çalışma nitel araştırma yönteminin fenomenoloji desenine göre gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2018-2019 yılının bahar döneminde Niğde ili Ulukışla ilçesinde yatılı bölge ortaokulunun farklı sınıflarında öğrenim gören, farklı aile yapısına, cinsiyete ve başarı düzeyine sahip olan altı öğrenci ve yine farklı disiplinlere, yaş seviyesine ve aile iletişimine sahip üç öğretmen oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme kullanılmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler içerik analizi ile analiz edilmiştir. Araştırmada öğrencilerin ve öğretmenlerin çoğunluğunun okul aile iletişiminin fen alanındaki başarı, motivasyon, tutum ve özgüvene olumlu yönde katkısının olduğu görüşüne sahip oldukları anlaşılmıştır. Bu sonuçlar neticesinde öğretmenlere aile iletişimini artıracak uygulamalar yapmaları, okul yöneticilerine aile-öğretmen-öğrenci arasındaki köprüyü desteklemeleri ve aileleri bilinçlendirme çalışmaları yapmaları, ailelere okul ile iletişimlerini güçlendirmeleri, program hazırlayıcılara okul aile iletişimini sağlayacak uygulamalara yer vermeleri konusunda önerilerde bulunulmuştur.

Kaynakça

 • Açıkgöz, K. Ü. (2003). Aktif öğrenme. Eğitim Dünyası Yayınları.
 • Adams, M. B., Womack, S. A., Shatzer, R. H & Caldarella, P. (2010). Parent involvement in school-wide social skills instruction: perceptions of a home note program. Education, 13 (3), 513-528.
 • Amineh, R.J. & Asl H.D. (2015) Review of constructivism and social constructivism. Journal of Social Sciences, Literature and Languages, 1 (1), 9-16.
 • Arastaman, G., Fidan, İ. Ö., & Fidan, T. (2018). Nitel araştırmada geçerlik ve güvenirlik: Kuramsal bir inceleme. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 37-75.
 • Avrupa Komisyonu (2017). European Commission Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture Education and Training Monitor, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 • Barber, B. K., & Olsen, J. A. (2004). Assessing the transitions to middle and high school. Journal of Adolescent Research, 19(1), 3-30.
 • Bayrakdar, M. &Yiğit, B. (2006). Okul-çevre ilişkileri (1.bs.). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Binicioğlu, G. (2010). İlköğretimde okul-aile iletişim etkinlikleri: Öğretmen ve veli görüşleri. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Bordalba, M. M & Bochaca, J. G. (2019). Digital media for family-school communication? Parents' and teachers' beliefs. Computers & Education, 132, 44-62.
 • Büyüköztürk, Ş (2015). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, Pegem Akademi, Ankara.
 • Christensone, S. L. & Reschly, A. L. (2010). Handbook of School-Family Partnerships, New York and London: Routledge.
 • Çangır, E. (2019). Yatılı Bölge Ortaokullarının Sorunları Ve Çözüm Önerileri, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kastamonu.
 • Çelebi, M & Çopur K.D. (2019). Öğrencilerin Okula Yönelik Tutumları ile Ailenin Sosyoekonomik Yapısı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: Niğde İli Örneği. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 13 (19), 786-814.
 • Çepni, S., Ayvacı, H. Ş. & Bakırcı, H. (2012). Veli rehber materyalinin yapılandırmacı yaklaşım içinde fen ve teknoloji öğretimine etkileri üzerine bir ön çalışma. Milli Eğitim, 41 (195), 131-145.
 • Çınkır, Ş., & Nayır, F. (2017). Okul aile işbirliği standartlarına ilişkin veli görüşlerinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(1), 245-264.
 • Çiftçi, Ş. K. & Cin, F. M. (2017). What matters for rural teachers and communities? educational challenges in rural Turkey. Compare: A Journal of Comparative and International Education. doi: 10.1080/03057925.2017.1340150.
 • Daniel, G. R. (2016). Parents' experiences of teacher outreach in the early years of schooling. Asia Pacific Journal of Edecation, 36 (4), 559-569.
 • Demirel, N. (2013). Yatılı İlköğretim Bölge Okullarının sorunları ve çözümlerine ilişkin yöneticilerin, öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin görüşleri: bir durum çalışması. (Yüksek lisans tezi). Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Antalya.
 • Fosnot, C. D. (2013). Constructivism: Theory, perspectives, and practice. Teachers College Press: New York.
 • Genç Kumtepe, E., Gültekin, M., & Dinç, B. (2009). Eportfolio system for preservice distance teacher education program: An alternative assessment story, from boxes through Containers. In 23rd ICDE World Conference on Open Learning and Distance Education, Maastricht, Holland.
 • Griffin, D. & Galassi, J. P. (2018). Parent perceptions of barriers to academic success in a rural middle school, Professional School Counseling, 14(1), 87-100.
