Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Sekizinci Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı İçeriğinin Bağlam Temelli Öğrenme Yaklaşımı Açısından Değerlendirilmesi

Yıl 2023, Cilt: 6 Sayı: 2, 145 - 172, 31.12.2023

Öz

Bu araştırmanın amacı 2018-2019 eğitim ve öğretim yılından itibaren uygulanmakta olan sekizinci sınıf Fen Bilimleri ders kitabı konu içeriğini Bağlam Temelli Öğrenme (BTÖ) yaklaşımı açısından değerlendirmektir. Çalışmada nitel araştırma yöntemi desenlerinden durum çalışmasının araçsal durum çalışması modeli kullanılmıştır. Veri toplama aracı doküman incelemesidir. Sekizinci sınıf Fen Bilimleri ders kitabı konu içeriklerinin BTÖ yaklaşımına uygun ve kısmen uygun olduğu tespit edilmiştir. “Mevsimler ve İklim”, “Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi” ve “Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi” ünite içeriklerinde BTÖ yaklaşımına uygun ve kısmen uygun alt bölümlerin yer aldığı, “DNA ve Genetik Kod”, “Basınç”, “Madde ve Endüstri” ve “Basit Makineler” ünite içeriğinin tamamının uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca ders kitabı içeriğinde; Model 1 (kavramların doğrudan uygulanması olarak bağlam), Model 2 (kavramlar ve uygulamalar arasında karşılıklı durum olarak bağlam), Model 3 (bireye ait zihinsel etkinlikler ile sağlanan bağlam) ve Model 4 (sosyal durum olarak bağlam) BTÖ uygulama modellerinin kullanıldığı görülmektedir. Ulaşılan sonuçlar doğrultusunda sekizinci sınıf ders kitabı konu içeriğinde BTÖ yaklaşımı öğretim uygulamalarının öğretim programı ve BTÖ yaklaşımı amaçlarına hizmet edecek biçimde düzenlenmesi önerilmiştir.

Kaynakça

 • Akın Yanmaz, E. (2021). Bağlam temelli öğrenme yaklaşımına göre geliştirilen rehber materyallerin ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin kavramsal anlamaları üzerine etkisi: “Aynalar ve ışığın soğurulması” örneği. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Giresun Üniversitesi, Giresun.
 • Altay, C. A. (2018). Bağlam temelli öğretim yaklaşımının 9. sınıf öğrencilerinin kimya bilimi ünitesine ilişkin başarılarına tutumlarına ve bilimin doğası anlayışlarına etkisi. (Yayınlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Altıntaş, S. ve Görgen, İ. (2021). Türkiye’de temel eğitimde program geliştirme ve değerlendirmeye ilişkin metaforik algılar. Inonu University Journal of the Faculty of Education (INUJFE), 22(1), 290-320. https://doi.org/10.17679/inuefd.800202. Andersen, K. N. (2020). Assessing task-orientation potential in primary science textbooks: Toward a new approach. Journal of Research in Science Teaching, 57(4), 481-509. https://doi.org/10.1002/tea.21599 Ar, M. E. (2019). Fen bilimleri öğretmenlerine yönelik geliştirilen nitelikli yaşam temelli açık uçlu soru hazırlama kursunun uygulanması ve değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Uludağ Üniversitesi, Bursa. ,
 • Arslan, Y. (2019). 5. Sınıf fen bilimleri dersi öğretim programı ve ders kitabının STEM yaklaşımı bağlamında incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.
 • Ayvacı, H. Ş., Er-Nas, S. ve Dilber, Y. (2016). Bağlam temelli rehber materyallerin öğrencilerin avramsal anlamaları üzerine etkisi: İletken ve yalıtkan maddeler örneği. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 51-78.
 • Ayyıldız, H., & Aktaş, M. C. (2022). 8. Sınıf matematik ders kitaplarının ve LGS matematik sorularının PISA temsil yeterliği açısından incelenmesi. Trakya Eğitim Dergisi, 12(1), 475-489. https://doi.org/10.24315/tred.910569
 • Bahtaji, M. A. A. (2015). Improving Transfer of Learning through Designed Context-Based Instructional Materials. European Journal of Science and Mathematics Education, 3(3), 265-274. https://doi.org/10.30935/scimath/9436
 • Balcı, Ö. (2013). Öğrenme stillerine dayalı etkinliklerin İngilizce dersinde öğrencilerin okuduğunu anlama becerilerine ve öz-yeterlik algılarına etkisi. (Yayınlanmamış doktora tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.
 • Baran, M., & Sözbilir, M. (2018). An application of context-and problem-based learning (C-PBL) into teaching thermodynamics. Research in Science Education, 48(4), 663-689. https://doi.org/10.1007/s11165-016-9583-1
 • Bayır, E., & Kahveci, S. (2021). Ortaokul fen bilimleri ders kitaplarının sorgulayıcı-araştırmaya dayalı öğretim yönteminin düzeyleri açısından incelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41(3), 1295-1326.
 • Bayır, E., & Livdumlu Kahveci, S. (2021). Ortaokul fen bilimleri ders kitaplarının okunabilirlik açısından analizi. Trakya Eğitim Dergisi, 11(3), 1561-1572. https://doi.org/10.24315/tred.870073
 • Bergwall, A. (2019). Proof-related reasoning in upper secondary school: characteristics of Swedish and Finnish textbooks. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 52(5), 731-751. https://doi.org/10.1080/0020739X.2019.1704085
 • Bloom, B. S. (1956). Taxonomy of educational objectives, handbook 1. the cognitive domain. Pensilvanya: David McKay Company Inc.
