Konferans Bildirisi
BibTex RIS Kaynak Göster

RESTORANLARDA DİJİTAL DÖNÜŞÜM: TOUCH RESTORAN ÖRNEĞİ

Yıl 2020, Cilt: 4 Sayı: 3, 384 - 399, 31.12.2020
https://doi.org/10.32958/gastoria.803143

Öz

Bu çalışmada restoranlardaki dijital dönüşüm uygulamaları Touch Restoran örneği üzerinden incelenmektedir. Çalışma nitel olarak tasarlanmıştır. Bu nedenle çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden durum (vaka) analizi kullanılmıştır. Bu kapsamda Touch Restoran’ın sahibi ile yüz yüze yarı yapılandırılmış görüşme yapılmış ve restoranda gözlem yapılmıştır. Restoranda robot garsonların ve internete bağlı bir ekran şeklinde dizayn edilmiş masaların kullanıldığı ve bu masalarda yer alan dijital menülerden yemeklerin sipariş edildiği belirlenmiştir. Restoran sahibi ile gerçekleştirilen görüşme sonuçları ise bu ve benzer uygulamaların işletmeye olası faydaları ve müşterilerin uygulamalara bakış açısını yansıtmaktadır. Bu tür uygulamaların restoranlarda yaygınlaşması restoranların servis hızının artmasını, maliyetlerin düşmesini ve müşterilerin farklı deneyim elde etmesini sağlayabilir.

