Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

İzmir’deki Türk Hamamlarının Turizm Ürünü Olarak Değerlendirilmesi

Yıl 2019, Cilt: 3 Sayı: 4, 640 - 652, 31.12.2019
https://doi.org/10.32958/gastoria.586566

Öz

Bir ülkenin veya
bölgenin kültürel varlıkları, turizm ürününü oluşturan faktörler arasındadır.
Günümüzde hamamlar Türk kültüründe önemli bir yere sahip olup turizm ürünü
olarak kullanım potansiyeli bulunmaktadır.
Bu çalışmanın amacı turizmde ürün çeşitlendirmesi alanında yapılan
çalışmalara katkı sağlamaktır. Bu araştırmada, İzmir'deki hamamların bir turizm
ürünü olarak kullanımı hakkında bilgi edinmek için hamam işletmecileri ve çalışanları
ile görüşülmüştür. Veriler içerik analizi ile yorumlanmıştır. Araştırma
sonucunda İzmir hamamlarının önemli bir potansiyele sahip olduğu fakat bu
potansiyeli yeterince değerlendiremediği bulgusuna ulaşılmıştır. Bu potansiyeli
kullanmak için, belirli standartların oluşturulması ve alternatif turizm
türleriyle ilişkilendirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Kaynakça

 • Adan, Ö. (2004). Bir turistik ürün çesidi olarak termal turizm ve Ege Bölgesi açısından değerlendirilmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Akgöz, E., Göral, R., Tengilimoğlu, E. (2016). Turistik ürün çeşitlendirmenin sürdürülebilir destinasyonları açısından önemi. Akademik Bakış Dergisi, 55, 397-407.
 • Akkese, A. (2017). ‘‘Gideyim de kendimi bir çiğneteyim’’ yabancı seyyahlara göre Osmanlı hamam kültürü. Osmanlı Miras Araştırmaları Dergisi, 4(8), 133-149.
 • Ayçeman, N. (2014). Türk Hamam kültürü, Erişim tarihi: 21.12.2018, http://www.saglikterapi.org/turk-hamam-kulturu
 • Bahar, O., Kozak, M. (2012). Turizm ekonomisi. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Baranaydın, D. (2016). Turistik ürün çeşitlendirmesi kapsamında karanlık turizm: yerel turistlere yönelik bir araştırma (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Başa, A. B. (2009). Türk hamam kültürünün spa & wellness mekânlarının tasarımlarına etkileri, Zeitschrift für die Welt der Türken, 1(1), 207-220.
 • Bozok, D. (2005). Türk Hamamı ve geleneklerinin turizmde uygulanışı (Bursa merkez ilçede bir araştırma), Journal of the Social Sciences, 8(13), 62-86.
 • Büyükkol, S., Arda, Z. (2016). Türk kültüründe hamam geleneği ve resim sanatına yansımaları, İdil Dergisi, 5(27), 2047-2062.
 • Büyüktanır, F. (2009). Geçmişten günümüze Sivas'ta hamam kültürü (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas.
 • Çelik, S. (2018). Şırnak İlinin gastronomi turizmi potansiyeli, International Journal of Contemporary Tourism Research, 2(2), 41-51.
 • Erdoğan, H. (1995). Ekonomik sosyal kültürel çevresel yönleriyle uluslarası turizm. Bursa: Uludağ Üniversitesi Yayınları.
 • Fidan, D. F. (2017). Hamam sağlıktır. Yenigün Gazetesi. www.gazeteyenigun.com.tr
 • Freeman, R. E. (1984). Strategic management: a stakeholder approach, Boston: Pitman.
 • Gerengi, A. (Ed.). (2009). Eskişehir hamamları (Selçuklu-Osmanlı dönemi). 13, Eskişehir: Eskişehir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü.
 • Hacıoğlu, N. (2000). Turizm pazarlaması. İzmir: Vipaş Yayınları.
 • İncekara, A. (2001). Anadolu’da yeni turizm olanakları ve bölgesel kalkınmadaki yeri. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayınları.
 • Karakoyun, U. (28.10.2018). Osmanlı sarayının sabunlarını üreten hamam restore edildi. Erişim tarihi: 21.12.2018, www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/izmir/urla/osmanli-sarayinin-sabunlarini-ureten-hamam-rest-41000848
 • Mursalov, M. (2009). Bir turistik ürün çeşitlendirmesi olarak kış turizmi ve kış turizmi açısından Azerbaycan'ın Guba-Haçmaz turizm bölgesinin arz potansiyeli (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Olalı, H., Timur, A. (1988). Turizm ekonomisi. İzmir: Ofis Ticaret Matbaacılık.
 • Özgen, Ö. (2016). Kültürel miras kapsamında ''Türk Hamamı'' üzerine bir inceleme. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Süreli Elektronik Dergi, 111-138.
 • Özkan, E., Sabancı, A. Ş. (2014). İzmir'de turistik ürün geliştirilmesine yönelik seyahat acentelerinin görüşleri üzerine nitel bir çalışma. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 307-326.
 • Sarkım, M. (2007). Sürdürülebilir turizm kapsamında turistik ürün çeşitlendirme politikaları ve Antalya örneği (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Savaş, S. (2007). İstanbul, Kumkapı-Nişanca Köşlü Hamamı (1887) araştırması ve restorasyon projesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul
 • Sungur, A. (2010). Günümüzde Türk Hamamları, Erişim tarihi: 21.12.2018 http://promet.com.tr/assets/basin/havuz_ocak-subat2010.pdf
 • Tarihi Namazgah Hamamı eski ihtişamına kavuştu. (13.12.2018). Erişim tarihi: 21.12.2018 http://www.milliyet.com.tr/tarihi-namazgah-hamami-eski-ihtisamina-izmir-yerelhaber-3211820/
 • Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü, .Erişim tarihi: 19.12.2018. http://aregem.kulturturizm.gov.tr/TR-51122/hamam-kulturu.html
 • Uğuz, S. Ç., Sağlam, H. S. (2014). Kültürel miras kapsamında tarihi hamamların yenilenerek korunması ve turizm amaçlı kullanımı: Burhaniye örneği. III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 805-817
 • Usta, Ö. (2001). Genel turizm. İzmir: Anadolu Matbaacılık.
 • Uzun, M., Albayrak, N. (1997). Hamam/ kültür ve edebiyat, Türk Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 15, 430-433.
 • Ürer, H. (2002). İzmir hamamları, Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı
 • Visit İzmir, Erişim tarihi: 21.12.2018. http://www.visitizmir.org/tr/ilce/selcuk/nasil-gelmeli/saadet-hatun-hamami-muezesi-203742
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık

