Konferans Bildirisi
BibTex RIS Kaynak Göster

Ağlasun İlçesinin Gastronomi Turizmi Potansiyelinin Belirlenmesi, Kültür ve Kırsal Turizme Entegrasyonu

Yıl 2019, Cilt: 3 Sayı: 4, 805 - 822, 31.12.2019
https://doi.org/10.32958/gastoria.581700

Öz
Bu araştırmanın amacı kırsal ve kültür turizmi açısından
zengin olan Ağlasun ilçesinin gastronomi turizmi potansiyelini yerel halkın
bakış açısıyla ortaya çıkarmaktır. Araştırma verilerinin toplanmasında nitel
araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşme tekniği kullanılmıştır.
Verilerin analizinde de içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Betimsel analiz
tekniği kullanılarak katılımcıların söylemlerine yönelik en belirgin alıntılara
yer verilmiştir. Araştırma sonucunda yörenin gastronomik ürün potansiyelinin  yüksek olduğu ve bu ürünlerin yöresel
sunumlarının kırsal ve kültür turizmine uyumunun önemli bir turizm çekiçiliği
olabileceği sonucu elde edilmiştir.
Kaynakça

 • Akça, H., (2004). Dünyada ve Türkiye’de kırsal turizm, Standart Dergisi, Eylül, 61-70.
 • Aktaş Alan, A., ve Suna, B., (2018). Sivil toplum kuruluşları perspektifinden gastronomi turizmi: Antalya ve Gaziantep örneği. VII. Ulusal III: Uluslarası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 20-21 Nisan 2018, İskenderun, 842-493.
 • Avcıkurt, C., ve Köroğlu, Ö., (2008). Kırsal turizm, (ss: 61-83). Avcıkurt, C. ve Hacıoğlu, N. (Ed.) Turistik Ürün Çeşitlendirmesi, Ankara: Nobel.
 • Ayaz, N., ve Çobanoğlu, S., (2017). Ev kadınlarının turizm amaçlı yöresel yemek üretimine bakış açıları: Bartın ili örneği. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 1, 413-427.
 • Aydın, O., (2012). AB’de kırsal turizmde ilk 5 ülke ve Türkiye’de kırsal turizm, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14 (23), 39-46.
 • Başaran, B., (2017). Gastronomi turizmi kapsamında rize yöresel lezzetlerin değerlendirilmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5 (3): 135-149.
 • Başkale, H., (2016). Nitel araştırmalarda geçerlilik, güvenilirlik ve örneklem büyüklüğünün belirlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 9 (1), 23-28.
 • Bozok, D., ve Karaman, R., (2018). Isparta lavantasının kırsal turizm kapsamında swot analizi yöntemiyle değerlendirilmesi: Kuyucak köyü örneği. International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES), 8 (2), 27-33.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak Kılıç, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F., (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademik Yayıncılık, Ankara.
 • Canizares, S., M., S., ve Guzman, T., L., (2012). Gastronomy as a tourism resources: profile of culinary tourist. Current Issues in Tourism, Cilt: 16, Sayı: 3, 229-245.
 • Ceylan, S., (2014), Mamak (Çanaklı) beldesinde (Ağlasun-Burdur) geleneksel yöntemlerle sürdürülen toprak kap üretiminin kırsal turizm bağlamında irdelenmesi, Doğu Coğrafya Dergisi, Yıl: 19, Sayı: 32, Temmuz: 231-242.
 • Ceylan, S., (2015). Ağlasun ilçesi’nin alternatif turizm kaynakları. Pegem Yayıncılık, Ankara.
 • Çeken, H., Dalgın, T., ve Çakır, N., (2012), Bir alternatif turizm türü olarak kırsal turizmin gelişimini etkileyen faktörler ve kırsal turizmin etkileri, International Journal of Social and Economic Sciences, 2 (2), 11-16.
 • Çelik, S., (2018). Şırnak ili’nin gastronomi turizmi potansiyeli. International Journal of Contemporary Tourism Research, 2 (2), 41-51.
 • Çimen, H., (2016). Gastronomi turizmi açısından Ardahan mutfağının önemi, Karadeniz Dergisi, 32, 307-315.
