Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

DİSİPLİNLER ARASI ÖĞRETİM YAKLAŞIMINA DAYALI HAZIRLANAN ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNİN, ÖĞRENCİLERİN GEOMETRİK CİSİMLERİN HACİMLERİ KONUSUNDAKİ AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ

Yıl 2016, Cilt 26, Sayı 2, 141 - 150, 30.07.2016
https://doi.org/10.18069/firatsbed.346912

Öz

Bu araştırmanın amacı, disiplinler arası öğretim yaklaşımına dayalı hazırlanan öğretim etkinliklerinin, öğrencilerin geometrik cisimlerin hacimleri konusundaki akademik başarılarına ve problem çözme becerilerine etkisini belirlemektir. Araştırma “ön-test son-test kontrol gruplu model” ile yürütülmüş ve deneysel yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2014-2015 eğitim öğretim yılında Bartın merkez İMKB ortaokulunda öğrenim gören 8. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Deney grubunda 30, kontrol grubunda 30 olmak üzere toplam 60 öğrenci çalışmaya katılmıştır. Gruplar kümeleme analizine göre belirlenmiştir. Dört hafta boyunca deney grubunda disiplinler arası öğretim yaklaşımına göre hazırlanan etkinliklerle ders işlenirken, kontrol grubunda programın gerektirdiği şekilde ders yürütülmüştür. Fen ve teknoloji, matematik, teknoloji tasarım dersleri arasında disiplinler arası etkileşim yapılarak etkinliklerle ders işlenmiştir. Araştırmanın verileri, araştırmacı tarafından geliştirilen geçerlik ve güvenirliği sağlanmış matematik başarı testi ile elde edilmiştir. Uygulama sonucu elde edilen veriler SPSS paket programı ile çözümlenmiş ve verilerin analiz aşamasında bağımlı ve bağımsız gruplar t-testleri uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, disiplinler arası yaklaşımın programın gerektirdiği öğretime göre öğrencilerin geometrik cisimlerin hacimleri konusundaki başarısını olumlu yönde etkilediği ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda, başarıyı ölçmek için üst düzeyde ölçme değerlendirme sorularının hazırlanabileceği ve öğrencilere verilen proje görevleriyle çalışmanın desteklenebileceği, ilişkilendirmenin olduğu Fen ve Teknoloji, Teknoloji Tasarım derslerindeki başarılarına etkisinin de araştırılabileceği önerisinde bulunulmuştur.