Evaluation of the Turkish Baths in Izmir As a Tourism Product

Yıl 2019, Cilt: 3 Sayı: 4, 640 - 652, 31.12.2019
https://doi.org/10.32958/gastoria.586566

Öz

The cultural
assets of a country or region are among the factors that create the tourism
product. Nowadays, baths have an important place in Turkish culture and have
the potential to be used as a tourism product. The aim of the study is to contribute to researches in the field
of product diversification in tourism. In
this research, bath operators and employees were interviewed in order to obtain
information on the use of baths in Izmir as a tourism product. The data were
interpreted by content analysis. As
a result of the study, it was found that İzmir baths had an important potential
but this potential is not being taken advantage of adequately. In order to use
this potential, it is concluded that certain standards should be created and
associated with alternative tourism types.

Kaynakça

 • Adan, Ö. (2004). Bir turistik ürün çesidi olarak termal turizm ve Ege Bölgesi açısından değerlendirilmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Akgöz, E., Göral, R., Tengilimoğlu, E. (2016). Turistik ürün çeşitlendirmenin sürdürülebilir destinasyonları açısından önemi. Akademik Bakış Dergisi, 55, 397-407.
 • Akkese, A. (2017). ‘‘Gideyim de kendimi bir çiğneteyim’’ yabancı seyyahlara göre Osmanlı hamam kültürü. Osmanlı Miras Araştırmaları Dergisi, 4(8), 133-149.
 • Ayçeman, N. (2014). Türk Hamam kültürü, Erişim tarihi: 21.12.2018, http://www.saglikterapi.org/turk-hamam-kulturu
 • Bahar, O., Kozak, M. (2012). Turizm ekonomisi. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Baranaydın, D. (2016). Turistik ürün çeşitlendirmesi kapsamında karanlık turizm: yerel turistlere yönelik bir araştırma (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Başa, A. B. (2009). Türk hamam kültürünün spa & wellness mekânlarının tasarımlarına etkileri, Zeitschrift für die Welt der Türken, 1(1), 207-220.
 • Bozok, D. (2005). Türk Hamamı ve geleneklerinin turizmde uygulanışı (Bursa merkez ilçede bir araştırma), Journal of the Social Sciences, 8(13), 62-86.
 • Büyükkol, S., Arda, Z. (2016). Türk kültüründe hamam geleneği ve resim sanatına yansımaları, İdil Dergisi, 5(27), 2047-2062.
 • Büyüktanır, F. (2009). Geçmişten günümüze Sivas'ta hamam kültürü (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas.
 • Çelik, S. (2018). Şırnak İlinin gastronomi turizmi potansiyeli, International Journal of Contemporary Tourism Research, 2(2), 41-51.
 • Erdoğan, H. (1995). Ekonomik sosyal kültürel çevresel yönleriyle uluslarası turizm. Bursa: Uludağ Üniversitesi Yayınları.
 • Fidan, D. F. (2017). Hamam sağlıktır. Yenigün Gazetesi. www.gazeteyenigun.com.tr
 • Freeman, R. E. (1984). Strategic management: a stakeholder approach, Boston: Pitman.
 • Gerengi, A. (Ed.). (2009). Eskişehir hamamları (Selçuklu-Osmanlı dönemi). 13, Eskişehir: Eskişehir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü.
 • Hacıoğlu, N. (2000). Turizm pazarlaması. İzmir: Vipaş Yayınları.