 • Bortnik, B., Stozhko, N., & Pervukhina, I. (2021). Context-Based testing as assessment tool in chemistry learning on university level. Education Science, 11(8), 450. https://doi.org/10.3390/educsci11080450
 • Bowen, G. A. (2009). Documenta nalysis as a qualitative research method. Qualitative Research Journal, 9(2), 27-40. https://doi.org/10.3316/QRJ0902027
 • Candra, P. M., Mercuriani, I. S., Nugroho, E. D., & Vlorensius, V. (2020). The biological content accuracy of natural science textbooks for VIII grade. Journal Pendidikan Biologi Indonesia, 6(1), 135-146. https://doi.org/10.22219/jpbi.v6i1.10837
 • Creswell, J. W. (2014). Araştırma Deseni (Nitel, Nicel ve Karma Yaklaşımları) (4. baskıdan çeviri b.). (S. B. Demir, Çev.) Ankara: Eğiten Kitap.
 • Çelebi, E. (2021). 8.Sınıf basınç ünitesi öğretiminde uygulanan bağlam temelli öğrenme yaklaşımının öğrencilerin bilgilerini günlük yaşamla ilişkilendirebilme düzeylerine ve akademik başarılarına etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Dicle Üniversitesi, Diyarbakır.
 • Çepni, S., Özmen, H., & Ayvacı, H. Ş. (2016). Yaşam temelli ve beyin temelli öğrenme kuramları ve fen bilimleri öğretimindeki uygulamaları. S. Çepni (Ed.). Kuramdan uygulamaya fen ve teknoloji öğretimi (s.122- 186). (13. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Dağıstanlı, F., & Yıldırım, H. İ. (2020). Yaşam temelli öğrenme yaklaşımı ile destekli çevre eğitiminin ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin çevreye yönelik tutum, davranış ve başarı düzeylerine etkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(54), 106-132. https://doi.org/10.21764/maeuefd.620466
 • Dane, A., Doğar, Ç., & Balkı, N. (2004). İlköğretim 7. sınıf matematik ders kitaplarının değerlendirmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 1-18.
 • De Jong, O. (2008). Context-based chemical education: how to improve it? Chemical Education International, 8(1), 1-7.
 • Demir, İ. (2019). Yaşam temelli öğretimin ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin ağız ve diş hijyeni konusunda kavram öğrenmelerine, fen bilimlerine karşı tutumlarına ve motivasyonlarına etkisi. (Yayınlanmamış doktora tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Demirci, H. (2020). Yansıtıcı düşünme etkinlikleri ile zenginleştirilmiş react stratejisinin öğrencilerin yansıtıcı düşünmelerine, fen öğrenimine yönelimlerine ve motivasyonlarına etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Derman, A., & Badeli, Ö. (2017). İlkokul 4. sınıf “saf madde ve karışım” konusunun öğretiminde 5e modeli ile desteklenen bağlam temelli öğretim yönteminin öğrencilerin kavramsal anlamalarına ve fene yönelik tutumlarına etkisinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(4), 1860-1881. https://doi.org/10.26466/opus.701189
 • Erdoğan, H. (2021). 2018 ortaokul fen bilimleri dersi programının ve ders kitaplarının içeriğinde yaşam temelli öğrenme yaklaşımının etkilerinin belirlenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
 • Erten, S., & Köseoğlu, P. (2022). Ortaokul fen bilimleri kitaplarında “Sıfır Atık Projesi”. Milli Eğitim Dergisi, 51(234), 1085-1110. https://doi.org/10.37669/milliegitim.837265
 • Etyemez, E. (2021). Liselere giriş sınavı matematik soruları ile 8. sınıf matematik ders kitapları ünite değerlendirme sorularının bilişsel düzeylerinin karşılaştırılması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.
 • Fraenkel, J. R., Wallen, N. E. & Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education (Eight Edition). New York: McGraw-Hill.
 • Genç, M., Ulugöl, S., & Ünsal, S. (2017). Ortaokul öğrencilerinin yaşam temelli öğrenme hakkındaki görüşleri. Researcher: Social Science Studies, 5(9), 244-255. https://doi.org/10.18301/rss.325
 • Gilbert, J. K. (2006). On the nature of “context” in chemical education. International of Science Education, 28(9), 957-976. https://doi.org/10.1080/09500690600702470
 • Glasnovic Gracin, D. (2018). Requirements in mathematics textbooks: a five-dimensional analysis of textbook exercises and examples. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 49(7), 1003-1024. https://doi.org/10.1080/0020739X.2018.1431849
 • Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1982). Epistemological and methodological bases of naturalistic inquiry. Educational Communication and Technology Journal, 30(4), 233-252. https://doi.org/10.1007/BF02765185
 • Güntaş, S. (2019). Eğitimde proje tabanlı öğrenme kuramının literatürü: İçerik analizi. Kisbu İlahiyat Dergisi, (1), 75-109.
 • Hasni, A., Bousadra, F., Belletête, V., Benabdallah, A., Nicole, M. C., & Dumais, N. (2016). Trends in research on project-based science and technology teaching and learning at K–12 levels: A systematic review. Studies in Science Education, 52(2), 199-231. https://doi.org/10.1080/03057267.2016.1226573
 • İnci, T. (2014). Sekizinci sınıf fen ve teknoloji dersine ilişkin ortak sınav sorularının değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
 • John, M., Molepo, J. M., & Chirwa, M. (2017). Secondary school learners’ contextualized knowledge about reflection and refraction: a case study from South Africa. Research in Science ve Technological Education, 36(2), 131-146. https://doi.org/10.1080/02635143.2017.1395331
 • Kalender, B., & Baysal, Z. N. (2021). Öğretim programı ve ders kitaplarının program ögelerinin uyumu açısından incelenmesi: hayat bilgisi örneği. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 38(2), 75-96. https://doi.org/10.52597/buje.990925
 • Karaman, E. (2019). Bilimin doğasına ilişkin unsurların yaşam temelli yaklaşım ile öğretilmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
 • Karamustafaoğlu, O. & Tutar, M. (2020). Fen bilgisi öğretmen adaylarının öğretimde react stratejisinin kullanımı hakkında görüşleri. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(1), 1-12.