Kaynakça

 • Alfred, D. ve Chandler, Jr.(1994). Scale and Scope: The Dynamic of Industrial Capitalism. The Belknap Press of Harvard University Press, Harvard.
 • Awojide, S., Omogbhemhe,M., Awe,O.S. ve Babatope,T.S.(2016). Towards the Digitalization of Restaurant Business Process for Food Ordering in Nigeria Private University: The Design Perspective . A Study of Samuel Adegboyega University Edo State Nigeria. International Journal of Scientific and Research Publications.8(5):46-54.
 • Albayrak, A.(2015). Müşterilerin E-Tablet Menüleri Değerlendirmelerine İlişkin Bir Çalışma. Uluslararası Sosyal Araştırmaları Dergisi.8(36):934-945.
 • Bucak, T. ve Turan, Ö. (2016). The Effect of the Service Quality to the Consumer/Guest Satisfaction in Restaurant Business: A Survey in Province of Çanakkale. Journal of Academic Social Science Studies. (49), 287-304.
 • Bağçı, E. ve İçöz, O.(2019). Z ve Alfa Kuşağı ile Dijitalleşen Turizm. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi.3(2),232-256. Benyon, D., Quighey, A., O’Keefe ve B., Riva, G.(2012). Presence and Digital Tourism. file:///C:/Users/CASPER/Downloads/Benyon2010PresenceandDigitalTourism.pdf. Erişim Tarihi:19.04.2020.
 • Doğru, B.N. ve Meçik, O.(2018). Türkiye’de Endüstri 4,0’ın İş Gücü Piyasasına Etkileri: Firma Beklentileri. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi.23.1581-1606.
 • Creswell, J.W.(2013). Nitel Araştırma Yöntemleri: Beş Yaklaşıma Göre Nitel Araştırma ve Araştırma Deseni. M. Bütün ve S.B. Demir ( Çvr). Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Crook, J.(2014). Starwood Introduces Robotic Butlers at a Loft Hotel in Cupertino. Available: https://techcrunch.com/2014/08/13/starwood-introduces-robotic-butlers-at-aloft-hotel-in-palo-alto/). Erişim Tarihi: 27.01.2020.
 • Çetinkaya, F.Ö.(2019).Sosyal Medya ve Turizm 4,0. İçinde Turizm 4.0: Dijital Dönüşüm. M.Sezgin, S.Ö.Akgül ve A. Atar ( Eds). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Çelik, P. ve Topsakal, Y.(2019). Endüstri 4.0 ve Akıllı Turizm. Ankara: Detay yayıncılık.
 • Deloitte Digital (2016). The Restaurant of the Future Creating the Next Generation Customer Experience.https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/consumer-business/us-consumer-business-restaurant-of-the-future-perspective-final.pdf. Erişim Tarihi:20.04.2020.
 • Dixon, M., Kimes,S.E. ve Verma,R.(2009). Customer Preferences for Restaurant Technology Innovations. Cornell Hospitatility Report. 9(7),6-16.
 • Digital Transformation in Quick-Service Restaurants.(2016). https://cbcommunity.comcast.com/community/docs/librariesprovider3/default-document-library/comcast_ebook_qsr_4-final.pdf. Erişim Tarihi: 21.04.2020.
 • Dubey, A. K.(2016). Future Technology and Service Industry: A Case Study of Travel and Tourism Industry, Global Journal of Enterprise Information System, Informaticjournal.Com,8(3),112-115.
 • Doğan, O.(2019). Bilim insanlarının ürettiği yapay et, yakında süpermarketlerde olacak. https://www.webtekno.com/yapay-et-supermarketlerde-olacak-h77612.html.Erişim Tarihi:20.04.2020.
 • Güzel, F.Ö.(2014). Postmodern Çağ Tatil Deneyimlerinde Hazcı Tepki Basamağı Çıktısı Olarak Temalı Otelleri, International Journal Of Economic and Administrative Studies.7(13),1-16.
 • Gladstone, N. (2016). Are Robots the Future of Hotels? https://www.oyster.com/articles/53595are-robots-the-future-of-hotels/ Erişim Tarihi: 17.04.2020.
 • Hanaysha, J.(2016). The Importance of Social Media Advertisements in Enhancing Brand Equity: A Study on Fast Food Restaurant Industry in Malaysia. International Journal of Innovation, Management and Technology.7(2),45:51.
 • Horecattrends.com (2019). Robot Mario, The New Employee and Mascot of the Marriott Hotel. https://www.horecatrends.com/en/robot-mario-the-new-employee-and-mascot-of-the-marriott-hotel-ghent/.Erişim Tarihi:22.04.2020.
 • Ivanov, S. H. ve Webster, C. (2017). Adoption of Robots, Articifical Intelligence and Service Automation by Travel, Tourism and Hospitality Companies – A Cost-Benefit Analysis. International Scientific Conference. 19-21.October 2017.
 • Ivanov, S. H., Webster, C. ve Berezina, K., (2017). Adoption of Robots and Service Automation by Tourism and Hospitality Companies, Invtur Conference, Aveiro, Portugal, 17-19 May 2017.
 • Imbardelli, A.P.(2019). How Smart Rooms can Transform Hotel Brands. https://medium.com/@AavGo/how-smart-rooms-can-transform-hotel-industries-fb70c46adfa6. Erişim Tarihi: 22.04.2020.
 • İbiş, S. ve Engin, Y.(2016). Öğrencilerin Yiyecek ve İçecek İşletmesi Seçiminde Sosyal Medyanın Rolünün Belirlenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.8(17):323-336.
 • Jin, J., Gubbi, J., Marusic, S. ve Palaniswami, M. (2014). An Information Framework for Creating a Smart City through Internet of Things. IEEE Internet Things Journal, 1(2):112-121.
 • Jyh-Hwa, T. ve Su Kuo, L. (2008). The Development of the Restaurant Service Mobile Robot with a Laser Positioning System. Chinese Control Conference, Kunming, Yunnan.