Kaynakça

 • Apostel, L. (1970). Interdisciplinarty; Problems of teaching and research in universities. Paris: OECD.[http://trove.nla.gov.au/work] web adresinden 24 Mayıs tarihinde indirildi.
 • Aydın, B. (2003). Bilgi toplumu oluşumunda bireylerin yetiştirilmesi ve matematik öğretimi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (14), 183-190.
 • Baykal, A. (2004). Program geliştirme yaklaşımlarında alansal bağlam XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. 6-9 Temmuz 2004. İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya.
 • Budak Coşkun, S. ve Altun, S. (2012). İlköğretim 8. Sınıf matematik dersinin disiplinler arası yaklaşım ilkelerine göre işlenmesinin öğrencilerin matematik başarısı üzerindeki etkisi. Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 2 (2), 91-122.
 • Cordogon, S., & Stanciak, L. (2000). An examination of the effects of an interdisciplinary curriculum program on behavior and academic performance in a suburban high school. (A Compilation from the First Three Years of a Four-Year Study). [http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED442816.pdf] web adresinden 18 Mayıs 2014 tarihinde indirildi.
 • Demir, E. (2009). İlköğretim ikinci sınıflarda uygulanan disiplinler arası bütüncül öğretim yaklaşımının etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Demirel, Ö. (2010). Öğretme sanatı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Demirel, Ö., Tuncel, İ., Demirhan, C., ve Demir, K. (2008). Çoklu zekâ kuramı ile disiplinler arası yaklaşımı temel alan uygulamalara ilişkin öğretmen-öğrenci görüşleri. Eğitim ve Bilim Dergisi, 33, (147), 14-25.
 • Duman, A ve Yenilmez, K. (2008). İlköğretimde matematik başarısını etkileyen faktörlere ilişkin öğrenci görüşleri. Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19, 252-268.
 • Duman, B. ve Aybek, B. (2003). Süreç temelli ve disiplinler arası öğretim yaklaşımlarının karşılaştırılması. Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (11), 1-12.
 • Edeer, Ş. (2005). Sanat eğitiminde disiplinler arası yaklaşım. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. (19), 78–84.
 • Gardner, H. ve Mansilla, V.B. (1994). Teaching for understanding-within and across the disciplines. Educational Leadership, 51(5),14-18.
 • Gür, T.M. (2003). Araştırma ve eğitiminde disiplinler arasılık. (Ed. O.N. Babüroğlu). Eğitimin geleceği; üniversitelerin ve eğitimin değişen paradigması. İstanbul: Sabancı Üniversitesi Yayınları.
 • Hepkon, Z. (2006). İletişim bilimleri ve kültürel çalışmalar: bir disiplinin sınırları sorularımızın sınırlarını kapsayabilecek mi?, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(9), 19-27.
 • Işık, K. D. (2007). Çoklu zeka kuramı destekli kubaşık öğrenme yönteminin ilköğretim dördüncü sınıf öğrencilerinin matematik dersindeki akademik başarılarına ve kalıcılığa etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Jacobs, H. H, (1989). The growing need for interdisciplinary Curriculum content. [http://www.ascd.org/publications/books/61189156/chapters.html] web adresinden 20 Mayıs 2014 tarihinde indirildi.
 • Jacobs, H.H. ve Borland, J. H. (1986). The interdisciplinary concept model, Theory and Practice. Gifted Child Quartely, 30 (4), 159-163.
 • Karacaoğlu, Ö. C. (2011). Online eğitimde program geliştirme. Ankara: İhtiyaç Yayıncılık.
 • Konukaldı, I. (2012). İlköğretim fen ve teknoloji eğitiminde disiplinler arası tematik öğrenme yaklaşımının öğrencilerin öğrenme ürünleri üzerine etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Akdeniz Üniversitesi, Sosyal bilimler Enstitüsü, Antalya.
 • Leahey, L. K. (1999). An interdisciplinary approach to integrated curriculum. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Rowan University
 • MEB. (2008). İlköğretim matematik dersi 6- 8. sınıflar öğretim programı ve kılavuzu. Ankara: MEB.
 • Oflaz, G. (2010). Geometrik düşünme seviyeleri ve zekâ alanları arasındaki ilişki. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas.
 • TDK (2010). Türkçe sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu
 • Yarımca, Ö. (2011). Disiplinler arası yaklaşıma dayalı bir durum çalışması. Akademik Bakış Dergisi, 25, 1-22.
 • Yıldırım, A. (1996). Disiplinler arası öğretim kavramı ve programlar açısından doğurduğu sonuçlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 89-94.

The Effect of Instructional Tasks Prepared Based On Inter-disciplinary Instructional Approach On Students’ Academic Achievement In The Subject Of Volumes Of Geometric Objects

Yıl 2016, Cilt 26, Sayı 2, 141 - 150, 30.07.2016
https://doi.org/10.18069/firatsbed.346912

Öz

The purpose of this study was to determine “the effect of instructional tasks prepared based on inter-disciplinary instructional approach on students’ academic achievement in the subject of volumes of geometric objects and their problem solving skills”. The study was conducted by “pre-test post-test control group model” and experimental method was used. The sample of the study was consisted of 8th grade students enrolled in IMKB middle school in Bartın in 2014-2015 academic year. There were totally 60 students, 30 in experimental group and 30 in control group participated in the study. The groups were determined according to cluster analysis. While in experimental group, lessons were taught by tasks prepared according to inter-disciplinary instructional approach for four weeks, in control group lessons were conducted by curriculum method. The lessons were taught by tasks interacting inter-disciplinary between courses science and technology, mathematics, technology design.The data of the study was handled by mathematics achievement test and problem solving skill scale developed by the researcher and their reliability and validity were satisfied. The data gathered resulting from implementation was analyzed by SPSS package program and during the analysis of data dependent and independent groups t-tests were conducted. According to the results of the study, it was founded that the inter-disciplinary approach positively affected the students’ on volumes of geometric shapes academic achievement compared to the curriculum  instruction but no significant effect on problem solving skill was revealed. Along this, it is recommended that in order to follow the development of problem solving skill, much longitudinal studies should be performed.