 • Çuhadar, M., Küçükyaman, M., A., ve Şaşmaz, M., A., (2016). Geçmişten günümüze Isparta mutfak kültürü: nitel bir araştırma, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 4/Special Issue: 1, 86-99.
 • Çulha, O., (2008). Kültür turizmi kapsamında destekleyici turistik ürün olarak deve güreşi festivalleri üzerine bir alan çalışması. Journal of Yasar University, 3 (12), 1827-1852.
 • Deveci, B., Türkmen, S., ve Avcıkurt, C., (2013). Kırsal turizm ile gastronomi turizmi ilişkisi. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 3 (29), 29-34.
 • Dilsiz, B., (2010). Türkiye’de gastronomi ve turizm: İstanbul örneği, T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yükseklisans Tezi, İstanbul.
 • Emekli, G., (2006). Coğrafya, kültür ve turizm: kültürel turizm. Ege Coğrafya Dergisi. 15, 51-59.
 • Esengün, K., Akça, H., ve Sayılı, M., (2002). Dağlık ve ormanlık alanlarda kırsal turizm faaliyeti ve sürdürülebilir kırsal kalkınma. I. Ulusal Kooperatifleri Sempozyumu, 22-23 Mart, Kastamonu, 97-102.
 • Gülcan, B., (2010). Türkiye’de kültür turizminin ürün yapısı ve somut kültür varlıklarına dayalı ürün farklılaştırma ihtiyacı. İşletme Araştırmaları Dergisi, 2 (1), 99-120.
 • Haberal, H., (2015) Turizmde alternatif ekolojik turizm-doğa turizmi-kırsal turizm-yayla turizmi, Detay Yayıncılık, 1. Baskı, Ankara.
 • Haviland, W., A., Prins, H., E., L., Walrath, D., I., ve Mcbridr, B., (2008). Kültürel antropoloji. Kakns Yayınları, İstanbul.
 • İnanır, A., (2018). Destinasyon yönetimi kapsamında paydaşlar arası ilişkiler üzerine bir araştırma: göller yöresi örneği. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.
 • İnanır, A., Biçer, C., ve İnel, M., (2015). Burdur ili’nin yardımcı destinasyon olarak incelenmesi ve destinasyon yönetim örgüt modelinin geliştirilmesi. I. Teke Yöresi Sempozyumu Bildiriler Kitabı. Cilt I. 04-06 Mart 2015, Burdur, 331-338.
 • Kilinç, O., ve Kilinç, U., (2018). Yöresel gastronomik değerlerin ürüne dönüşme düzeyi: Antalya il merkezi restoran menüleri üzerine bir inceleme. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, Cilt: 6, Özel Sayı: 3, 394-410.
 • Kilinç, O., Kilinç, U., ve Ongun, U., (2017). Burdur ili’nin gastronomik çekicilikleri: burdur mutfağı’ndan örnekler, 6. Ulusal, 2. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu Bildiri Kitabı, Gaziantep Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu: Gaziantep. 87-106.
 • Kodaş, D., ve Eröz, S., S., (2012). Kırsal turizm ile kültürel turizmin bütünleşmesi, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14 (22), 169-174.
 • Kozak, M., (2017). Bilimsel araştırma: tasarım, yazım ve yayım teknikleri. Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Mak, A., H., N., Lumbers, M., ve Eves, A., (2012). Globalisation and food consumption in tourism. Annals of Tourism Research, Sayı: 39, 171–196.
 • Mead, R., (1998). International management. Blackwell.
 • Merriam, S., B., (2013). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber. (Çev. S. Turan), Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.
 • Mil. B., ve Denk, E., (2015). Erzurum mutfağı yöresel ürünlerin otel restoran menülerinde kullanım düzeyi: Palandöken örneği. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 2, 1-7.
 • Mutlu, E., C., (1999). Uluslararası işletmecilik. Beta Basım, İstanbul.
 • Nilsson, P., A., (2002). Staying on farms an ıdeolojical backround. Annual Of Tourism Reserarch, 29 (1), 7-24.