 • Kagermann, H.,W. Wahlster ve J. Helbig, (2013) Recommendations for Implementing the Strategic Initiative Industrie 4.0: Final Report Of The Industrie 4.0 Working Group. https://www.din.de/blob/76902/e8cac883f42bf28536e7e8165993f1fd/recommendations-for-implementing-industry-4-0-data.pdf. Erişim Tarihi:22.04.2020.
 • Kiprutto, N., Kigio, F.W. ve Riungu, G.K.(2011). Evidence on the Adoption of e-Tourism Technologies in Nairobi. Global Journal of Business Research.5(3):55-56.
 • Lickorish, L.J. ve Jenkins, C.L.(2006). An Introduction to Tourism. Jordan Hill, Oxford:Butterwoth- Heinemann. Lewis-Kraus, G.(2016). Chech in with the Velociraptor at the World’s First Robot Hotel. www.wired.com/2016/03/robot-henn-na hotel-japan. Erişim Tarihi.29.12.2019.
 • Merriam, S. B. (1998). Qualitative Research and Case Study Applications in Education. Revised and Expanded from ‘Case Study Research in Education’. San Francisco, CA: Jossey-Bass Publishers.
 • Mil, B ve Dirican, C.(2018). Endüstri 4,0 Teknolojileri ve Turizme Etkileri. Disiplinlerarası Akademik Turizm Dergisi.1(3),1-9.
 • Mogali, S. S. (2015). Internet of Things and its role in Smart Kitchen’. In 4th National conferrence of Scientometrics and Internet of Things, India.
 • Pieska, S., Luimula, M., Jauhiainen, J. and Spiz, V. (2013). Social Service Robots in Wellness and Restaurant Applications. Journal of Communication and Computer, 10: 116-123.
 • Nieto D., Quesada-Arencibia A., Garcıa C.R. ve Moreno-Diaz R., (2014). A Social Robot in a Tourist Environment. In: Hervás R., Lee S., Nugent C., Bravo J. (Eds) Ubiquitous Computing And Ambient Intelligence. Personalisation and User Adapted Services. Belfast, UK.
 • Özkan, Y. ve Purutçuoğlu, E.(2010). Yaşlılıkta Teknolojik Yeniliklerin Kabulünü Etkileyen Sosyalizasyon Süreci. Aile ve Toplum.11(6):37-46.
 • Pamukçu, H. ve Tanrısever, C.(2019). Turizm Endüstrisinde Dijital Dönüşüm. M.Sezgin, S.Ö.Akgül ve A.Atar (Ed). İçinde Turizm 4.0 (s.2-28). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Rahman, M.(2016). IoT & Big Data Based Applications for Restaurant Questions of Opportunities, Challenges, Benefits & Operations .https://www.researchgate.net/publication/321197950_IoT_Big_Data_Based_Applications_for_Restaurant_Questions_of_Opportunities_Challenges_Benefits_Operations?channel=doi&linkId=5a1484e10f7e9b925cd51277&showFulltext=true. Erişim Tarihi:21.04.2020.
 • Rifkin, J.(2013). The Third Industrial Revoluation: How Lateral Power Is Transformming Energy. The Economy and The World. St.M Press : New York.
 • Saeed, M., Chen,J.A., Ardalan,A.S., Mehrotra,S. ve Tsudik, G.(2017). Ditio: Trustworthy Auditing of Sensor Activities in Mobile & IoT Devices. SenSys ’17, November 6–8, Delft.
 • Sun J, Peng Z, Zhou W, Fuh JYH, Hong GS ve Chiu A. (2015). A Review on 3D Printing Customized Food Fabrication. Procedia Manufacturing, 1, 308–319.
 • Sürücü,Ç., Ülker, M. ve Hassan,A.(2018). Restoranlarda Tablet Menü Kullanımının Tekrar Ziyaret Etme Niyeti Üzerine Etkisi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies.6(3):178-196.
 • Sol IE-J, Van der Linden D, Van Bommel KJC.(2015). 3D Food Printing: The Barilla Collaboration.
 • Şahin, N.N. & Yağcı, P.(2017). Endüstri 4,0 Kapsamında Prosumer Kavramının Yiyecek İçecek Sektörü Açısından Değerlendirilmesi. Journal of Recreation and Tourism Research. 4(1),12-22.
 • Şahin, E.(2019). Dijital Menü Planlaması. Turizm Endüstrisinde Dijital Dönüşüm. M.Sezgin, S.Ö.Akgül ve A.Atar (Ed). İçinde Turizm 4.0 (s.81-98). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Taşçı, M.(2018). Geleceğin Akıllı Otelleri Böyle Olacak. https://www.projem.com.tr/haber/450/gelecegin-akilli-otelleri-boyle-olacak. Erişim Tarihi:04.02.2020.
 • Timilsina, M.(2017). Impacts of Social Media in Restaurant Business: A Case Study of Restaurants Based on Oulu Region. ( Bachelor Thesis). Business and Information Technology Oulu University of Applied Sciences.
 • Topsakal, Y., Yüzbaşıoğlu, N., Çelik, P. ve Bahar, M.(2018). Turizm 4.0 – Turist 5.0: İnsan Devriminin Neden Endüstri Devrimlerinden Bir Numara Önde Olduğuna İlişkin Bakış: Journal of Tourism Intelligence and Smartness. 1(2),1-11.
 • Uriely, N. (2005) . The Tourist Experience: Conceptual Developments. Annals Tourism Research. 32(1):199-216.
 • Yalçınkaya, P, Atay, L. ve Karakaş, E.(2018). Akıllı Turizm Uygulamaları. Gastroia: Journal of Gastronomy and Travel Research. 2(2),34-52.
 • Yanık, A.(2015).Turizmde Örnek Olay Analizinin Kullanımı. İçinde Bilimsel Araştırma Yöntemleri.https://www.academia.edu/29829868/TUR%C4%B0ZMDE_%C3%96RNEK_OLAY_ANAL%C4%B0Z%C4%B0N%C4%B0N_KULLANIMI. Erişim Tarihi:02.02.2020.
 • Yılmaz, F.(2018). Robotlor işlerimizi ve ruhumuzu mu çalacak? https://www.dunya.com/kose-yazisi/robotlar-islerimizi-ve-ruhumuzu-mu-calacak/406619. Erişim Tarihi:21.04.2020.
 • Yin, R. (1984).Case Study Research: Design and Methods.(3.Basım) California: Sage Publications.