 • Kıvanç, Z., & Aydın, A. (2021). 7. Sınıf fen bilimleri ders kitabında kimya kavramlarına yönelik analojilerin tespiti. Turkiye Kimya Dernegi Dergisi Kısım C: Kimya Egitimi, 6(1), 93-106. https://doi.org/10.37995/jotcsc.895226
 • Kıyasoğlu, E., & Çeviker Ay, Ş. (2020). Sınıf öğretmenlerinin 21. yüzyıl öğrenen ve öğreten becerilerinin incelenmesi. e-Kafkas Journal of Educational Research, 7(3), 240-261. https://doi.org/10.30900/kafkasegt.689976
 • Kilpatrick, J., Swafford, J., & Findell, B. (2001). Adding it up: Helping children learn mathematics. Washington: National Academy Press.
 • Kim, M., Yoon, H., Rae Ji, Y., & Song, J. (2012). The dynamics of learning science in everyday contexts: A case study of everyday science class in Korea. International Journal of Science and Mathematics Education, 10(1), 71-97. https://doi.org/10.1007/s10763-011-9278-z
 • King, D. T. (2012). New perspectives on context-based chemistry education: Using a dialectical sociocultural approach to view teaching and learning. Studies in Science Education, 48(1), 51-87. https://doi.org/10.1080/03057267.2012.655037
 • Knoef, M. J. (2017). Attending To The Knowledge, Skills, And Attitudes Of Teachers And Students: Guıdelınes For Context-Based Chemıstry Currıcula. Master Educational Science and Technology, University of Twente Faculty of Behavioural, Management and Social Sciences Enschede, Netherland.
 • Kortland, J. (2005). Physics in personal, social and scientific contexts – A retrospective view on the Dutch Physics Curriculum Development Project PLON. In P. Nentwig and D. Waddington (Eds.), Making it relevant. Context based learning of science (pp. 67-89). Münster: Waxmann.
 • Lotulung, C. F., Nurdin, İ., & Hetty, T. (2018). Effectiveness of learning method contextual teaching learning (CTL) for increasing learning outcomes of entrepreneurship education. TheTurkish Online Journal of Educational Technology, 17(3), 37-46. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1184198.pdf
 • Lin, C., Ma, J., Kuo, K.Y., & Chou, C.C. (2015). Examining the efficacy of project-based learning on cultivating the 21st century skills among high school students in a global context. Journal on School Educational Technology, 11(1), 1-9.
 • MEB. (2018). Fen bilimleri dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı. http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/201812312311937FEN%20B%C4%B0L%C4%B0MLER%C4%B0%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20PR GRAMI2018.pdf
 • MEB. (2019). Sekizinci Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı. https://www.eba.gov.tr/ adresinden erişilmiştir. MEB. (2021). Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2021_10/15214644_derskitaplari_yonetmeligi.pdf
 • Mete, P., & Yıldırım, A. (2016). Yaşam temelli öğrenme yaklaşımının kimya derslerindeki uygulamaları hakkında öğretim elemanlarının görüşleri. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 100-116.
 • Oba, S., & Köse, M. (2022). Fen bilimleri ders kitaplarının bilimsel sorgulama becerileri açısından incelenmesi. Scientific Educational Studies, 6(1) , 44-72. https://doi.org/10.31798/ses.1106070
 • Overman, M., Vermunt, V. D., Meijer, P. C., & Brekelmans, M. (2018). Teacher–student negotiations during context-based chemistry reform: A case study. Journal of Research in Science Teaching, 56(6), 797820. https://doi.org/10.1002/tea.21528
 • Özata Yücel, E., & Özkan, M. (2015). Ekosistem, biyolojik çeşitlilik ve çevre konularının etkili bir şekilde öğretilmesi için bir öğretim tasarımının geliştirilmesi ve uygulanması. Eğitim Bilimleri: Teori ve Uygulama, 15(4), 1051-1068. https://doi.org/10.12738/estp.2015.4.2579
 • Petersson, J., Sayers, J., Rosenqvist, E., & Andrews, P. (2020). Two novel approaches to the content analysis of school mathematics textbooks. International Journal of Research ve Method in Education, 44(2), 208–222. https://doi.org/10.1080/1743727X.2020.1766437
 • Pilot, A., & Bulte, A. M. W. (2006). The use of “Contexts” as a challenge for the chemistry curriculum: Its successes and the need for further development and understanding. International Journal of Science Education, 28(9), 1087-1112. https://doi.org/10.1080/09500690600730737
 • Rymarz, R., & Engebretson, K. (2005), Putting textbooks to work. British Journal of Religious Education, 27(1), 53–63. https://doi.org/10.1080/0141620052000276528
 • Saka, T., & İnaltekin, T. (2021). Fen bilimleri ders kitaplarındaki fizik örneklerinin karşılaştırılması. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 81-110. https://doi.org/10.33711/yyuefd.998258
 • Schwartz, A. T. (2006). Contextualised chemistry education: The American experience. International Journal of Science Education, 28(9), 977–998. https://doi.org/10.1080/09500690600702488
 • Son, J.W., & Diletti, J. (2017). What can we learn from textbook analysis?. Son, J. W., Watanabe, T., & Lo, J. J.(Ed.)., What matters? Research trends in international comparative studies in mathematics education (s. 3-32.). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-51187-0_1
 • Soslu, Ö. (2021). İlköğretim öğrencilerinin bilimin doğasına yönelik görüşlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. International Journal of Active Learning, 6(2), 141-153. https://doi.org/ijal.955887
 • Stake, R. R. (2005). Case studies. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), The SAGE handbook of qualitative research (Third edition). London: Sage
 • Şan, S., & İlhan, N. (2022). Fen bilimleri ders becerili uygulama (yeni nesil) yönelik kuramsal ve kavramsal çerçeve. İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9(17), 17-36.
