Konferans Bildirisi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 4, 526 - 540, 31.12.2019
https://doi.org/10.32958/gastoria.570627

Öz

Kaynakça

 • ACPHA, (2019). Accreditation, Erişim Tarihi: 05.02.2019, http://www.acpha-cahm.org/accreditation/
 • Akoğlan Kozak, M. (2009). Akademik turizm eğitimi üzerine bir durum analizi. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İLKE), 22, 1-20.
 • Amoah, V. A. and Baum, T. (1997). Tourism education: Policy versus practice. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 9(1), 5-12. doi: 10.1108/09596119710157531
 • Aktan, C. C. ve Gencel, U. (2010). Yükseköğretimde akreditasyon. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(2), 137-155.
 • Ard, N., Beasley, S. and Nunn-Elison, K. (2017). Quality education through accreditation. Teaching and Learning in Nursing, 12(2), 85-87. doi: 10.1016/j.teln.2017.01.007
 • Ard, N., Beasley, S., Nunn-Elison, K. and Farmer, S. (2018). Fundamentals of terminology related to accreditation commission for education in nursing. Teaching and Learning in Nursing, 13(4), 16-20. doi: 10.1016/j.teln.2018.04.003
 • Ayaz, N., Yeşiltaş, M. ve Türkmen, F. (2012). Turizm eğitimi alan öğrencilerin kırsal turizme bakış açıları ve algıları üzerine bir araştırma. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14(22), 103-112.
 • Ayikoru, M., Tribe, J. and Airey, D. (2009). Reading Tourism Education Neoliberalism Unveiled, Annals of Tourism Resarch, 36(2), 191-201. doi: 10.1016/j.annals.2008.11.001
 • Bosselman, R. H. (1996). Issues of Accreditation in Hospitality and Tourism Education: The Value Controversy, Tourism Recreation Research, 21(2), 31-35. doi: 10.1080/02508281.1996.11014773
 • Dağdeviren, A. (2007). Lisans düzeyinde turizm eğitimi veren kurumların ders programlarının fonksiyonel açıdan değerlendirilmesi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
 • Doğan, İ. (1999). Eğitimde kalite ve akreditasyon sorunu: Eğitim fakülteleri üzerine bir deneme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 20(20), 503-519.
 • Erdoğan, N. (2013). Seyahat acenteleri örneğiyle turizmde sürdürülebilirlik: Ekoetiket, sertifikasyon ve akreditasyon programı. Verimlilik Dergisi¸ 3, 65-92.
 • Eren, R., Eren, A. ve Çelen, O. (2018). Akademik turizm eğitimi ve seyahat alanındaki mesleki yeterlilikler üzerine durum değerlendirilmesi. 19. Ulusal Turizm Kongresi Bildiri Kitabı, ss. 452-461, 17-21 Ekim 2018 Afyon.
 • Gencel, U. (2001). Yüksek öğretimde toplam kalite ve akreditasyon. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(3), 164-218.İstanbullu Dinçer, F., Akova, O., Muğan Ertuğral, S. ve Aydoğan Çifçi, M. (2016). Woman labor force in tourism indusrty in Turkey: Opportunities and barriers. Eurasian Academy of Social Sciences Journal, 1, 379-385.
 • Olcay, A. (2008). Türk turizminde eğitimin önemi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 383-390.
 • TURAK, (2019a). Yükseköğretim turizm programları değerlendirme ve akreditasyon uygulama esasları yönetmeliği, Erişim Tarihi: 05.02.2019, http://turak.org/229-yonergemiz&lang=1&a=1
 • TURAK, (2019b). Kurullar, Erişim Tarihi: 05.02.2019, http://turak.org/325-kurullar&lang=1
 • Türk Dil Kurumu (TDK). (2019). Akreditasyon, Erişim Tarihi: 03.02.2019, http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&view=bts&kategori1=veritbn&kelimesec=8955
 • UNWTO, (2019). UNWTO TedQual Certification System, Erişim Tarihi: 05.02.2019, http://academy.unwto.org/content/unwto-tedqual-certification-system.
 • Üzümcü, T. P., Alyakut, Ö. ve Günsel, A. (2015). Turizm eğitimi alan öğrencilerin, mesleğin geleceğine ilişkin bakış açıları. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(33), 179-199.