RESTORANLARDA DİJİTAL DÖNÜŞÜM: TOUCH RESTORAN ÖRNEĞİ

Yıl 2020, Cilt: 4 Sayı: 3, 384 - 399, 31.12.2020
https://doi.org/10.32958/gastoria.803143

Öz

Bu çalışmada restoranlardaki dijital dönüşüm uygulamaları Touch Restoran örneği üzerinden incelenmektedir. Çalışma nitel olarak tasarlanmıştır. Bu nedenle çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden durum (vaka) analizi kullanılmıştır. Bu kapsamda Touch Restoran’ın sahibi ile yüz yüze yarı yapılandırılmış görüşme yapılmış ve restoranda gözlem yapılmıştır. Restoranda robot garsonların ve internete bağlı bir ekran şeklinde dizayn edilmiş masaların kullanıldığı ve bu masalarda yer alan dijital menülerden yemeklerin sipariş edildiği belirlenmiştir. Restoran sahibi ile gerçekleştirilen görüşme sonuçları ise bu ve benzer uygulamaların işletmeye olası faydaları ve müşterilerin uygulamalara bakış açısını yansıtmaktadır. Bu tür uygulamaların restoranlarda yaygınlaşması restoranların servis hızının artmasını, maliyetlerin düşmesini ve müşterilerin farklı deneyim elde etmesini sağlayabilir.