 • Taconis, R., den Brok, P., & Pilot, A. (2016). Introduction: Context-based learning environments in science. In Taconis, R., den Brok, P., & Pilot, A. (Eds.), Teachers creating context-based learning environments in science (pp. 1- 17). Sense. https://doi.org/10.1007/978-94-6300-684-2_1
 • Tariq, S., & Saeed, M. (2021). Effect of context-based teaching on grade VIII students’ academic achievement and intrinsic motivation in science. Pakistan Journal of Educational Research and Evaluation (PJERE), 9(1), 1-23.
 • Tatlı, A., & Bilir, V. (2019). 2018 Fen bilimleri dersi öğretim programına REACT modelinin uygunluğunun incelenmesi. Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, 7(2), 114–138. https://doi.org/10.31805/acjes.641002
 • Tekbıyık, A., & Akdeniz, A. (2010). Bağlam temelli ve geleneksel fizik problemlerinin karşılaştırılması üzerine bir inceleme. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 4(1), 123140.
 • Tolan Sürbahanlı, Y. (2018). Ortaokul 5. sınıf fen bilimleri ders kitabında ve EBA derste yer alan etkinliklerin yeni öğretim programı kapsamında incelenerek alternatif etkinlik geliştirilmesi (Yayınlanmamış doktora tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Topak, B. N. (2017). Ortaokul fen bilimleri ders kitaplarının bilimin doğası açısından incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Mersin Üniversitesi, Mersin.
 • Topuz, F. G., Gençer, S., Bacanak, A., & Karamustafaoğlu, O. (2013). Bağlam temelli yaklaşım hakkında fen ve teknoloji öğretmenlerinin görüşleri ve uygulayabilme düzeyleri. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 240-261.
 • Tunca, N., Şahin, S. A., & Aydın, Ö. (2015). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 432-446. https://doi.org/10.17860/efd.92694
 • Ulusoy, F. M. (2013). Bağlam temelli öğrenme ile desteklenen bütünleştirici öğrenme modelinin öğrencilerin kimya öğretimine yönelik tutum, motivasyon ve başarılarına etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Ummels, M. H. J., Kamp, M. J. A., De Kroon, H., & Boersma, K. Th. (2015). Designing and evaluating a context-based lesson sequence promoting conceptual coherence in biology. Journal of Biological Education, 49(1), 38-52. https://doi.org/10.1080/00219266.2014.88238
 • Ültay, N., & Ültay, E. (2017). Evaluating context-based teachnig materials, (Ed. L. Leite, L. Dourado, A. S. Afonso & Sofia Margoda, in Contextualizng Teaching to İmprove Learning, (s. 85-102). New York: Nova Science Publishers
 • Ünsal, İ., & Bakar, E. (2022). Fen bilimleri dersi öğretim programı ve fen bilimleri ders kitaplarında stem eğitim yaklaşımının yeri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2), 623-647. https://doi.org/10.17240/aibuefd.2022..-836928
 • Vicente, S., Sánchez, R., & Verschaffel, L. (2019). Word problem solving approaches in mathematics textbooks: A comparison between Singapore and Spain. European Journal of Psychology of Education, 35(3), 567-587. https://doi.org/10.1007/s10212-019-00447-3
 • Walan, S., Mc Ewen, B., & Gericke, N. (2016). Enhancing primary science: An exploration of teachers’ own ideas of solutions to challenges in inquiry- and context-based teaching. Education 3-13 International Journal of Primary, 44, 81-92. https://doi.org/10.1080/03004279.2015.1092456
 • Yayla, K. (2010). Elektromanyetik indüksiyon konusuna yönelik bağlam temelli materyal geliştirilmesi ve etkililiğinin araştırılması. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2021). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (12. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, G. (2015). İlkokul 4. sınıf fen ve teknoloji dersinde bağlam temelli öğrenme uygulamaları. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Yin, R. (1984). Case study research: design and methods. (3. Basım). California: Sage Publications.
 • Yuberti, Y., Srı Latıfah, SL, Adyt, A., & Saregar, A. (2019). Bağlam ve probleme dayalı öğrenmeyi kullanarak momentum ve dürtü fenomeninin problem çözme becerilerine yaklaşma. Avrupa Eğitim Araştırmaları Dergisi, 8(4), 1217-1227.
 • Yücel, M., & Karamustafaoğlu, S. (2020). Ortaokul 5. ve 6. sınıf fen bilimleri ders kitapları hakkında öğretmen görüşleri. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 93-120.

Evaluation of Eightth Grade Science Textbook Content in Terms of Context-Based Learning Approach

Yıl 2023, Cilt: 6 Sayı: 2, 145 - 172, 31.12.2023

Öz

The aim of this research is to evaluate the content of the eighth grade Science textbook, which has been implemented since the 2018-2019 academic year, in terms of Context- Based Learning (CBL) approach. In the study, the instrumental case study model of the case study, one of the qualitative research method patterns, was used. The data collection tool is document review. It has been determined that the subject contents of the eighth grade science textbook are suitable and partially suitable for the CBL approach. “Seasons and Climate”, “Energy Conversions and Environmental Science” and “Electric Loads and Electric Energy” there are sections that are suitable and partially suitable fort he CBL approach, it has been concluded that the contents of the “DNA ve Genetic Code”, “Pressure”, “Matter and Industry” and “Simple Machines” unit are all appropriate. In addition, in the content of the textbook; Model 1 (context as the direct application of concepts), Model 2 (context as the mutual situation between concepts and practices), Model 3 (context provided by mental activities belonging to the individual) and Model 4 (context as social situation) CBL application models are seen to be used. In line with results, it has been suggested that the content of the eighth grade textbook should be arranged in a way to serve the purposes of the curriculum and CBL approach.