 • Nuryanti, W., (1996). Haritage and postmodern tourism. Annals of Tourism Research, 23 (2), 249-260.
 • Ongun, U., Gövdere, B., ve Durgun Kaygısız, A., (2015). Burdur ili’nin kırsal turizm potansiyelinin değerlendirilmesi: sorunları ve çözüm önerileri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (12), 99-116.
 • Ongun, U., ve Gövdere, B., (2014). Bölgesel kalkınmada kırsal turizmin etkisi: Ağlasun Yeşilbaşköy örneği. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 4 (2), 51-57.
 • Öztaş, K., ve Karabulut, T., (2007), Turistik destinasyon oluşturma potansiyeli açısından göller yöresinin önemi. Selçuk Üniversitesi Karaman İ.İ.B.F. Dergisi, 12 (9), 128-137.
 • Öztürk, Y., ve Yazıcıoğlu, İ., (2002). Gelişmekte olan ülkeler için alternatif turizm faaliyetleri üzerine teorik bir çalışma. Ticaret Turizm eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 183-195.
 • Richards, G., (1996). Cultural tourism in Europe. Cab International, UK.
 • Richards, G., (2011). Gastronomy: an essential ingredient in tourism production and consumption?. İçinde: Tourism and Gastronomy. (Ed) Hjalager, A., M., ve Richards, G., Routledge: NewYork.
 • Rimmigton, M., ve Yüksel, A., (1998). Tourist satisfaction and food service experience: results and ımplications of an emprical ınvestigation. Anatolia, Cilt: 9, Sayı: 1, 37-57.
 • Saçılık, Y., M., ve Toptaş, A., (2017). Kültür turizmi ve etkileri konusunda turizm öğrencilerinin algılarının belirlenmesi. Turizm Akademik Dergisi, 4 (2), 107-119.
 • Soykan, F., (1999). Doğal çevre ve kırsal kültürle bütünleşen bir turizm türü: kırsal turizm, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Yıl: 10, Mart-Haziran, 67-75.
 • Şengül, S., ve Türkay, O., (2016). Akdeniz mutfak kültürü gastronomi turizmi bağlamında değerlendirilmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 4 (Special issue1), 86-99.
 • Tuna, M., ve Özyurt, B., (2018). Ankara’da gastronomi turizminin değerlendirilmesi: nitel bir araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6 (3), 73-87.
 • Uçar, M., Çeken, H., ve Ökten, Ş., (2010). Kırsal turizm ve kırsal kalkınma (Fethiye örneği). Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Uygur, S., M., ve Baykan, E., (2007). Kültür turizmi ve turizmin kültürel varlıklar üzerindeki etkisi, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 2, 30-49.
 • Üsküdar, Ş., Çakır, M., ve Temizkan, S., P., (2014). Yerli turistlerin Eskişehir’in kültür turizmine ilişkin algıları. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2 (2), 67-76.
 • Yağar, F., ve Dökme, S., (2018). Niteliksel araştırmaların planlanması: araştırma soruları, örneklem seçimi, geçerlik ve güvenirlik. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 3 (3), 1-9.
 • Yeşil, S., (2013). Kültür ve kültürel farklılıklar: liderlik açısından teorik bir değerlendirme. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (44), 52-81.
 • Yılmaz, G., (2017). Gastronomi ve turizm ilişkisi üzerine bir değerlendirme. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 14 (2), 171-191.
 • Yüksel, F., Bramwell, B., ve Yüksel, A., (1999). Stakeholder interviews and tourism planning at Pamukkale, Turkey. Tourism Management, 20, 351-360.
 • Zağralı, E., ve Akbaba, A., (2015). Turistlerin destinasyon seçiminde yöresel yemeklerin rolü: izmir yarımadası’nı ziyaret eden turistlerin görüşleri üzerine bir araştırma. Journal of Yasar University, Cilt: 10, Sayı: 40, 6633-6644.
 • www. burdurmuzesi. gov. tr, (erişim tarihi: 11.02.2019).
 • www.tursaga.com. (erişim tarihi: 11.02.2019).