Turizm Eğitiminde Akreditasyon: TURAK Örneği (Accreditation in Tourism Education: TURAK Example)

Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 4, 526 - 540, 31.12.2019
https://doi.org/10.32958/gastoria.570627

Öz

Eğitim, insanların hayatları boyunca devam eden bir süreçtir. Eğitim sayesinde insanlar belirli konularda uzmanlaşarak, aldıkları eğitime göre çeşitli alanlarda istihdam edilebilmektedir. İnsanların bilgi ve becerilerini geliştirmeyi hedefleyen eğitim programları arasında önemli yere sahip yükseköğretim eğitiminin nitelikli ve sektör içerisinde gelişmelere göre tasarlanmış olması son derece önemlidir. Özellikle hizmet sektöründe farklılaşma zorunluluğu, rekabetin fazlasıyla hissedilir olması, hizmet sektörüne yönelik eğitimin kapsamlı olması gerekliliğini göstermektedir. Turizm sektörünün emek-yoğun yapısı, doğrudan olarak hizmeti üreten ve tüketen tarafların insan olması, turizm alanında yükseköğretimin çok yönlü, güncel, insan ve sektör yapısına uygun olarak tasarlanasını zorunlu kılmaktadır. Bu kapsamda turizm eğitimi akreditasyon uygulamalarının araştırılması son derece önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından turizm eğitimi akreditasyonu konusunda yetkilendirilen Turizm Akademisyenleri Derneği’nin (TUADER), turizm eğitimi akreditasyon kurulu olan Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu’nun (TURAK) çalışmalarının amacı, kapsamı, niteliğinin belirtilmesi araştırmanın amacını ve önemini oluşturmaktadır. Araştırma içerisinde, TURAK’ın çalışmalarının niteliği ve önemine yer verilmektedir. 

Kaynakça

 • ACPHA, (2019). Accreditation, Erişim Tarihi: 05.02.2019, http://www.acpha-cahm.org/accreditation/
 • Akoğlan Kozak, M. (2009). Akademik turizm eğitimi üzerine bir durum analizi. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İLKE), 22, 1-20.
 • Amoah, V. A. and Baum, T. (1997). Tourism education: Policy versus practice. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 9(1), 5-12. doi: 10.1108/09596119710157531
 • Aktan, C. C. ve Gencel, U. (2010). Yükseköğretimde akreditasyon. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(2), 137-155.
 • Ard, N., Beasley, S. and Nunn-Elison, K. (2017). Quality education through accreditation. Teaching and Learning in Nursing, 12(2), 85-87. doi: 10.1016/j.teln.2017.01.007
 • Ard, N., Beasley, S., Nunn-Elison, K. and Farmer, S. (2018). Fundamentals of terminology related to accreditation commission for education in nursing. Teaching and Learning in Nursing, 13(4), 16-20. doi: 10.1016/j.teln.2018.04.003
 • Ayaz, N., Yeşiltaş, M. ve Türkmen, F. (2012). Turizm eğitimi alan öğrencilerin kırsal turizme bakış açıları ve algıları üzerine bir araştırma. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14(22), 103-112.
 • Ayikoru, M., Tribe, J. and Airey, D. (2009). Reading Tourism Education Neoliberalism Unveiled, Annals of Tourism Resarch, 36(2), 191-201. doi: 10.1016/j.annals.2008.11.001
 • Bosselman, R. H. (1996). Issues of Accreditation in Hospitality and Tourism Education: The Value Controversy, Tourism Recreation Research, 21(2), 31-35. doi: 10.1080/02508281.1996.11014773
 • Dağdeviren, A. (2007). Lisans düzeyinde turizm eğitimi veren kurumların ders programlarının fonksiyonel açıdan değerlendirilmesi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
 • Doğan, İ. (1999). Eğitimde kalite ve akreditasyon sorunu: Eğitim fakülteleri üzerine bir deneme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 20(20), 503-519.
 • Erdoğan, N. (2013). Seyahat acenteleri örneğiyle turizmde sürdürülebilirlik: Ekoetiket, sertifikasyon ve akreditasyon programı. Verimlilik Dergisi¸ 3, 65-92.
 • Eren, R., Eren, A. ve Çelen, O. (2018). Akademik turizm eğitimi ve seyahat alanındaki mesleki yeterlilikler üzerine durum değerlendirilmesi. 19. Ulusal Turizm Kongresi Bildiri Kitabı, ss. 452-461, 17-21 Ekim 2018 Afyon.
 • Gencel, U. (2001). Yüksek öğretimde toplam kalite ve akreditasyon. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(3), 164-218.İstanbullu Dinçer, F., Akova, O., Muğan Ertuğral, S. ve Aydoğan Çifçi, M. (2016). Woman labor force in tourism indusrty in Turkey: Opportunities and barriers. Eurasian Academy of Social Sciences Journal, 1, 379-385.
 • Olcay, A. (2008). Türk turizminde eğitimin önemi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 383-390.
 • TURAK, (2019a). Yükseköğretim turizm programları değerlendirme ve akreditasyon uygulama esasları yönetmeliği, Erişim Tarihi: 05.02.2019, http://turak.org/229-yonergemiz&lang=1&a=1
 • TURAK, (2019b). Kurullar, Erişim Tarihi: 05.02.2019, http://turak.org/325-kurullar&lang=1
 • Türk Dil Kurumu (TDK). (2019). Akreditasyon, Erişim Tarihi: 03.02.2019, http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&view=bts&kategori1=veritbn&kelimesec=8955
 • UNWTO, (2019). UNWTO TedQual Certification System, Erişim Tarihi: 05.02.2019, http://academy.unwto.org/content/unwto-tedqual-certification-system.
 • Üzümcü, T. P., Alyakut, Ö. ve Günsel, A. (2015). Turizm eğitimi alan öğrencilerin, mesleğin geleceğine ilişkin bakış açıları. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(33), 179-199.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Onur ÇELEN> (Sorumlu Yazar)
Bursa Uludağ Üniversitesi Harmancık MYO
0000-0003-4601-2173
Türkiye