Kaynakça

 • Akın Yanmaz, E. (2021). Bağlam temelli öğrenme yaklaşımına göre geliştirilen rehber materyallerin ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin kavramsal anlamaları üzerine etkisi: “Aynalar ve ışığın soğurulması” örneği. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Giresun Üniversitesi, Giresun.
 • Altay, C. A. (2018). Bağlam temelli öğretim yaklaşımının 9. sınıf öğrencilerinin kimya bilimi ünitesine ilişkin başarılarına tutumlarına ve bilimin doğası anlayışlarına etkisi. (Yayınlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Altıntaş, S. ve Görgen, İ. (2021). Türkiye’de temel eğitimde program geliştirme ve değerlendirmeye ilişkin metaforik algılar. Inonu University Journal of the Faculty of Education (INUJFE), 22(1), 290-320. https://doi.org/10.17679/inuefd.800202. Andersen, K. N. (2020). Assessing task-orientation potential in primary science textbooks: Toward a new approach. Journal of Research in Science Teaching, 57(4), 481-509. https://doi.org/10.1002/tea.21599 Ar, M. E. (2019). Fen bilimleri öğretmenlerine yönelik geliştirilen nitelikli yaşam temelli açık uçlu soru hazırlama kursunun uygulanması ve değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Uludağ Üniversitesi, Bursa. ,
 • Arslan, Y. (2019). 5. Sınıf fen bilimleri dersi öğretim programı ve ders kitabının STEM yaklaşımı bağlamında incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.
 • Ayvacı, H. Ş., Er-Nas, S. ve Dilber, Y. (2016). Bağlam temelli rehber materyallerin öğrencilerin avramsal anlamaları üzerine etkisi: İletken ve yalıtkan maddeler örneği. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 51-78.
 • Ayyıldız, H., & Aktaş, M. C. (2022). 8. Sınıf matematik ders kitaplarının ve LGS matematik sorularının PISA temsil yeterliği açısından incelenmesi. Trakya Eğitim Dergisi, 12(1), 475-489. https://doi.org/10.24315/tred.910569
 • Bahtaji, M. A. A. (2015). Improving Transfer of Learning through Designed Context-Based Instructional Materials. European Journal of Science and Mathematics Education, 3(3), 265-274. https://doi.org/10.30935/scimath/9436
 • Balcı, Ö. (2013). Öğrenme stillerine dayalı etkinliklerin İngilizce dersinde öğrencilerin okuduğunu anlama becerilerine ve öz-yeterlik algılarına etkisi. (Yayınlanmamış doktora tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.
 • Baran, M., & Sözbilir, M. (2018). An application of context-and problem-based learning (C-PBL) into teaching thermodynamics. Research in Science Education, 48(4), 663-689. https://doi.org/10.1007/s11165-016-9583-1
 • Bayır, E., & Kahveci, S. (2021). Ortaokul fen bilimleri ders kitaplarının sorgulayıcı-araştırmaya dayalı öğretim yönteminin düzeyleri açısından incelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41(3), 1295-1326.
 • Bayır, E., & Livdumlu Kahveci, S. (2021). Ortaokul fen bilimleri ders kitaplarının okunabilirlik açısından analizi. Trakya Eğitim Dergisi, 11(3), 1561-1572. https://doi.org/10.24315/tred.870073
 • Bergwall, A. (2019). Proof-related reasoning in upper secondary school: characteristics of Swedish and Finnish textbooks. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 52(5), 731-751. https://doi.org/10.1080/0020739X.2019.1704085
 • Bloom, B. S. (1956). Taxonomy of educational objectives, handbook 1. the cognitive domain. Pensilvanya: David McKay Company Inc.
 • Bortnik, B., Stozhko, N., & Pervukhina, I. (2021). Context-Based testing as assessment tool in chemistry learning on university level. Education Science, 11(8), 450. https://doi.org/10.3390/educsci11080450
 • Bowen, G. A. (2009). Documenta nalysis as a qualitative research method. Qualitative Research Journal, 9(2), 27-40. https://doi.org/10.3316/QRJ0902027
 • Candra, P. M., Mercuriani, I. S., Nugroho, E. D., & Vlorensius, V. (2020). The biological content accuracy of natural science textbooks for VIII grade. Journal Pendidikan Biologi Indonesia, 6(1), 135-146. https://doi.org/10.22219/jpbi.v6i1.10837
 • Creswell, J. W. (2014). Araştırma Deseni (Nitel, Nicel ve Karma Yaklaşımları) (4. baskıdan çeviri b.). (S. B. Demir, Çev.) Ankara: Eğiten Kitap.
 • Çelebi, E. (2021). 8.Sınıf basınç ünitesi öğretiminde uygulanan bağlam temelli öğrenme yaklaşımının öğrencilerin bilgilerini günlük yaşamla ilişkilendirebilme düzeylerine ve akademik başarılarına etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Dicle Üniversitesi, Diyarbakır.
 • Çepni, S., Özmen, H., & Ayvacı, H. Ş. (2016). Yaşam temelli ve beyin temelli öğrenme kuramları ve fen bilimleri öğretimindeki uygulamaları. S. Çepni (Ed.). Kuramdan uygulamaya fen ve teknoloji öğretimi (s.122- 186). (13. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Dağıstanlı, F., & Yıldırım, H. İ. (2020). Yaşam temelli öğrenme yaklaşımı ile destekli çevre eğitiminin ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin çevreye yönelik tutum, davranış ve başarı düzeylerine etkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(54), 106-132. https://doi.org/10.21764/maeuefd.620466
 • Dane, A., Doğar, Ç., & Balkı, N. (2004). İlköğretim 7. sınıf matematik ders kitaplarının değerlendirmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 1-18.