Kaynakça

 • Apostel, L. (1970). Interdisciplinarty; Problems of teaching and research in universities. Paris: OECD.[http://trove.nla.gov.au/work] web adresinden 24 Mayıs tarihinde indirildi.
 • Aydın, B. (2003). Bilgi toplumu oluşumunda bireylerin yetiştirilmesi ve matematik öğretimi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (14), 183-190.
 • Baykal, A. (2004). Program geliştirme yaklaşımlarında alansal bağlam XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. 6-9 Temmuz 2004. İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya.
 • Budak Coşkun, S. ve Altun, S. (2012). İlköğretim 8. Sınıf matematik dersinin disiplinler arası yaklaşım ilkelerine göre işlenmesinin öğrencilerin matematik başarısı üzerindeki etkisi. Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 2 (2), 91-122.
 • Cordogon, S., & Stanciak, L. (2000). An examination of the effects of an interdisciplinary curriculum program on behavior and academic performance in a suburban high school. (A Compilation from the First Three Years of a Four-Year Study). [http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED442816.pdf] web adresinden 18 Mayıs 2014 tarihinde indirildi.
 • Demir, E. (2009). İlköğretim ikinci sınıflarda uygulanan disiplinler arası bütüncül öğretim yaklaşımının etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Demirel, Ö. (2010). Öğretme sanatı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Demirel, Ö., Tuncel, İ., Demirhan, C., ve Demir, K. (2008). Çoklu zekâ kuramı ile disiplinler arası yaklaşımı temel alan uygulamalara ilişkin öğretmen-öğrenci görüşleri. Eğitim ve Bilim Dergisi, 33, (147), 14-25.
 • Duman, A ve Yenilmez, K. (2008). İlköğretimde matematik başarısını etkileyen faktörlere ilişkin öğrenci görüşleri. Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19, 252-268.
 • Duman, B. ve Aybek, B. (2003). Süreç temelli ve disiplinler arası öğretim yaklaşımlarının karşılaştırılması. Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (11), 1-12.
 • Edeer, Ş. (2005). Sanat eğitiminde disiplinler arası yaklaşım. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. (19), 78–84.
 • Gardner, H. ve Mansilla, V.B. (1994). Teaching for understanding-within and across the disciplines. Educational Leadership, 51(5),14-18.
 • Gür, T.M. (2003). Araştırma ve eğitiminde disiplinler arasılık. (Ed. O.N. Babüroğlu). Eğitimin geleceği; üniversitelerin ve eğitimin değişen paradigması. İstanbul: Sabancı Üniversitesi Yayınları.
 • Hepkon, Z. (2006). İletişim bilimleri ve kültürel çalışmalar: bir disiplinin sınırları sorularımızın sınırlarını kapsayabilecek mi?, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(9), 19-27.
 • Işık, K. D. (2007). Çoklu zeka kuramı destekli kubaşık öğrenme yönteminin ilköğretim dördüncü sınıf öğrencilerinin matematik dersindeki akademik başarılarına ve kalıcılığa etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Jacobs, H. H, (1989). The growing need for interdisciplinary Curriculum content. [http://www.ascd.org/publications/books/61189156/chapters.html] web adresinden 20 Mayıs 2014 tarihinde indirildi.
 • Jacobs, H.H. ve Borland, J. H. (1986). The interdisciplinary concept model, Theory and Practice. Gifted Child Quartely, 30 (4), 159-163.
 • Karacaoğlu, Ö. C. (2011). Online eğitimde program geliştirme. Ankara: İhtiyaç Yayıncılık.
 • Konukaldı, I. (2012). İlköğretim fen ve teknoloji eğitiminde disiplinler arası tematik öğrenme yaklaşımının öğrencilerin öğrenme ürünleri üzerine etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Akdeniz Üniversitesi, Sosyal bilimler Enstitüsü, Antalya.
 • Leahey, L. K. (1999). An interdisciplinary approach to integrated curriculum. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Rowan University
 • MEB. (2008). İlköğretim matematik dersi 6- 8. sınıflar öğretim programı ve kılavuzu. Ankara: MEB.
 • Oflaz, G. (2010). Geometrik düşünme seviyeleri ve zekâ alanları arasındaki ilişki. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas.
 • TDK (2010). Türkçe sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu
 • Yarımca, Ö. (2011). Disiplinler arası yaklaşıma dayalı bir durum çalışması. Akademik Bakış Dergisi, 25, 1-22.
 • Yıldırım, A. (1996). Disiplinler arası öğretim kavramı ve programlar açısından doğurduğu sonuçlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 89-94.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Eğitim Bilimleri
Yazarlar