 • İncekara, A. (2001). Anadolu’da yeni turizm olanakları ve bölgesel kalkınmadaki yeri. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayınları.
 • Karakoyun, U. (28.10.2018). Osmanlı sarayının sabunlarını üreten hamam restore edildi. Erişim tarihi: 21.12.2018, www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/izmir/urla/osmanli-sarayinin-sabunlarini-ureten-hamam-rest-41000848
 • Mursalov, M. (2009). Bir turistik ürün çeşitlendirmesi olarak kış turizmi ve kış turizmi açısından Azerbaycan'ın Guba-Haçmaz turizm bölgesinin arz potansiyeli (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Olalı, H., Timur, A. (1988). Turizm ekonomisi. İzmir: Ofis Ticaret Matbaacılık.
 • Özgen, Ö. (2016). Kültürel miras kapsamında ''Türk Hamamı'' üzerine bir inceleme. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Süreli Elektronik Dergi, 111-138.
 • Özkan, E., Sabancı, A. Ş. (2014). İzmir'de turistik ürün geliştirilmesine yönelik seyahat acentelerinin görüşleri üzerine nitel bir çalışma. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 307-326.
 • Sarkım, M. (2007). Sürdürülebilir turizm kapsamında turistik ürün çeşitlendirme politikaları ve Antalya örneği (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Savaş, S. (2007). İstanbul, Kumkapı-Nişanca Köşlü Hamamı (1887) araştırması ve restorasyon projesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul
 • Sungur, A. (2010). Günümüzde Türk Hamamları, Erişim tarihi: 21.12.2018 http://promet.com.tr/assets/basin/havuz_ocak-subat2010.pdf
 • Tarihi Namazgah Hamamı eski ihtişamına kavuştu. (13.12.2018). Erişim tarihi: 21.12.2018 http://www.milliyet.com.tr/tarihi-namazgah-hamami-eski-ihtisamina-izmir-yerelhaber-3211820/
 • Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü, .Erişim tarihi: 19.12.2018. http://aregem.kulturturizm.gov.tr/TR-51122/hamam-kulturu.html
 • Uğuz, S. Ç., Sağlam, H. S. (2014). Kültürel miras kapsamında tarihi hamamların yenilenerek korunması ve turizm amaçlı kullanımı: Burhaniye örneği. III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 805-817
 • Usta, Ö. (2001). Genel turizm. İzmir: Anadolu Matbaacılık.
 • Uzun, M., Albayrak, N. (1997). Hamam/ kültür ve edebiyat, Türk Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 15, 430-433.
 • Ürer, H. (2002). İzmir hamamları, Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı
 • Visit İzmir, Erişim tarihi: 21.12.2018. http://www.visitizmir.org/tr/ilce/selcuk/nasil-gelmeli/saadet-hatun-hamami-muezesi-203742
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Turizm (Diğer)
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Atilla AKBABA
İzmir Katip Çelebi
0000-0002-9434-2145
Türkiye


Buğcan GÜVENOL

0000-0003-3776-8470


Mehmet SAĞLAM

0000-0003-1885-1279

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2019
Gönderilme Tarihi 3 Temmuz 2019
Kabul Tarihi 28 Kasım 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 3 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA
AKBABA, A., GÜVENOL, B., & SAĞLAM, M. (2019). İzmir’deki Türk Hamamlarının Turizm Ürünü Olarak Değerlendirilmesi. Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research, 3(4), 640-652. https://doi.org/10.32958/gastoria.586566