DETERMINATION OF GASTRONOMY TOURISM POTENTIAL OF AĞLASUN DISTRICT INTEGRATION OF CULTURE AND RURAL TOURISM

Yıl 2019, Cilt: 3 Sayı: 4, 805 - 822, 31.12.2019
https://doi.org/10.32958/gastoria.581700

Öz
The aim of this research is to
reveal the gastronomic tourism potential of Ağlasun, which is rich in rural and
cultural tourism, from the point of view of local people. Content analysis
method was used for data analysis. In the evaluations, the descriptive analysis
technique was used and the most prominent quotations were given to the
participants' discourse. As a result of the research, it is concluded that
there are many gastronomic products of the region and when these products are
presented to tourists in a region specific to the region, it can be an
important tourism attraction when integration into rural and cultural tourism
is achieved.Kaynakça

 • Akça, H., (2004). Dünyada ve Türkiye’de kırsal turizm, Standart Dergisi, Eylül, 61-70.
 • Aktaş Alan, A., ve Suna, B., (2018). Sivil toplum kuruluşları perspektifinden gastronomi turizmi: Antalya ve Gaziantep örneği. VII. Ulusal III: Uluslarası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 20-21 Nisan 2018, İskenderun, 842-493.
 • Avcıkurt, C., ve Köroğlu, Ö., (2008). Kırsal turizm, (ss: 61-83). Avcıkurt, C. ve Hacıoğlu, N. (Ed.) Turistik Ürün Çeşitlendirmesi, Ankara: Nobel.
 • Ayaz, N., ve Çobanoğlu, S., (2017). Ev kadınlarının turizm amaçlı yöresel yemek üretimine bakış açıları: Bartın ili örneği. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 1, 413-427.
 • Aydın, O., (2012). AB’de kırsal turizmde ilk 5 ülke ve Türkiye’de kırsal turizm, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14 (23), 39-46.
 • Başaran, B., (2017). Gastronomi turizmi kapsamında rize yöresel lezzetlerin değerlendirilmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5 (3): 135-149.
 • Başkale, H., (2016). Nitel araştırmalarda geçerlilik, güvenilirlik ve örneklem büyüklüğünün belirlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 9 (1), 23-28.
 • Bozok, D., ve Karaman, R., (2018). Isparta lavantasının kırsal turizm kapsamında swot analizi yöntemiyle değerlendirilmesi: Kuyucak köyü örneği. International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES), 8 (2), 27-33.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak Kılıç, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F., (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademik Yayıncılık, Ankara.
 • Canizares, S., M., S., ve Guzman, T., L., (2012). Gastronomy as a tourism resources: profile of culinary tourist. Current Issues in Tourism, Cilt: 16, Sayı: 3, 229-245.
 • Ceylan, S., (2014), Mamak (Çanaklı) beldesinde (Ağlasun-Burdur) geleneksel yöntemlerle sürdürülen toprak kap üretiminin kırsal turizm bağlamında irdelenmesi, Doğu Coğrafya Dergisi, Yıl: 19, Sayı: 32, Temmuz: 231-242.
 • Ceylan, S., (2015). Ağlasun ilçesi’nin alternatif turizm kaynakları. Pegem Yayıncılık, Ankara.
 • Çeken, H., Dalgın, T., ve Çakır, N., (2012), Bir alternatif turizm türü olarak kırsal turizmin gelişimini etkileyen faktörler ve kırsal turizmin etkileri, International Journal of Social and Economic Sciences, 2 (2), 11-16.
 • Çelik, S., (2018). Şırnak ili’nin gastronomi turizmi potansiyeli. International Journal of Contemporary Tourism Research, 2 (2), 41-51.
 • Çimen, H., (2016). Gastronomi turizmi açısından Ardahan mutfağının önemi, Karadeniz Dergisi, 32, 307-315.
 • Çuhadar, M., Küçükyaman, M., A., ve Şaşmaz, M., A., (2016). Geçmişten günümüze Isparta mutfak kültürü: nitel bir araştırma, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 4/Special Issue: 1, 86-99.