Kaynakça

 • Alfred, D. ve Chandler, Jr.(1994). Scale and Scope: The Dynamic of Industrial Capitalism. The Belknap Press of Harvard University Press, Harvard.
 • Awojide, S., Omogbhemhe,M., Awe,O.S. ve Babatope,T.S.(2016). Towards the Digitalization of Restaurant Business Process for Food Ordering in Nigeria Private University: The Design Perspective . A Study of Samuel Adegboyega University Edo State Nigeria. International Journal of Scientific and Research Publications.8(5):46-54.
 • Albayrak, A.(2015). Müşterilerin E-Tablet Menüleri Değerlendirmelerine İlişkin Bir Çalışma. Uluslararası Sosyal Araştırmaları Dergisi.8(36):934-945.
 • Bucak, T. ve Turan, Ö. (2016). The Effect of the Service Quality to the Consumer/Guest Satisfaction in Restaurant Business: A Survey in Province of Çanakkale. Journal of Academic Social Science Studies. (49), 287-304.
 • Bağçı, E. ve İçöz, O.(2019). Z ve Alfa Kuşağı ile Dijitalleşen Turizm. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi.3(2),232-256. Benyon, D., Quighey, A., O’Keefe ve B., Riva, G.(2012). Presence and Digital Tourism. file:///C:/Users/CASPER/Downloads/Benyon2010PresenceandDigitalTourism.pdf. Erişim Tarihi:19.04.2020.
 • Doğru, B.N. ve Meçik, O.(2018). Türkiye’de Endüstri 4,0’ın İş Gücü Piyasasına Etkileri: Firma Beklentileri. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi.23.1581-1606.
 • Creswell, J.W.(2013). Nitel Araştırma Yöntemleri: Beş Yaklaşıma Göre Nitel Araştırma ve Araştırma Deseni. M. Bütün ve S.B. Demir ( Çvr). Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Crook, J.(2014). Starwood Introduces Robotic Butlers at a Loft Hotel in Cupertino. Available: https://techcrunch.com/2014/08/13/starwood-introduces-robotic-butlers-at-aloft-hotel-in-palo-alto/). Erişim Tarihi: 27.01.2020.
 • Çetinkaya, F.Ö.(2019).Sosyal Medya ve Turizm 4,0. İçinde Turizm 4.0: Dijital Dönüşüm. M.Sezgin, S.Ö.Akgül ve A. Atar ( Eds). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Çelik, P. ve Topsakal, Y.(2019). Endüstri 4.0 ve Akıllı Turizm. Ankara: Detay yayıncılık.
 • Deloitte Digital (2016). The Restaurant of the Future Creating the Next Generation Customer Experience.https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/consumer-business/us-consumer-business-restaurant-of-the-future-perspective-final.pdf. Erişim Tarihi:20.04.2020.
 • Dixon, M., Kimes,S.E. ve Verma,R.(2009). Customer Preferences for Restaurant Technology Innovations. Cornell Hospitatility Report. 9(7),6-16.
 • Digital Transformation in Quick-Service Restaurants.(2016). https://cbcommunity.comcast.com/community/docs/librariesprovider3/default-document-library/comcast_ebook_qsr_4-final.pdf. Erişim Tarihi: 21.04.2020.
 • Dubey, A. K.(2016). Future Technology and Service Industry: A Case Study of Travel and Tourism Industry, Global Journal of Enterprise Information System, Informaticjournal.Com,8(3),112-115.
 • Doğan, O.(2019). Bilim insanlarının ürettiği yapay et, yakında süpermarketlerde olacak. https://www.webtekno.com/yapay-et-supermarketlerde-olacak-h77612.html.Erişim Tarihi:20.04.2020.
 • Güzel, F.Ö.(2014). Postmodern Çağ Tatil Deneyimlerinde Hazcı Tepki Basamağı Çıktısı Olarak Temalı Otelleri, International Journal Of Economic and Administrative Studies.7(13),1-16.
 • Gladstone, N. (2016). Are Robots the Future of Hotels? https://www.oyster.com/articles/53595are-robots-the-future-of-hotels/ Erişim Tarihi: 17.04.2020.