Muharrem TUNA>
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi
0000-0001-5526-7122
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @konferans bildirisi { gastoria570627, journal = {Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research}, issn = {2602-4144}, address = {}, publisher = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {3}, number = {4}, pages = {526 - 540}, doi = {10.32958/gastoria.570627}, title = {Turizm Eğitiminde Akreditasyon: TURAK Örneği (Accreditation in Tourism Education: TURAK Example)}, key = {cite}, author = {Çelen, Onur and Tuna, Muharrem} }
APA Çelen, O. & Tuna, M. (2019). Turizm Eğitiminde Akreditasyon: TURAK Örneği (Accreditation in Tourism Education: TURAK Example) . Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research , IV. ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU ÖZEL SAYISI , 526-540 . DOI: 10.32958/gastoria.570627
MLA Çelen, O. , Tuna, M. "Turizm Eğitiminde Akreditasyon: TURAK Örneği (Accreditation in Tourism Education: TURAK Example)" . Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research 3 (2019 ): 526-540 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gastoria/issue/51504/570627>
Chicago Çelen, O. , Tuna, M. "Turizm Eğitiminde Akreditasyon: TURAK Örneği (Accreditation in Tourism Education: TURAK Example)". Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research 3 (2019 ): 526-540
RIS TY - JOUR T1 - Turizm Eğitiminde Akreditasyon: TURAK Örneği (Accreditation in Tourism Education: TURAK Example) AU - OnurÇelen, MuharremTuna Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.32958/gastoria.570627 DO - 10.32958/gastoria.570627 T2 - Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research JF - Journal JO - JOR SP - 526 EP - 540 VL - 3 IS - 4 SN - 2602-4144- M3 - doi: 10.32958/gastoria.570627 UR - https://doi.org/10.32958/gastoria.570627 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research Turizm Eğitiminde Akreditasyon: TURAK Örneği (Accreditation in Tourism Education: TURAK Example) %A Onur Çelen , Muharrem Tuna %T Turizm Eğitiminde Akreditasyon: TURAK Örneği (Accreditation in Tourism Education: TURAK Example) %D 2019 %J Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research %P 2602-4144- %V 3 %N 4 %R doi: 10.32958/gastoria.570627 %U 10.32958/gastoria.570627
ISNAD Çelen, Onur , Tuna, Muharrem . "Turizm Eğitiminde Akreditasyon: TURAK Örneği (Accreditation in Tourism Education: TURAK Example)". Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research 3 / 4 (Aralık 2019): 526-540 . https://doi.org/10.32958/gastoria.570627
AMA Çelen O. , Tuna M. Turizm Eğitiminde Akreditasyon: TURAK Örneği (Accreditation in Tourism Education: TURAK Example). Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research. 2019; 3(4): 526-540.
Vancouver Çelen O. , Tuna M. Turizm Eğitiminde Akreditasyon: TURAK Örneği (Accreditation in Tourism Education: TURAK Example). Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research. 2019; 3(4): 526-540.
IEEE O. Çelen ve M. Tuna , "Turizm Eğitiminde Akreditasyon: TURAK Örneği (Accreditation in Tourism Education: TURAK Example)", Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research, c. 3, sayı. 4, ss. 526-540, Ara. 2019, doi:10.32958/gastoria.570627