 • Çulha, O., (2008). Kültür turizmi kapsamında destekleyici turistik ürün olarak deve güreşi festivalleri üzerine bir alan çalışması. Journal of Yasar University, 3 (12), 1827-1852.
 • Deveci, B., Türkmen, S., ve Avcıkurt, C., (2013). Kırsal turizm ile gastronomi turizmi ilişkisi. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 3 (29), 29-34.
 • Dilsiz, B., (2010). Türkiye’de gastronomi ve turizm: İstanbul örneği, T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yükseklisans Tezi, İstanbul.
 • Emekli, G., (2006). Coğrafya, kültür ve turizm: kültürel turizm. Ege Coğrafya Dergisi. 15, 51-59.
 • Esengün, K., Akça, H., ve Sayılı, M., (2002). Dağlık ve ormanlık alanlarda kırsal turizm faaliyeti ve sürdürülebilir kırsal kalkınma. I. Ulusal Kooperatifleri Sempozyumu, 22-23 Mart, Kastamonu, 97-102.
 • Gülcan, B., (2010). Türkiye’de kültür turizminin ürün yapısı ve somut kültür varlıklarına dayalı ürün farklılaştırma ihtiyacı. İşletme Araştırmaları Dergisi, 2 (1), 99-120.
 • Haberal, H., (2015) Turizmde alternatif ekolojik turizm-doğa turizmi-kırsal turizm-yayla turizmi, Detay Yayıncılık, 1. Baskı, Ankara.
 • Haviland, W., A., Prins, H., E., L., Walrath, D., I., ve Mcbridr, B., (2008). Kültürel antropoloji. Kakns Yayınları, İstanbul.
 • İnanır, A., (2018). Destinasyon yönetimi kapsamında paydaşlar arası ilişkiler üzerine bir araştırma: göller yöresi örneği. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.
 • İnanır, A., Biçer, C., ve İnel, M., (2015). Burdur ili’nin yardımcı destinasyon olarak incelenmesi ve destinasyon yönetim örgüt modelinin geliştirilmesi. I. Teke Yöresi Sempozyumu Bildiriler Kitabı. Cilt I. 04-06 Mart 2015, Burdur, 331-338.
 • Kilinç, O., ve Kilinç, U., (2018). Yöresel gastronomik değerlerin ürüne dönüşme düzeyi: Antalya il merkezi restoran menüleri üzerine bir inceleme. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, Cilt: 6, Özel Sayı: 3, 394-410.
 • Kilinç, O., Kilinç, U., ve Ongun, U., (2017). Burdur ili’nin gastronomik çekicilikleri: burdur mutfağı’ndan örnekler, 6. Ulusal, 2. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu Bildiri Kitabı, Gaziantep Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu: Gaziantep. 87-106.
 • Kodaş, D., ve Eröz, S., S., (2012). Kırsal turizm ile kültürel turizmin bütünleşmesi, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14 (22), 169-174.
 • Kozak, M., (2017). Bilimsel araştırma: tasarım, yazım ve yayım teknikleri. Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Mak, A., H., N., Lumbers, M., ve Eves, A., (2012). Globalisation and food consumption in tourism. Annals of Tourism Research, Sayı: 39, 171–196.
 • Mead, R., (1998). International management. Blackwell.
 • Merriam, S., B., (2013). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber. (Çev. S. Turan), Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.
 • Mil. B., ve Denk, E., (2015). Erzurum mutfağı yöresel ürünlerin otel restoran menülerinde kullanım düzeyi: Palandöken örneği. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 2, 1-7.
 • Mutlu, E., C., (1999). Uluslararası işletmecilik. Beta Basım, İstanbul.
 • Nilsson, P., A., (2002). Staying on farms an ıdeolojical backround. Annual Of Tourism Reserarch, 29 (1), 7-24.
 • Nuryanti, W., (1996). Haritage and postmodern tourism. Annals of Tourism Research, 23 (2), 249-260.
 • Ongun, U., Gövdere, B., ve Durgun Kaygısız, A., (2015). Burdur ili’nin kırsal turizm potansiyelinin değerlendirilmesi: sorunları ve çözüm önerileri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (12), 99-116.
 • Ongun, U., ve Gövdere, B., (2014). Bölgesel kalkınmada kırsal turizmin etkisi: Ağlasun Yeşilbaşköy örneği. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 4 (2), 51-57.