 • Hanaysha, J.(2016). The Importance of Social Media Advertisements in Enhancing Brand Equity: A Study on Fast Food Restaurant Industry in Malaysia. International Journal of Innovation, Management and Technology.7(2),45:51.
 • Horecattrends.com (2019). Robot Mario, The New Employee and Mascot of the Marriott Hotel. https://www.horecatrends.com/en/robot-mario-the-new-employee-and-mascot-of-the-marriott-hotel-ghent/.Erişim Tarihi:22.04.2020.
 • Ivanov, S. H. ve Webster, C. (2017). Adoption of Robots, Articifical Intelligence and Service Automation by Travel, Tourism and Hospitality Companies – A Cost-Benefit Analysis. International Scientific Conference. 19-21.October 2017.
 • Ivanov, S. H., Webster, C. ve Berezina, K., (2017). Adoption of Robots and Service Automation by Tourism and Hospitality Companies, Invtur Conference, Aveiro, Portugal, 17-19 May 2017.
 • Imbardelli, A.P.(2019). How Smart Rooms can Transform Hotel Brands. https://medium.com/@AavGo/how-smart-rooms-can-transform-hotel-industries-fb70c46adfa6. Erişim Tarihi: 22.04.2020.
 • İbiş, S. ve Engin, Y.(2016). Öğrencilerin Yiyecek ve İçecek İşletmesi Seçiminde Sosyal Medyanın Rolünün Belirlenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.8(17):323-336.
 • Jin, J., Gubbi, J., Marusic, S. ve Palaniswami, M. (2014). An Information Framework for Creating a Smart City through Internet of Things. IEEE Internet Things Journal, 1(2):112-121.
 • Jyh-Hwa, T. ve Su Kuo, L. (2008). The Development of the Restaurant Service Mobile Robot with a Laser Positioning System. Chinese Control Conference, Kunming, Yunnan.
 • Kagermann, H.,W. Wahlster ve J. Helbig, (2013) Recommendations for Implementing the Strategic Initiative Industrie 4.0: Final Report Of The Industrie 4.0 Working Group. https://www.din.de/blob/76902/e8cac883f42bf28536e7e8165993f1fd/recommendations-for-implementing-industry-4-0-data.pdf. Erişim Tarihi:22.04.2020.
 • Kiprutto, N., Kigio, F.W. ve Riungu, G.K.(2011). Evidence on the Adoption of e-Tourism Technologies in Nairobi. Global Journal of Business Research.5(3):55-56.
 • Lickorish, L.J. ve Jenkins, C.L.(2006). An Introduction to Tourism. Jordan Hill, Oxford:Butterwoth- Heinemann. Lewis-Kraus, G.(2016). Chech in with the Velociraptor at the World’s First Robot Hotel. www.wired.com/2016/03/robot-henn-na hotel-japan. Erişim Tarihi.29.12.2019.
 • Merriam, S. B. (1998). Qualitative Research and Case Study Applications in Education. Revised and Expanded from ‘Case Study Research in Education’. San Francisco, CA: Jossey-Bass Publishers.
 • Mil, B ve Dirican, C.(2018). Endüstri 4,0 Teknolojileri ve Turizme Etkileri. Disiplinlerarası Akademik Turizm Dergisi.1(3),1-9.
 • Mogali, S. S. (2015). Internet of Things and its role in Smart Kitchen’. In 4th National conferrence of Scientometrics and Internet of Things, India.
 • Pieska, S., Luimula, M., Jauhiainen, J. and Spiz, V. (2013). Social Service Robots in Wellness and Restaurant Applications. Journal of Communication and Computer, 10: 116-123.
 • Nieto D., Quesada-Arencibia A., Garcıa C.R. ve Moreno-Diaz R., (2014). A Social Robot in a Tourist Environment. In: Hervás R., Lee S., Nugent C., Bravo J. (Eds) Ubiquitous Computing And Ambient Intelligence. Personalisation and User Adapted Services. Belfast, UK.
 • Özkan, Y. ve Purutçuoğlu, E.(2010). Yaşlılıkta Teknolojik Yeniliklerin Kabulünü Etkileyen Sosyalizasyon Süreci. Aile ve Toplum.11(6):37-46.