 • De Jong, O. (2008). Context-based chemical education: how to improve it? Chemical Education International, 8(1), 1-7.
 • Demir, İ. (2019). Yaşam temelli öğretimin ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin ağız ve diş hijyeni konusunda kavram öğrenmelerine, fen bilimlerine karşı tutumlarına ve motivasyonlarına etkisi. (Yayınlanmamış doktora tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Demirci, H. (2020). Yansıtıcı düşünme etkinlikleri ile zenginleştirilmiş react stratejisinin öğrencilerin yansıtıcı düşünmelerine, fen öğrenimine yönelimlerine ve motivasyonlarına etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Derman, A., & Badeli, Ö. (2017). İlkokul 4. sınıf “saf madde ve karışım” konusunun öğretiminde 5e modeli ile desteklenen bağlam temelli öğretim yönteminin öğrencilerin kavramsal anlamalarına ve fene yönelik tutumlarına etkisinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(4), 1860-1881. https://doi.org/10.26466/opus.701189
 • Erdoğan, H. (2021). 2018 ortaokul fen bilimleri dersi programının ve ders kitaplarının içeriğinde yaşam temelli öğrenme yaklaşımının etkilerinin belirlenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
 • Erten, S., & Köseoğlu, P. (2022). Ortaokul fen bilimleri kitaplarında “Sıfır Atık Projesi”. Milli Eğitim Dergisi, 51(234), 1085-1110. https://doi.org/10.37669/milliegitim.837265
 • Etyemez, E. (2021). Liselere giriş sınavı matematik soruları ile 8. sınıf matematik ders kitapları ünite değerlendirme sorularının bilişsel düzeylerinin karşılaştırılması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.
 • Fraenkel, J. R., Wallen, N. E. & Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education (Eight Edition). New York: McGraw-Hill.
 • Genç, M., Ulugöl, S., & Ünsal, S. (2017). Ortaokul öğrencilerinin yaşam temelli öğrenme hakkındaki görüşleri. Researcher: Social Science Studies, 5(9), 244-255. https://doi.org/10.18301/rss.325
 • Gilbert, J. K. (2006). On the nature of “context” in chemical education. International of Science Education, 28(9), 957-976. https://doi.org/10.1080/09500690600702470
 • Glasnovic Gracin, D. (2018). Requirements in mathematics textbooks: a five-dimensional analysis of textbook exercises and examples. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 49(7), 1003-1024. https://doi.org/10.1080/0020739X.2018.1431849
 • Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1982). Epistemological and methodological bases of naturalistic inquiry. Educational Communication and Technology Journal, 30(4), 233-252. https://doi.org/10.1007/BF02765185
 • Güntaş, S. (2019). Eğitimde proje tabanlı öğrenme kuramının literatürü: İçerik analizi. Kisbu İlahiyat Dergisi, (1), 75-109.
 • Hasni, A., Bousadra, F., Belletête, V., Benabdallah, A., Nicole, M. C., & Dumais, N. (2016). Trends in research on project-based science and technology teaching and learning at K–12 levels: A systematic review. Studies in Science Education, 52(2), 199-231. https://doi.org/10.1080/03057267.2016.1226573
 • İnci, T. (2014). Sekizinci sınıf fen ve teknoloji dersine ilişkin ortak sınav sorularının değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
 • John, M., Molepo, J. M., & Chirwa, M. (2017). Secondary school learners’ contextualized knowledge about reflection and refraction: a case study from South Africa. Research in Science ve Technological Education, 36(2), 131-146. https://doi.org/10.1080/02635143.2017.1395331
 • Kalender, B., & Baysal, Z. N. (2021). Öğretim programı ve ders kitaplarının program ögelerinin uyumu açısından incelenmesi: hayat bilgisi örneği. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 38(2), 75-96. https://doi.org/10.52597/buje.990925
 • Karaman, E. (2019). Bilimin doğasına ilişkin unsurların yaşam temelli yaklaşım ile öğretilmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
 • Karamustafaoğlu, O. & Tutar, M. (2020). Fen bilgisi öğretmen adaylarının öğretimde react stratejisinin kullanımı hakkında görüşleri. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(1), 1-12.
 • Kıvanç, Z., & Aydın, A. (2021). 7. Sınıf fen bilimleri ders kitabında kimya kavramlarına yönelik analojilerin tespiti. Turkiye Kimya Dernegi Dergisi Kısım C: Kimya Egitimi, 6(1), 93-106. https://doi.org/10.37995/jotcsc.895226
 • Kıyasoğlu, E., & Çeviker Ay, Ş. (2020). Sınıf öğretmenlerinin 21. yüzyıl öğrenen ve öğreten becerilerinin incelenmesi. e-Kafkas Journal of Educational Research, 7(3), 240-261. https://doi.org/10.30900/kafkasegt.689976
 • Kilpatrick, J., Swafford, J., & Findell, B. (2001). Adding it up: Helping children learn mathematics. Washington: National Academy Press.
 • Kim, M., Yoon, H., Rae Ji, Y., & Song, J. (2012). The dynamics of learning science in everyday contexts: A case study of everyday science class in Korea. International Journal of Science and Mathematics Education, 10(1), 71-97. https://doi.org/10.1007/s10763-011-9278-z
 • King, D. T. (2012). New perspectives on context-based chemistry education: Using a dialectical sociocultural approach to view teaching and learning. Studies in Science Education, 48(1), 51-87. https://doi.org/10.1080/03057267.2012.655037
 • Knoef, M. J. (2017). Attending To The Knowledge, Skills, And Attitudes Of Teachers And Students: Guıdelınes For Context-Based Chemıstry Currıcula. Master Educational Science and Technology, University of Twente Faculty of Behavioural, Management and Social Sciences Enschede, Netherland.