 • Öztaş, K., ve Karabulut, T., (2007), Turistik destinasyon oluşturma potansiyeli açısından göller yöresinin önemi. Selçuk Üniversitesi Karaman İ.İ.B.F. Dergisi, 12 (9), 128-137.
 • Öztürk, Y., ve Yazıcıoğlu, İ., (2002). Gelişmekte olan ülkeler için alternatif turizm faaliyetleri üzerine teorik bir çalışma. Ticaret Turizm eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 183-195.
 • Richards, G., (1996). Cultural tourism in Europe. Cab International, UK.
 • Richards, G., (2011). Gastronomy: an essential ingredient in tourism production and consumption?. İçinde: Tourism and Gastronomy. (Ed) Hjalager, A., M., ve Richards, G., Routledge: NewYork.
 • Rimmigton, M., ve Yüksel, A., (1998). Tourist satisfaction and food service experience: results and ımplications of an emprical ınvestigation. Anatolia, Cilt: 9, Sayı: 1, 37-57.
 • Saçılık, Y., M., ve Toptaş, A., (2017). Kültür turizmi ve etkileri konusunda turizm öğrencilerinin algılarının belirlenmesi. Turizm Akademik Dergisi, 4 (2), 107-119.
 • Soykan, F., (1999). Doğal çevre ve kırsal kültürle bütünleşen bir turizm türü: kırsal turizm, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Yıl: 10, Mart-Haziran, 67-75.
 • Şengül, S., ve Türkay, O., (2016). Akdeniz mutfak kültürü gastronomi turizmi bağlamında değerlendirilmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 4 (Special issue1), 86-99.
 • Tuna, M., ve Özyurt, B., (2018). Ankara’da gastronomi turizminin değerlendirilmesi: nitel bir araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6 (3), 73-87.
 • Uçar, M., Çeken, H., ve Ökten, Ş., (2010). Kırsal turizm ve kırsal kalkınma (Fethiye örneği). Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Uygur, S., M., ve Baykan, E., (2007). Kültür turizmi ve turizmin kültürel varlıklar üzerindeki etkisi, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 2, 30-49.
 • Üsküdar, Ş., Çakır, M., ve Temizkan, S., P., (2014). Yerli turistlerin Eskişehir’in kültür turizmine ilişkin algıları. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2 (2), 67-76.
 • Yağar, F., ve Dökme, S., (2018). Niteliksel araştırmaların planlanması: araştırma soruları, örneklem seçimi, geçerlik ve güvenirlik. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 3 (3), 1-9.
 • Yeşil, S., (2013). Kültür ve kültürel farklılıklar: liderlik açısından teorik bir değerlendirme. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (44), 52-81.
 • Yılmaz, G., (2017). Gastronomi ve turizm ilişkisi üzerine bir değerlendirme. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 14 (2), 171-191.
 • Yüksel, F., Bramwell, B., ve Yüksel, A., (1999). Stakeholder interviews and tourism planning at Pamukkale, Turkey. Tourism Management, 20, 351-360.
 • Zağralı, E., ve Akbaba, A., (2015). Turistlerin destinasyon seçiminde yöresel yemeklerin rolü: izmir yarımadası’nı ziyaret eden turistlerin görüşleri üzerine bir araştırma. Journal of Yasar University, Cilt: 10, Sayı: 40, 6633-6644.
 • www. burdurmuzesi. gov. tr, (erişim tarihi: 11.02.2019).
 • www.tursaga.com. (erişim tarihi: 11.02.2019).
Toplam 58 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Turizm (Diğer)
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Utku Ongun 0000-0002-0722-6382

Ali İnanır 0000-0001-8647-3375

Olcay Kilinç 0000-0002-1369-3139

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2019
Gönderilme Tarihi 24 Haziran 2019
Kabul Tarihi 31 Aralık 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 3 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA Ongun, U., İnanır, A., & Kilinç, O. (2019). Ağlasun İlçesinin Gastronomi Turizmi Potansiyelinin Belirlenmesi, Kültür ve Kırsal Turizme Entegrasyonu. Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research, 3(4), 805-822. https://doi.org/10.32958/gastoria.581700