 • Pamukçu, H. ve Tanrısever, C.(2019). Turizm Endüstrisinde Dijital Dönüşüm. M.Sezgin, S.Ö.Akgül ve A.Atar (Ed). İçinde Turizm 4.0 (s.2-28). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Rahman, M.(2016). IoT & Big Data Based Applications for Restaurant Questions of Opportunities, Challenges, Benefits & Operations .https://www.researchgate.net/publication/321197950_IoT_Big_Data_Based_Applications_for_Restaurant_Questions_of_Opportunities_Challenges_Benefits_Operations?channel=doi&linkId=5a1484e10f7e9b925cd51277&showFulltext=true. Erişim Tarihi:21.04.2020.
 • Rifkin, J.(2013). The Third Industrial Revoluation: How Lateral Power Is Transformming Energy. The Economy and The World. St.M Press : New York.
 • Saeed, M., Chen,J.A., Ardalan,A.S., Mehrotra,S. ve Tsudik, G.(2017). Ditio: Trustworthy Auditing of Sensor Activities in Mobile & IoT Devices. SenSys ’17, November 6–8, Delft.
 • Sun J, Peng Z, Zhou W, Fuh JYH, Hong GS ve Chiu A. (2015). A Review on 3D Printing Customized Food Fabrication. Procedia Manufacturing, 1, 308–319.
 • Sürücü,Ç., Ülker, M. ve Hassan,A.(2018). Restoranlarda Tablet Menü Kullanımının Tekrar Ziyaret Etme Niyeti Üzerine Etkisi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies.6(3):178-196.
 • Sol IE-J, Van der Linden D, Van Bommel KJC.(2015). 3D Food Printing: The Barilla Collaboration.
 • Şahin, N.N. & Yağcı, P.(2017). Endüstri 4,0 Kapsamında Prosumer Kavramının Yiyecek İçecek Sektörü Açısından Değerlendirilmesi. Journal of Recreation and Tourism Research. 4(1),12-22.
 • Şahin, E.(2019). Dijital Menü Planlaması. Turizm Endüstrisinde Dijital Dönüşüm. M.Sezgin, S.Ö.Akgül ve A.Atar (Ed). İçinde Turizm 4.0 (s.81-98). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Taşçı, M.(2018). Geleceğin Akıllı Otelleri Böyle Olacak. https://www.projem.com.tr/haber/450/gelecegin-akilli-otelleri-boyle-olacak. Erişim Tarihi:04.02.2020.
 • Timilsina, M.(2017). Impacts of Social Media in Restaurant Business: A Case Study of Restaurants Based on Oulu Region. ( Bachelor Thesis). Business and Information Technology Oulu University of Applied Sciences.
 • Topsakal, Y., Yüzbaşıoğlu, N., Çelik, P. ve Bahar, M.(2018). Turizm 4.0 – Turist 5.0: İnsan Devriminin Neden Endüstri Devrimlerinden Bir Numara Önde Olduğuna İlişkin Bakış: Journal of Tourism Intelligence and Smartness. 1(2),1-11.
 • Uriely, N. (2005) . The Tourist Experience: Conceptual Developments. Annals Tourism Research. 32(1):199-216.
 • Yalçınkaya, P, Atay, L. ve Karakaş, E.(2018). Akıllı Turizm Uygulamaları. Gastroia: Journal of Gastronomy and Travel Research. 2(2),34-52.
 • Yanık, A.(2015).Turizmde Örnek Olay Analizinin Kullanımı. İçinde Bilimsel Araştırma Yöntemleri.https://www.academia.edu/29829868/TUR%C4%B0ZMDE_%C3%96RNEK_OLAY_ANAL%C4%B0Z%C4%B0N%C4%B0N_KULLANIMI. Erişim Tarihi:02.02.2020.
 • Yılmaz, F.(2018). Robotlor işlerimizi ve ruhumuzu mu çalacak? https://www.dunya.com/kose-yazisi/robotlar-islerimizi-ve-ruhumuzu-mu-calacak/406619. Erişim Tarihi:21.04.2020.
 • Yin, R. (1984).Case Study Research: Design and Methods.(3.Basım) California: Sage Publications.
Toplam 51 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Turizm (Diğer)
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Eda Hazarhun 0000-0003-4798-1857

Ö. Devrim Yılmaz 0000-0003-2243-5884

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2020
Gönderilme Tarihi 30 Eylül 2020
Kabul Tarihi 24 Aralık 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 4 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Hazarhun, E., & Yılmaz, Ö. D. (2020). RESTORANLARDA DİJİTAL DÖNÜŞÜM: TOUCH RESTORAN ÖRNEĞİ. Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research, 4(3), 384-399. https://doi.org/10.32958/gastoria.803143