 • Kortland, J. (2005). Physics in personal, social and scientific contexts – A retrospective view on the Dutch Physics Curriculum Development Project PLON. In P. Nentwig and D. Waddington (Eds.), Making it relevant. Context based learning of science (pp. 67-89). Münster: Waxmann.
 • Lotulung, C. F., Nurdin, İ., & Hetty, T. (2018). Effectiveness of learning method contextual teaching learning (CTL) for increasing learning outcomes of entrepreneurship education. TheTurkish Online Journal of Educational Technology, 17(3), 37-46. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1184198.pdf
 • Lin, C., Ma, J., Kuo, K.Y., & Chou, C.C. (2015). Examining the efficacy of project-based learning on cultivating the 21st century skills among high school students in a global context. Journal on School Educational Technology, 11(1), 1-9.
 • MEB. (2018). Fen bilimleri dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı. http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/201812312311937FEN%20B%C4%B0L%C4%B0MLER%C4%B0%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20PR GRAMI2018.pdf
 • MEB. (2019). Sekizinci Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı. https://www.eba.gov.tr/ adresinden erişilmiştir. MEB. (2021). Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2021_10/15214644_derskitaplari_yonetmeligi.pdf
 • Mete, P., & Yıldırım, A. (2016). Yaşam temelli öğrenme yaklaşımının kimya derslerindeki uygulamaları hakkında öğretim elemanlarının görüşleri. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 100-116.
 • Oba, S., & Köse, M. (2022). Fen bilimleri ders kitaplarının bilimsel sorgulama becerileri açısından incelenmesi. Scientific Educational Studies, 6(1) , 44-72. https://doi.org/10.31798/ses.1106070
 • Overman, M., Vermunt, V. D., Meijer, P. C., & Brekelmans, M. (2018). Teacher–student negotiations during context-based chemistry reform: A case study. Journal of Research in Science Teaching, 56(6), 797820. https://doi.org/10.1002/tea.21528
 • Özata Yücel, E., & Özkan, M. (2015). Ekosistem, biyolojik çeşitlilik ve çevre konularının etkili bir şekilde öğretilmesi için bir öğretim tasarımının geliştirilmesi ve uygulanması. Eğitim Bilimleri: Teori ve Uygulama, 15(4), 1051-1068. https://doi.org/10.12738/estp.2015.4.2579
 • Petersson, J., Sayers, J., Rosenqvist, E., & Andrews, P. (2020). Two novel approaches to the content analysis of school mathematics textbooks. International Journal of Research ve Method in Education, 44(2), 208–222. https://doi.org/10.1080/1743727X.2020.1766437
 • Pilot, A., & Bulte, A. M. W. (2006). The use of “Contexts” as a challenge for the chemistry curriculum: Its successes and the need for further development and understanding. International Journal of Science Education, 28(9), 1087-1112. https://doi.org/10.1080/09500690600730737
 • Rymarz, R., & Engebretson, K. (2005), Putting textbooks to work. British Journal of Religious Education, 27(1), 53–63. https://doi.org/10.1080/0141620052000276528
 • Saka, T., & İnaltekin, T. (2021). Fen bilimleri ders kitaplarındaki fizik örneklerinin karşılaştırılması. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 81-110. https://doi.org/10.33711/yyuefd.998258
 • Schwartz, A. T. (2006). Contextualised chemistry education: The American experience. International Journal of Science Education, 28(9), 977–998. https://doi.org/10.1080/09500690600702488
 • Son, J.W., & Diletti, J. (2017). What can we learn from textbook analysis?. Son, J. W., Watanabe, T., & Lo, J. J.(Ed.)., What matters? Research trends in international comparative studies in mathematics education (s. 3-32.). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-51187-0_1
 • Soslu, Ö. (2021). İlköğretim öğrencilerinin bilimin doğasına yönelik görüşlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. International Journal of Active Learning, 6(2), 141-153. https://doi.org/ijal.955887
 • Stake, R. R. (2005). Case studies. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), The SAGE handbook of qualitative research (Third edition). London: Sage
 • Şan, S., & İlhan, N. (2022). Fen bilimleri ders becerili uygulama (yeni nesil) yönelik kuramsal ve kavramsal çerçeve. İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9(17), 17-36.
 • Taconis, R., den Brok, P., & Pilot, A. (2016). Introduction: Context-based learning environments in science. In Taconis, R., den Brok, P., & Pilot, A. (Eds.), Teachers creating context-based learning environments in science (pp. 1- 17). Sense. https://doi.org/10.1007/978-94-6300-684-2_1
 • Tariq, S., & Saeed, M. (2021). Effect of context-based teaching on grade VIII students’ academic achievement and intrinsic motivation in science. Pakistan Journal of Educational Research and Evaluation (PJERE), 9(1), 1-23.
 • Tatlı, A., & Bilir, V. (2019). 2018 Fen bilimleri dersi öğretim programına REACT modelinin uygunluğunun incelenmesi. Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, 7(2), 114–138. https://doi.org/10.31805/acjes.641002
 • Tekbıyık, A., & Akdeniz, A. (2010). Bağlam temelli ve geleneksel fizik problemlerinin karşılaştırılması üzerine bir inceleme. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 4(1), 123140.
 • Tolan Sürbahanlı, Y. (2018). Ortaokul 5. sınıf fen bilimleri ders kitabında ve EBA derste yer alan etkinliklerin yeni öğretim programı kapsamında incelenerek alternatif etkinlik geliştirilmesi (Yayınlanmamış doktora tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Topak, B. N. (2017). Ortaokul fen bilimleri ders kitaplarının bilimin doğası açısından incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Mersin Üniversitesi, Mersin.