 • Griffin, D., & Steen, S. (2010). School-family-community partnerships: Applying Epstein's theory of the six types of involvement to school counselor practice. Professional School Counseling, 13(4).
 • Harrison, S. (2003). Mutlu Çocuk. (Çeviren, Murat Sağlam) 1.Basım, Dharma Yayınları: İstanbul.
 • Hill, N. E., & Chao, R. K. (Eds.). (2009). Families, schools, and the adolescent: Connecting research, policy, and practice. Teachers College Press.
 • Hill, N. E., Witherspoon, D. P., & Bartz, D. (2018). Parental involvement in education during middle school: Perspectives of ethnically diverse parents, teachers, and students. The Journal of Educational Research, 111(1), 12-27.
 • İnal, U & Sadık, F. (2014). Yatılı İlköğretim Bölge Okullarının Okul Yaşam Kalitesine İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 43, 2, 169-194.
 • Jeynes W. (2015). A meta-analysis: The relationship between father involvement and student academic achievement, Urban Education, 50 (4), 387-423.
 • Kalina, C., & Powell, K. C. (2009). Cognitive and social constructivism: Developing tools for an effective classroom. Education, 130(2), 241-250.
 • Küçükahmet, L. (2001). Öğretim İlke ve Yöntemleri, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Lim Soo-Yin, (2003), Parents Involvement in Education. In: G. Olsen and M.L. Fuller, Editors, Home-School Relations, Allyn and Bacon, Baston, 2003, pp. 134-158.
 • Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. Newbury Park, CA: Sage Publications.
 • Lou, G. (2007). The role of the school social worker in family involvement as identified by family specialists and parents in selected title 1 schools in north east independent school district in san antonio, texas. Canada: (Doktora Tezi), 2007.
 • Lucero, M., Valcke, M., & Schellens, T. (2013). Teachers' beliefs and self-reported use of inquiry in science education in public primary schools. International Journal of Science Education, 35(8), 1407-1423.
 • MEB (2018). Millî Eğitim Bakanlığı Faaliyet Raporu (2018),(Erişim: 09.03.2019).
 • Minner, D. D., Levy, A. J., & Century, J. (2010). Inquiry‐based science instruction—what is it and does it matter? Results from a research synthesis years 1984 to 2002. Journal of Research in Science Teaching: The Official Journal of the National Association for Research in Science Teaching, 47(4), 474-496.
 • Özgan, H. & Aydın, Z. (2010). Okul-Aile İşbirliğine İlişkin Yönetici, Öğretmen ve Veli Görüşleri”, 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (20 -22 Mayıs 2010), Elazığ, 2010, s. 802-811.
 • Özkan, H. H. (2012). Yapılandırmacı Odaklı Öğretim Tasarımı Modeli Örneği. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15 (28), 47-66.
 • Park, S. & Holloway S.D. (2017). The effects of school-based parental involvement on academic achievement at the child and elementary school level: A longitudinal study, The Journal of Educational Research, 110 (1) 1-16.
 • Perkins, D. (1999). The many faces of constructivism. Educational leadership, 57(3), 6-11.
 • Powell, D. R., Son, S. H. C., File, N., & San Juan, R. R. (2010). Parent–school relationships and children's academic and social outcomes in public school pre-kindergarten. Journal of school psychology, 48(4), 269-292.
 • Prakke, B., & Peet, A. V. (2008). Eindrapportage parent-teacher stress onderzoek. KG Publicate nr-21. Hogeschool Utrecht.
 • Prakke, B., Peet, A. V. & Wolf, K. V. (2007). Challenging parents, teacher occupational stress and health in dutch primary schools. International Journal About Parents In Education, 1 (0), 36-44.
 • Provasnik, S., KewalRamani, A., Coleman, M. M., Gilbertson, L., Herring, W., & Xie, Q. (2007). Status of education in rural America. US Department of Education, National Center for Education Statistics, Institute of Education Sciences. Washington.
 • Schaverien, J. (2011). Boarding school syndrome: Broken attachments a hidden trauma. British Journal of Psychotherapy, 27(2), 138-155.
 • Sjøberg, S. (2010). Constructivism and learning. In P. Peterson, E. Baker & B. McGaw (Eds.), International Encyclopaedia of Education (Vol. 5, pp. 485-490). Oxford UK: Elsevier. doi:10.1016/B978-0-08-044894-7.00467-X.
 • Soner, O. (2000). Aile uyumu, öğrenci özgüveni ve akademik başarı arasındaki ilişkiler. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğilim Bilimleri Dergisi Yıl: 2000. Sayı 12, Sayfa : 249-260.
 • Smith, F., Driessen, G., Sluiter, R. & Sleegers, P. (2007). Types of parents and school strategies aimed at the creation of effective partnerships. International Journal About Parents In Education, 1 (0), 45-52.
 • Şirin, S. (2020). Yetişin Gençler Ergenlikten Yetişkinliğe Geçiş Kılavuzu. Doğan Kitap: İstanbul.