Ceyda ÖZÇELİK Bu kişi benim


Nuriye SEMERCİ>

Yayımlanma Tarihi 30 Temmuz 2016
Gönderilme Tarihi 15 Mart 2017
Kabul Tarihi 25 Haziran 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 26, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { firatsbed346912, journal = {Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1300-9702}, eissn = {2149-3243}, address = {}, publisher = {Fırat Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {26}, number = {2}, pages = {141 - 150}, doi = {10.18069/firatsbed.346912}, title = {DİSİPLİNLER ARASI ÖĞRETİM YAKLAŞIMINA DAYALI HAZIRLANAN ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNİN, ÖĞRENCİLERİN GEOMETRİK CİSİMLERİN HACİMLERİ KONUSUNDAKİ AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ}, key = {cite}, author = {Özçelik, Ceyda and Semerci, Nuriye} }
APA Özçelik, C. & Semerci, N. (2016). DİSİPLİNLER ARASI ÖĞRETİM YAKLAŞIMINA DAYALI HAZIRLANAN ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNİN, ÖĞRENCİLERİN GEOMETRİK CİSİMLERİN HACİMLERİ KONUSUNDAKİ AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ . Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 26 (2) , 141-150 . DOI: 10.18069/firatsbed.346912
MLA Özçelik, C. , Semerci, N. "DİSİPLİNLER ARASI ÖĞRETİM YAKLAŞIMINA DAYALI HAZIRLANAN ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNİN, ÖĞRENCİLERİN GEOMETRİK CİSİMLERİN HACİMLERİ KONUSUNDAKİ AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ" . Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 26 (2016 ): 141-150 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/firatsbed/issue/31635/346912>
Chicago Özçelik, C. , Semerci, N. "DİSİPLİNLER ARASI ÖĞRETİM YAKLAŞIMINA DAYALI HAZIRLANAN ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNİN, ÖĞRENCİLERİN GEOMETRİK CİSİMLERİN HACİMLERİ KONUSUNDAKİ AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ". Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 26 (2016 ): 141-150
RIS TY - JOUR T1 - DİSİPLİNLER ARASI ÖĞRETİM YAKLAŞIMINA DAYALI HAZIRLANAN ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNİN, ÖĞRENCİLERİN GEOMETRİK CİSİMLERİN HACİMLERİ KONUSUNDAKİ AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ AU - CeydaÖzçelik, NuriyeSemerci Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.18069/firatsbed.346912 DO - 10.18069/firatsbed.346912 T2 - Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 141 EP - 150 VL - 26 IS - 2 SN - 1300-9702-2149-3243 M3 - doi: 10.18069/firatsbed.346912 UR - https://doi.org/10.18069/firatsbed.346912 Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi DİSİPLİNLER ARASI ÖĞRETİM YAKLAŞIMINA DAYALI HAZIRLANAN ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNİN, ÖĞRENCİLERİN GEOMETRİK CİSİMLERİN HACİMLERİ KONUSUNDAKİ AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ %A Ceyda Özçelik , Nuriye Semerci %T DİSİPLİNLER ARASI ÖĞRETİM YAKLAŞIMINA DAYALI HAZIRLANAN ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNİN, ÖĞRENCİLERİN GEOMETRİK CİSİMLERİN HACİMLERİ KONUSUNDAKİ AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ %D 2016 %J Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1300-9702-2149-3243 %V 26 %N 2 %R doi: 10.18069/firatsbed.346912 %U 10.18069/firatsbed.346912
ISNAD Özçelik, Ceyda , Semerci, Nuriye . "DİSİPLİNLER ARASI ÖĞRETİM YAKLAŞIMINA DAYALI HAZIRLANAN ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNİN, ÖĞRENCİLERİN GEOMETRİK CİSİMLERİN HACİMLERİ KONUSUNDAKİ AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ". Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 26 / 2 (Temmuz 2016): 141-150 . https://doi.org/10.18069/firatsbed.346912
AMA Özçelik C. , Semerci N. DİSİPLİNLER ARASI ÖĞRETİM YAKLAŞIMINA DAYALI HAZIRLANAN ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNİN, ÖĞRENCİLERİN GEOMETRİK CİSİMLERİN HACİMLERİ KONUSUNDAKİ AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; 26(2): 141-150.
Vancouver Özçelik C. , Semerci N. DİSİPLİNLER ARASI ÖĞRETİM YAKLAŞIMINA DAYALI HAZIRLANAN ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNİN, ÖĞRENCİLERİN GEOMETRİK CİSİMLERİN HACİMLERİ KONUSUNDAKİ AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; 26(2): 141-150.
IEEE C. Özçelik ve N. Semerci , "DİSİPLİNLER ARASI ÖĞRETİM YAKLAŞIMINA DAYALI HAZIRLANAN ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNİN, ÖĞRENCİLERİN GEOMETRİK CİSİMLERİN HACİMLERİ KONUSUNDAKİ AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ", Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 26, sayı. 2, ss. 141-150, Tem. 2016, doi:10.18069/firatsbed.346912

Cited By