 • Topuz, F. G., Gençer, S., Bacanak, A., & Karamustafaoğlu, O. (2013). Bağlam temelli yaklaşım hakkında fen ve teknoloji öğretmenlerinin görüşleri ve uygulayabilme düzeyleri. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 240-261.
 • Tunca, N., Şahin, S. A., & Aydın, Ö. (2015). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 432-446. https://doi.org/10.17860/efd.92694
 • Ulusoy, F. M. (2013). Bağlam temelli öğrenme ile desteklenen bütünleştirici öğrenme modelinin öğrencilerin kimya öğretimine yönelik tutum, motivasyon ve başarılarına etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Ummels, M. H. J., Kamp, M. J. A., De Kroon, H., & Boersma, K. Th. (2015). Designing and evaluating a context-based lesson sequence promoting conceptual coherence in biology. Journal of Biological Education, 49(1), 38-52. https://doi.org/10.1080/00219266.2014.88238
 • Ültay, N., & Ültay, E. (2017). Evaluating context-based teachnig materials, (Ed. L. Leite, L. Dourado, A. S. Afonso & Sofia Margoda, in Contextualizng Teaching to İmprove Learning, (s. 85-102). New York: Nova Science Publishers
 • Ünsal, İ., & Bakar, E. (2022). Fen bilimleri dersi öğretim programı ve fen bilimleri ders kitaplarında stem eğitim yaklaşımının yeri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2), 623-647. https://doi.org/10.17240/aibuefd.2022..-836928
 • Vicente, S., Sánchez, R., & Verschaffel, L. (2019). Word problem solving approaches in mathematics textbooks: A comparison between Singapore and Spain. European Journal of Psychology of Education, 35(3), 567-587. https://doi.org/10.1007/s10212-019-00447-3
 • Walan, S., Mc Ewen, B., & Gericke, N. (2016). Enhancing primary science: An exploration of teachers’ own ideas of solutions to challenges in inquiry- and context-based teaching. Education 3-13 International Journal of Primary, 44, 81-92. https://doi.org/10.1080/03004279.2015.1092456
 • Yayla, K. (2010). Elektromanyetik indüksiyon konusuna yönelik bağlam temelli materyal geliştirilmesi ve etkililiğinin araştırılması. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2021). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (12. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, G. (2015). İlkokul 4. sınıf fen ve teknoloji dersinde bağlam temelli öğrenme uygulamaları. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Yin, R. (1984). Case study research: design and methods. (3. Basım). California: Sage Publications.
 • Yuberti, Y., Srı Latıfah, SL, Adyt, A., & Saregar, A. (2019). Bağlam ve probleme dayalı öğrenmeyi kullanarak momentum ve dürtü fenomeninin problem çözme becerilerine yaklaşma. Avrupa Eğitim Araştırmaları Dergisi, 8(4), 1217-1227.
 • Yücel, M., & Karamustafaoğlu, S. (2020). Ortaokul 5. ve 6. sınıf fen bilimleri ders kitapları hakkında öğretmen görüşleri. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 93-120.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Büşra ARIK GÜNGÖR 0000-0002-0334-0786

Sibel SARAÇOĞLU 0000-0001-9023-7383

Erken Görünüm Tarihi 31 Aralık 2023
Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 6 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA ARIK GÜNGÖR, B., & SARAÇOĞLU, S. (2023). Sekizinci Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı İçeriğinin Bağlam Temelli Öğrenme Yaklaşımı Açısından Değerlendirilmesi. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, 6(2), 145-172.
AMA ARIK GÜNGÖR B, SARAÇOĞLU S. Sekizinci Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı İçeriğinin Bağlam Temelli Öğrenme Yaklaşımı Açısından Değerlendirilmesi. EYYAD. Aralık 2023;6(2):145-172.
Chicago ARIK GÜNGÖR, Büşra, ve Sibel SARAÇOĞLU. “Sekizinci Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı İçeriğinin Bağlam Temelli Öğrenme Yaklaşımı Açısından Değerlendirilmesi”. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 6, sy. 2 (Aralık 2023): 145-72.
EndNote ARIK GÜNGÖR B, SARAÇOĞLU S (01 Aralık 2023) Sekizinci Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı İçeriğinin Bağlam Temelli Öğrenme Yaklaşımı Açısından Değerlendirilmesi. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 6 2 145–172.
IEEE B. ARIK GÜNGÖR ve S. SARAÇOĞLU, “Sekizinci Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı İçeriğinin Bağlam Temelli Öğrenme Yaklaşımı Açısından Değerlendirilmesi”, EYYAD, c. 6, sy. 2, ss. 145–172, 2023.
ISNAD ARIK GÜNGÖR, Büşra - SARAÇOĞLU, Sibel. “Sekizinci Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı İçeriğinin Bağlam Temelli Öğrenme Yaklaşımı Açısından Değerlendirilmesi”. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 6/2 (Aralık 2023), 145-172.
JAMA ARIK GÜNGÖR B, SARAÇOĞLU S. Sekizinci Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı İçeriğinin Bağlam Temelli Öğrenme Yaklaşımı Açısından Değerlendirilmesi. EYYAD. 2023;6:145–172.
MLA ARIK GÜNGÖR, Büşra ve Sibel SARAÇOĞLU. “Sekizinci Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı İçeriğinin Bağlam Temelli Öğrenme Yaklaşımı Açısından Değerlendirilmesi”. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, c. 6, sy. 2, 2023, ss. 145-72.
Vancouver ARIK GÜNGÖR B, SARAÇOĞLU S. Sekizinci Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı İçeriğinin Bağlam Temelli Öğrenme Yaklaşımı Açısından Değerlendirilmesi. EYYAD. 2023;6(2):145-72.