 • Şişman, M. & Turan, S. (2004). Eğitim ve okul yönetimi. Eğitim ve okul yöneticiliği el kitabı, (s 99146).
 • Tan, C., C. S. K. Chua, & O. Goh. 2015. “Rethinking the Framework for 21st-Century Education: Toward a Communitarian Conception.” The Educational Forum 79 (3): 307–320.
 • Yazıcı, L. Demirhan Sereinken, N. & Ağar, M. (2016). Eğitimde yenilikçi bir uygulamanın değerlendirilmesi: Açık okul. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9 (43), 1558-1564.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Genişletilmiş 9. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Yıldırım, M. C., & Dönmez, B. (2008). Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımı Uygulamalarının Sınıf Yönetimine Etkileri Üzerine Bir Çalışma. Ilkogretim Online, 7(3).
 • Yılmaz, A. (2012). Yatılı İlköğretim Bölge Okulları sorunlarının öğrenci algılarına göre değerlendirilmesi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 11(3):659 -679.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Osman Orhan DEMİR (Sorumlu Yazar)
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0002-5424-9018
Türkiye


Oktay BEKTAS
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ PR.
0000-0002-2562-2864
Türkiye


Sibel SARAÇOĞLU
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ PR.
0000-0001-9023-7383
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { eyyad848870, journal = {Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi}, issn = {2667-5390}, address = {eyyadergisi@gmail.com}, publisher = {Ahmet DURMAZ}, year = {2021}, volume = {4}, pages = {25 - 41}, doi = {}, title = {OKUL-AİLE İLETİŞİMİNİN BAŞARIYA, ÖZ YETERLİLİĞE, MOTİVASYONA VE TUTUMA KATKISI}, key = {cite}, author = {Demir, Osman Orhan and Bektas, Oktay and Saraçoğlu, Sibel} }
APA Demir, O. O. , Bektas, O. & Saraçoğlu, S. (2021). OKUL-AİLE İLETİŞİMİNİN BAŞARIYA, ÖZ YETERLİLİĞE, MOTİVASYONA VE TUTUMA KATKISI . Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi , 4 (1) , 25-41 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/eyyad/issue/64072/848870
MLA Demir, O. O. , Bektas, O. , Saraçoğlu, S. "OKUL-AİLE İLETİŞİMİNİN BAŞARIYA, ÖZ YETERLİLİĞE, MOTİVASYONA VE TUTUMA KATKISI" . Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 4 (2021 ): 25-41 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/eyyad/issue/64072/848870>
Chicago Demir, O. O. , Bektas, O. , Saraçoğlu, S. "OKUL-AİLE İLETİŞİMİNİN BAŞARIYA, ÖZ YETERLİLİĞE, MOTİVASYONA VE TUTUMA KATKISI". Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 4 (2021 ): 25-41
RIS TY - JOUR T1 - OKUL-AİLE İLETİŞİMİNİN BAŞARIYA, ÖZ YETERLİLİĞE, MOTİVASYONA VE TUTUMA KATKISI AU - Osman Orhan Demir , Oktay Bektas , Sibel Saraçoğlu Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 25 EP - 41 VL - 4 IS - 1 SN - 2667-5390- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi OKUL-AİLE İLETİŞİMİNİN BAŞARIYA, ÖZ YETERLİLİĞE, MOTİVASYONA VE TUTUMA KATKISI %A Osman Orhan Demir , Oktay Bektas , Sibel Saraçoğlu %T OKUL-AİLE İLETİŞİMİNİN BAŞARIYA, ÖZ YETERLİLİĞE, MOTİVASYONA VE TUTUMA KATKISI %D 2021 %J Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi %P 2667-5390- %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD Demir, Osman Orhan , Bektas, Oktay , Saraçoğlu, Sibel . "OKUL-AİLE İLETİŞİMİNİN BAŞARIYA, ÖZ YETERLİLİĞE, MOTİVASYONA VE TUTUMA KATKISI". Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 4 / 1 (Haziran 2021): 25-41 .
AMA Demir O. O. , Bektas O. , Saraçoğlu S. OKUL-AİLE İLETİŞİMİNİN BAŞARIYA, ÖZ YETERLİLİĞE, MOTİVASYONA VE TUTUMA KATKISI. eyyad. 2021; 4(1): 25-41.
Vancouver Demir O. O. , Bektas O. , Saraçoğlu S. OKUL-AİLE İLETİŞİMİNİN BAŞARIYA, ÖZ YETERLİLİĞE, MOTİVASYONA VE TUTUMA KATKISI. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi. 2021; 4(1): 25-41.
IEEE O. O. Demir , O. Bektas ve S. Saraçoğlu , "OKUL-AİLE İLETİŞİMİNİN BAŞARIYA, ÖZ YETERLİLİĞE, MOTİVASYONA VE TUTUMA KATKISI", Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, c. 4, sayı. 1, ss. 25-41, Haz. 2021